7
Israel Minam Tul Sawm le Tul Li
Hi teng zawkciang in leitung king li ah vantungmi li a ding ka mu a, amate in leitung, tuipi le thigkung te tung ah, hui li te i a mut thei ngawl natu in lenci hi.
Taciang nisua na sang pan in a nungta Pathian i ceptena a nei vantungmi a dang khat a kato ka mu hi: tua vantungmi in leitung le tuipi suksiat thei na a nei vantungmi li te tung ah a ngingtak in au a,
I Pathian i sila te i talki ah ceptena i khet mateng leitung, tuipi le thingkung te susia heak lai vun, ci hi.
Israel tate nam theampo sung pan tul sang* khat le then li le tul li ceptena khen uh hi, ci in a phaza a son ka za hi.
Judah nam sung pan in then khat le tul ni ceptena khen hi. Reuben nam sung pan in then khat le tul ni ceptena khen hi. Gad nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi.
Asher nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Naphtali nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Manasseh nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi.
Simeon nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Levi nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Issachaar nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi.
Zebulun nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Joseph nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi. Benjamin nam sung pan then khat le tul ni ceptena khen hi.
A Kisim Zo Ngawl Mihonpi
Hisia zawkciang ka et le, ngam tatuam, nam tatuam, minam tatuam, kam tatuam sung pan in, kuama i sim zawkngawl mihonpi sia, kumpi tokhum le Tuuno mai ah puanpak tual sil in, a khut uh ah nuktu toai in, a ding ka mu hi;
10 Taciang amate in, ngupna sia kumpi tokhum tung a to pa i Pathian le Tuuno tung ah om hi, ci in ngingtak in au uh hi.
11 Taciang kumpi tokhum, upa te le nganhing li te i kimkot a ding vantungmi theampo, kumpi tokhum mai ah bok uh a, Pathian bia uh hi.
12 Amen; Thupa, minthanna, ciimna, pokna, upatna, vangletna le thahatna te a tawntung in i Pathian tung ah om tahen, Amen, ci uh hi.
13 Upa te sung pan khat in, puanpak tualpi a sil te akuate ziam? Koisung pan hongpai ziam? ci in hong dong hi.
14 Taciang keima in, Topa awng, nangma in na he hi, ka ci hi. Taciang in ama in, Hi te sia haksatna lianpi sung pan a suakta te a hihi, taciang amate puantual te sawp a, Tuuno thisan sung ah a paksak te a hihi, hong ci hi.
15 Tua ahikom amate sia Pathian i kumpi tokhum mai ah om uh a, sun le zan in Ama biakinn sung ah Ama na seam uhhi; taciang kumpi tokhum tung ah a topa sia amate sung ah om tu hi.
16 Amate sia ngilkial nawn ngawl tu uh a, dangtak kik nawn ngawl tu uh hi; nisa in zong kang ngawl tu a, bangpo a sa in zong kang nawn ngawl tu hi.
17 Banghangziam cile kumpi tokhum laizang a topa Tuuno in vak tu a, nuntakna ciktui omna mun ah paipui tu hi: taciang Pathian in a mit pan a luang thitui te nawlsak siat tu hi.
* 7:4 sang 1= khat 10= sawm 100= za 1000= tul 10000= then 100000= sang 1000000= awn 10000000= mak 7:4 then 1= khat 10= sawm 100= za 1000= tul 10000= then 100000= sang 1000000= awn 10000000= mak 7:5 then 1= khat 10= sawm 100= za 1000= tul 10000= then 100000= sang 1000000= awn 10000000= mak