PETER
Laithak Nina
Second Peter
1
Paupuina
Jesus Christ i sal le sawltak ahi keima Simon Peter in, Pathian le eite hong ngum Jesus Christ i thutang suana tungtawn in eite taw a manpha upna a sang te tung ah:
Pathian le i Topa Jesus heakna tungtawn in note tung ah thuhtiamna le thinnopna hong khang tahen,
Pathian Sapna le Tealna
A minthanna le phatna sung ah, Ama heakna tungtawn in hongsam pa in nuntakna le Pathian mi hina theampo te Pathian vangletna bang in hong pia zo hi:
Hi bangin a lian mama le a manpha kamciam te hong pia hi: tua kamciam te hang in Pathian i hina a neipui te na hi thei natu uh in, cilesa deina tungtawn in leitung i siatna te pan na suakta zo uh hi.
Hi thu hang in na upna uh tung ah ngamtat phatna belap vun; ngamtat phatna tung ah heakna belap vun;
Taciang heakna tung ah ki ukzawkna; taciang ki ukzawkna tung ah thuakna; taciang thuakna tung ah Pathian mi hina;
Pathian mi hina tung ah u le nau tung ah phatna; tua tung ah itna belap vun.
Banghangziam cile hi thu te sia note sung ah om in a khang ahile, i Topa Jesus Christ na heakna sung ah phatuam ngawl le nga nei ngawl in na om batu uh hi.
Ahihang hi thu te a nei ngawl peuma mittaw hi a, a khuala mu thei ngawl hi, taciang nidang a mawna te pan in ki thiangsak zo a hina zong mangil zo hi.
10 Tua ahikom in suapui te awng, Pathian i sapna le tealna telthiang tu in hanciam vun: banghangziam cile hi thu te na vawt uh le, na puk ngei batu uh hi:
11 Tabang in i Topa le ngumpa Jesus Christ i tawntung ukna sung ah tum thei natu a dimlet in na nga tu uh hi.
12 Tua ahikom note tu hun thuman na he uh a, tua thuman sung ah kho nginge napi, hi thu te tatsat ngawl in kong phawksak tu sia ka haisang batu hi.
13 Hi hi, hi biakbuk sung ah ka om sung theampo, hong hanthawn in kong phawsak tu sia a maan a hihi, ci in ka ngaisun hi;
14 I Topa Jesus Christ in hong mu sa bang in, a hai ngawl in hi ka biakbuk ka sut hamtang tu hi, ci ka he hi.
15 Tuabek domngawl in hi thu te sia ka thi zawkciang zong tatsat ngawl in na phawk thei natu uh ka hanciam tu hi.
Christ Minthanna Mu
16 Banghangziam cile i Topa Jesus Christ i vangletna le hongpai pheang tu thu note tung ah hong heaksak thei natu in, thimtheltak in phuatawm tangthu te ka zui bua uh hi, ahihang kote sia Ama minthanna mit vateak taw a mu tetti te ka hi uh hi.
17 Banghangziam cile, hisia sia ka it ka Tapa a hihi, Ama tung ah ka lungkim mama hi, ci aw sia a sangbel minthanna kung pan hongpai ciang in, Pa Pathian kung pan in upatna le minthanna nga hi.
18 Ama taw mual thiangtho tung ah ka om uh lai in, vantung pan in hi aw ka za uh hi.
19 Kamsang te sonkholna a thiang zaw thu zong i nei hi; note thinsung ah zingsol hong suak a, khuavak dong tua kamsang te sonkhol te sia khuazing na mun ah khuavak a tan bang in na kinging uh le, na pha seam na hi uh hi:
20 Laithiangtho sung kamsang te sonkhol thu sia, kuama in ama ngaisut na taw a khiakna thiangsak thei ngawl hi, ci tel masa tavun.
21 Banghangziam cile nidanglai kamsang te i sonkhol thu sia mihing deina tungtawn in hongpai hi ngawl hi: ahihang Pathian i mithiangtho te in Tha Thiangtho makaina bang in a pau uh a hihi.