14
Yesu mayde mayde niŋ sege irde hinhan
(Matiyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Yon 11:45-53)
Be, Yuda marte asem yago beleŋ Isip naŋa tubul tiyamiŋ goke biŋ bak yeŋ yeŋ ge gabu ird ird nalu kuruŋ Pasoba* ineŋ haŋyen goya beret yis miŋmoŋ nen nen nalu kuruŋ goya goyen molye go yeŋ heŋya pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya beleŋ daha mat kura al diliŋ banare Yesu teŋ mayteke kami yeŋ balmiŋ mere sege iramiŋ. Gega yiŋgeŋ mere mayde, “Dula nalu kuruŋ gayenter ma gwaha titek. Moŋgo al beleŋ fuleŋa dirnak ge,” yamiŋ.
Bere kura nat fimiŋ teŋ Yesu tonaŋde wok iryiŋ
(Matiyu 26:6-13; Yon 12:1-8)
Be, Yesu go Betani taunde Saimonyen yare heŋ biŋge nene hinhin. Saimon gobe bikkeŋ busuka miŋyaŋ hiyen goke teŋbe Saimon Busuka ineŋ haŋyen. Biŋge nene hikeyabe bere kura beleŋ nat he filginiŋ gote fimiŋ hamiŋ igiŋ muŋ wor po yaliŋ alabasta hora po irtiŋ bana hitiŋ goyen tawaŋ migisuŋ mardeb Yesu tonaŋde wok iryiŋ. Nat fimiŋ gobe damum hende wor po. Be, bere gore gwaha tikeb al gor hinhan gore go keneŋ biŋ ar yekeb, “Daniŋ dawet igiŋ muŋ gayen titmiŋeŋ buluŋ ira?” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ tagalde hinhan. Tagalde heŋyabe, “Det goyen damumbe al kura dama uŋkureŋde meteŋ teŋ hora tiyyeŋ gote folek. Niŋgeb hora go teŋbe al buniŋeŋ samuŋ miŋmoŋ faraŋ yurtek igiŋ gega, gwaha ma tiya,” yeŋ ineŋ teŋ buluŋ iramiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Tubul tinaŋ. Daniŋ dufaymiŋ buluŋ irde haŋ? Yeŋbe mata igiŋ muŋ wor po nira. Al buniŋeŋ samuŋ miŋmoŋbe hugiŋeŋ deŋya hikeb igiŋ faraŋ yurde hinayiŋ. Goyenpoga nebe deŋya hugiŋeŋ ma hitek. Yeŋ beleŋ mata nirtekbe gag po nira. Nat fimiŋ sam nira gabe ne kammeke mete nirnayiŋ goke teŋ gago gitik nira. Niŋgeb fudinde wor po dineŋ hime. Ne niŋ naŋa kuruŋ gayen tagalde tukuŋ heŋbe bere gare mata tiya gake wor tagalde hike nurde hinayiŋ,” yinyiŋ.
10 Irkeb Yesuyen komat kura deŋembe Yudas Iskariot gore pris buda gote karkuwaŋmiŋ haniŋde pel ire yeŋ kuriŋ. 11 Kuŋ yenkeb yende mere goyen nurde amaŋ heŋbe horare damu girtek inamiŋ. Irkeb Yudas go daha mat kura Yesu goyen mel gote haniŋde kereŋ yeŋ dufay heŋ hinhin.
Yesuya komatmiŋya dula funaŋ tiyamiŋ
(Matiyu 26:17-25; Luk 22:7-14,21-23; Yon 13:21-30)
12 Be, haŋka wawuŋbe beret yis miŋmoŋ nen nen nalu miŋ ureŋ tiya yeŋ nurdeb Yesuyen komatmiŋ yago beleŋ, “Damde kuŋ Pasoba nalure niŋ biŋge goyen gitik irniŋ?” yeŋ gusuŋaŋ iramiŋ. Go nalure goyenterbe Pasoba niŋ teŋ sipsip dirŋeŋ gasa yirde kumga teŋ haŋyen. 13 Irkeb Yesu beleŋ komatmiŋ irawa kura hulyaŋ yirdeb, “Yerusalem kuŋbe al kura fe kuwe teŋ waŋ kuke keneŋbe gama iriryeŋ. 14 Ya binde hurkukeb gama irde hurkuŋ ya miŋ al goyen keneŋbe, ‘Tisa beleŋ, “Gasuŋ darebe neya komatneya Pasobayen biŋge netek?” yihi,’ iniryeŋ. 15 Gwaha inkeb ya bana goŋ gasuŋ kuruŋ kura hende hi, bikkeŋ sope irtiŋ goyen dikala diryeŋ. Irkeb gasuŋde gorbe dula teŋ teŋ det goyen gitik iriryeŋ,” yinyiŋ. 16 Irkeb irem go Yerusalem kuŋbe yeŋ yinyiŋ gwahade po yenaryum. Irdeb Pasoba biŋge goyen gitik irdeb mulgaŋ haryum.
