Quityi nu ndyaa ca slo nguꞌ judío tyaꞌa ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Cristo
1
Xquiꞌya Cristo, biꞌ chaꞌ cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo ñati̱ chalyuu
Nu ngua tya saꞌni la, tyu̱u̱ tsa quiyaꞌ cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo jyoꞌo cusuꞌ jiꞌna, quiñaꞌa̱ xi chaꞌ nda Ni loꞌo jyoꞌo biꞌ; cua nda ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ loꞌo jyoꞌo biꞌ, chaꞌ chcuiꞌ nguꞌ loꞌo lcaa tyaꞌa quichi̱ tyi nguꞌ. Pana nu juani loꞌo cua tye ti chalyuu, cua nchcuiꞌ Ni loꞌo na, xquiꞌya chaꞌ cua ñaa Jesús nde chalyuu ca su ndiꞌi̱ na, la cuiꞌ Jesús nu laca sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ni. Cua ngutiꞌi̱ nu Jesús biꞌ loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti yu nu loꞌo ngüiñá Ni chalyuu tya clyo; tya loꞌo ngüiñá Ni lcaa lo na nu ntsuꞌu nde cua̱ loꞌo lcaa lo na nu ntsuꞌu lo yuu chalyuu, cua laca ndu̱ Jesús loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti Jesús liꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ cua nda Ni chacuayáꞌ jiꞌi̱ chaꞌ caca ycuiꞌ Jesús loo jiꞌi̱ lcaa na biꞌ. Lcaa xee lubii nu ntsuꞌu ca slo ycuiꞌ Ndyosi, cua ndyanu xee biꞌ lo Jesús Sñiꞌ Ni loꞌo ñaa Jesús ngutiꞌi̱ yu chalyuu. Ñiꞌya̱ nu laca ycuiꞌ Ndyosi, la cuiꞌ juaꞌa̱ laca nu Jesús biꞌ; liñi tsa nclyo Jesús cña jiꞌi̱ lcaa na nu ntsuꞌu chalyuu tsiyaꞌ ti, biꞌ chaꞌ laca ndiꞌi̱ tsoꞌo ti lcaa na biꞌ. Nu loꞌo ndye nguaꞌni Jesús cña nu ntsuꞌu jiꞌi̱ yu nde chalyuu, chaꞌ ngüityi̱ yu yabeꞌ nu ntsuꞌu jiꞌi̱ ñati̱, liꞌ nguxtyu̱u̱ yu ndyaa yu ca slo ycuiꞌ Ndyosi Sti yu, ndyaa tucua yu nde laꞌa tsuꞌ cui̱ su tlyu ca su ntucua ycuiꞌ Ni.
Ná caca stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni loꞌo Jesús
Tlyu la chacuayáꞌ ntsuꞌu jiꞌi̱ Jesús nu sca ti Sñiꞌ ycuiꞌ Ndyosi que xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni nu ntsuꞌu nde cua̱, xquiꞌya cña nu cua nguaꞌni yu cuentya jiꞌi̱ Sti yu; quiñaꞌa̱ tsa chacuayáꞌ nguxtyanu Ni jiꞌi̱ Jesús, xquiꞌya chaꞌ stuꞌba chaꞌ jiꞌi̱ yu loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti yu. Nde laca sca chaꞌ nu cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ Jesús nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni:
Sñiꞌ naꞌ laca nuꞌu̱; cua nda naꞌ chalyuu jinuꞌu̱ chaꞌ laca nuꞌu̱ Sñiꞌ naꞌ.
Loꞌo juaꞌa̱ cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi chaca chaꞌ cuentya jiꞌi̱ Jesús:
Naꞌ caca̱ Sti yu; caca yu Sñiꞌ naꞌ lacua.
Siꞌi chaꞌ jiꞌi̱ sca xca̱ nu ntsuꞌu nde cua̱ nchcuiꞌ Ni chaꞌ biꞌ, cuentya jiꞌi̱ Jesús nda Ni chaꞌ biꞌ. Tya clyo loꞌo cua ta ti ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni chaꞌ ca̱a̱ yu chalyuu, liꞌ nacui̱ Ni:
Lcaa xca̱ nu ntsuꞌu cuentya jnaꞌ nde cua̱, ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni tlyu nguꞌ xca̱ biꞌ jiꞌi̱ Sñiꞌ naꞌ.
Juaꞌa̱ nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ Sñiꞌ Ni; pana nu laca xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi biꞌ ni, ndiꞌya̱ nchcuiꞌ Ni cuentya jiꞌi̱ xca̱ biꞌ:
Laca biꞌ ñiꞌya̱ laca cuiꞌi̱ ti, masi cuiꞌi̱ nu tsoꞌo tsa nduꞌni.
