11
Al Kuruŋ mere ird ird mata
(Matiyu 6:9-13; 7:7-11)
Be, nalu kurareb Yesu go naŋa kurar kura gor heŋ Al Kuruŋ mere irde hinhin. Be, Al Kuruŋ mere irde hinhin go pasi irkeb komatmiŋ kura goreb, “Doyaŋ Al Kuruŋ, Yon Baptais beleŋ komatmiŋ yago Al Kuruŋ mere ird ird mata saba yiryiŋ gwahade goyen neŋ wor saba dira,” inyiŋ.
Irkeb Yesu beleŋbe, “Al Kuruŋ mere irniŋ yeŋbe gahade mere irde hinayiŋ:
‘Ado, gebe tareŋge turŋuŋ yaŋ wor po. Niŋgeb turuŋ girde hitek.
Irde ge beleŋ doyaŋ dird dird mata gobe megen gar kawan heŋ kuruŋ hiyyeŋ.
Irde naŋkahalmiŋ naŋkahalmiŋ biŋgebe gwahade nene hinayiŋ yeŋ nurd ga duneŋ hayiŋ.
Neŋbe al hoyaŋ beleŋ buluŋ dirde haŋ goyen halde yuneŋ hite geb, ge beleŋ wor nende mata buluŋ halde dunayiŋ.
Irdeb mata buluŋ titek dufay go walde duneŋ hayiŋ. Irkeb gwaha ma titek,’ yeŋ gusuŋaŋ irde hinayiŋ,” yinyiŋ.
5-6 Irdeb sopte gaha yinyiŋ: “Be, deŋ gayen al kadtiŋ kura goyen beleŋ gisaw waŋ yatiŋde forok yekeb wawuŋ biŋde goyen al kadtiŋ hoyaŋ kura yamiŋ binde hiyeŋ go hitte kuŋbe, ‘Kadne kura gayamuŋ ga yaner waya gega biŋgenem moŋ. Niŋgeb beret karwo gwahade kura nunke yukuŋ une yeŋ ge hitte wayhem. Kame ga wol heŋ guneŋ geb,’ innayiŋ. Irkeb al gore ya biŋde mat, ‘Yamebe bikkeŋ taŋ saŋiŋ irhem, irdeb diriŋmiŋnebe ferhaŋ geb. Moŋgo ne huward migiriŋ timekeb diriŋmiŋne huwarnak geb. Biŋge ma guneŋ. Bada heŋ mulgaŋ hawa,’ inyeŋ. Gega fudinde dineŋ hime. Al gobe bada ma heŋ gusuŋaŋ irde tebaŋ irde hiyeŋ. Irkeb yeŋbe al kadne go yeŋ nurde goke teŋ biŋge gogo ma unyeŋ. Al gore gusuŋaŋ irde tebaŋ iryeŋ goke teŋbe huwarde yeŋ nurde wayyeŋ goyen unyeŋ.
9-10 “Goke teŋbe gago momoŋ dirde hime: al kura beleŋ det kuraŋ nurde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irkeb unyeŋ. Irde det kuraŋ naŋkeneŋ kurut yekeb ikala iryeŋ. Irde yeŋ beleŋ doyaŋ irde hi gasuŋ bana goŋ hurkuŋ hurkuŋ yame mayde tebaŋ irkeb yame hol ird unyeŋ. Niŋgeb deŋ wor det kuraŋ nurde Al Kuruŋ gusuŋaŋ irtiŋde po hikeb yeŋ beleŋ dunyeŋ. Det goke naŋkeneŋ kurut yitiŋde po hikeb dikala diryeŋ. Irde yeŋ beleŋ doyaŋ ird ird gasuŋ bana goŋ hurkuŋ hurkuŋ yame mayde tebaŋ irkeb yame hol irde dunyeŋ.
11 “Deŋ gayen kura urtiŋ yago beleŋ makaŋ dapŋa niŋ gusuŋaŋ dirke gayen igiŋ kunere yunnayiŋ? 12 Irde tatirok bilmiŋ niŋ dinke gayen igiŋ misiŋ kalpaŋ yunnayiŋ? Epte ma gwaha tinayiŋ geb. 13 Deŋ mata buluŋ mar wor diriŋtiŋ yago beleŋ det kuraŋ yekeb det igiŋ po yunniŋ yeŋ nurde haŋyen. Niŋgeb Nantiŋ Al Kuruŋbe deŋ megen niŋ mar gote folek geb, Holi Spirit niŋ gusuŋaŋ irkeb det hoyaŋ ma dunyeŋ. Holi Spirit po dunyeŋ!” yinyiŋ.
