9
Biŋa bikkekde niŋ mata
Be, Al Kuruŋ beleŋ hakot Israel marte asem yagot diliŋde biŋa kuruŋ tiyyiŋ go banabe Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata niŋ yitiŋ. Irde Al Kuruŋyen ya balem al beleŋ irtiŋ goke manaŋ yitiŋ. Al Kuruŋyen ya balem gobe sel po irtiŋ. Ya bana goŋ gasuŋ kurhan meheŋ beleŋbe hulsi go hende yerde yusuŋ yurde haŋyen kutumya altaya kura gor hinaryum. Irkeb gise haŋka alta go hende beret yerde hinhan. Det go hinhan gasuŋ gobe “Gasuŋ Himam” ineŋ haŋyen. Irde gasuŋ go harhokdebe “Gasuŋ Himam Wor Po,” ineŋ haŋyen goyen hinhin. Gasuŋ iraw go kahaltebe amil tolok wor po gore gasuŋ iraw goyen kahalte giŋ yitiŋ hinhin. Gasuŋ Himam Wor Po bana goŋbe det gahade hinhan: det hamiŋ kusamuŋ Al Kuruŋ niŋ kumga teŋ uneŋ uneŋ gasuŋ alta gol hora beleŋ po irtiŋyabe Biŋa Teŋ Teŋ Bokisya.* Bokis go wor gol hora parwek halgayiŋ wor po irde gore po aw urtiŋ goyen hinhin. Bokis go biŋ banabe hora beleŋ kuwe dirŋeŋ irtiŋ go biŋdebe biŋge kura “mana” ineŋ haŋyen goyen goŋ hinhin. Irde Aronyen genuŋ sopte ituŋ hitiŋ goyabe hora parwek irawaya Al Kuruŋ beleŋ sabamiŋ kaŋ Mose unyiŋ goyen Bokis biŋde goŋ hinhan.
Al Kuruŋyen miyoŋ deŋem Serubim yineŋ haŋyen gote toneŋ irawabe Bokis gote awmiŋ hende heŋ tapeŋ yisaŋ hitiŋ hinaryum. Serubim gobe Al Kuruŋ deŋem turŋuŋ yaŋ wor po goyen kawan ird ird miyoŋmiŋ. Goyenbe haŋkab det kuruŋ goke keŋkela ma momoŋ direŋ.
Be, ya bana goŋ niŋ dawet kuruŋ gob gwahade po gasuŋeŋyaŋ yirtiŋ hikeb pris beleŋ gasuŋ himam meheŋde niŋ bana goŋ gise haŋka hurkuŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata teŋ hinhan. Gega damam damam wawuŋ uŋkureŋde po pris buda gote kuruŋmiŋ po ga gasuŋ himam wor po bana goŋ hurkuŋ hinhin. Goyenbe mali mali ma hurkuŋ hinhin. Yiŋgeŋde mata buluŋya al hoyaŋ beleŋ ma nurde heŋya mata buluŋ titiŋ goyen halde yunwoŋ yeŋ dapŋa dari goyen teŋ gasuŋ himam wor po biŋde goŋ hurkuŋ hinhin.
Pris beleŋ gwaha teŋ hinhan gobe gasuŋ himam meheŋde niŋ goyen miŋmoŋ manhan Gasuŋ Himam Wor Pore hurkuŋ hurkuŋ beleŋ kawan forok yewoŋ yeŋ Holi Spirit beleŋ dikala dirde hi. Gasuŋ himam meheŋde niŋ gobe gayenter niŋ mata gote tuŋaŋeŋ. Pris beleŋ Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata gama irde det galak irde dapŋa gasa yirde kumga teŋ hinhan gega, mata teŋ hinhan kuruŋ gore mel gote biŋ goyen Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ ma yirde hinhin. 10 Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata bikkek gwaha teŋ hinhan marbe biŋgeya dapŋaya irde feya damiŋbe igiŋ netek munaŋ damiŋbe epte ma netek gote saba gama irde hinhan. Irde yiŋgeŋ uliŋ sope yird yird mata kurayen kurayen po teŋ hinhan. Al Kuruŋ beleŋ nalu kiryiŋ goyen ma forok yeŋ hikeyabe mata goyen po teŋ hinhan. Gega mata gobe biŋ wuk irde irde niŋ moŋ, uliŋ sope irde irde niŋ po teŋ hinhan.
