18
Jesus Ki Matna Thu
Matt 26:47-56; Mk 14:43-50; Lk 22:47-53
Hi thu te a son zawkciang in, Jesus a nungzui te taw Kidron lui ngalkhat ah pai uh hi, tua mun ah huan khat om a, tua huan sung ah nungzui te taw tum khawm uh hi.
Jesus a leheakpa Judas zong in tua mun he hi: banghangziam cile Jesus a nungzui te taw tua mun ah pai bul uh hi.
Judas in thiampi lian te le Pharisee te kung pan in, mi pawlkhat le palik te taw tua mun ah mei-inn, meisip te le ngal van te taw hongpai uh hi.
Jesus in a tung ah a theng tu thu theampo hekhol zo ahikom, a mai ah pai in amate tung ah, Kua zong nu ziam? ci hi.
Amate in, Nazareth khua mi Jesus, ci uh hi. Jesus in, Keima khi hi, ci hi. Ama a leheakpa Judas zong amate taw ding hi.
Jesus in amate tung ah, keima khi hi, a ci po ciang, a nungsang uh ah thalpu siat uh hi.
Tua zawkciang in Jesus in amate tung ah, Kua zong nu ziam? ci in dong kik hi. Amate in, Nazareth mi Jesus, ci uh hi.
Jesus in, Keima khi hi, kong ci zo hi: tua ahikom keima nong zong uh ahile, hi teng paisak in, ci zo hi:
Tabang in, nangma i nong piak te khat zong kisiasak ngawl khi hi, a ci sia a tangtun na a hihi.
10 Tua zawkciang in Simon Peter in, a namsau dok a, thiampi lian i naseampa sat hi, taciang a ziatsang bil tawng pai hi. Tua naseampa min sia Malchus a hihi.
11 Jesus in Peter kung ah, Na namsau a paisung ah thunkik in: ka Pa i hongpiak hai sia dawn ngawl tu khi ziam? ci hi.
Jesus Annas Mai Ah
12 Tua zawkciang in mihon, ngalkapmang le palik te in Jesus man in, hencip uh a,
13 Amasabel in Annas kung ah paipui uh hi; banghangziam cile ama sia Caiaphas zi i pa a hihi, tua kum in thiampi sang sia Caiaphas a hihi.
14 Tu in Caiaphas sia, mipi atu in mi khat thi le phazaw hi, ci in Judah mite tung ah ngaisutna a pia pa a hihi.
Peter in Jesus a Nialna Thu
Matt 26:69-75; Mk 14:66-72; Lk 22:56-62
15 Simon Peter le a dang nungzui khat in, Jesus zui uh hi: tua a dang nungzui pa sia thiampi sang in he hi, taciang Jesus taw thiampi sang pa leitual ah tum hi.
16 Ahihang Peter sia kongkha hui a puasang ah ding hi. Tua zawkciang in thiampi sang pa i heak adang nungzui pa in, kongkha cing nu paupui a, Peter sia a sung ah tumpui hi.
17 Kongkha cing naseam numei nu in, Peter kung ah, nangma zong hisia pa i nungzui te sung ah khat hi ngawl ni ziam? ci hi. Peter in, hi ngawl khi hi, ci hi.
18 Khuasik ahikom, naseam te le palik te in meihol thut uh a; ding kawm in mei oai tek uh hi: taciang Peter zong amate taw ding a, mei oai khawm hi.
Thiampi Sang in Jesus Thu Dong
Matt 26:59-68; Mk 14;55-64; Lk 22:66-71
19 Thiampi sang in Jesus sia a nungzui te thu le a thuhil nate dong hi.
20 Jesus in, Leitung mite tung ah a kilang in thu ka hil hi; Judah mite i pai tawntung na mun, synagogue le biakinn sung ah zong thuhil khi hi; taciang a thimtham in bangma son ngawl khi hi.
21  Banghang in keima hong dong ni ziam? amate tung ah ka thuhil a zate dong in: en in, amate in ka thuhil te he uh hi, ci in zo hi.
