9
Vantungmi a nga na in a tum zawkciang in, vangtung pan in aksi khat a taksuk ka mu hi: taciang ama sia mong nei ngawl dum hon na tawtang pia hi.
Mong nei ngawl dum sia a hon ciang in; mong nei ngawl dum sung pan in meikhu pusuak a, meikhuk pan a pusuak meikhu in, ni le van hawmpui zong zingcipsak hi.
Meikhu sung pan in leitung ah khaumaw tam mama pusuak a: taciang amate tung ah vangletna pia hi, leitung ah aikam te i vangletna taw kibang hi.
Tua te sia leitung ah lopa le thingkung a hing te theampo susia ngawl tu le, amate i talki ah Pathian i ceptena a nei ngawl mihing te bek susia tu in thupia hi.
Mihing te tha nga sung vawtsia tu in hunpia hinapi, a thalup tu oai ngawl hi: tua khaumaw te i vawtsiatna sia aikam i mihing a tuk bang in natu hi.
Tua hun hong thet ciang in mihing te in thina zong tu uh ahihang, a mu batu uh hi; a thi nop mama uh hang, thina sia amate kung pan taikhia tu hi.
Khaumaw te sia ngalsim tu a kithoai siphu te bang hi a; kumpi lukhu taw a kibang zong amate lutung ah om hi, amate i maitang te zong mihing maitang taw kibang hi.
A sam te zong nupi te sam bang hi a, a ha te zong tawpi ha taw kibang hi.
A awmdal te zong, thik awmdal bang hi a; a thazap awnging zong ngalsim tu a tai siphu leang tampi aw nging taw kibang hi.
10 Amei te zong aikam te i mei bang hi a, a mei uh ah ngu nei hi: mihing te tha nga sung ngimpiak theina vangletna nei hi.
11 Amate zong kumpi nei uh a, tasia sia mong nei ngawl dum sung a om vantungmi a hihi, a min sia Hebrew kam in Abaddon hi a, Greek kam in Apollyon a hihi.
12 Ngimna lianpi khat bo a; en in, hisia zawkciang in ngimna a ni na hongpai thua lai tu hi.
13 Vantungmi a luk na in a tum zawkciang in, Pathian mai a om kham biaktau i kii li te pan in aw khat ka za hi,
14 A awnging in lemle a nei vantungmi a luk na tung ah, nguntui lian mama Eupharates sung ah a ki hencip vantungmi li te tha in, ci hi.
15 Taciangin mihing khenthum sua khenkhat that tu in nai khat, ni khat, tha khat le khumkhat atu in a kingingkhol vantungmi li te tha hi.
16 Siphu a to ngalkap te sia awn zani hi, ci a sim ka za hi.
17 Mangmuna ah siphu te ka mu a, tua siphu tung ah a to te in mei, jacinth le kan taw a ki vawt awmdal nei hi: taciang siphu te i lu te sia tawpi lu taw kibang a; amate kam sung pan in mei, meikhu le kan te pusuak hi.
18 Amate kam sung pan a pusuak mei, meikhu le kan, hite thum in mihing khenthum sua khenkhat te that siat hi.
19 Amate i vangletna sia a kam le a mei uh ah om hi: banghangziam cile amate i mei te sia ngul mei taw kibang a, taciang lu zong nei uh hi, tua a lu te taw in mihing te ngimpia hi.
20 Hi thina pan a suakta mihing te in doaimangpa a biakna uh ahizong, bangma mu thei ngawl, za thei ngawl le lam a pai thei ngawl, kham, ngun, tau ngo, suangtum le thing taw amate i khut taw a vawttawm milim te biak na uh mun pan zong a kisik nuam tuan bua uh hi:
21 Taciang tualthat, ngual bum, paktat mawna le nguktak na pan zong a kisik nuam tuan bua uh hi.