Yesu Kristuyen dari
11 Goyenbe Yesu Kristube mata igiŋ bikkeŋ forok yitiŋ gar haŋ gote pris buda gote kuruŋmiŋ heŋ wayyiŋ. Irdeb gasuŋ himam fudinde wor po wukkek al beleŋ ma irtiŋ bana goŋ hurkuriŋ. Gasuŋ himam gote tareŋmiŋbe hoyaŋ, megen hi gwahade moŋ, gote folek wor po. Gasuŋ himam gobe megen gar ma hi. 12 Be, yeŋbe neŋ ge teŋ Al Kuruŋ hiyende gor gasuŋ himam goyen bana hurkuriŋ. Goyenbe wawuŋ uŋkureŋde po hurkuriŋ. Irde hurke yeŋya memeya bulmakaw dirŋeŋyat dari ma yade hurkuriŋ. Gwahade yarabe dumulgaŋ teŋ hugiŋeŋ Al Kuruŋyen alya bereya dire yeŋ darim wok irde kuruse hende kamyiŋ. Niŋgeb mata gwahade tiyyiŋ goke Gasuŋ Himam Wor Po bana darim teŋ hurkuriŋ yihim gago.
13 Munaŋ Al Kuruŋ beleŋ alyen mata buluŋ halde yunwoŋ yeŋbe pris beleŋ memeya bulmakawyat dariya, irde bulmakaw bere foŋeŋ kumga tike wor yitiŋ tupimiŋ goyen yade al hereŋ yutiriŋ teŋ hinhan. Irke goreb uliŋde wukkek yirde hinhin. 14 Gega Yesu Kristuyen daribe dapŋa dari gote folek. Yeŋbe mata buluŋ muŋ kuram moŋ. Niŋgeb Holi Spirit hugiŋeŋ hitiŋ gote saŋiŋdebe yiŋgeŋ Al Kuruŋ galak irhem yeŋ kamyiŋ. Niŋgeb darimiŋ gore ulniniŋ siŋare ga po ma wuk iryiŋ. Ulniniŋya bininiŋya goyen tumŋaŋ halde wuk diryiŋ. Gwahade niŋgeb Al Kuruŋ tubul teŋ gisaw kutek mata buluŋbe yubul po titek. Gogab Al Kuruŋ gwahader hitiŋ go po gama irde yeŋ ge po meteŋ teŋ hitek. 15 Goke teŋbe Yesu Kristube alya bereyamiŋ ge teŋ Al Kuruŋ hitte kuŋ Al Kuruŋ beleŋ biŋa gergeŋ titiŋ goyen tareŋ irde gote igineŋ forok ird ird al hiriŋ. Yeŋbe alya bereya Al Kuruŋ beleŋ haŋkapya biŋa tiyyiŋ goyen bana heŋ mata buluŋ teŋ hinhan goyen halde yunhem yeŋ kamyiŋ. Gwahade geb alya bereya Al Kuruŋ beleŋ basiŋa yirde hoy yiryiŋ marbe Al Kuruŋ beleŋ yuneŋ yeŋ biŋa tiyyiŋ detmiŋ goyen yunyeŋ. Irkeb Al Kuruŋya hugiŋeŋ hinayiŋ.
16-17 Be, al kura kameŋ yeŋ nurdeyab diriŋmiŋmiŋ hitte kammeke gab gwaha gwaha tinayiŋ yinyeŋ. Goyenbe mere tiyyeŋ gobe kamke po gab dirŋeŋ weŋ beleŋ mere go gama irnayiŋ. Niŋgeb al kura kameŋ yeŋya mere titiŋ gobe al go kamke gab meremiŋ goyen pel ma irde yeŋ yiyyeŋ go po gama irnayiŋ. 18 Gwahade goyen po bikkeŋ Al Kuruŋ beleŋ biŋa tiyyiŋ goyen Israel mar beleŋ gama irnayiŋ yeŋbe al kamtiŋeŋbe Mose beleŋ dapŋa gasa yirke kamamiŋ gogo. 19 Irdeb meheŋde wor po Mose beleŋ asaŋde Al Kuruŋyen saba katiŋ kuruŋ goyen al buda goyen kapyaŋ heŋ yunyiŋ. Irde gab bulmakaw foŋeŋya memeyat dari yade feya suluk yiryiŋ. Irdeb sipsip wuyŋeŋ bukkeŋ irtiŋ goya hisop he haniŋ yuwalŋeŋ miŋyaŋ goyen yadeb dariya feya suluk irtiŋ bana goŋ uliŋ yiryiŋ. Irdeb Al Kuruŋyen mere katiŋ asaŋ go hende utiriŋ teŋ alya bereya uliŋde wor gwaha po yirde tukuriŋ. 20 Dari go utiriŋ teŋ yuneŋ heŋyabe, “Gabe saba deŋ beleŋ gama irnayiŋ yeŋ Al Kuruŋ beleŋ biŋa tiyyiŋ goyen tareŋ ird ird dari geb,” yinyiŋ. 21 Irdeb yiryiŋ gwahade po, ya balemya ya bana goŋ Al Kuruŋ doloŋ ird irdde niŋ dawetya goyen hereŋ wor utiriŋ teŋ tukuriŋ. 22 Moseyen sabareb det kura Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ irtekbe dari beleŋ po gab wukkeŋ iryeŋ yitiŋ. Gwaha irtek detbe budam wor po. Niŋgeb dapŋa mayke dari wok yeke wor wor gab Al Kuruŋ beleŋ alya bereyat mata buluŋ halde yunyeŋ yitiŋ.
