11
Al Kuruŋ niŋ tagal tagal al irawa
Be, go kamereb det kurayen kurayen karkuwaŋmiŋ dahade goyen tuŋaŋ teŋ teŋde niŋ kutum kura nuneŋbe gaha ninyiŋ: “Kuŋ Al Kuruŋyen ya balemya Al Kuruŋ galak ird ird altaya gote kuruŋmiŋ tuŋaŋ tiyayiŋ. Irde ya balem bana goŋ Al Kuruŋ doloŋ irde haŋ mar goyen kapyaŋ hawayiŋ. Goyenpoga Al Kuruŋyen ya balem koya kirtiŋ bana goyen siŋak beleŋ matbe sawsawa kura gabu ird ird gasuŋ hi gobe tuŋaŋ ma tiyayiŋ. Gasuŋ gobe al miŋ hoyaŋ Yuda mar moŋ goyen waŋ gabu irde haŋyen gasuŋ geb gago dineŋ hime. Go mar gore gagasi 42 gayen Yerusalem taun Al Kuruŋ diliŋde wukkeŋ keneŋ hiyen goyen ufurka teŋ buluŋ buluŋ irnayiŋ. Nebe ne niŋ teŋ tagalde hiriryeŋ al irawa kura saŋiŋne yuneŋbe yad yermeke wayiryeŋ. Waŋbe amil kerkek hor irdeb merene basaŋ heŋ naŋa fay 1,260 gwahade goyen tagalde hiriryeŋ” ninyiŋ.
Be, Al Kuruŋ niŋ mere teŋ teŋ al irawa gobe olip he irawaya hulsi irawaya Doyaŋ Al Kuruŋ diliŋ mar huwarde haryen go goyen. Doyaŋ Al Kuruŋ gobe alya bereya megen haŋ kuruŋ gate Kuruŋmiŋ. Al irawa goyen al kura beleŋ buluŋ yirniŋ yeŋ tuŋaŋ yurnayiŋbe al irawa gote mohoŋde mat kak forok yeŋ asogom mugol kiryeŋ. Al kura irem go buluŋ yirniŋ yeŋ tuŋaŋ yurnayiŋ marbe gwaha mat kamnayiŋ. Irem gobe Al Kuruŋyen mere basaŋ heŋ tagalde heŋya kigariŋ goya kateŋ ma yeŋ naŋkiŋ pet teŋ teŋ tareŋ miŋyaŋ. Irde fe kuruŋ gayen yigiri tike dari hetek saŋiŋ wor go miŋyaŋ. Irde mata kafuram al buluŋ yirtek goyen kurayen kurayen forok yirde alya bereya megen haŋ gayen igiŋ gwamuŋ yurtek tareŋ wor go miŋyaŋ. Irem gobe gwaha yirye yeŋbe igiŋ gwahade po yirtek saŋiŋ miŋyaŋ hinaryum.
Be, irem go Al Kuruŋyen mere tagalde pasi hekeb dapŋa kafuram kura mete dukuŋ wor po kimyaŋ miŋmoŋ bana goŋ mat watiŋ gore irem goya arnayiŋ. Irde irem go fole yirde gasa yirke kamiryeŋ. Irkeb irem go kamtiŋ hakwambe taun kuruŋ Yerusalem bana goŋ niŋ beleŋ kuruŋde gor yubul tike hiriryeŋ. Taun gokeb Sodom yara ma Isip yara yeŋ haŋyen gogo. Taun goyenterbe bikkeŋ al irawa gote Doyaŋ Al Kuruŋ wor mayke kamyiŋ. Irkeb naŋa karkuwaŋ karkuwaŋ, al miŋ kurayen kurayen, meremiŋ kurayen kurayen, irde sikkeŋ umŋa kurayen kurayen niŋ alya bereya beleŋ irem gote uliŋ hakwam wawuŋ karwoya naŋa fay sipteya goyen belen yubul titiŋ yennayiŋ. Irde hakwam goyen mete teŋ teŋ niŋ piŋeŋ henayiŋ. 10 Megen haŋ marbe tumŋaŋ irem go kamke ayaŋ yerdeb detmiŋ yiŋgeŋ uliŋ muruŋgem moŋ duliŋ kadom guneŋ tinayiŋ. Al Kuruŋyen mere basaŋ mar irawa gore megen niŋ mar kanduk kuruŋ forok ird yunke biŋ misiŋ nurde hinayiŋ geb, irem go kamkeb gogo amaŋ henayiŋ.
