17
Jesus in A Umte Theampo Atu Thungen
Jesus in hi thu teng a son zawkciang in, vantung ento a, Pa awng, a hun cing zo hi; na Tapa minthangsak in, tabang in na Tapa in zong nangma min hong thangsak tu hi:
Tapa tung ah na piak theampo, Ama in tawntung nuntakna pia tu in mihing theampo tung ah thuneina na pia zo hi.
Amate in nangma bek a thuman Pathian hi, ci le na sawlkhiat Jesus Christ heak sia tawntung nuntakna hi.
Leitung ah na min ka thangsak zo hi: vawt tu in nong piak nasep ka seam zo hi.
Pa awng, tu in, leitung om ma in nangma taw ka neisa minthanna taw hong minthangsak tan.
Leitung mite sung pan nong piak mihing te tung ah na min kilangsak zo khi hi: amate sia nangma a, a hi uh a, keima nong piak te a hi uh hi; taciang amate in na thu zui uh hi.
Tu in, nangma in nong piak theampo te sia nangma tung pan hi, ci amate in he zo uh hi.
Banghangziam cile nangma in nong piak tu te amate ka pia zo hi; taciang amate in hong sang zo uh hi, taciang na kung pan in ka pusuak hi, ci le nangma in nong sawl hi, ci amate in um zo uh hi.
Amate atu in thu kong ngen hi: leitung mite atu in kong ngen bua hi, ahihang nangma i nong piak te atu thu kong ngen hi; banghangziam cile amate sia nangma a, a hihi.
10  Ka nei theampo sia nangma a, hi a, na nei theampo sia keima a, a hihi; taciang amate sung ah keima min a thang hi.
11  Tu in keima sia leitung ah om nawn ngawl tu khi hi, ahihang hi te sia leitung ah om lai tu uh hi, taciang keima sia na kung ah hongpai tu khi hi. A Thiangtho ka Pa awng, kei tung ah nong piak sate sia, eite bang in pumkhat a hi thei natu in, na min suang in na keamcing in.
12  Amate kung leitung ah ka omlai in, amate na min taw ka keamcing hi: nangma i nong piak te sia, laithiangtho tangtungsak siatna i tapa simngawl; khatzong bosua ngawl in ka keamcing zo hi.
13  Tu in na kung ah kongpai tu hi; amate in ka lungdamna sia mate sung ah a kicin thei natu in, hi thu te leitung ah ka son hi.
14  Amate na thu ka pia zo hi; taciang leitung mite in amate ensan uh hi, banghangziam cile keima sia leitung mi ka hi ngawl bangma in amate zong a hi bua uh hi.
15  Amate leitung pan lato tu in kong ngen bua hi, ahihang mihing pha ngawl pa kung pan keamcing tu in kong ngen hi.
16  Keima sia leitung mi ka hi ngawl bangma in, amate zong leitung mi a hi bua uh hi.
17  Amate na thutak taw in thiangthosak in: na kammal sia thutak a hihi.
18  Keima leitung ah nong sawl bang in, amate zong keima in leitung ah ka sawl hi.
19  Amate thutak taw in thianthosak ahi thei natu in, amate hang in keima le keima ka ki thiangthosak hi.
20  Amate atu bek thu kong ngen bua hi, ahihang amate thuhilna taw in keima hong umte atu zong thu kong ngen hi;
21  Nangma in nong sawl hi, ci leitung mite in a up thei natu uh ahizong, amate theampo pumkhat hi tu in, ka Pa awng, nangma sia keima sung ah na om a, keima zong nangma sung ah ka om bangma in, amate zong i sung ah pumkhat a hi tu in, thu kong ngen hi.
22  Nangma le keima sia pumkhat i hi bangma in amate zong pumkhat a sua thei natu in, nangma i nong piak minthanna sia amate ka pia zo hi:
23  Amate pumkhat sung ah a cialcing thei natu in, keima sia amate sung ah ka om a, taciang nangma sia ka sung ah na om hi; taciang nangma in nong sawl a, keima nong it bangma in amate zong na it hi, ci leitung mite in he tu uh hi.
24  Pa awng, nangma in nong piaksa te ka omna mun ah om tu in le; nangma in nong piak ka minthanna sia amate in zong a mu thei natu ka dei hi: banghangziam cile nangma in leitung a ki bitphua ma in nong it zo hi.
25  Maw a thuman ka Pa, leitung mite in hong he ngawl hi: ahihang keima in kong he zo hi, taciang hite in zong nangma in nong sawl hi, ci a he zo uh hi.
26  Na min sia amate tung ah ka tangko zo a, taciang tangko lai tu khi hi: tabang in nangma in keima nong itna sia amate sung ah om tu a, taciang keima zong amate sung ah ka om tu hi, ci hi.