22 Jesus in hibang in a son zawkciang in, a kung ah a ding palik te sung pan khat in Jesus a khut zapheak taw beang a, thiampi sang tabang in zo ni ziam? ci hi.
23 Jesus in A pha ngawl ka pau a hile, a phatngawlna tetti hong lak tan: ahihang ka pau na a pha a hile, banghang in hong vua ni ziam? ci in zo hi.
24 Tu in Annas in Jesus sia a ki hencip sa ma in Caiaphas kung ah puak hi.
Peter in Jesus Nial Leleau
Matt 26:71-75; Mk 14:69-72; Lk 22:58-62
25 Taciang Simon Peter ding in mei oai hi. Tua ahikom amate in a kung ah, nangma zong a nungzui te sung ah khat hi ngawl ni ziam? ci hi. Peter in hi ngawl khi hi, ci nial hi.
26 Thiampi sang i naseam te sung pan khat, Peter in a bil a satsak pa i mealheak khat in, Jesus taw huan sung ah hong mu hi ngawl khi ziam? ci hi.
27 Peter in nial kik leleau hi: tasia pociang akkhuang hi.
Jesus Pilate Mai Ah
Matt 27:1,2; Mk 15:1-5; Lk 23:1,2
28 Zingtung in Jesus sia Caiaphas kung pan in Pilate inn ah paipui uh hi: amate sia a thiangtho in paisanpoai an a neak nop uh hang in, Pilate innsung ah a tum bua uh hi.
29 Pilate sia amate kung ah hong pusuak a, hisia pa mawsakna thu bang keng nu ziam? ci hi.
30 Amate in, ama napha ngawl seam hi bale, na kung ah hong ap ngawl tu khu hi, ci in zo uh hi.
31 Tua zawkciang in Pilate in amate tung ah, Ama paipui vun a, no ma ngeina bang in thukhen vun, ci hi. Tua ahikom Judah mite in a kung ah, kote atu in mi khatpo thalup tu ngeina om ngawl hi, ci uh hi:
32 Jesus in bangbang thina taw thi tu, ci a sonkholsa a tangtun na a hihi.
33 Pilate a innsung ah tumkik hi, taciang Jesus sam a, nangma sia Judah te kumpi na hi ziam? ci hi.
34 Jesus in, Hi thu sia nangma thu in na pau ziam, a hibale keima thu ngualdang in hong son ziam?, ci in zo hi.
35 Pilate in zo kik a, keima sia Judah mi khi ziam? Nangma minam le thiampi lian te in nangma ka kung ah hong ap uh hi: bang sep nei ni ziam? ci in zo hi.
36 Jesus in, Keima kumpingam sia hi leitung ah hi ngawl hi: ka kumpingam sia hileitung hile, Judah te khut ah hong ap ngawl natu in na naseam te in do tu uh hi: ahihang ka kumpingam sia himun hi ngawl hi, ci in zo hi.
37 Tua ahikom Pilate in, tabang ahile Nangma sia kumpi na hi ziam? ci hi. Jesus in, Keima sia kumpi ka hihi, nangma in hong ci ni hi. Thuman tettipang tu in ka piang a, hi leitung ah kongpai hi. Thuman taw a kizom peuma in ka aw a za uh hi, ci in zo hi.
38 Pilate in, thuman sia bang ziam? ci a, a pau zawkciang in, Judah mite kung ah paikik hi, taciang amate tung ah, a mawna mu ngawl khi hi.
Jesus Le Barabbas
Matt 27:15-31; Mk 15:6-15; Lk 23:13-25
39 Ahihang na ngeina uh bang in, paisanpoai ah mi khat note atu ka suatak kul hi: tua ahikom Judah te Kumpipa note atu ka suatak tu ziam? ci hi.
40 Amate in, hisia pa suatak heak in, Barabbas suatak zaw in, ci in a vekpi in au kik uh hi. Barabbas sia ngual suam pa a hihi.