Ñiꞌya̱ ndyatu̱ sca quiiꞌ tlyu, chaꞌ tyijyuꞌ tsa ntyijiꞌi̱ xee, juaꞌa̱ laca xca̱ biꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo nduꞌni biꞌ cña.
Xaꞌ ñaꞌa̱ nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi cuentya jiꞌi̱ Jesús nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca:
Ná ngaꞌa̱ chaꞌ tye chaꞌ caca nuꞌu̱ loo, chaꞌ ycuiꞌ Ndyosi laca nuꞌu̱, nacui̱ Ni,
liñi ti nduꞌni nuꞌu̱ loꞌo ñati̱ ca su laca nuꞌu̱ loo.
Ndiya tsa tiꞌ nuꞌu̱ lcaa chaꞌ liñi nu nduꞌni ñati̱; ñasi̱ꞌ tsa nuꞌu̱ loꞌo ndyuꞌni ñati̱ chaꞌ cuxi loꞌo ycuiꞌ Ndyosi Sti nuꞌu̱.
Biꞌ chaꞌ ngusubi naꞌ jinuꞌu̱ chaꞌ tyaꞌa̱ nuꞌu̱ lo cña jnaꞌ, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi.
Juaꞌa̱ tsoꞌo tsa ntiꞌ nuꞌu̱ juani, chaꞌ tlyu la chacuayáꞌ cua nda naꞌ jinuꞌu̱ que jiꞌi̱ xaꞌ la ñati̱, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi.
10 Tya chaca chaꞌ cua nchcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo Jesús nu laca Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni:
Nuꞌu̱ laca Xuꞌna tyucui ñaꞌa̱ chalyuu, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi.
Tya clyo ngüiñá nuꞌu̱ lcaa na nu ntsuꞌu chalyuu, loꞌo juaꞌa̱ ngüiñá nuꞌu̱ lcaa na nu ntsuꞌu nde cua̱.
11 Tiyaꞌ la liꞌ culiji lcaa chaꞌ biꞌ juaꞌa̱ ti; pana ná sca caca jinuꞌu̱ tsiyaꞌ ti,
masi casu̱ chalyuu, masi casu̱ lcaa na nu ntsuꞌu nde cua̱ ñiꞌya̱ laca loꞌo ndyasu̱ sca steꞌ na.
12 Xcoꞌo nuꞌu̱ chaꞌ biꞌ, ñiꞌya̱ laca loꞌo nchcoꞌo na sca lateꞌ nu ngaꞌaa cuaꞌnijoꞌo jiꞌna;
nchcutsaꞌa̱ na jiꞌi̱ chaꞌ caja xaꞌ nu cucui.
Pana ñaꞌa̱ ti tya ndiꞌi̱ ycuiꞌ nuꞌu̱;
ná ntsuꞌu chaꞌ casuꞌ nuꞌu̱ tsiyaꞌ ti, nacui̱ ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱ Jesús Sñiꞌ ycuiꞌ ca Ni.
13 Nde ntsuꞌu chaca chaꞌ nu nscua lo quityi cusuꞌ cuentya jiꞌi̱ Jesús:
Cua̱a̱ clya nuꞌu̱ ca nde, tyucua nuꞌu̱ ca su ntucua naꞌ re;
ñaꞌa̱ cuayáꞌ tyiji̱loo naꞌ jiꞌi̱ lcaa tyaꞌa cusu̱u̱ nuꞌu̱ tyucua nuꞌu̱, chaꞌ caca nuꞌu̱ loo jiꞌi̱ nguꞌ biꞌ tsiyaꞌ ti.
Ni sca quiyaꞌ bilya chcuiꞌ ycuiꞌ Ndyosi juaꞌa̱ cuentya jiꞌi̱ xca̱ jiꞌi̱ Ni nde cua̱, sca ti loꞌo Jesús cua nchcuiꞌ Ni juaꞌa̱. 14 Lcaa nu laca xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi nde cua̱ ni, lcaa tsa̱ nduꞌni biꞌ cña nu nclyo ycuiꞌ Ndyosi jiꞌi̱; cuiꞌi̱ nu tsoꞌo tsa laca nu nguꞌ xca̱ biꞌ. Nda Ni jiꞌi̱ nguꞌ xca̱ biꞌ ca̱a̱ nde chalyuu, chaꞌ xtyucua nguꞌ jiꞌi̱ ca taꞌa ñati̱ nu cua clyaá ti jiꞌi̱ nu cuxi xquiꞌya Jesús, chaꞌ cua ngulala ti tye chalyuu.