9
Ch'ujul bʌ ajnibʌl am bʌ ti mulawil yic'ot ch'ujul bʌ ajnibʌl am bʌ ti panchan
An mandar tyac ti jini ñaxan bʌ pacto bʌ t'an je'el tsa' bʌ i yʌlʌ bajche' yom i ch'ujutisañob Dios. An pisil bʌ i yotyot je'el ba' ti' meleyob culto.
Jiñʌch bajche' mejlem jini pisil bʌ otyot. An cha'p'ej i mal. Jini ñaxan bʌ mal mi pejcʌntyel ti Ch'ujul bʌ Ajnibʌl. Ya'an i yajnib vela yic'ot mesa yic'ot waj tsa' bʌ aq'uenti Dios.
An cha'p'ej colem joc'ol bʌ pisil cha'an t'oxlec ti saj mal tyac jini pisil bʌ otyot. Ti jumpatlel jini cha'p'ejlel bʌ pisil an jini cha'p'ejlel bʌ saj mal mu' bʌ i pejcʌntyel ti Ñoj Ch'ujul bʌ Ajnibʌl.
Ya' ti malil jini Ñoj Ch'ujul bʌ Ajnibʌl an jump'ej yajnib melel bʌ ti oro ba' mi pujlel pom. Ya'an je'el i cajajlel jini trato bʌ t'an wox bʌc'ʌl ti oro. Ti malil jini caja an uc'um i wentyʌlel melel bʌ ti oro am bʌ i bʌl i wentyʌlel waj tsa' bʌ yajli jubel ti panchan maná bʌ i c'aba'. An je'el ti malil jini caja i ñʌ'tye' Aarón tsa' bʌ loq'ui i ñich, yic'ot ya'an je'el jini tyun ba' ts'ijbubilix trato bʌ t'an.
Ya' ti pam jini caja an querubines bʌ i c'aba'. C'otyajax ti q'uelol. Lajal ti q'uelol che' bajche' ajtroñel i cha'an Dios ch'oyol bʌ ti panchan. An i wich' jini querubines. Pero melel jach ti oro. Jini querubines i c'ajtisʌntyel cha'an ya'an Dios. Ti i wich' mi' mose' i wentyʌlel i yajnib ba' ti ajq'ui tsʌnsʌnbil bʌ i majtyan Dios. Pero wale iliyi mach ch'ujbi lac más ale' bajche' an ya'ya'i.
Chʌ'ʌch lu' chajpʌbil jini pisil bʌ otyot bajche' ti ujti cʌle'. Jini curajob ti ochiyob ti jini ñaxan bʌ saj mal ti jujump'ej q'uin cha'an i cha'liben i ye'tyel Dios bajche' i tyʌlel ti' cha'leyob.
Pero jump'ej jach q'uin ti jujump'ej jab jini ñoj ñuc bʌ cura i bajñel ti ochi ti jini cha'p'ejlel bʌ saj mal. Che' ñac ti ochi ti' wersa ch'ʌmʌ ochel i ch'ich'el alʌq'uil tyac cha'an i yʌq'ue' cha'an i bajñel i mul yic'ot cha'an i mul yaño' bʌ quixtyañujob tsa' bʌ i cha'leyob cha'an ma'an ti' ña'tyʌyob isujm.
Chʌ'ʌch bajche' jini, jini Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel Dios mi' tsictisʌbeñonla cha'an c'ʌlʌ che' ñac jini curajob ti bej ochiyob i cha'liben i troñel Dios ti jini Ch'ujul bʌ Ajnibʌl ti pisil bʌ otyot mach'an ti aq'uenti quixtyañujob i ña'tyan bajche' ch'ujbi i bajñel lʌc'ob Dios ti oración.
Ti pejtyelel bajche' ti' cha'leyob ti pisil bʌ otyot ti ñoj oniyix jiñʌch jump'ej lajoñel i wentyʌlel cha'añonla wale iliyi. Jini majtyan tyac yic'ot tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios tsa' bʌ aq'uenti Dios mach'an ti' sʌc isʌbe i pusic'al jini quixtyañujob tsa' bʌ i ch'ujutisayob Dios che' bajche' jini.
10 Jini mandar tyac ti ñoj oniyix tsa' jach yʌlʌ chʌ bʌ yom i c'uxob, chʌ bʌ yom i japob yic'ot bajche' yom i cha'leñob pocoñel. Pero ti pejtyel jini mandar tyac che' jach ti' xiq'ui bajche' yom cha'an i bʌc'tyal quixtyañujob. Ma'an ti' xiq'ui bajche' yom cha'an i pusic'al. Che' jach an i c'ʌjnibal jini mandar tyac jintyo Dios ti yʌq'ue tsiji' bʌ i q'uexol.