11 Be, naŋa fay siptemiŋde naŋkahal hekeb al yisaŋ heŋ heŋ meŋe Al Kuruŋ hitte mat kateŋ irem go biŋde hurkukeb sopte gereŋ heŋ huwararyum. Irkeb alya bereya tumŋaŋ irem go yeneŋbe kafura wor po hamiŋ. 12 Irkeb al melak kura kuruŋ wor po naŋkiŋde mat, “Hende gar wayyi” yeke Al Kuruŋyen mere basaŋ mar irawa gobe nuraryum. Nurdeb asogom beleŋ yeneŋ hikeya Al Kuruŋyen gasuŋde kigariŋkiŋ faykek hende hurkaryum. 13 Goya goyenbe niniŋa kuruŋ wor po forok yiriŋ. Irkeb Yerusalem taun go buluŋ hiriŋ. Buluŋ hiriŋ gobe taun goyen walka teŋ 10 irde uŋkureŋbe buluŋ hiriŋ go gwahade goyen. Buluŋ hiriŋ bana goŋbe 7,000 alya bereya kamamiŋ. Go ma kamamiŋ marbe kafura wor po heŋ Al Kuruŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po goyen deŋem turŋuŋ yaŋ iramiŋ.
14 Be, mata kafuram kahalte niŋbe gogo hubu hiriŋ. Gega mata kafuram hoyaŋ funaŋ karwomiŋbe heŋ ga ma wayeŋ tiya!
15 Be, Al Kuruŋyen miyoŋ 7 bigul yawaramiŋ bana goŋ miyoŋ funaŋ beleŋ bigulmiŋ fu iryiŋ. Irkeb al melak budam kuruŋ wor po naŋkiŋde mat forok yeŋbe, “Gayenter alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen doyaŋ yird yird saŋiŋbe Doyaŋ Al Kuruŋya yeŋ beleŋ basiŋa irtiŋ al Mesaiayat haniŋde hi. Yeŋ beleŋ gwahader doyaŋ yirde hiyeŋ!” yamiŋ. 16 Irkeb Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwak 24, Al Kuruŋ diliŋ mar keperde hinhan gore wulgurut yeŋ kimiŋbe megen yirde Al Kuruŋ doloŋ iramiŋ. 17 Gwaha irde heŋyabe,
“Doyaŋ Al Kuruŋ, gebe Al Kuruŋ, tareŋge kuruŋ wor po.
Gebe bikkeŋ hinhan, gayenter wor ha.
Gebe saŋiŋge kuruŋ goyen teŋ alya bereya doyaŋ yird yird meteŋ miŋ urariŋ.
Niŋgeb goke igiŋ wor po nurd guneŋ hite.
18 Ge ma nurd guneŋ haŋ mar beleŋ ge niŋ biŋ ar yeŋ hinhan.
Gega bege ar yetek nalube gago forok yihi.
Al kamtiŋ merere huwartek nalube gago forok yihi.
Meteŋ marge, merege basaŋ heŋ heŋ mar, alya bereyage, irde palap girde haŋ mar tumŋaŋ matamiŋ gote muruŋgem yuneŋ yuneŋ nalube gago forok yihi.
Al deŋem yaŋ ma al deŋem moŋ goyen tumŋaŋ muruŋgem yuneŋ yuneŋ nalube gago forok yihi.
Alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen buluŋ yiramiŋ mar goyen mugol kertek nalube gago forok yihi!” yamiŋ.
19 Be, Al Kuruŋyen ya balem gasuŋmiŋde hi gote yame fegelke hol yiriŋ. Irkeb bana goŋbe Al Kuruŋyen Biŋa teŋ teŋ Bokis hike kinmiriŋ. Irkeb dagamel teŋ daga kateŋ hururuŋ teŋ hinhin. Irde niniŋa forok yeke kigariŋ hora yara hitiŋ goyen kuruŋ po katyiŋ.