13
Mere funaŋ
Be, gayenter sopte deŋ hitte kumekeb wawuŋ karwo hiyyeŋ. Irdeb, “Al kura merem yaŋ ireŋ yeŋbe al gote merebe fudinde yetek al irawa ma karwo gwahadem yaŋ hinayiŋ,” yeŋ haŋyen goyen po gama irde deŋya gabu heŋ kandukniniŋ kuruŋ goyen yuŋkureŋ yuŋkureŋ sope irtek yeŋ nurde hime. Nebe haŋkapya wor po deŋ hitte kuŋ go kamereb sopte kuŋ mata buluŋtiŋ goke saba dirde hayhay dirmiriŋ. Niŋgeb deŋya neŋya tumŋaŋ ma hite gayenter wor sopte gahade hayhay dirde hime. Hayhay dirde hime gabe deŋ po moŋ, al hoyaŋ kura deŋya tumŋaŋ haŋ mar goyen wor hayhay yirde hime. Merenebe gahade: kame sopte deŋ hitte kuŋ mata buluŋ gwahade po teŋ haŋ marbe go ma yeneŋ wasak tiyeŋ. Yesu Kristu beleŋ mere nirke basaŋ heŋ mere dirde himyen goyen fudinde ma usi niŋ gusuŋaŋ nirde haŋ geb, keŋkela po dikala direŋ. Yesu Kristube matatiŋ sope yire yeŋbe mali mali ma sope yiryeŋ, deŋ kafura hetek mat saŋiŋ po sope yiryeŋ. Fudinde, yeŋbe al po heŋ tareŋ miŋmoŋ hiriŋ geb, kuruse hende mayke kamyiŋ. Gega Al Kuruŋ beleŋ tareŋmiŋde sopte isaŋ hiriŋ. Yesube al heŋ tareŋ miŋmoŋ hiriŋ gwahade po, neŋ wor saŋiŋniniŋ miŋmoŋ. Gega Al Kuruŋyen tareŋde Yesuya heŋbe matatiŋ sope yird yird meteŋbe saŋiŋ po titek.
Be, dufaytiŋ Yesu Kristu niŋ tareŋ irtiŋ goyen saŋiŋ po tanarde mata teŋ haŋ ma dahade goyen dindikeŋ keŋkela yeneŋ hinayiŋ. Yesu Kristube deŋya haŋ goyen go ma nurde haŋ? Ma nurde haŋ kenem deŋbe soŋ wor po hitiŋ mar geb! Gega deŋ beleŋbe neŋ gayen kura muŋ soŋ ma hitiŋ goyen deneŋ bebak tinayiŋ yeŋ nurde goke doyaŋ heŋ hime. Neŋbe deŋ beleŋ mata buluŋ kura ma tinayiŋ yeŋ Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hityen. Gega gwahade gusuŋaŋ irde hityen gobe deŋ ge meteŋ igiŋ po teŋ hinhet goyen al yikala yireŋ yeŋ gusuŋaŋ irde hityen moŋ. Gwaha titŋeŋbe neŋ meteŋ teŋ hityen gayen igiŋ moŋ yeŋ al beleŋ yennayiŋ goke ma nurdeb deŋ goyen mata huwak teŋ teŋ ge po Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hityen. Gobe mere fudinde asogo ird ird niŋ epte ma mata kura titek, irde mere fudinde goke po meteŋ titek niŋgeb, gago dineŋ hime. Neŋbe tareŋniniŋ miŋmoŋ hiteke deŋbe tareŋ heŋ haŋ goke amaŋeŋ nurde hityen. Irde deŋ goyen mata huwak po teŋ matatiŋde buluŋ kuram moŋ hinayiŋ goke Al Kuruŋ gusuŋaŋ irde hityen. 10 Goke teŋbe deŋya gisaw gisaw himeya gayenter asaŋ gago kaŋ hime. Gogab asaŋne keneŋ mata buluŋtiŋ yubul tinayiŋyen geb, kame deŋ hitte kuŋ matatiŋ sope yire yeŋbe Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ saŋiŋmiŋ nuntiŋ go hende hitem po ma mere direŋ. Be, tareŋ nunyiŋ gobe deŋ tareŋ dird dird niŋ nunyiŋ, buluŋ dird dird niŋ ma nunyiŋ.
11 Be, kadne yago, mere ga pasi ireŋ tihim geb, igiŋ po teŋ hinayiŋ. Mata buluŋtiŋ sope yird yird niŋ kurut yeŋ hinayiŋ. Gwaha teŋ hinayiŋ yeŋ eseŋ mere dirhem gayen dufay heŋ hinayiŋ. Irde kadomde mere nurd guneŋ teŋ hinayiŋ. Irde bitiŋ kamke kadtiŋya awalikde hinayiŋ. Irde deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋbe bitiŋ yisikamde hiyen al Al Kuruŋ gobe deŋya hiwoŋ yeŋ nurde hime. 12 Irde Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ dinyeŋ mat kadom gargar gird teŋ hinayiŋ. 13 Al Kuruŋyen alya bereya gar haŋ mar tumŋaŋ deŋ ge dufay heŋ haŋ goyen momoŋ yirayiŋ ninkeb gago momoŋ dirde hime.
14 Be, Doyaŋ Al Kuruŋ Yesu Kristu beleŋ buniŋeŋ dirde igiŋ igiŋ dirde hiwoŋ. Irde Al Kuruŋ beleŋ deŋ goyen bubulkuŋne wor po yeŋ nurde duneŋ hiwoŋ. Irde Holi Spirit beleŋ deŋ kuruŋ goya tumŋaŋ awalikde hiwoŋ yeŋ gusuŋaŋ yirde hime. Gog po.