2
Tlyu tsa chaꞌ laca chaꞌ cua ngulaá na jiꞌi̱ nu cuxi
Tlyu tsa chaꞌ laca jiꞌi̱ Jesús juani lacua, biꞌ chaꞌ ngaꞌa̱ chaꞌ xñi tsoꞌo na lcaa chaꞌ nu cua nchcuiꞌ Jesús loꞌo na, chaꞌ ná tyuꞌutsuꞌ na jiꞌi̱ tyucui̱i̱ liñi nu ngusñi na. Tyempo saꞌni la nchcuiꞌ xca̱ biꞌ loꞌo ñati̱ cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi. Liñi tsa nchcuiꞌ xca̱ biꞌ loꞌo nguꞌ, chaꞌ tyempo biꞌ lye tsa nguxcubeꞌ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱ nu nguaꞌni chaꞌ cuxi; la cuiꞌ juaꞌa̱ nguxcubeꞌ Ni jiꞌi̱ ñati̱ nu ngaꞌaa ndaquiyaꞌ jiꞌi̱ chaꞌ nu nchcuiꞌ Ni. La cuiꞌ ti chaꞌ caca jiꞌna juani, si ná taquiyaꞌ na jiꞌi̱ chaꞌ nu cua ndyuna na biꞌ, chaꞌ clyaá na jiꞌi̱ nu cuxi; ná caja ñiꞌya̱ clyaá na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loꞌo cua ndye chalyuu, nu loꞌo cuaꞌni cuayáꞌ Ni jiꞌi̱ lcaa ñati̱. Clyo ndachaꞌ ycuiꞌ Jesús nu Xuꞌna na chaꞌ biꞌ jiꞌi̱ ñati̱ nu ngua tsaꞌa̱ jiꞌi̱ yu, juaꞌa̱ ndyuna nguꞌ biꞌ chaꞌ nu nchcuiꞌ yu; tiyaꞌ la liꞌ, loꞌo jiꞌna ndachaꞌ nguꞌ biꞌ chaꞌ biꞌ. Biꞌ chaꞌ jlo tiꞌ na chaꞌ chañi laca chaꞌ biꞌ. Loꞌo juaꞌa̱ nguaꞌni ycuiꞌ Ndyosi cña chaꞌ ca cuayáꞌ tiꞌ na chaꞌ chañi tsa laca chaꞌ nu nchcuiꞌ nguꞌ, nguaꞌni Ni quiñaꞌa̱ tsa chaꞌ tlyu slo na chaꞌ ñaꞌa̱ na jiꞌi̱. Tyu̱u̱ tsa chaꞌ nu ná nchca cuaꞌni ñati̱ chalyuu nguaꞌni Ni, chaꞌ cube tsa tiꞌ na jiꞌi̱ ycuiꞌ Ni loꞌo ñaꞌa̱ na chaꞌ tlyu biꞌ. Loꞌo liꞌ cua nda Ni Xtyiꞌi ycuiꞌ Ni chaꞌ tyanu neꞌ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu, tsa ñaꞌa̱ nu ntsuꞌu tyiquee ycuiꞌ Ni nda Ni jiꞌi̱ nguꞌ; biꞌ chaꞌ nchca jiꞌna cuaꞌni na tyu̱u̱ lo cña cuentya jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi, nu ná nchca jiꞌi̱ ñati̱ cuaꞌni ycuiꞌ ca nguꞌ.
Tyaꞌa na laca Jesús xquiꞌya chaꞌ ngua Ni ñati̱
Chaꞌ jiꞌi̱ chalyuu cucui biꞌ nchcuiꞌ na juani, pana siꞌi nu nguꞌ xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi laca nu cua ngujui chacuayáꞌ jiꞌi̱ chaꞌ caca nguꞌ loo jiꞌi̱ chalyuu cucui; sca ti ycuiꞌ Ndyosi culo cña liꞌ. Ntsuꞌu sca chaꞌ nu nscua lo quityi cusuꞌ; ndiꞌya̱ nchcuiꞌ chaꞌ biꞌ:
Ndyosi Xuꞌna ya, ná sca na tsiyaꞌ ti laca ñati̱ chalyuu, ná ngaꞌa̱ chaꞌ cube tiꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ;
ná ngaꞌa̱ chaꞌ cuaꞌni tyaꞌna tiꞌ nuꞌu̱ jiꞌi̱ nguꞌ, chaꞌ laca nguꞌ ñati̱ ti, nacui̱ jyoꞌo cusuꞌ.
