8
Yesu beleŋ al 4,000 biŋge yunyiŋ
(Matiyu 15:32-39)
Be, Yesu go Dekapolis naŋa bana goŋ hinhin goya goyenbe al budam tebaŋ gabu iramiŋ. Goyenbe biŋge go kura netek miŋmoŋ hekeb Yesu beleŋ komatmiŋ yago hoy yirde gaha yinyiŋ: “Nebe al buda ga buniŋeŋ yeneŋ hime. Neya hike kuŋ kuŋ yereŋkek hihi. Irde biŋgem moŋ geb, go kura netek miŋmoŋ haŋ. Al kurabe naŋa gisaw mat wayaŋ. Niŋgeb biŋge nenmiŋ moŋ tiyuŋtiŋde kunaŋ yineŋ gob kurabe kuŋ beleŋyaŋ kamnayiŋ,” yinyiŋ. Gwaha yinkeb komatmiŋ beleŋ, “Tiyuŋ binde miŋmoŋ bana gabe dare araŋ kuŋ biŋge yawaŋ yuntek?” inamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ, “Biŋgebe dahade haŋ?” yineŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. Irkeb, “Beretbe 7 haŋ,” inamiŋ.
Gwaha ineŋ yawaŋ unkeb Yesu beleŋ al gabu iramiŋ goyen, “Megen kepernaŋ,” yinyiŋ. Irdeb beret 7 go yade Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ yubala teŋ al gale yirnaŋ yeŋ komatmiŋ yago yunyiŋ. Yunkeb komatmiŋ yago beleŋ al gale heŋ yunke namiŋ. Makaŋ dapŋa mukŋeŋ kura goyen wor yade Al Kuruŋ igiŋ nurd uneŋ komatmiŋ yago yunkeb go wor al gale yirde tukamiŋ. Irkeb al buda kuruŋ goyen biŋge go nene ep wor po namiŋ. Irkeb Yesuyen komatmiŋ yago beleŋ biŋge dikŋeŋ goyen gabu yiramiŋ gobe tiri 7 gwahade makiŋ hetek hamiŋ. Gor biŋge namiŋ mar goyen al parguwak po kapyaŋ hamiŋbe 4,000. Be, Yesu beleŋ al buda goyen yinke bur yamiŋ. 10 Irkeb Yesuya komatmiŋ yagoya hakwa hende hurkuŋbe Galili fe ala kuruŋ siŋa kurhan Dalmanuta naŋare kwamiŋ.
11 Be, goŋ kukeb Farisi mar kura beleŋ waŋ Yesu tuŋaŋ urniŋ yeŋbe, “Al Kuruŋyen tareŋde mata tiŋeŋ turŋuŋ yaŋ kura dikala dira,” ineŋ gusuŋaŋ iramiŋ. 12 Irkeb Yesu go biŋde kandukŋeŋ wor po nurdeb, “Daniŋ geb gayenter niŋ marbe Al Kuruŋyen mata tiŋeŋ niŋ po gusuŋaŋ nirde haŋ? Fudinde wor po dinhem. Epte ma mata tiŋeŋ kura dikala direŋ,” yinyiŋ. 13 Gwaha yineŋbe yubul teŋ hakwa hende mulgaŋ heŋ hurkuŋ fe ala kuruŋ goyen siŋa kurhan wor komatmiŋya kwamiŋ.
Yesu beleŋ Farisi marte mata niŋ maya mere mat yiriŋ
(Matiyu 16:5-12)
14 Goyabe komatmiŋbe biŋge yad yad niŋ biŋ sir yeke beret uŋkureŋ po teŋ kwamiŋ gobe hakware hinhin. 15 Be, hakwa hende kuŋ heŋyabe Yesu beleŋ Farisi marya Herotyat saba buluŋ gore alya bereya budam gote dufaymiŋ buluŋ irde hiyen goke saba yirde hayhay yirdeb, “Farisi marya Herotyat mata niŋ keŋkela heŋ ga hinayiŋ. Gobe yis* yara geb,” yinyiŋ. 16 Gwaha yinkeb komatmiŋ beleŋ, “Biŋge kura ma yade wayhet goke teŋbe gago dina,” yeŋ yiŋgeŋ uliŋ sege iramiŋ. 17 Irkeb Yesu beleŋ yeneŋ bebak teŋbe gusuŋaŋ yiryiŋ. “Daniŋ geb biŋgeniniŋ miŋmoŋ yeŋ haŋ? Da beleŋ bitiŋ pet teŋ hike dufaytiŋ muŋ kura ma wuk yeŋ hi? 18 Diwiltiŋya kirmiŋtiŋya miŋyaŋ gega, daniŋ mata teŋ hime gayen neneŋ nurde bebak ma teŋ haŋ? 19 Beret siptesoŋoŋ yade yubala teŋ dunmeke 5,000 al yunaŋ gote dikŋeŋbe tiri dahade makiŋ yirtek goyen gabu yiraŋ?” yinyiŋ. Gwaha yinkeb, “Tiri 12,” inamiŋ. 20 Irkeb sopte po, “Munaŋ beret 7 yade yubala teŋ dunmeke 4,000 al yunhaŋ gote dikŋeŋ gabu yirhaŋ gobe tiri dahade makiŋ hetek hahaŋ?” yinkeb, “Tiri 7,” inamiŋ. 21 Gwaha inkeb, “Go yeneŋbe dufaytiŋ muŋ kura ma wuk yeŋ hi?” yinyiŋ.