17 Be, wawuŋbana hekeb Yesuya komatmiŋ 12ya goyen yare gor kuŋ forok yamiŋ. 18 Irdeb ya biŋde goŋ hurkuŋ keperde dula teŋ hinhan. Dula teŋ heŋyabe Yesu beleŋ, “Fudinde wor po dinhem. Al uŋkureŋ kura tumŋaŋ dula teŋ hite bana gare po asogoner haniŋde niryeŋ,” yinyiŋ. 19 Irkeb komatmiŋ weŋ gor hinhan gobe kandukŋeŋ nuramiŋ. Irdeb yuŋkureŋ yuŋkureŋ waŋbe, “Ne niŋ daw yeŋ ha?” ineŋ gusuŋaŋ irde hinhan. 20 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Gobe al neya tumŋaŋde beret teŋ fe koroŋ uŋkureŋ bana fakamde hi al goreb gwaha tiyyeŋ. 21 Ne Al Urmiŋ gabe Al Kuruŋyen mere basaŋ al beleŋ bikkeŋ asaŋde kayamiŋ goyen po gama irdeb kameŋ. Goyenpoga ne Al Urmiŋ gayen asogoner haniŋde niryeŋ al gobe kanduk kuruŋ wor po tiyyeŋ. Al gobe kawaŋ ma hiriŋ manhan kanduk buluŋ goyen go ma kenwoŋ,” yinyiŋ.
22 Irdeb biŋge nene heŋyabe Yesu beleŋ beret teŋbe Naniŋ igiŋ nurd uneŋbe ubala teŋ komatmiŋ yunyiŋ. Yuneŋbe, “Beret dunhem gahade gayen po nebe deŋ ge teŋ kameŋ. Niŋgeb goke teŋbe beret gabe gasoŋne geb, teŋ nenaŋ,” yinyiŋ. 23 Irdeb wain fimiŋ gisu bana hitiŋ goyen teŋbe sopte po Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋbe, “Ga nenaŋ,” yineŋ yunkeb tumŋaŋ nitiŋ ala tiyamiŋ. 24 Irkeb Yesu beleŋ, “Al megen haŋ kuruŋ gake Al Kuruŋ beleŋ biŋa tareŋ tiyyiŋ goke teŋ darine wok irde kameŋ. Niŋgeb wain nahaŋ gobe darine. 25 Fudinde dineŋ hime. Wain fimiŋ gayen tebaŋ ma neweŋ. Kuŋ kuŋ Al Kuruŋ beleŋ alya bereyamiŋ doyaŋ yiryeŋ goyenter gab deŋya tumŋaŋ sopte wain fimiŋ gergeŋ netek,” yinyiŋ.
26 Be, go kamereb tikiŋ hamiŋ. Irdeb Olip doŋdoŋde hurkamiŋ.
Pita beleŋ helwaŋ hiyyeŋ goke tagalyiŋ
(Matiyu 26:31-35; Luk 22:31-34; Yon 13:36-38)
27 Be, hurkuŋ gor heŋbe Yesu beleŋ gaha yinyiŋ: “Deŋ tumŋaŋ nubul teŋ busaharnayiŋ. Mata gote merembe hakot asaŋdeb,
‘Sipsip doyaŋ al go maymekeb sipsipbe burgagaw kernayiŋ,’ katiŋ hi. Sekaraia 13:7
28 Gega kameŋ goyen sopte huwardeb ne wa meheŋ heŋ Galili kweŋ,” yinyiŋ. 29 Irkeb Pita beleŋ, “Al hoyaŋ gabe gubul tinayiŋ gega, nebe epte ma wor po gwaha tiyeŋ,” inyiŋ. 30 Irkeb Yesu beleŋ, “Fudinde wor po gineŋ hime. Haŋka wawuŋ tatirok irawa ma irkeya ge wa wawuŋ karwore ne niŋ helwaŋ heŋ, ‘Al gobe ma nurd uneŋ hime,’ yawayiŋ,” inyiŋ. 31 Gega Pita beleŋ, “Geya wor igiŋ kamyeŋ. Go ma wor po gubul tiyeŋ,” ineŋ tareŋ po hiriŋ. Irkeb kadom yago manaŋ huwardeb tumŋaŋ gwaha ala inamiŋ.
