18
Al Kuruŋ gusuŋaŋ ird ird niŋ bada ma henayiŋ
Irdeb Yesu beleŋ komatmiŋ yago goyen hugiŋeŋ Al Kuruŋ mere irde irde niŋ bada ma henayiŋ yeŋ maya merere gaha yinyiŋ: “Be, taun kura goyenterbe mere nurd nurd al kura gor hinhin. Al gobe Al Kuruŋ kafura ma irde hiyen. Irde al hoyaŋ wor palap ma irde hiyen. Be, beretap kura taun goyenter po hinhin gore hugiŋeŋ yeŋ hitte waŋbe, ‘Al uguŋ po asogo nirde buluŋ nirke kandukŋeŋ nurde hime geb, faraŋ nurde sope irde nunayiŋ,’ ineŋ karyaŋeŋ irde hinhin. Be, mere nurd nurd al go haŋkapyabe keneŋ wasak po teŋ hinhin. Gega bere gobe watiŋde po hike keneŋ keneŋbe dufaymiŋdeb, ‘Nebe Al Kuruŋ kafura ma irde al hoyaŋ wor palap ma yirde hime. Goyenpoga beretap gobe parsayŋeŋ wor po nirde hi geb, bada heŋ faraŋ ureŋ. Moŋgo go po waŋ nenke nenkeb piŋeŋ buluŋ wor po niryeŋkek geb,’ yiriŋ,” yinyiŋ.
Irdeb Yesu go sopte po, “Be, mere nurd nurd al gobe al igiŋ moŋ gega, mere tiyyiŋ go nurhaŋ? Al buluŋ wor gogo gwaha tiyyiŋ. Niŋgeb Al Kuruŋ igiŋ wor po gobe al kura nigen al yeŋ basiŋa yirtiŋ gore hugiŋeŋ wawuŋya naŋkahalya faraŋ dura ineŋ eseŋ urde karyaŋeŋ irde hinayiŋ gobe faraŋ ma yuryeŋ? Moŋ, heŋ ga ma faraŋ yuryeŋ geb. Fudinde dineŋ hime. Al Kuruŋbe nigen al yeŋ basiŋa yirtiŋ gobe bemel po faraŋ yuryeŋ. Irkeb asogomiŋ beleŋ buluŋ yirkeb kanduk yeneŋ hinayiŋ goyen hubu henayiŋ. Gega ne Al Urmiŋ gare sopte wayeŋ nalure goyenbe Al Kuruŋ niŋ hekkeŋ nurde hugiŋeŋ gusuŋaŋ ird ird mata goyen alya bereya hitte hiyeŋ ma dahade?” yinyiŋ.
Farisi alya teks yad yad al gote maya mere
Be, al kurabe, “Neŋ po gabe al huwak,” yeŋbe al hoyaŋ kuruŋ gobe buluŋ yineŋ hinhan. Niŋgeb go mar go diliŋde huwardeb matamiŋ goke Yesu beleŋ maya mere gahade yiriŋ: 10 “Be, al irawa kura goyen Al Kuruŋ mere irye yeŋbe Al Kuruŋyen ya balemde kwaryum. Al kurabe Farisi al, munaŋ kurabe Roma gabman niŋ teks yad yad al. 11 Be, Farisi al gore Al Kuruŋ mere irdeyabe yiŋgeŋ ge yeŋbe, ‘Al Kuruŋ, nebe al hoyaŋ beleŋ mata teŋ haŋyen gwahade moŋ. Nebe kawe ma teŋ himyen, usi ma teŋ himyen, kudiŋ mata ma teŋ himyen, irde bere hoyaŋ kura duwan ma irde himyen. Irde teks yad yad al imaŋ ima hi gwahade moŋ geb, goke amaŋeŋ nurd guneŋ hime. 12 Nebe meteŋ naŋa uŋkureŋ bana goyen ge niŋ dufay hewe yeŋ naŋkahal iraware biŋge kutŋa irde himyen. Irdeb det yade himyen kuruŋ goyen goke amaŋ heŋbe merege gama irde pota yirde buda 10 yirdeb uŋkureŋbe ge niŋ pel irde himyen,’ yiriŋ.
