10
Como i mandar Moisés i yʌxñal jach yubil jini wen bʌ mu' bʌ i yʌq'ueñonla Cristo. Pero ma'an ñoj ts'ʌcʌl mi' pʌs'eñonla. Che' jini, mach ch'ujbi i sʌc isʌntyel i pusic'al jini tsa' bʌ i ch'ujbiyob jini mandar tyac, tsa' bʌ i lolon bequeyob i ch'ich'el alʌq'uil tyac ti jujump'ej jab cha'an i ñusʌbentyelob i mulob.
Anic bajche' ch'ujbi i junyajlel sʌc isʌntyel i pusic'al quixtyañu che' mi yʌq'ueñob tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios, che' jini mach'an chʌ bʌ och mi' bej aq'uen yambʌ como mach'anix i mul mi yubin.
Pero cha'an ti caj mi yʌq'uen tsʌnsʌbil tyac bʌ i majtyan Dios ti jujump'ej jab, tsiquilʌch an i cha' c'ajtisʌntyelob cha'an añʌch i mul.
Como mach saj ch'ujbi i loc'sʌben i mul quixtyañujob i ch'ich'el tyat wacax mi i ch'ich'el chibu.
Jin cha'an che' ñac ti ts'ʌctiyi i yorojlel che' ñac ti tyʌli Cristo wʌ' ti malawil ti' sube Dios:
Mach a wom tsʌnsʌbil bʌ a majtyan tyac yic'ot chʌ bʌ yan tyac bʌ a majtyan,
pero tsa'ix a wʌq'ueyon c ch'ʌme' c bʌc'tyal cha'an cʌc' c bʌ ti sajtyel cha'an tsʌnsʌbil bʌ a majtyan.
Mach'an ti a mulʌ pulem bʌ a majtyan tyac mi jiñic tsʌnsʌbil bʌ a majtyan tyac tsa' bʌ i yʌq'uetyob cha'an i loc'sʌntyel i mul quixtyañujob.
C Dios, wʌ' añon. Mi quejc majlel ya' ti mulawil cha'an c cha'len bajche' yom a pusic'al
che' bajche' ts'ijbubil cha'añon ti a mandar.
Che' ti yʌlʌ Cristo.
Che' ñac ti ujti i yʌle' bajche' ujtyel c subeñetla, Cristo ti' sube Dios: Mach a wom a wʌq'uentyel mi ma'an ti a yoque mulʌ tsʌnsʌbil bʌ a majtyan tyac yic'ot pulem bʌ a majtyan tyac yic'ot a majtyan tyac tsa' bʌ aq'uenti cha'an i ñusʌntyel i mul quixtyañu. Che' ti yʌlʌ Cristo aunque ti aq'uenti Dios ti pejtyelel ili majtyan tyac che' bajche' xiq'uil ti' mandar Moisés.
Che' ti ujti i yʌle' bajche' jini, Cristo ti yʌlʌ: C Dios, wʌ'añon cha'an c mele' bajche' yom a pusic'al, che'en. Chʌ'ʌch ti ujti cha'an mi' pʌs'en isujm che' jilemix i c'ʌjnibal tyac bajche' i tyʌlel ti yʌq'ueyob i majtyan Dios cha'an i ch'ich'el Cristo ti ochi ti' q'uexol yambʌ tsʌnsʌbil bʌ i majtyan tyac.
10 Cha'an ti' cha'le Cristo bajche' yom i pusic'al Dios cha'an junyajlel ti yʌc'ʌ i bʌ cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios cha'an ti pejtyelelob, che' jini ñusʌbilix lac mul, sʌc isʌbilix lac pusic'al che' mi lac ch'ujbin.
11 Jini curajob wʌ' ti mulawil ti jujump'ej q'uin mi' bej aq'uen tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios. An más ti junyajlel mi yʌq'uen junsujm jach bʌ i majtyan. Pero mach'an i c'ʌjnibal jini i majtyan tyac cha'an i loc'sʌben i mul quixtyañujob.
12 Pero Jesucristo ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel cha'an junchajp jach tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios cha'an i xot'beñonla lac mul cha'an ti bele' ora. Che' jini, ti buchle ti i ñoj Dios ya' ti panchan cha'an tsiquil mi q'uejlel ti ñuc ti Dios.