Yesuya Belsebulya
(Matiyu 12:22-30; Mak 3:20-27)
14 Be, nalu kurarebe Yesu beleŋ al kura uŋguram yaŋ mere ma teŋ hinhin goyen sope ire yeŋbe uŋgura go takira tikeb al gobe mere tiyyiŋ. Irkeb al buda kuruŋ go mata goyen keneŋbe diliŋ fot yamiŋ. 15 Gega al kurabe, “Uŋgurar kuruŋmiŋ Belsebul beleŋ tareŋ irkeb gogo uŋgura yakira teŋ hi,” yamiŋ. 16 Munaŋ al kurabe gwaha irde merem yaŋ irniŋ yeŋbe, “Mata tiŋeŋ Al Kuruŋ beleŋ po ga irtek kura forok irke kinniŋ,” inamiŋ.
17 Goyenbe Yesu gobe al dufay heŋ hinhan goyen yeneŋ bebak teŋbe gaha yinyiŋ: “Tiyuŋ kuruŋ kura bana al beleŋ yiŋgeŋ uliŋ kadom asogo gird teŋ bur yenayiŋ gobe saŋiŋ ma heŋ tumŋaŋ buluŋ henayiŋ. Irde al miŋ uŋkureŋ wor gwahade po, yiŋgeŋ uliŋ kadom asogo gird teŋ bur yenayiŋbe tumŋaŋ mugol nenayiŋ. 18 Niŋgeb gwahade goyen po Satan beleŋ uŋgura yeŋ yufukde haŋ goyen buluŋ buluŋ yiryeŋbe dahadem tareŋ henayiŋ? Epte moŋ. Mere ga tihim gabe deŋ beleŋ ne niŋ yeŋ, ‘Uŋgurayen kuruŋmiŋ Belsebul gote tareŋde uŋgura yakira teŋ hi,’ yekeb gago dinhem. 19 Deŋ beleŋ ne niŋ yeŋ gwahade yeŋ haŋ gega, deŋ gama dirde haŋ mar wor uŋgura yakira teŋ haŋyen goyenbe ganuŋyen saŋiŋde yakira teŋ haŋyen? Belsebulyen tareŋde ma Al Kuruŋyen tareŋde? Mel gobe, ‘Uŋgura yakira teŋ teŋ saŋiŋbe Al Kuruŋ hitte mat waŋ hi,’ yeŋ nurde haŋ geb, deŋ beleŋ ne nineŋ haŋ gobe usi wor po yeŋ nurd dunnayiŋ. 20 Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ dird dird mata bikkeŋ deŋ hitte forok yitiŋ hi goyen kawan ird irdmiŋbe ne beleŋ Al Kuruŋyen saŋiŋde uŋgura yakira teŋ himyen gogo.
21 “Be, al tareŋ kura fuleŋare niŋ det yade yamiŋ doyaŋ irde hikeb al kura beleŋ samuŋmiŋ go epte ma kawe tiyyeŋ. 22 Gega al hoyaŋ kura al gote tareŋ folek gore waŋbe fuleŋare niŋ detmiŋ go hende saŋiŋ heŋ hiyen goyen goraŋ irde maydeb samuŋmiŋ yade yukuŋ kadom yagoya gale henayiŋ. Niŋgeb gwahade goyen po, tareŋnebe uŋgura gote folek geb, alya bereya uŋgura beleŋ yade buluŋ buluŋ yirde hiyen goyen yumulgaŋ teŋ hime.
23 “Be, al kura ne niŋ ma heŋ haŋ marbe asogone. Irde al kura Al Kuruŋ hitte al yukuŋ yukuŋ niŋ faraŋ ma nurde haŋ marbe al bur yirde meteŋ go buluŋ irde haŋ yeŋ nureŋ.
