8
Ceptena a salina a hon ciang in, vantung sia nai lang sung bang dai dide hi.
Lemle Sali
Pathian mai a ding vantungmi sali te; lemle sali a piak ka mu hi.
Vantungmi a dang khat hongpai a biaktau hui ah ding hi, ngim namtui halna kham beal nei a; ngim namtui zong tampi pia hi, tua ngim namtui te sia mithiangtho theampo te i thungetna taw kumpi tokhum mai, kham biaktau tung ah piak tu a hihi.
Ngim namtui halna i meikhu le mithiangtho te thungetna sia, vantungmi i khut pan in Pathian mai ah kato hi.
Vantungmi in a beal la a, biaktau a mei taw a dimsak zawkciang in, leitung ah buaksuk hi: taciang in aw tatuam hong nging a, van zong to hi, khua zong leng vazial a, zin zong ling hi.
Taciang lemle sali a nei vantungmi sali te lemle tum tu in ki thoai uh hi.
Vantungmi a khatna in a tum zawkciang in, thisan taw a ki hel ngial le mei in zui a, tua te sia leitung ah sung suk hi: taciangin thingkung khenthum sua khen khat te le lopa hing khenthum sua khenkhat kang siat hi.
Vantungmi a nina in a tum zawkciang in, meikuang vahau mual lian mama bang khat tuipi sung ah khiasuk a: tui khenthum sua khenkhat sia thisan suak hi;
Taciang tuipi sung a om nuntakna nei piansak nate khenthum sua khen khat thi siat a; tembaw khenthum sua khen khat te zong susia siat hi.
10 Vantungmi a thumna in a tum zawkciang in, meivak a kuang sa bang aksi lian mama sia vantung pan in taksuk a, nguntui khenthum sua khenkhat le ciktui te tung ah tak hi;
11 Tua aksi min sia ngamsai kung kici hi: tui khenthum sua khenkhat ngamsai kung suaksiat a; mi tampi te sia tua tui hang in thi uh hi, banghangziam cile tua tui sia kha hi.
12 Vantungmi a li na in a tum zawkciang in, ni, tha le aksik khenthum sua khenkhat vat a; khenthum sua khenkhat thim ahikom, sun sia khenthum sua khenkhat khuavak ngawl a, zan zong tabangma a hihi.
13 Taciang in ka et le, van laizang ah vantungmi khat leang kawm in, leitung mihing te tung ah, vantungmi thum te in a tum lai tu lemle aw hang in leitung mite a mailambing hi, a mailambing hi, a mailambing hi, ci in aw ngingtak in a au ka za hi!