Yesu beleŋ mata buluŋniniŋ halde duneŋ yeŋ darim wok irde kamyiŋ
23 Be, megen gar niŋ ya balemya det bana goŋ niŋya kuruŋ gobe Al Kuruŋyen gasuŋde gor niŋ tuŋaŋeŋ po. Niŋgeb dapŋa dari gore gab igiŋ halde wuk yiryeŋ gega, Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ ya balemya det bana goŋ niŋyabe dapŋa dari gore epte ma halde wuk yiryeŋ. Dari kura dapŋa dari gote folek wor po gore gab epte halde wuk yiryeŋ. 24 Niŋgeb Yesu Kristu beleŋ darimiŋ wok irde kamyiŋ. Yeŋbe gasuŋ himam fudinde wor po gote tuŋaŋeŋ megen gar hi al beleŋ irtiŋ bana goŋ ma hurkuriŋ. Gwahade yarabe Al Kuruŋ hitte hurkuriŋ. Niŋgeb haŋka gayenbe neŋ faraŋ durd durd niŋ teŋbe Al Kuruŋ diliŋ mar hi. 25 Munaŋ megen niŋ pris buda gote kuruŋmiŋbe yiŋgeŋde dari moŋ, dapŋa dari goyen yade damam damam gasuŋ himam bana hurkuŋ hiyen. Goyenbe Yesu Kristube yiŋgeŋ galak irde wawuŋ budam ma kamyiŋ. 26 Wawuŋ uŋkureŋ kamde alyen mata buluŋ halde pasi ma iryiŋ manhan Al Kuruŋ beleŋ al yiryiŋde mat mata buluŋ halde halde niŋ teŋ megen gar wawuŋ budam forok yeŋbe uliŋ misiŋ kateŋ kamde tebaŋ teŋ hiwoŋ. Goyenbe gwaha ma tiyyiŋ. Gwaha titŋeŋbe mata buluŋ halde pasi ird ird niŋ Al Kuruŋ hitte yiŋgeŋ galak irde kameŋ yeŋ nalu funaŋ beleŋ heŋ hi gayenter megen gar wawuŋ uŋkureŋ po forok yiriŋ.
27 Albe wawuŋ uŋkureŋ po kamnayiŋ, sopte ma kamnayiŋ. Goyenbe go kamereb merere huwarke Al Kuruŋ beleŋ al igiŋ ma buluŋ goyen pota yiryeŋ. 28 Niŋgeb gwahade po Yesu Kristu manaŋ al budam gote mata buluŋ yad siŋa yire yeŋ wawuŋ uŋkureŋ yiŋgeŋ Al Kuruŋ galak irde kamyiŋ. Irdeb kame sopte wayyeŋ. Goyenbe goyenterbe alyen mata buluŋ halde halde niŋ ma wayyeŋ. Gwaha titŋeŋbe yeŋ ge doyaŋ heŋ haŋ mar yumulgaŋ teŋ teŋ niŋ wayyeŋ.
* 9:4 Gol alta det hamiŋ miŋyaŋ kumga teŋ teŋ gasuŋ gobe amil Gasuŋ Himam Wor Po bana hurkuŋ hurkuŋ bindere wor po hinhin geb, gobe Gasuŋ Himam Wor Po biŋde hi yeŋ nurde hinhan.