8
Jesús la caj cotyayajʌch ti jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an
Jini más ñuc bʌ i sujmlel ti pejtyelel tsa' bʌ lojon c subeyetla jiñʌch cha'an mi la' ch'ʌm'en i sujmlel cha'an añʌch ñoj ñuc bʌ laj cura bajche' ujtyel c subeñetla. Jiñʌch Cristo. Ya' buchul i cha'len yumʌl ba' buchul Dios ya' ti panchan. Buchul Cristo ti' ñoj cha'an tsiquil mi q'uejlel ti ñuc.
Ti jini pisil bʌ otyot melel bʌ ti' c'ʌb quixtyañu ba' ti' cha'le i ye'tyel curajob ti ñoj oniyix wʌ' ti mulawil, an jump'ej i mal mu' bʌ i pejcʌntyel ti Ñoj Ch'ujul bʌ Ajnibʌl. Pero jini ñoj ñuc bʌ laj cura, jiñʌch Cristo. Mi' cha'len i ye'tyel ti cura ya' ti panchan ba' ñoj ch'ujul. Jiñʌch ajnibʌl melel bʌ ti lac Yum. Mach'an ti mejli ti' c'ʌb quixtyañujob.
Como ti ñoj oniyix ti jujuntiquil ñuc bʌ cura ti aq'uentiyob i ye'tyel cha'an i yʌq'uen i majtyan tyac Dios yic'ot tsʌnsʌbil bʌ i majtyan tyac. Jin cha'an wersa yom an chʌ bʌ an i cha'an Jesucristo je'el cha'an mi yʌq'uen Dios.
Pero wʌ'ic an ti mulawil Jesucristo, ma'an ti otsʌnti ti cura. Como an tyo curajob wʌ' ti mulawil mu' bʌ yʌq'ueñob i majtyan tyac Dios bajche' mi yʌle' ti i mandar Moisés.
Pero jini curajob wʌ' ti mulawil mi' cha'liben i ye'tyel che' bajche' i yʌxñal jach yubil jini yoque am bʌ i ye'tyel ti cura ya' ti panchan. Tsiquil i yʌxñal jach como ti jim bʌ ora che' ñac Moisés ti queji i mele' pisil bʌ i yotyot Dios, Dios ti' sube: Wen q'uele bajche' yom cha'an ma' mele' junlajal bajche' ti pʌs'entiyet ya' ti wits. Che' ti yʌlʌ Dios.
Más wen bajche' ch'ujbi i cotyañonla jini ñoj ñuc bʌ laj cura che' bajche' ti mejli i cotyan quixtyañujob jini yaño' bʌ curajob ti ñoj oniyix. Más wen je'el jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an che' bajche' jini trato bʌ t'an tsa' bʌ aq'uenti Moisés como an ti tsiji' bʌ trato bʌ t'an más wen bʌ albil bʌ i cha'an Dios mu' bʌ i yʌq'ueñonla. Jesucristo la cajcotyayajʌch ti jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an.
Como junyajlel ts'ʌcʌlic jini ñaxan bʌ trato bʌ t'an, ma'an chʌ bʌ och yom tsiji' bʌ t'an ti' q'uexol.
Pero Dios ti' ña'tyʌ cha'an ma'an tyoj añob jini quixtyañujob ti ñoj oniyix cha'an i tyajob jini tsa' bʌ wʌ ajli ti jini ñaxan bʌ trato bʌ t'an cha'an mi quej i yʌq'uentyelob. Como Dios ti' tyaja ti t'an Ts'ijbubil bʌ i T'an Dios ba' ti yʌlʌ:
Lac Yum mi yʌl: Tyal i yorojlel
che' mi quejel c mele' tsiji' bʌ trato bʌ t'an yic'ot israelo' bʌ quixtyañujob yic'ot jini judajo' bʌ.
Mach junlajal jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an che' bajche' jini tsa' bʌ c mele yic'ot la' yumob ti ñoj oniyix
che' ñac tij cotyʌyob loq'uel ti Egipto bʌ pañimil.
Pero ma'an ts'ʌcʌl ti' ch'ujbiyob c t'an bajche' an ti trato bʌ c t'an.
Jin cha'an tij cʌyʌyob.
10 Jini tsiji' bʌ trato bʌ c t'an mu' bʌ c wa'chocon yic'ot israelob che' ñumenix cabʌl q'uin mi yʌle' bajche' jini:
Mi quejel cʌq'ueñob cha'an wen c'ajalob i cha'an jini c mandar tyac.
Mi quejel c ts'ijbubeñob ti i pusic'alob yubil.
Che' jini mi quejel i Diosiñoñob.
Mi quejel i yochelob tic cha'añob.
11 Mach wersa an majch mi quejel i cʌntisañob mi junticlec i pi'ʌlob,
mi i pi'ʌlobic ti chumtyʌl mi i yermañujobic cha'an i ch'ujbiñob lac Yum
como ti pejtyelelob mi an i ñuclel mi ma'ix i ñuclel mi quejel i ch'ujbiñoñob.
12 Mi quejel c ñusʌbeñob jini mach'ʌ wen bʌ i cha'libal.
Ma'an ba' bʌ ora mi quejel c cha' c'ajtisan i mul.
Che' ti yʌlʌ lac Yum.
13 Che' Dios chʌncol i tyaje' ti t'an jini tsiji' bʌ trato bʌ t'an, tsiquil che' jini cha'an chʌncol i q'uele' che' bajche' tsuculix jini ñaxan bʌ. Ma'ix jal mi quejel i jilel chʌ bʌ tyac jach chʌncol bʌ i tsuculiyel, chʌncol bʌ i jilel i c'ʌjnibal.