13 Ya' tyo chʌncox i bej pijtyan jintyo Dios mi' jotben i p'ʌtyʌlel i contra cha'an i yumiñob Jesús.
14 Como ti caj Cristo ti yʌc'ʌ i bʌ cha'an ajnic ti junchajp jach tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios. Che' bajche' jini ti' cotyʌ quixtyañujob cha'an ma'an chʌ bʌ saj yom jini sʌc isʌbilobix bʌ i pusic'al tsa' bʌ i yajcʌyob cha'an mi yajñel ti i cha'año' bʌ Dios.
15 Jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mi yʌle' je'el melelʌch como ti yʌlʌ:
16 Jiñʌch jini trato bʌ t'an mu' tyo bʌ cʌle' yic'ot quixtyañujob.
Che' ñumenix cabʌl ora mi quejel cʌq'ueñob i ch'ʌm'eñob i sujmlel c mandar tyac.
Mi quejel c ts'ijbubeñob ti' pusic'al yubil.
Che' ti yʌlʌ lac Yum.
17 Mi yʌle' je'el:
Ma'an ba' bʌ ora mi quejel c cha' c'ajtisʌbeñob i mul yic'ot chʌ bʌ yes mach'ʌ wen tsa' bʌ i cha'leyob.
18 Che' jini, che' tsa'ix ñusʌbentiyob i mul ma'an chʌ bʌ och i cha' aq'uen i majtyan Dios cha'an i ñusʌntyel i mul.
Ch'ujbi lac lʌq'ue' Dios ti oración
19 Jin cha'an, hermañujob, cha'an ti' beque i ch'ich'el Cristo ti laj caj, wale ch'ujbi lac lʌq'ue' Dios ba'ical bʌ ora la com cha'an ti oración. Mach sajlic an lac bʌq'uen lac lʌq'ue' Dios.
20 Cha'an ti caj Cristo ti sajti cha'añonla che' bajche' ti' jambentiyonla i bijlel panchan yubil. Che' jini ch'ujbi la cochel ya' ti panchan ba'an Dios. Jiñʌch tsiji' bʌ lac bijlel yubil ba' mi la cʌq'uentyel laj cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel.
21 Joñonla i yalobilonla Dios, an ñoj ñuc bʌ laj cura. Jiñʌch Jesús.
22 Jin cha'an yom mi lac lʌq'ue' Dios cha'an mi lac ch'ujutisan ti jump'ej lac pusic'al. Yom bej xuc'ul lac pusic'al ti jini chʌncol bʌ lac ch'ujbin. Cha'an Cristo ti beque i ch'ich'el cha'an i loc'sʌbeñonla lac mul ma'ix bej an lac mul mi la cubin. Cha'an tsa'ix lac ch'ʌmʌ ja' che' bajche' sʌquix lac bʌc'tyal cha'an ti sʌc bʌ ja' yubil.
23 Yom junyajlel xuc'ulonla mi lac pijtyan jini tsa' bʌ i wʌ alʌ Dios mi quejel i yʌq'ueñonla ya' ti panchan la quic'ot. Como xuc'ulʌch Dios. La cujil isujm mux i cha'len bajche' ti wʌ alʌ.
24 Yom mi lac pensalin bajche' yom mi lac cha'len cha'an mi lac p'untyan lac bʌ yic'ot cha'an mi lac cha'len wen bʌ ti' tyojlel lac pi'ʌlob.
25 Mach yom mi laj cʌy lac much'quin lac bʌ ti culto tyac che' bajche' mi' cʌyob i bʌ cha'tiquil uxtiquil. Pero yom mi lac xic' lac bʌ cha'an mi laj c'otyel. Más tyo yom mi lac xic' lac bʌ che' mi lac ña'tyan chʌncox i lʌc'tyʌlel i yorojlel mi quejel i cha' tyʌlel lac Yum.
26 Pero mi ti lac wen ch'ʌmbe isujm cha'an ti sajti Cristo cha'an i xot'beñonla lac mul pero mi chʌncol tyo lac bej cha'len mulil cha'an la com jach, che' jini mach'an yambʌ bajche' ch'ujbi i ñusʌbeñon lac mul. Como ma'an yambʌ tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios mu' bʌ i xot'beñon lac mul.
27 Mi chʌ'ʌch mi lac lolon ñusan laj cotyʌntyel ma'an yambʌ wen bʌ mu' bʌ lac pijtyan. Che' jach mi lac wen bʌc'ñan lac mel lac bʌ ba'an Dios yic'ot i bʌc'ñʌntyel jini c'ajc mu' bʌ ti lejmel mu' bʌ i jisan jini tsa' bʌ i contrajiyob Dios.