11 Pero wale tsa'ix tyʌli Cristo. Ti' otsʌnti ti ñoj ñuc bʌ cura cha'an jini wen tyac bʌ tsa' bʌ ajli cha'an jiñʌch mu' tyo bʌ quejel i tyʌlel. Wale tsa'ix juli. Jini pisil bʌ otyot i wentyʌlel ya' ti panchan ba' mi' cha'len i ye'tyel Cristo ti cura, más wen, más ts'ʌcʌl bajche' jini tsa' bʌ i c'ʌñʌ curajob wʌ' ti mulawil ti ñoj oniyix. Como mach'an melel ti quixtyañujob. Mach i cha'anic mulawil.
12 Cristo ti ochi ya' ti Ñoj Ch'ujul bʌ Ajnibʌl ya' ti panchan. Mach'an ti' ch'ʌmʌ ochel i ch'ich'el chibu yic'ot saj wacax cha'an i yʌq'uen i majtyan Dios. Pero che' bajche' ti' ch'ʌmʌ ochel i bajñel i ch'ich'el yubil como ti sajti. Junyajlel jach ti ochi cha'an ti lac pejtyelel. Ti i ch'ich'el ti' mʌñʌyonla cha'an ti bele' ora.
13 Como melelʌch jini quixtyañujob, bibi'ob jax yubil, che' mach'an ts'ʌcʌl ti' ch'ujbiyob mandar tyac cha'an bajche' i tyʌlel yom ajnicob ti sʌc isʌntiyob i bʌc'tyal jach. Ti sʌc isʌnti ti i ch'ich'el tyat wacax yic'ot i ch'ich'el chibu yic'ot i tyʌnil saj wacax tsa' bʌ pulbenti ti yajnib i majtyan Dios mu' bʌ i tsijcʌntyel ti' bʌc'tyal cha'an i ñusʌntyel jini tsa' bʌ i cha'leyob.
14 Yoque más an i c'ʌjnibal i ch'ich'el Cristo cha'an i cotyañonla che' bajche' i ch'ich'el ba'ical bʌ alʌq'uil. Como Cristo mach sajlic an i mul. Cha'an ti Ch'ujul bʌ i Ch'ujlel mach'ʌ yujil jilel ti yʌc'ʌ i bʌ cha'an tsʌnsʌbil bʌ i majtyan Dios. Cha'an ti sajti Cristo ch'ujbi lac cha'liben i ye'tyel jini cuxul bʌ Dios. Como Cristo ti sʌc isʌyonla cha'an mach'an mi lac cha'len mach'ʌ wen bʌ mu' bʌ i bibi'tisañonla ti' wut Dios.
15 Cristo mi yajñel ti la caj cotyaya cha'an jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an. Che' jini ti pejtyelelob jini pʌyʌbilo' bʌ ti Dios ch'ujbi i yʌq'uentyel jini mach'ʌ saj yujil jilel tsa' bʌ wʌ alʌ Dios mi quejel i yʌq'uentyel. Ti sajti Cristo cha'an i ñusʌntyel i mul quixtyañujob tsa' bʌ i cha'leyob che' ñac chʌncol tyo i ch'ujbiñob i mandar tyac jini ñaxan bʌ trato bʌ t'an.
16 Che' an majch mi' ts'ijbun ti jun bajche' yom i t'oxtyʌl chʌ bʌ an i cha'an che' mi sajtyel, mach'an mi' ch'ujbin bajche' ts'ijbubil ti jun jintyo mi sajtyel i yum jun.
17 Mach'an i c'ʌjnibal jun cha'an t'oxlec chʌ bʌ an i cha'an che' cuxul tyo jini i yum. Jini jach che' mi sajtyel i yum jun, che' jini mu' tyo quejel i t'oxtyʌl chʌ bʌ an i cha'an bajche' mi yʌle' ti jun.
18 Jin cha'an ti bejqui i ch'ich'el alʌq'uil cha'an mi xuc'tyʌl jini ñaxan bʌ trato bʌ t'an tsa' bʌ aq'uentiyonla ti Moisés.
