5
Pathian Tuuhon Vakpa
Christ thuakna te i tetti le hong kilang tu minthanna zong a neipui keima zong upa ka hi hu in note sung ah upa te kong hanthawn hi:
Note sung ah a om Pathian tuuhon te vak vun a, a kul hamtang hang hi ngawl in deisakna taw ahizong; a thiangtho ngawl duhopna hang hi ngawl in, thinsung ki ngingkhol in en tavun;
Pathian i neisa tung ah to te bang in uk heak vun, ahihang tuuhon te ettetak in om zaw vun.
Taciang tuucing lianbel hong kilang ciang in, a vul thei ngawl minthanna kham lukhu na sang tu uh hi.
Tabangma in, no khangno te in khangham te thu ni vun. Na vekpi in khat le khat thu ki ni tavun, taciang ki niamkhiakna sil vun: banghangziam cile Pathian in a ki phasak te nalh a, a ki niamkhiak te thuthiamna pia hi.
Tua ahikom Pathian i a thahat khut nuai ah noma le noma ki niamkhiak vun a, a hun a cin ciang in Ama in hong lamsang tu hi:
Ama in note hong thintoi ahikom in; note i thinngimna theampo sia Ama tung ah ap siat vun.
Pilvang vun, kidawm in ngak vun; banghangziam cile na ngalpa uh doaimangpa sia a hawk vabam tawpi bang in akua lopval tu khi ziam, ci zong in vak hi:
Leitung ngam tatuam ah na suapui uh te zong tabangma haksatna thuak hi, ci sia phawk in upna sung ah kip in doaimangpa nalh tavun.
10 Christ Jesus tungtawn in eite tawntung minthanna sung ah hongsam, thuthiamna theampo i Pathian in tawmvei haksatna na thuak zawk uh ciang in, hong cialcingsak in hong khosak tu a, tha hong hatsak in hong kipsak tu hi.
11 Vangletna le ukzawkna sia a tawntung in Ama tung ah om tahen. Amen.
Akhakbel Paupuina
12 Keima in note kong hanthotna, na dinmun uh sia Pathian i thuthiamna tatak hi, ci sia tettipang in hi lai a tomno in kong thak sia a thuman suapui Silvanus tung ah kong thak hi.
13 Babylon a om pawlpi, note taw hong kiteal khawm te in hong paupui hi; taciang ka tapa Marcus in zong hong paupui hi.
14 Itna i kinapna taw khat le khat ki nukset tavun. Christ Jesus sung ah a om note theampo tung ah thinnopna hong om tahen. Amen.