19
Tua ahikom Pilate in Jesus paipui a, sat hi.
Ngalkap te in ling taw kumpi lukhut khat pheak in, a lu tung ah khusak uh a, puan sannum silsak uh hi,
Taciang Judah te Kumpi! na khan sau tahen, ci uh a, amate in a khut uh taw beang uh hi.
Tua ahikom, Pilate pusuak kik a, amate tung ah, en vun, a mawna mu ngawl khi hi, ci na heak natu uh in, note kung ah hong pusua khi hi, ci hi.
Tua zawkciang in, Jesus ling lukhu khu a, puan sannum sil in hong pusuak hi. Taciang Pilate in amate tung ah, Ama en vun! ci hi.
Thiampi lian te le palik te in a mu uh ciang in, thinglamte tung ah khai in, thinglamte tung ah khai in, ci au uh hi. Pilate in amate tung ah, paipui tavun a, thinglamte tung ah khai vun: banghangziam cile a mawna bangma ka mu bua hi, ci hi.
Judah mite in, ngeina nei khu hi, ka ngeina bang hile a thi tu in kilawm hi, banghangziam cile ama le ama Pathian Tapa in ki vawt hi, ci in zo uh hi.
Tua ahikom Pilate in tua thu a zak ciang in, lau seseam hi;
Taciang a innsung ah tum kik a, Jesus kung ah, koisung pan ni ziam? ci hi. Ahihang Jesus in zo ngawl hi.
10 Tua zawkciang in Pilate in ama kung ah, hong paupui ngawl tu ni ziam? nangma thinglamte tung ah khai tu le suatak natu thuneina nei khi hi, ci he ngawl ni ziam? ci hi.
11 Jesus in, Tungsang pan a ki pia thu simngawl, keima langpan in thuneina na nei thei bua tu hi: tua ahikom na kung ah keima hong ap sia in a lianzaw mawna nei hi, ci in zo hi.
12 Tasia pan kipan in Pilate in Jesus suatak thei natu zong hi: ahihang Judah mite in, hisia pa na suatak le, Caesar i lawm hi thei ngawl tu ni hi: a kuama po in ama le ama kumpi in a kivawt peuma Caesar langpan in kampau a hihi, ci au kheukho uh hi.
13 Tua ahikom Pilate in tua a kampau a zak ciang in, Jesus pusua a, suangpheak kipha a kici na, thukhen tokhum tung ah to hi, tasia sia Hebrew kam in, Gabbatha, kici hi.
14 Tua hun sia paisanpoai atu in kingin ni hi a, nai sawm le nai ni kiim a hihi: taciang ama in Judah mite tung ah, en vun, na Kumpipa uh! ci hi.
15 Ahihang amate in, ama khai in, ama khai in, thinglamte tung ah that in, ci in au lialua uh hi. Pilate in amate tung ah, na Kumpipa uh thinglamte tung ah khai tu khi ziam? ci hi. Thiampi lian te in, kote in Caesar simngawl kumpi dang nei ngawl khu hi, ci in zo uh hi.
16 Tua zawkciang in Pilate in Jesus sia thinglamte tung ah khai tu in amate tung ah ap hi. Taciang amate in Jesus la uh a, paipui uh hi.
Jesus Thinglamte Tung Ah
Matt 27:32-44; Mk 15:21-32; Lk 23:26-43
17 Taciang a thinglamte pua in lungu mun, a kici na mun ah paipui uh hi, tua mun sia Hebrew kam in Golgotha kici hi:
18 Tua mun ah amate in Jesus sia thinglamte tung ah khai uh hi, taciang midang ni te zong a ziat le vei ah khai uh a, Jesus sia a lai ah khai uh hi.
19 Pilate in lai at a, thinglamte tung ah tak hi, Tua a lai at sia, nazareth khuami jesus, judah te kumpi, ci hi.
20 Hi lai ki at sia Judah mi tampi in sim uh hi: banghangziam cile Jesus thinglamte tung a khai na mun sia khuapi nai na a hihi: taciang tua lai sia Hebrew, Greek le Latin taw in ki at hi.
21 Judah mite thiampi lian te in Pilate tung ah, Judah mite Kumpipa, ci in at heak in; ahihang, keima sia Judah mite i Kumpipa ka hihi, ci hi, ci in at zaw in, ci uh hi.