19 Che' ñac ti ujti Moisés i yʌq'ueñob ti pejtyelel quixtyañujob ti pejtyelel mandar tyac ti' ch'ʌmʌ i ch'ich'el i yal wacax yic'ot i ch'ich'el chibu xʌctyubil yic'ot ja'. Che' jini ti c'ʌñʌ chʌchʌc bʌ i tsutsel tiñʌme' yic'ot i yopol pimel hisopo bʌ i c'aba' cha'an i tsijcan i junilel mandar tyac yic'ot quixtyañujob.
20 Che' jini Moisés ti' sube quixtyañujob: Cha'an ti jini i ch'ich'el alʌq'uil tyac tsa' bʌ c tsijcʌ mi xuc'tyʌl jini trato bʌ t'an tsa' bʌ i xiq'uiyetla Dios.
21 Che' je'el, Moisés ti' tsijcʌ ti ch'ich' jini pisil bʌ otyot yic'ot ti pejtyelel chʌ bʌ yes tyac ti' c'ʌñʌyob cha'an i ch'ujutisan Dios.
22 An jach ts'itya' tyac mach'ʌ ba'an mi sʌc isʌntyel ti ch'ich' che' bajche' mi yʌle' ti mandar sʌquix mi majlel. Mach'an i ñusʌntyel mulil mi mach'an mi bejquel i ch'ich'el i majtyan Dios.
Cha'an ti yʌc'ʌ i bʌ ti tsʌnsʌntyel Cristo mi' loc'sʌbeñon lac mul
23 Jin cha'an ti' wersa tsijcʌyob i ch'ich'el alʌq'uil ti jini pisil bʌ otyot yic'ot jini tsa' bʌ i c'ʌñʌyob cha'an i ch'ujutisañob Dios wʌ' ti mulawil cha'an i sʌc isʌntyel che' bajche' mi yʌle' ti mandar tyac. Pero jini tsa' bʌ i c'ʌñʌyob wʌ' ti mulawil i yʌxñal jach yubil jini am bʌ ti panchan. Pero mach saj jasʌl i ch'ich'el alʌq'uil tyac cha'an i sʌc isʌbeñonla lac pusic'al cha'an mi lac lʌq'ue Dios.
24 Como che' ñac ti sajti Cristo mach'an ti ochi ti ch'ujul bʌ ajnibʌl ti jini pisil bʌ otyot tsa' bʌ mejli ti quixtyañujob cha'an i yʌq'uen i ch'ich'el alʌq'uil tyac. Jini tsa' bʌ mejli wʌ' ti mulawil i yʌxñal jach yubil jini yoque isujm bʌ Ch'ujul bʌ Ajnibʌl ya' ti panchan. Pero cha'an Cristo ti' beque i ch'ich'el ti ochi ti yoque panchan cha'an mi yajñel ya' ba'an Dios cha'an i pejcʌbeñonla Dios.
25 Cha'an che' bajche' ti' ch'ujbiyob ti ñoj oniyix jini ñoj ñuc bʌ cura ti ochi ti Ch'ujul bʌ Ajnibʌl junyajlel ti jujump'ej jab cha'an mi yʌq'ue' i ch'ich'el alʌq'uil cha'an i ñusʌntyel i mul quixtyañujob. Pero mach che'ic Cristo. Mach'an ti ochi ti Ch'ujul bʌ Ajnibʌl ya' ti panchan cha'an mi yʌc' i bʌ ti sajtyel cha'yaj uxyaj cha'an i xot'beñonla lac mul.
26 Como che'iqui, wersa ti cabʌl cha' ac'ʌ i bʌ ti sajtyel Cristo c'ʌlʌ ti tyejchibal mulawil c'ʌlʌ wale iliyi. Pero mach che'iqui. Como ti jim bʌ ora tsa' bʌ i wʌ yajcʌ Dios cha'an mi sajtyel Cristo, ti tyʌli wʌ' ti mulawil cha'an junyajlel jach mi yʌc' i bʌ ti sajtyel cha'an mi' xot'beñonla lac mul.
27 I tyʌlel mi sajtyel quixtyañu. Pero junyajlel jach mi sajtyel. Ti wi'il tyo mi quejel i melob i bʌ ti' tyojlel Dios.
28 Chʌ'ʌch Cristo je'el, junyajlel jach ti yʌc'ʌ i bʌ ti sajtyel cha'an i xot'beñob i mul cabʌlob. Pero tyal i yorojlel mi quejel i cha' tyʌlel, mach cha'an i xot'e' mulil pero cha'an i cotyan jini chʌncol bʌ i pijtyan i tyʌlel Cristo.