24 “Be, uŋgura kura al uliŋde niŋ takira tike kat kuyeŋ gobe mali naŋa al ma hitek bana goŋ kuŋ usaŋ heŋ heŋ gasuŋ niŋ naŋkeneŋ kuŋ hiyeŋ. Gega gasuŋ kura ma keneŋbe, ‘Bikkeŋ hinhem gasuŋde gor mulgaŋ heweŋ,’ yiyyeŋ. 25 Irdeb mulgaŋ heŋ waŋbe gasuŋ bikkek gobe halde haraŋ heŋ sope irtiŋ kinyeŋ. 26 Irdeb kuŋbe sopte uŋgura 7 yende tareŋ folek goyen yupi teŋ tumŋaŋ waŋbe al goyen ketal urnayiŋ. Gwaha irkeb al gobe haŋkapya hinhin gwahade moŋ, buluŋ wor po hiyyeŋ,” yinyiŋ.
27 Be, bere kura gore al buda bana goŋ heŋ Yesu mere teŋ hinhin go nurdeb, “Bere kawaŋ gerde siŋsilaŋ giryiŋ gobe amaŋ hiyyeŋ,” inyiŋ. 28 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Alya bereya Al Kuruŋyen mere nurde gama irde haŋ mar go gab amaŋeŋ nurde hinayiŋ,” inyiŋ.
Mata tiŋeŋ Al Kuruŋ po forok yirtek niŋ gusuŋaŋ iramiŋ
(Matiyu 12:38-42; Mak 8:12)
29 Be, al budam wor po waŋ gabu irdeb kalyaŋ kerkeb Yesu beleŋ yeneŋbe gaha yiriŋ: “Gayenter niŋ alya bereya gabe dufaymiŋya matamiŋyabe buluŋ wor po. Mel gobe mata tiŋeŋ Al Kuruŋ beleŋ po ga irtek goke po gusuŋaŋ heŋ haŋ. Goyenbe bikkeŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ al Yona hitte mata tiŋeŋ kura forok yiriŋ gwahade goyen ne hitte forok yiyyeŋ goyen po ga kennayiŋ. Mata tiŋeŋ hoyaŋ kura ma kennayiŋ. 30 Bikkeŋ Yonabe makaŋ dapŋa kuruŋ wor po gore tohogo tike naŋkahal karwo gayen biŋ bana heŋ ga katyiŋ goyen tagalke Niniwe taunde niŋ mar tumŋaŋ Al Kuruŋyen saŋiŋ bebak tiyamiŋ. Gwahade goyen po, ne Al Urmiŋ hitte mata tiŋeŋ kura forok yiyyeŋ goyen alya bereya gayenter niŋ gayen kennayiŋ. 31 Bikkeŋ Solomon beleŋ Israel naŋa doyaŋ irde hinhinyabe naŋa gisaw niŋ doyaŋ bere kuruŋ Siba beleŋ Solomonyen dufaymiŋ wukkeŋ goyen nure yeŋ wayyiŋ. Gega alya bereya gayenter niŋ gabe ne Solomonyen dufay folek gare saba yirde hime gega, go ma nurde haŋ. Niŋgeb kame Al Kuruŋ beleŋ al igiŋya buluŋya pota yird yird nalurebe doyaŋ bere Siba beleŋ huwardeb merene ma nurde haŋ mar gayen merem yaŋ yiryeŋ. 32 Irde Niniwe taunde niŋ mar gobe Yona beleŋ kuŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ tagalkeb mata buluŋmiŋ yubul teŋ Al Kuruŋ niŋ biŋ mulgaŋ hamiŋ. Gega alya bereya gayenter niŋ gabe ne saba teŋ hime gabe Yonayen saba folek gega, go ma nurde haŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ beleŋ al igiŋya buluŋya pota yird yird nalurebe Niniwe niŋ mar beleŋ huwardeb merene ma nurde haŋ mar gayen miŋge yirnayiŋ,” yiriŋ.