13 “Gega teks yad yad al gobe matamiŋ ge kandukŋeŋ nurde Al Kuruŋ mere ird ird gasuŋ bana hitek moŋ yeŋ nurde kame beleŋ huwarde Al Kuruŋ mere iryiŋ. Goyenbe mata buluŋmiŋ ge memya wor po heŋ kotaŋ kaŋ hende naŋkeneŋya mere irtek moŋ yeŋ nuryiŋ. Irdeb urguŋ kaŋ mata buluŋmiŋ ge buniŋeŋ nurde yiŋgeŋ dumuŋ maydebe, ‘Al Kuruŋ, nebe mata buluŋ al geb buniŋeŋ nurd nunayiŋ,’ inyiŋ. 14 Niŋgeb fudinde dineŋ hime. Teks yad yad al gobe Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ wor po heŋbe yamiŋde mulgaŋ heŋ kuriŋ. Munaŋ al kura gobe hubu. Gwahade geb, al kura yiŋgeŋ turuŋ iryeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ deŋem moŋ irke memyak nuryeŋ. Munaŋ al kura yiŋgeŋ ge, ‘Nebe al igiŋ moŋ,’ yiyyeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ deŋem yaŋ iryeŋ,” yinyiŋ.
Diriŋ mukŋeŋya Yesuya
(Matiyu 19:13-15; Mak 10:13-16)
15 Be, alya bereya beleŋ, “Diriŋ mukŋeŋ Yesu hitte yukuteke haniŋ kerde yuneŋ guram yirde tareŋ yiri,” yeŋ diriŋmiŋ yago yawaŋ hinhan. Irkeb Yesuyen komatmiŋ yago beleŋ mel goyen yeneŋbe yineŋ teŋ utaŋ yiramiŋ. 16 Gega Yesu beleŋ diriŋ mukŋeŋ go hoy yirdeb komatmiŋ yago goyen, “Daniŋ utaŋ yirde haŋ? Yubul tike ne hitte wanaŋ. Diriŋ gahade gab yiŋgeŋde saŋiŋde epte moŋ geb, hugiŋeŋ naniŋya miliŋyat haniŋ doyaŋ po haŋyen. Niŋgeb gwahade goyen po, al kura diriŋ gahade yara heŋ Al Kuruŋyen tareŋ niŋ nakeneŋ hiyeŋ al gobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ hiyeŋ. 17 Fudinde dineŋ hime. Al kura diriŋ gwahade ma heŋ Al Kuruŋ hitte kwe yiyyeŋbe Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ epte ma hiyeŋ,” yiriŋ.
Doyaŋ al kura samuŋmiŋ budam wor po gore Yesu waŋ kinyiŋ
(Matiyu 19:16-30; Mak 10:17-31)
18 Be, doyaŋ al kura gore huwardeb, “Tisa, gebe saba al igiŋ geb, momoŋ nira. Daha teŋ gab Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen nere hiyyeŋ?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 19 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Nebe saba mar megen niŋ kura gwahade yeŋ nurdeb al igiŋ ninha? Nebe megen niŋ saba mar al gwahade moŋ geb. Megen niŋ albe igiŋ miŋmoŋ. Al Kuruŋ muŋ po gab al igiŋ geb,” inyiŋ. 20 Be, gwaha ineŋbe, “Al Kuruŋyen saba Mose unyiŋbe nurde ha gogo. ‘Bere hoyaŋ kura duwan ma irde hayiŋ, al ma gasa yirke kamnayiŋ, kawe ma tiyayiŋ, merere huwaryeŋ al faraŋ urhem yeŋ, ma tagal unhem yeŋ mere upul ma tiyayiŋ, nanakeya momkeya palap yirde hayiŋ,’ gwahade katiŋ geb, go po gama irde hayiŋ,” inyiŋ. 21 Irkeb al goreb, “Mere kuruŋ gobe diriŋde mat po keŋkela gama irde waŋ waŋ gayenter wor gwahade po teŋ hime,” inyiŋ.
22 Be, Yesu beleŋ mere go nurdeb, “Gega mata uŋkureŋ kurabe tubul teŋ ha. Niŋgeb kuŋ samuŋge yago kuruŋ go yade al yunke damu tike gote muruŋgem yadebe al buniŋeŋ det niŋ amu heŋ haŋ mar goyen yunayiŋ. Gogab kamebe Al Kuruŋ beleŋ gote muruŋgem igiŋ wor po gunyeŋ. Irde gab waŋ gama nirayiŋ,” inyiŋ. 23 Irkeb al gobe samuŋmiŋ budam wor po geb, mere go nurdeb biŋde kandukŋeŋ wor po nuryiŋ.