28 Che' an juntiquil tsa' bʌ i ñusʌbe i mandar Moisés, mi an cha'tiquil uxtiquil tsa' bʌ i yoque yilʌ mi' sube' i mul, mi wersa tsʌnsʌntyel jini xñusa mandar. Ma'ix mi saj p'untyʌntyel.
29 Mi chʌ'ʌch ti tsʌnsʌntiyob jini tsa' bʌ i ñusʌbe i mandar Moisés yom i yʌq'uentyel i ñusan yoque más bʌq'uentic tyo bʌ xot'mulil jini mu' bʌ i p'aje' i Yalobil Dios, mu' bʌ i cha'len che' bajche' mach sajlic an i c'ʌjnibal i ch'ich'el Cristo yic'ot mu' bʌ i wajlen Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios chʌncol bʌ i p'untyañob. Como jini i ch'ich'el Cristo mach'ʌ ba'an i c'ʌjnibal mi' lolon q'uelob, jiñʌch mismo bʌ i ch'ich'el tsa' bʌ i c'ʌñʌ Dios che' ñac ti' xuc'choco tsiji' bʌ trato bʌ t'an cha'an i ñusʌntyel i mul cha'an i sʌc isʌntyelob.
30 La cujil lac Yum ti yʌlʌ: An tic wenta cha'an mic q'uextyʌbeñob i simaronlel. Mux cʌq'ueñob i xot'e' i mul. Ti yʌlʌ je'el: Lac Yum mi quejel i mele' i cha'año' bʌ, che'en.
31 Yoque bʌq'uentic mi quejel i ñusan jini mu' bʌ quejel i yʌq'uentyel i xot'e' i mul ti jini cuxul bʌ Dios.
32 Pero c'ajtisan bajche' añetla wajali che' ñaxan ti queji la' ch'ujbin Cristo. Ma'an chʌ bʌ ti la' wʌlʌ che' ñac ti la' wen ñusʌ wocol cha'an ti caj ti la' ch'ujbi lac Yum.
33 Lamitaletla ti' lolon wajlentiyetla yic'ot ti tyʌc'lʌntiyetla ti' cantyʌlel i wut quixtyañujob. Yañet bʌ la, ma'an ti la' bʌc'ñʌ la' jop' la' cotyan jini tsa' bʌ i ñusʌyob wocol che' bajche' jini.
34 Ti la' cotyʌ jini tsa' bʌ otsʌntiyob ti cʌchol. Ma'an chʌ bʌ ti la' wʌlʌ pero bej tijicñʌyetla aunque ti' chilbentiyetla chʌ bʌ an la' cha'an como ti la' ña'tyʌ cha'an ya' ti panchan añʌch más wen bʌ chʌ bʌ an la' cha'an yubil, mach'ʌ ba'an mi quejel la' chilbentyel pero la' cha'añʌch ti bele' ora.
35 Jin cha'an mach yom mi la' saj wʌc'tyan la' bej xuc'chocon la' pusic'al ti lac Yum como mi mach'an mi la' cʌye', tyal tyo i yorojlel an chʌ bʌ mi quejel la' wʌq'uentyel ñoj c'otyajax bʌ ti lac Yum.
36 Mach yom mi la' lujb'an la' bele' cha'len ti pejtyelel bajche' yom Dios como mi chʌ'ʌch mi la' bele' cha'len che' jini mi quejel la' wʌq'uentyel jini tsa' bʌ i wʌ alʌ Dios mi quejel i yʌq'ueñetla.
37 Ti yambʌ t'an ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios mi yʌle':
Mach'an jal
mi quejel i tyʌlel jini mu' tyo bʌ quejel i tyʌlel. Ti saj ora jach mi quejel i tyʌlel.
38 Jiñob mu' bʌ j q'uel ti tyoj mi yʌq'uentyel i cuxtyʌlel mach'ʌ yujil jilel cha'an bajche' mi' ch'ujbiñon.
Pero ma'an mic saj q'uel ti wen jini mu' bʌ i cʌyon.
Che' mi yʌle' ti Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios.
39 Pero joñonla mach yom ajniconla bajche' jini mu' bʌ i cʌye' i ch'ujbin Dios, mu' bʌ quejel i yʌq'uentyelob i xot'e' i mul. Pero joñonla mi lac bej ch'ujbin Dios cha'an mi lac tyaje' laj cotyʌntyel.