Yesu beleŋ Betsaida niŋ al diliŋ titmiŋ kura sope iryiŋ
22 Be, Yesuya komatmiŋya gob kuŋ Betsaida taunde forok yamiŋ. Irkeb al kura beleŋ al diliŋ titmiŋ kura goyen tawaŋbe, “Al ga sope ird ird niŋ sisaŋ ura,” ineŋ eseŋ mere iramiŋ. 23 Irkeb Yesu beleŋ al diliŋ titmiŋ goyen haniŋde tanarde tiyuŋ siŋare tukuriŋ. Tukuŋbe diwiliŋde meyaŋ teŋ haniŋ beleŋ busaŋ heŋbe, “Det kura yenha?” ineŋ gusuŋaŋ iryiŋ. 24 Gusuŋaŋ irke naŋkeneŋ tukuŋbe, “Albe he yara yeneŋ himeke kuŋ waŋ teŋ haŋ,” inyiŋ. 25 Irkeb sopte po Yesu beleŋ al go diliŋ hende haniŋ kiryiŋ. Irde haniŋ tubul tikeb diliŋ hol irde naŋkinyiŋ. Irdeb diliŋ wuk yeke keŋkela wor po dawet yinyiŋ. 26 Irkeb Yesu beleŋ, “Betsaida taunde gar ma mulgaŋ heŋ kwayiŋ,” inkeb yamiŋde kuriŋ.
Pita beleŋ Yesube al gwahade yeŋ tagalyiŋ
(Matiyu 16:13-20; Luk 9:18-21)
27 Be, Yesu go komatmiŋ yagoya Betsaida taun goyen tubul teŋ Sisaria Filipai taun gote siŋakyaŋ tiyuŋ mukŋeŋ mukŋeŋ goyen fole yirde kuŋ heŋyabe, “Ne gakeb al beleŋ ganuŋ yeŋ haŋ?” yineŋ komatmiŋ gusuŋaŋ yiryiŋ. 28 Irkeb komatmiŋ beleŋ wol heŋbe, “Al kura beleŋ gebe Yon Baptais, kurabe Elaia, munaŋ kurabe Al Kuruŋyen mere basaŋ al kura yeŋ haŋ,” inamiŋ. 29 Irkeb Yesu beleŋ, “Munaŋ deŋbe daha yeŋ haŋ?” yinkeb Pita beleŋ wol heŋbe, “Gebe Mesaia,” inyiŋ. 30 Gwaha inkeb Yesu beleŋ, “Al kura momoŋ ma yirnayiŋ,” yineŋ hayhay yiryiŋ.
Yesu beleŋ kamde kamdemiŋ ge bebak yiryiŋ
(Matiyu 16:21-28; Luk 9:22-27)
31 Be, Yesu go saba yirde heŋyab gaha yinyiŋ: “Ne Al Urmiŋ gabe ulne misiŋ kuruŋ kateŋ. Irkeb Yuda marte doyaŋ mar parguwakya Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ marte karkuwaŋmiŋya Moseyen saba marya kuruŋ goreb ne niŋ biŋ ar yekeb sabane nurtek ma yirkeb mununke kameŋ. Goyenbe yereŋkek hekeb sopte huwareŋ,” yinyiŋ. 32 Yeŋbe mere keŋkelak po bebak yiryiŋ. Irkeb Pita beleŋ, “Geya muŋ kura mere tiyye,” ineŋ Yesu yeŋ muŋ po teŋ tapat irde ineŋ teŋbe, “Mere taha gobe igiŋ ma nurhem,” inyiŋ. 33 Irkeb Yesu beleŋ piŋeŋ nurd uneŋ harhok uneŋbe komatmiŋ hoyaŋ goyen yeneŋ heŋya Pita goyen ineŋ teŋbe, “Satan, waŋ harhokne beleŋ kwa! Begerbe alyen dufay beleŋ po makiŋ hitiŋ hi. Al Kuruŋyen dufay niŋ ma nurde ha,” inyiŋ.
34 Gwaha ineŋbe al buda kuruŋ gor hinhan goyen hoy yiryiŋ. Irkeb waŋ komatmiŋya gabu irde keperamiŋ. Irkeb Yesu beleŋ tumŋaŋde gaha yinyiŋ: “Al kura ne gama nire yeŋ nurdeb yiŋgeŋ ge ma nurde ne niŋ teŋ igiŋ kanduk teŋ kameŋ yeŋ nurde gab gama niryeŋ. 35 Niŋgeb al kura yiŋgeŋ ge po nurde hiyeŋbe Al Kuruŋ beleŋ piŋeŋ nurde unkeb Al Kuruŋyen diriŋ ma hiyyeŋ. Gega al kura neya mereneya niŋ nurde goyen goke kanduk tiyyeŋ gobe Al Kuruŋ beleŋ igiŋ nurde unyeŋ. 36 Al kura merene ma gama irde megen niŋ samuŋ yade pipkatoka irde, ‘Ne ep hihim,’ yeŋ nuryeŋ gega, kame kamde kak alare kuyeŋ gobe igiŋ ma dahade? Gobe igiŋ moŋ. 37 Al kura kak alare kuyeŋbe dahadem detmiŋ gore kak alare mat tumulgaŋ tiyyeŋ? Go wor epte moŋ. 38 Al Kuruŋ harhok uneŋ mata buluŋ po teŋ haŋ nalure gayen al kura ne niŋ memya heŋ merene ma tagalde hiyeŋ gobe kame ne Al Urmiŋ gare wor Nanner tareŋ turŋuŋ yaŋ teŋ miyoŋmiŋ wukkeŋ wor po goya kateŋya goyenbe al gote matamiŋ goyen wol heŋbe yeŋ ge memya heweŋ,” yinyiŋ.
* 8:15 Yisbe dirŋeŋ muŋ kura palawa bana kerkeb hilyaŋ kuyeŋ go gwahade yara Herotya Farisi maryat mata buluŋbe gwahade goke Yesu beleŋ hayhay yiryiŋ.