24 Be, al go gwaha tike keneŋbe Yesu beleŋ keneŋ heŋya, “Al samuŋmiŋ budam wor pobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereya doyaŋ yirde hi bana goŋ heŋ heŋmiŋbe meteŋeŋ wor po. 25 Dapŋa kuruŋ kamelbe det haraŋ haraŋ kutum yameŋ dirŋeŋ wor po goyen bana epte ma hurkuyeŋ. Gwahade goyen po, al samuŋmiŋ budam wor Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana goŋ epte ma hurkunayiŋ. Niŋgeb det irawa goyen tumŋaŋde meteŋeŋ. Gega damiŋbe meteŋeŋ wor po yeŋ nurde haŋ? Al samuŋmiŋ budam gobe meteŋeŋ wor po geb,” yinyiŋ. 26 Irkeb al mere go nuramiŋ mar goreb, “Niŋgeb Al Kuruŋbe ganuŋ mar po ga yawaryeŋ?” inamiŋ. 27 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Det kura al beleŋ irtek moŋ goyen Al Kuruŋbe igiŋ ala po iryeŋ geb,” yinyiŋ. 28 Irkeb Pita beleŋ huwardeb, “Neŋbe gama girniŋ yeŋ detniniŋ kuruŋ goyen yubul titiŋ,” inyiŋ. 29 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Fudinde wor po dineŋ hime. Al kura Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yirde hi bana heŋ heŋ ge teŋbe yamiŋ, berem, kuliŋ yago, miliŋya naniŋya, dirŋeŋ weŋya yubul tiyyeŋ gobe 30 megen gar heŋya gote muruŋgem budam yawaryeŋ. Irde kame kame wor Al Kuruŋya hugiŋeŋ heŋ heŋ goyen manaŋ tiyyeŋ,” yinyiŋ.
Yesu beleŋ yiŋgeŋ kamde kamde niŋ sopte tagalyiŋ
(Matiyu 10:17-19; Mak 10:32-34)
31 Be, Yesu go mere basaŋ marmiŋ 12 go hoyaŋ muŋ po yukuŋbe gaha yinyiŋ: “Neŋbe Yerusalem hurkutek geb. Irdeb Al Kuruŋyen mere basaŋ mar beleŋ Al Urmiŋbe gwaha tiyyeŋ yeŋ asaŋde kayamiŋ goyen tumŋaŋ fudinde po forok yenayiŋ. 32 Niŋgeb gor niŋ mar beleŋ ne Al Urmiŋ gayen nade al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ haniŋde nernayiŋ. Irkeb yeŋ beleŋ bak mununeŋ hinmaŋ nirde nanyaŋ nirde meyaŋ nirde usulak teŋbe mununke kameŋ. 33 Goyenbe kameŋde mat yereŋkek hekeb sopte huwareŋ,” yinyiŋ. 34 Irkeb komatmiŋ yago gobe Yesu mere tiyyiŋ goyen bebak ma po tiyamiŋ. Mere gote miŋbe banare po hinhin geb, goke kura yihi yeŋ ma nuramiŋ.
Yesu beleŋ al diliŋ titmiŋ sope iryiŋ
(Matiyu 20:29-34; Mak 10:46-52)
35 Be, Yesu go kuŋ kuŋ Yeriko taun binde heŋ hikeyabe al kura diliŋ titmiŋ goyen beleŋ siŋakde keperde al det niŋ kaŋaŋ yirde hinhin. 36 Be, al buda kuruŋ go mere ŋeldok teŋ belŋeŋger ker urde waŋ fole irde hike nurdeb, “Gabe da irde haŋ?” yeŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 37 Irkeb, “Nasaret niŋ al Yesu go goyen waŋ kuŋ hi,” inamiŋ. 38 Irkeb al gore hokde po, “Yesu, Dewit urmiŋ, buniŋeŋ nirde faraŋ nura be!” inyiŋ. 39 Gega al waŋ yeŋ turte hamiŋ mar gore ineŋ teŋ, “Bada hawa!” inamiŋ. Gega bada hitŋeŋbe uguŋ po hok yeŋbe, “Dewit urmiŋ, buniŋeŋ nirde faraŋ nura be!” inyiŋ. 40 Be, Yesu go al gote mere goyen nurde gor po huwardeb, “Al go teŋ gar wanaŋ,” yinyiŋ. Irkeb al go tawakeb Yesu beleŋ, 41 “Daha niri yeŋ nurde ha?” inkeb al gore wol heŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋ, naŋkenmewoŋ yeŋ nurde hime,” inyiŋ. 42 Irkeb Yesu beleŋ, “Ne niŋ hekkeŋ nurde ha geb naŋkena,” inyiŋ. 43 Irkeb goyare po diliŋ bak yekeb naŋkinyiŋ. Irdeb Al Kuruŋ turuŋ irdya irdya Yesu gama irde kuŋ hinhin. Be, al mata go diliŋde kenamiŋ mar wor Al Kuruŋ turuŋ iramiŋ.