Uliŋde niŋ hulsi
(Matiyu 5:15; 6:22-23)
33 Irde sopte gaha yiriŋ: “Al kura hulsi yusuŋ yurde ga banare ma yerde haŋyen. Irde koroŋ po aw ma yurde haŋyen. Gwaha yirtiŋeŋbe yade hulsi kawan yentek gasuŋde gor yerde haŋyen. Gogab al beleŋ ya bana waŋbe hulsi melak kawan po heŋ hike kennayiŋ. Gwahade goyen po, merenebe kawan po tagalde hike nurde hinayiŋ. 34 Irde diltiŋbe ultiŋ kuruŋ gote hulsi yara. Niŋgeb diltiŋ igiŋ hikeb hulsi beleŋ ya bana melak heŋ wuk yiyyeŋ go gwahade, neneŋ keŋkela bebak teŋ merene beleŋ dufaytiŋya matatiŋya goyen wuk wor po yiryeŋ. Munaŋ diltiŋ buluŋbe merene bitiŋ bana ma hi niŋgeb, dufaytiŋya matatiŋya gobe kidoma beleŋ po makiŋ hiyyeŋ. 35 Goke teŋbe hulsi go kamkeb bitiŋ bana kidoma po makiŋ hiyyeŋkek geb, keŋkela heŋ doyaŋ yirde hinayiŋ. 36 Merene deŋ bana hulsi melak heŋ wuk yitiŋ yara hiyeŋbe kidoma muŋ kura gor ma hiyeŋ gwahade goyen po dufay buluŋya mata buluŋya miŋmoŋ hinayiŋ. Deŋ hitte hulsi melak heŋ wuk wor po yiyyeŋ gwahade po, merene beleŋ dufaytiŋya matatiŋya wukkeŋ wor po yiryeŋ,” yinyiŋ.
Farisi marya Moseyen saba marya gote mata buluŋ
(Matiyu 23:1-36; Mak 12:38-40; Luk 20:45-47)
37 Be, Yesu beleŋ meremiŋ pasi irkeb Farisi al kura gore, “Wake yaner kuŋ biŋge nere,” ineŋbe yamiŋde kuŋ keperdeb dula tiyyeŋ tiyaryum. 38 Gega Yesu beleŋ Yuda marte matare haniŋ ma haldeya biŋge neke keneŋbe diliŋ fot yiriŋ. 39 Irkeb Doyaŋ Al Kuruŋ beleŋ gaha inyiŋ: “Deŋ Farisi marbe koroŋya gisuya siŋak beleŋ po haltiŋ yara teŋ haŋ. Gega bitiŋdebe kudiŋ mataya mata buluŋ kurayen kurayen kuruŋ gore makiŋ hitiŋ haŋ. 40 Duliŋ kukuwa wor wor, Al Kuruŋ ultiŋ siŋare niŋ iryiŋ gore po bitiŋ manaŋ iryiŋ. 41 Niŋgeb ultiŋya bitiŋya Al Kuruŋ diliŋde wukkek hiniŋ yeŋbe al buniŋeŋ det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen fudinde mat po faraŋ yurde hinayiŋ.
42 “Deŋ Farisi marbe paŋiŋ meteŋ teŋbe Moseyen saba keŋkela gama irniŋ yeŋ paŋiŋ kurayen kurayen goyen pota yirke kuŋ buda 10 hekeb buda uŋkureŋbe Al Kuruŋ niŋ uneŋ haŋyen. Gega al hoyaŋ faraŋ yurtiŋeŋbe buluŋ yirde goke kandukŋeŋ ma nurde haŋyen. Irde bitiŋde mat Al Kuruŋ niŋ amaŋeŋ ma nurde haŋ. Niŋgeb kame gote muruŋgem buluŋ tenayiŋ goke buniŋeŋ nurde duneŋ hime. Niŋgeb al hoyaŋ faraŋ yurd yurd mata goyen teŋ hinayiŋ. Irde Al Kuruŋ galak ird ird mata goyen wor bada ma heŋ gwaha po teŋ hinayiŋ.
43 “Deŋ Farisi marbe gabu yatiŋyaŋ kuŋ al deŋem yaŋ beleŋ keperde hitek gasuŋyaŋ po kepertek yeŋ nurde haŋyen. Irde al budam kuŋ waŋ teŋ haŋyen gasuŋyaŋ kuŋ hitekeb al beleŋ palap dirde pere dirde hinaŋ yeŋ nurde haŋyen. Niŋgeb kame mata buluŋtiŋ gote muruŋgem buluŋ tenayiŋ geb, goke buniŋeŋ nurde duneŋ hime.