Masi sube tsa ñati̱ laca nguꞌ cuentya jinuꞌu̱, pana cua nda nuꞌu̱ sca ñati̱ nu lijya̱ chalyuu;
juaꞌa̱ cua laca ti tyempo nda nuꞌu̱ chacuayáꞌ chaꞌ caca xca̱ jinuꞌu̱ loo jiꞌi̱ yu biꞌ.
Ca tiyaꞌ la, liꞌ ta nuꞌu̱ sca su tsoꞌo tsa su tyucua yu loꞌo nuꞌu̱, ñiꞌya̱ laca su ntucua tlyu sca xuꞌna ñati̱, sca seꞌi̱ su caca chi̱ loo.
Loꞌo juaꞌa̱ cua nda nuꞌu̱ chacuayáꞌ chaꞌ caca yu loo jiꞌi̱ lcaa na.
Juaꞌa̱ nacui̱ quityi biꞌ. Cuentya jiꞌi̱ lcaa ca na tsiyaꞌ ti nchcuiꞌ quityi biꞌ, nu loꞌo nacui̱ quityi chaꞌ cua nda Ni chacuayáꞌ chaꞌ caca yu loo jiꞌi̱ lcaa na, masi juani ti bilya ñaꞌa̱ na chaꞌ laca yu loo jiꞌi̱ lcaa na biꞌ. Pana cua jlo tiꞌ na ñiꞌya̱ ngua jiꞌi̱ Jesús nu ngua liꞌ, chaꞌ xti ti tyempo ngua lcaa xca̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi loo la jiꞌi̱ ycuiꞌ Jesús. Ngujuii yu lo crusi cuentya jiꞌi̱ lcaa ñati̱ chalyuu, xquiꞌya chaꞌ xcuiꞌ tsoꞌo tsa nduꞌni ycuiꞌ Ndyosi loꞌo na. Loꞌo juaꞌa̱ ndube tsa tiꞌ na ñiꞌya̱ ndyaca jiꞌi̱ yu juani, chaꞌ tsoꞌo tsa ndyuꞌni chi̱ nguꞌ loo yu; ndyuꞌni tlyu nguꞌ jiꞌi̱ yu xquiꞌya chaꞌ cua ngujuii yu, xquiꞌya chaꞌ tiꞌí tsa ngua tiꞌ yu cuentya jiꞌna.
10 Clyo ngüiñá ycuiꞌ Ndyosi lcaa ca na nu ntsuꞌu chalyuu, juaꞌa̱ tya ñaꞌa̱si̱i̱ Ni lcaa na; loꞌo juaꞌa̱ ntiꞌ Ni chaꞌ tyalaa ca taꞌa na nu laca na sñiꞌ Ni ca su tsoꞌo tsa ca su ntucua ycuiꞌ Ni. Biꞌ chaꞌ clyo ndulo tsa chaꞌ jiꞌi̱ Ni chaꞌ tye lcaa cña nu nguaꞌni Jesucristo; loꞌo nu juani cua ngulaá na jiꞌi̱ nu cuxi xquiꞌya Jesús, masi tiꞌí tsa ngua tiꞌ yu loꞌo nguaꞌni yu cña biꞌ. 11 Na cua nguaꞌni lubii Jesús jiꞌi̱ cresiya jiꞌi̱ ñati̱ chalyuu, biꞌ chaꞌ juani laca ycuiꞌ Ndyosi Sti na; lcaa na nu cua ngua lubii cresiya jiꞌna xquiꞌya Jesús ni, ntsuꞌu sca ti Sti na loꞌo ycuiꞌ Jesús, chaꞌ laca ycuiꞌ Ndyosi Sti na juani. Loꞌo juaꞌa̱ ná ndube tiꞌ Jesús, nchcuiꞌ yu chaꞌ tyaꞌa ycuiꞌ yu laca na. 12 Cua nscua tsaca chaꞌ nu cua nacui̱ yu ndiꞌya̱:
Ndyosi Sti naꞌ, tsoꞌo ti chcuiꞌ naꞌ chaꞌ jinuꞌu̱ su ndiꞌi̱ naꞌ loꞌo nguꞌ tyaꞌa naꞌ;
cula tuꞌba naꞌ ji̱i̱ loꞌo cuaꞌni tlyu naꞌ jinuꞌu̱ ca su ndyuꞌu tiꞌi̱ lcaa ñati̱.