22 Pilate in, ka at sa sia, ka at sa hi tahen, ci in zo hi.
23 Ngalkap te in Jesus sia thinglamte tung ah a khai zawk uh ciang in, a puan sil sia khen li in khen uh a, ngalkap khat in khen khat tek la uh hi; taciang a laktong zong laksak uh hi: tua a laktong sia a zung ki khui ngawl hi a, a tung pan a nuai dong a ki tak a hihi.
24 Tua ahikom amate sung ah, hisia eau tham bua tawng, ahihang kua in i nga ziam, aisan tawng, ci uh hi: hi thu sia, amate in ka puan te hawm uh a, ka laktong atu in aisan uh hi, ci laithiangtho sung ah a ki atkholsa a tangtun natu a hihi. Tua ahikom hi thu te ngalkap te in seam uh hi.
25 Tu in Jesus thinglamte kung ah a nu le a nu i nau nu, Cleopas i zi Mary le Mary Magdalene te ding uh hi.
26 Tua ahikom Jesus in a nu le a it mama a nungzui pa a ding a mu ciang, a nu kung ah, Numei awng, na tapa en in! ci hi.
27 Tua zawkciang in a nungzui pa kung ah, Na nu en in! ci hi. Tua hun pan kipan tua nungzuipa in a nu sia ama inn ah ciapui hi.
Jesus Thi Na
Matt 27:45-56; Mk 15:33-41; Lk 23:44-49
28 Hi teng zawkciang in Jesus in, tu in na theampo khuagkhim zo hi, ci he a, laithiangtho a tangtun natu in, Ka dangtak hi, ci hi.
29 Tua mun ah sapittui thuk taw a dim beal khat om hi: taciang tuihup puan khat sapittui thuk sung ah pap suk a, hyssop baak dawn ah a koi zawkciang, Jesus kam ah taa hi.
30 Tua ahikom Jesus in sapittui thuk sia a san zawkciang in, A zo zo hi, ci a: taciang a lu kun in thi hi.
Jesus Pang Teipi Taw Sun
31 Tua ni sia kingin ni hi a, zingciang sabbath ni zong ni thupi ahikom in, thiluang te sia thinglamte tung ah om ngawl tu in, a peang te thiaktan tu a, thiluang te la siat in, Judah mite in Pilate kung ah ngen uh hi.
32 Tua ahikom ngalkap te hongpai uh a, Jesus taw thinglamte tung ah a ki khai khat sia i peang thiaktan a, taciang a dang khat sia i peang zong thiaktan uh hi.
33 Ahihang Jesus kung ah hongpai ciang in, thi zo hi, ci a mu uh ciang a peang thiatansak ngawl uh hi:
34 Ahizong ngalkap te sungpan khat in Jesus pang pan in teipi taw sun a, thakhatthu in thi le tui hong pusuak hi.
35 Hi thu a mu pa in tettipang hi, taciang tettipan na sia a man hi: na up thei natu uh in, a son thu man hi, ci a he uh hi.
36 Hibang thu te a vawt na sia, a ngu khat zong ki thiaktan ngawl hi, ci laithiangtho a tangtun na a hihi.
37 A dang laithiangtho in a son kik na ah, amate in a sut pa en tu uh hi, ci hi.
Jesus Than Ah Ki Vui
Matt 27:57-61; Mk 15:42-47; Lk 23:5-56
38 Hisia zawkciang in, Judah mite a lau uh hu in a thimtham in Jesus nung a zui, Arithmathaea khua mi Joseph in Pilate kung ah Jesus luanghawm la tu in ngen a: Pilate in pia hi. Tua ahikom Joseph in Jesus luang la hi.
39 Jesus kung ah zan lai in a pai ngei Nicodemus sia myrrh le aloe a kihel, pong zakhat keng in hongpai hi.
40 Amate in Jesus luang la a, Judah te mithi vui ngeina bang in, ngim namtui le puan neamno taw tun uh hi.
41 Jesus thinglamte tung a khai na mun ah huan khat om a; tua huan sung ah kuama a ki vui ngei ngawl lai na mun than thak khat om hi.
42 Judah mite kingin ni ahikom in Jesus sia tua than ah vui uh hi; banghangziam cile tua than sia a nai na ah om hi.