Yesu Getsemani heŋ Al Kuruŋ mere iryiŋ
(Matiyu 26:36-46; Luk 22:39-46)
32 Be, gor mat kuŋ naŋa deŋe kura Getsemani ineŋ haŋyende gor forok yeŋbe komatmiŋ goyen, “Gar keperde doyaŋ nirde hike nebe Al Kuruŋ mere ireŋ,” yinyiŋ. 33 Irdeb Pita, Yems, Yonya po yadeb gasuŋ hoyaŋde kwamiŋ. Goyareb Yesube dufaymiŋya biŋyabe kanduk wor po hiriŋ. 34 Irkeb mel karwo goyen yinyiŋ. “Kanduk kuruŋ wor po mununa. Irkeb kamtek wor po nurhem. Niŋgeb gar heŋ keŋkela heŋ hinaŋ ko,” yinyiŋ. 35 Gwaha yineŋbe gor mat muŋ kura siŋgir teŋ kuŋbe megen kateŋ dokolhoŋ yuguluŋ teŋbe beleŋ hoyaŋ kura hi kenem kanduk kuruŋ yeŋ hitte forok yetek nalu goyen forok ma yewoŋ yeŋ Al Kuruŋ mere iryiŋ. 36 “Ado, mata budam kuruŋ gabe delgerbe meteŋeŋ kuram moŋ. Niŋgeb beleŋ hoyaŋ kura hi kenem kanduk gayen go ma teweŋ. Goyenbe nere dufay ma gama irayiŋ. Gigen dufay go po gama irayiŋ,” inyiŋ. 37 Irdeb mulgaŋ heŋ kuŋ komatmiŋ karwo gobe firtiŋde hike yinyiŋ. Gwahade yeneŋbe Pita goyen, “Saimon, bikkeŋ ferha gago? Epte ma keperde muŋ kura doyaŋ hawayiŋ? 38 Arkup ma yo, irde Al Kuruŋ mere irde ga hayiŋ. Gogab Satan waŋ lom girkeb go ma katayiŋ. Begerbe wilakŋeŋ nurde ha. Gega ulgebe kanduk heŋ hi,” inyiŋ.
39 Irdeb sopte yubul teŋ kuŋ haŋkapya Al Kuruŋ mere iryiŋ gwahade po inyiŋ. 40 Be, mulgaŋ heŋ waŋbe mel karwo goyen dukpu hika yirke sopte po firtiŋde hike yinyiŋ. Irkeb mel go huwardeb feramiŋ goke warga heŋbe Yesu goyen gwaha mat kura mere irtek ma nuramiŋ.
41 Gwahade yeneŋbe mulgaŋ heŋ Al Kuruŋ mere irde hinhin gasuŋde kuriŋ. Irdeb funaŋ mel karwo go hitte waŋbe, “Huwarnaŋ! Ep ferde usaŋ hahaŋ niŋ. Ne Al Urmiŋ gayen mata buluŋ mar haniŋde nertek nalube gago forok yihi. 42 Huwarke kuniŋ. Asogoner haniŋde nertek albe gago bikkeŋ waya geb,” yinyiŋ.