44 “Deŋ Farisi marbe al hakwa yerde hitiŋ horabok bikkek kura megeŋ beleŋ sam irtiŋ geb al beleŋ ma nurdeya goyen hereŋ kuŋ haŋyen go gwahade goyen, siŋare mat deneŋmiŋbe al huwak mata buluŋtiŋ miŋmoŋ yara. Niŋgeb deŋ beleŋ al buluŋ yirde haŋ goyen ma nurdeya gama dirdeb yeŋ wor buluŋ heŋ haŋyen. Niŋgeb kame mata buluŋtiŋ gote muruŋgem buluŋ yawarnayiŋ goke buniŋeŋ nurd duneŋ hime,” yiriŋ. 45 Irkeb Moseyen saba keŋkela nurtiŋ al kura goreb, “Tisa, Farisi mar po yinhem yeŋ nurha, goyenbe neŋ Moseyen saba mar manaŋ sukal dirha geb,” inyiŋ. 46 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Deŋ Moseyen saba marbe saba kura al beleŋ gama irtek meteŋeŋ wor po goyen supahakde yerde haŋyen. Gega dindikeŋbe saba uŋkureŋ muŋ kura ma gama irde haŋyen. Niŋgeb kame mata buluŋtiŋ gote muruŋgem buluŋ yawarnayiŋ goke buniŋeŋ nurd duneŋ hime.
47-48 “Deŋ Moseyen saba marbe Al Kuruŋyen mere basaŋ mar porofet bikkeŋ asetiŋ yago beleŋ gasa yirke kamamiŋ mar goyen palap yirhet yeŋ metemiŋ haraŋ heŋ umŋa yirde haŋyen. Gega ne beleŋ deneŋmiŋbe ayaŋ yerde haŋ yeŋ nurd duneŋ hime. Irde asetiŋ yago beleŋ Al Kuruŋyen mere basaŋ mar gasa yirde hike kamde hinhan goyen igiŋ po yirde hinhan yeŋ nurdeb gogo metemiŋ umŋa yirde haŋ yeŋ deneŋ hime. Niŋgeb kame gote muruŋgem buluŋ wor po yawarnayiŋ goke buniŋeŋ nurd duneŋ hime. 49 Deŋ beleŋ gwaha tinayiŋ goke Al Kuruŋ dufaymiŋ wukkek beleŋbe, ‘Porofet yagoya Mesaiayen mere basaŋ mar aposel yagoya yad yermeke Yuda mar hitte kunayiŋ. Irkeb kurabe gasa yirke kamnayiŋ. Munaŋ kurabe buluŋ buluŋ yirke uliŋ misiŋ kateŋ hinayiŋ,’ yiriŋ. 50 Niŋgeb bikkeŋ wor po porofet yago gasa yirke kamde hinhan mata goyen waŋ waŋbe gayenter manaŋ gwahade po geb, mel gote dari wok yamiŋ gote kanduk gobe deŋ Yuda mar gayenter niŋ beleŋ tenayiŋ. 51 Fudinde wor po dineŋ hime. Deŋ gayenter niŋ Yuda marbe Adam urmiŋ Abel kamyiŋde mat waŋ waŋ Al Kuruŋ niŋ det kumga teŋ uneŋ uneŋ gasuŋya gasuŋ himamya kahalte mayke kamyiŋ al Sekaraia gote muruŋgem buluŋ wor po tenayiŋ geb.
52 “Deŋ Moseyen saba marbe alya bereya Al Kuruŋyen mere nurde bebak teŋ dirŋeŋ weŋ heŋ heŋ beleŋ goyen pet yirde haŋ. Niŋgeb kame gote muruŋgem tenayiŋ goke buniŋeŋ nurd duneŋ hime. Deŋbe Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ beleŋ goyen ma gama irde haŋ. Irde al hoyaŋ Al Kuruŋ hitte kuŋ kuŋ beleŋ go manaŋ pet pet yirde haŋ,” inyiŋ.
53-54 Be, Yesu gob gasuŋ goyen tubul teŋ hoyaŋde kukeb Farisi marya Moseyen saba marya beleŋ asogo wor po irdeb daha kura yekeb merem yaŋ irde merere kertek yeŋ gusuŋaŋ kurayen kurayen irde hinhan.