13 Loꞌo juaꞌa̱ chaca chaꞌ nacui̱ yu ndiꞌya̱:
Loꞌo naꞌ xñi naꞌ chaꞌ jiꞌi̱ ycuiꞌ Ndyosi Sti naꞌ, nacui̱.
Loꞌo liꞌ nchcuiꞌ yu chaca quiyaꞌ ndiꞌya̱:
Nde ti ndiꞌi̱ ya, chaꞌ stuꞌba ti ndiꞌi̱ naꞌ loꞌo sñiꞌ naꞌ nu cua nda ycuiꞌ Ndyosi ꞌna.
Juaꞌa̱ nchcuiꞌ chaꞌ nu cua nscua lo quityi cusuꞌ biꞌ.
14 Nu na, ñati̱ chalyuu na ni, sca ti cuañaꞌ na, sca ti tañi na loꞌo nguꞌ cusuꞌ jiꞌna, juaꞌa̱ loꞌo nguꞌ tyaꞌa na. Ca taꞌa na nu cua ngusñi na chaꞌ jiꞌi̱ Jesús laca na ñati̱ chalyuu; biꞌ chaꞌ loꞌo nu Jesús biꞌ ngua yu ñati̱, chaꞌ liꞌ ngua jiꞌi̱ yu ngujuii yu cuentya jiꞌna. Sca ti juaꞌa̱ ngujui ñiꞌya̱ tyiji̱loo yu jiꞌi̱ nu xñaꞌa̱ nu nclyo cña nde ca bilyaa, su ntiꞌ nu xñaꞌa̱ biꞌ chaꞌ tsaa cresiya jiꞌi̱ lcaa ñati̱. 15 Loꞌo juaꞌa̱ nguaꞌni lyaá yu jiꞌi̱ ñati̱ nu ntsi̱i̱ tsa chaꞌ cajaa nguꞌ; lcaa tsa̱ loꞌo ñaa nguꞌ biꞌ chalyuu, cuxi ti ndiꞌi̱ nguꞌ biꞌ, tiꞌí tsa cña ntiꞌ nguꞌ, xquiꞌya chaꞌ xcuiꞌ na ntsi̱i̱ tsa nguꞌ si cajaa nguꞌ. Nguaꞌni tye Jesús chaꞌ ntsi̱i̱ nguꞌ juaꞌa̱, nduꞌni yu chaꞌ tsoꞌo ti tyiꞌi̱ nguꞌ biꞌ juani. 16 Ná ya̱a̱ Jesús chalyuu chaꞌ xtyucua yu jiꞌi̱ nguꞌ xca̱ jiꞌi̱ Ni nde cua̱; cuentya jiꞌna ñati̱ chalyuu na ya̱a̱ Jesús, chaꞌ xtyucua yu jiꞌna ngua tiꞌ yu, chaꞌ ca taꞌa na laca na tyaꞌa ñati̱ jiꞌi̱ jyoꞌo Abraham, masi cua lijya̱ na chalyuu tiyaꞌ la xi. 17 Biꞌ chaꞌ lacua, stuꞌba ti ntsuꞌu chaꞌ jiꞌi̱ Jesús loꞌo ñati̱ jiꞌi̱ ycuiꞌ nde chalyuu. Ngujuii yu lo crusi cuentya jiꞌna, loꞌo juani ntucua yu ca slo ycuiꞌ Ndyosi chaꞌ chcuiꞌ yu loꞌo Ni, chaꞌ cuityi̱ Ni quiꞌya nu ntsuꞌu jiꞌna. Juani laca Jesús ñiꞌya̱ laca sca sti joꞌó nu laca loo la nu ndyiꞌu tsa tiꞌ jiꞌna, nu juaꞌa̱ tsoꞌo tsa nduꞌni tyaꞌna tiꞌ jiꞌna. 18 Juani taca cuaꞌni lyaá Jesús jiꞌi̱ ñati̱ loꞌo ndyojolaqui nu cuxi jiꞌi̱; nchca jiꞌi̱ yu cuaꞌni juaꞌa̱, xquiꞌya chaꞌ loꞌo jiꞌi̱ ycuiꞌ yu ngua tiꞌ nu cuxi cuaꞌni ngana jiꞌi̱, chaꞌ loꞌo ycuiꞌ yu ngua tii yu jiꞌi̱ chaꞌ tiꞌí loꞌo ya̱a̱ yu nde chalyuu.