Waŋ Yesu tanaramiŋ
(Matiyu 26:47-56; Luk 22:47-53; Yon 18:3-12)
43 Gwaha yineŋ hikeyab Yesuyen komatmiŋ kura Yudasyabe Yesu teŋ teŋ marya goyen wayamiŋ. Fuleŋare niŋ bidilaya nukwaya yanarde wayamiŋ. Go mar gobe pris buda gote karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya irde Yuda marte doyaŋ mar parguwakya beleŋ hulyaŋ yirkeb gogo wayamiŋ. 44 Be, Yesu asogom haniŋde kertek al goreb belen waŋ heŋya Yesu tetek mar goyen yinyiŋ. “Kuŋ forok yeŋbe mata kura tiyeŋ geb. Al kura amaŋ amaŋ irde uluŋde u irmeke neneŋbe gog po yeŋ kuŋ tenayiŋ. Irdeb upsiŋeŋ po tanarde teŋ kunayiŋ,” yinyiŋ. 45 Irdeb forok yeŋ goyare po Yesu hitte waŋbe, “Tisa,” ineŋbe yende pere ird ird matare uluŋde u iryiŋ. 46 Irkeb al buda gore waŋ tanaramiŋ. 47 Gwaha tikeb Yesu komatmiŋ kura yeŋ binde hinhin goreb fuleŋare niŋ bidilamiŋ mardeb pris buda gote kuruŋmiŋde meteŋ al gote kirmiŋ sapa iryiŋ. 48 Irkeb Yesu beleŋ yeŋ tetek mar goyen, “Ne gayen fuleŋa mar yad kuŋ hime geb, gago fuleŋare niŋ bidilaya nukwaya manaŋ waŋ nawarniŋ teŋ haŋ? 49 Nebe deŋya hugiŋeŋ hinhet. Al Kuruŋyen ya balem bana saba tagalde hinhem. Gega go ma nade hinhan. Goyenbe goŋmiŋ. Al Kuruŋyen asaŋde mere katiŋ hi gwahade po forok yiyyeŋ,” yinyiŋ. 50 Irkeb komatmiŋ yago tumŋaŋ Yesu tubul teŋ busaharamiŋ.
51-52 Goyenterbe al foŋeŋ kura amil faykek po aw teŋ Yesu gama irde hinhin. Goyenbe yeŋ manaŋ mel gore tanarkeb amil goyen gor po afuyaŋ heŋbe kupsoŋ busaharyiŋ.
Yesube pris buda gote kuruŋmiŋ diliŋde huwaryiŋ
(Matiyu 26:57-68; Luk 22:54-55,63-71; Yon 18:13-14,19-24)
53 Be, Yesube pris buda gote kuruŋmiŋ Kaiafas hitte tukukeb pris buda gote karkuwaŋmiŋya, Yuda marte doyaŋ mar parguwakyabe Moseyen saba marya tumŋaŋ gabu iramiŋ. 54 Be, Pitabe Yesu gama irde kuriŋ gega, gisaw yarham po hinhin. Irdeb pris buda gote kuruŋmiŋde ya kuruŋ goyen milgu irtiŋ koya bana goŋ gabu gasuŋde hurkuriŋ. Irdeb gorbe ya goyen doyaŋ irde hinhan marya tumŋaŋ kak kateŋ hinhan. 55 Irkeb pris buda gote karkuwaŋmiŋya Yuda marte doyaŋ mar tumŋaŋ goya gabu irde da misiŋde kura Yesu mayteke kami yeŋ mere sege iramiŋ. Gega mere miŋ igiŋ kura ma kenamiŋ. 56 Gorbe al budam Yesu merem yaŋ irniŋ yeŋ usi mere fakaka iramiŋ. Gega meremiŋ kuruŋ gobe soŋ ala heke miŋ keŋkelak kura ma forok yiriŋ. 57 Gwaha teŋ kuŋ kuŋbe al kura beleŋ huwardeb usi mere gahade tiyamiŋ. 58 “Al gareb, ‘Al Kuruŋyen ya balem al haniŋde irtiŋ gabe upew ureŋ. Irdeb naŋkahal karworeb hoyaŋ ireŋ. Goyenbe al haniŋde irtiŋ gahade moŋ,’ yeke nurtiriŋ,” yamiŋ. 59 Gega merem goyen wor soŋ ala heŋ miŋ keŋkelak ma forok yiriŋ.
60 Irkeb pris buda gote kuruŋmiŋ beleŋ gor gabu iramiŋ mar diliŋ mar huwardeb, “Mere ulger irde haŋ gayen kura muŋ wol ma hawayiŋ? Dahade nurde ha?” ineŋ Yesu gusuŋaŋ iryiŋ. 61 Gega Yesu gobe haywaŋ ma irde balmiŋ po hinhin. Irkeb sopte po gusuŋaŋ irdeb, “Ge gayenbe Mesaia, Al Kuruŋ neŋ beleŋ doloŋ irde hityen gote Urmiŋ?” inyiŋ. 62 Irkeb Yesu beleŋ wol heŋbe, “Gwaha, nebe ge yaha gog po. Niŋgeb ne Al Urmiŋ gayenbe al deŋem yaŋ wor po heŋ Al Kuruŋ saŋiŋmiŋ kuruŋ wor po gote haniŋ yase beleŋ keperdeb kigariŋkiŋ faykek hende kateŋ himeke nennayiŋ,” inyiŋ. 63 Gwaha inkeb pris buda gote kuruŋmiŋ goreb Al Kuruŋ sukal ira yeŋ biŋ ar yeke uliŋhormiŋ erek irdeb, “Yiŋgeŋ gwaha yihi geb, daniŋ merem yaŋ irtek al hoyaŋ niŋ nurtek?” yiriŋ. Irdeb al buda goyen, 64 “Al Kuruŋ sukal ira gab dahade nurde haŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb mel goreb biŋde buluŋ nurde Yesu goyen kamyeŋ wor po yamiŋ. 65 Irkeb kura beleŋ meyaŋ irde amil teŋ diliŋ mala teŋ haniŋ buda irde mayde heŋyab, “Tagala. Ganuŋ beleŋ muguna?” inamiŋ. Irdeb pris buda gote kuruŋmiŋde ya goyen doyaŋ irde haŋyen mar beleŋ tukuŋbe usulak tiyamiŋ.
Pita beleŋ Yesu niŋ helwaŋ hiriŋ
(Matiyu 26:69-75; Luk 22:56-62; Yon 18:15-18,25-27)
66 Be, Pitabe pris buda gote kuruŋmiŋde ya kuruŋ koya beleŋ po milgu irtiŋ bana goŋ al gabu irde haŋyen sawsawa kuruŋ kura goyenter hikeyabe pris buda gote kuruŋmiŋde meteŋ bere kura wayyiŋ. 67 Yeŋbe kak kateŋ hinhin. Gwaha teŋ hikeya bere gore waŋ keŋkela irdeb, “Ge manaŋ Nasaret niŋ al Yesuya hinhan,” inyiŋ. 68 Goyenpoga Pita beleŋ helwaŋ irdeb, “Gebe da niŋ yeŋ ha? Neb goke kura yeŋ ha yeŋ ma nurde hime,” ineŋbe gabu gasuŋ go tubul teŋ hoyaŋde kuriŋ. 69 Be, bere goreb Pita sopte po keneŋbe gor huwarde hinhan mar goyen, “Yesuyen kadom kurabe gago,” yinyiŋ. 70 Irkeb tebaŋ po helwaŋ hiriŋ.
Be, muŋ kura hitŋeŋ teŋbe yeŋ bindere hinhan mar goreb, “Fudinde, gebe Galili niŋ al. Niŋgeb kuramiŋbe ge gago,” inamiŋ. 71 Irkeb huwardeb mere hitem po yirdeb, “Nebe Al Kuruŋ beleŋ neneŋ hikeya fudinde wor po dineŋ hime. Nebe al goke yeŋ haŋ yeŋ ma nurde hime,” yinyiŋ. 72 Irkeb goyare goyen po tatirok wawuŋ irawa iryiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Tatirok iraw ma irkeya ge wa wawuŋ karwore ne niŋ yeŋ, ‘Al gob go ma nurd uneŋ hime,’ yawayiŋ,” inyiŋ goyen goke biŋ bak yiriŋ. Irkeb mata tiyyiŋ goke kandukŋeŋ wor po nurde eseŋ epte ma tiyyiŋ.
* 14:1 Bikkeŋ Israel mar Isip naŋa tubul teŋ Kenan kuniŋ tiyamiŋyabe Al Kuruŋ beleŋ sipsip al diriŋ dirŋeŋ gasa yirde darim yade yame kantayaŋ sam yirnayiŋ yinyiŋ. Munaŋ al kura gwaha ma tiyamiŋ marbe Al Kuruŋyen miyoŋ beleŋ waŋbe mel gote urmiŋ mataliŋya dapŋamiŋ mataliŋya goyen tumŋaŋ gasa yirke kamamiŋ. Gega meremiŋ gama iramiŋ marbe miyoŋmiŋ beleŋ yubul tiyamiŋ goke dufay heŋ heŋ ge dula mata teŋ hinhan.