5
Asaŋya Sipsip al diriŋ dirŋeŋya
Be, go kamereb Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde kipirtiŋ hinhin al gote haniŋ yase banabe asaŋ sobam bili irtiŋ kura goyen tanarde hike kinmiriŋ. Asaŋ gobe harhok beleŋya biŋ beleŋya tumŋaŋ katiŋ, irde det uŋguni yara goyen 7 yade asaŋ bili irtiŋde gor saŋiŋ yirtiŋ hinhan. Be, nebe Al Kuruŋyen miyoŋ tareŋmiŋ kuruŋ wor po kura gore hokde, “Ganuŋ al beleŋ det uŋguni yara asaŋ yulyaŋeŋ bili irtiŋde taga yurtiŋ goyen epte yukala teŋ asaŋ go digilyeŋ?” yeke kinmiriŋ. Goyenpoga al gore kura asaŋ ulyaŋ go epte degeltek moŋ. Asaŋ goyen bana keneŋ keneŋ manaŋ epte moŋ. Al Kuruŋyen gasuŋde niŋ, megen niŋ, megeŋ biŋ bana niŋ al ma det kura beleŋ epte ma asaŋ go degelde kentek hinhan. Irkeb al wukkek wor po kura gore asaŋ goyen epte degelde go biŋde kentek miŋmoŋ wor po keneŋbe goke esitiŋde hinhem. Irkeb Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwak kura beleŋ, “Eseŋ ma yo! Yekop urmiŋ kura Yuda, deŋem kurabe Laion ineŋ haŋyen gote dari gama irde forok yiriŋ al gobe Dewityen miŋde mat watiŋ. Yeŋbe asogom al buluŋ goyen fole irtiŋ. Al gore gab det uŋguni yara beleŋ asaŋ sobam bili irde tareŋ yirtiŋ det 7 goyen epte yukala teŋ digilyeŋ,” ninyiŋ.
Be, go kamereb al kura Sipsip al diriŋ dirŋeŋ go gwahade yara kinmiriŋ. Sipsip go keneŋmiŋbe bikkeŋ mayke kamtiŋ yara kinmiriŋ. Be, Sipsip dirŋeŋ go Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ kahalte wor po gor huwarde hinhin. Keperd keperd gasuŋ goyen siŋakyaŋbe det biŋfut miŋyaŋ sipteya Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwakya beleŋ milgu irtiŋ hinhan. Sipsip dirŋeŋ gote hirkambe 7, irde diliŋ wor 7 hinhan. Diliŋ 7 gobe Holi Spirityen mata wukkek wor po 7 miŋyaŋ go goyen. Holi Spirit gobe Al Kuruŋ beleŋ alya bereya megen haŋ kuruŋ goke teŋ kerke kuriŋ. Be, Sipsip dirŋeŋ gore Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde hinhin al go hitte kuŋ haniŋ yase bana asaŋ ulyaŋ bili irde uŋguni po saŋiŋ irtiŋ hinhin goyen tiriŋ. Be, yeŋ beleŋ asaŋ go tekeb det biŋfut miŋyaŋ sipte goya Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwak 24 gore Sipsip dirŋeŋ kimiŋ mat urguŋ kayamiŋ. Urguŋ kayamiŋ mar gobe yuŋkureŋ yuŋkureŋ tikiŋde niŋ det hap ineŋ haŋyen goyen nende gigen yanartiŋ hinhan. Irde koroŋ gol hora beleŋ po yirtiŋ goyen wor yanartiŋ hinhan. Koroŋ bana goŋbe det hamiŋ igiŋ muŋ wor po go goyen miŋyaŋ hinhan. Det hamiŋ igiŋ muŋ wor po gobe Al Kuruŋyen alya bereya beleŋ Al Kuruŋ mere irde haŋyen go goyen. Be, mel gobe tikiŋde niŋ det hap ineŋ haŋyen goya koroŋ gol hora beleŋ yirtiŋ goyen yanarde tikiŋ gergeŋ kura hamiŋ. Tikiŋmiŋbe gahade:
“Gebe mugunke kamariŋ.
Irde darige wok yitiŋ go hende harde alya bereya Al Kuruŋ hitte yumulgaŋ tiyariŋ.
Alya bereya gobe miŋ kurayen kurayen, meremiŋ kurayen kurayen, dari miŋ kurayen kurayen, naŋa kurar niŋ kura niŋ yumulgaŋ tiyariŋ.
Goke teŋbe ge beleŋ po gab epte asaŋ goyen teŋ degelayiŋ.
10 Ge beleŋ mel goyen alya bereya Al Kuruŋ beleŋ doyaŋ yird yird mar yirariŋ.
Irde Al Kuruŋ doloŋ ird ird mata doyaŋ mar yirariŋ.
Irkeb yeŋ beleŋ det kuruŋ megen haŋ kuruŋ goyen doyaŋ yirde hinayiŋ,” yamiŋ.
11 Be, go kamereb nebe Al Kuruŋyen miyoŋ budam wor po epte ma kapyaŋ hetek goyen yeneŋbe meremiŋ manaŋ nurmiriŋ. Miyoŋ goreb Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋ, det biŋfut miŋyaŋ sipte goyen, irde Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwak goyen milgu yiramiŋ. 12 Irdeb hokde po tikiŋ gahade hamiŋ:
“Sipsip dirŋeŋ mayke kamyiŋ gore po gab epte saŋiŋ tetek hi.
Irde epte Al Kuruŋyen samuŋ tumŋaŋ igiŋ yawartek hi.
Dufay wukkek, saŋiŋ, deŋe turŋuŋ yaŋ goyen igiŋ yende hetek hi.
Irde palap irde isoka irtek albe ge po,” yamiŋ.
13 Be, go kamereb det kuruŋ gayen tumŋaŋ tikiŋ heŋ hinhan. Naŋkiŋde niŋ, megen niŋ, megeŋ biŋ bana niŋ, irde makaŋde niŋ det kuruŋ goreb gahade tikiŋ hamiŋ:
“Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde kipirtiŋ hi al goya Sipsip dirŋeŋya goyen isoka yirde palap yirde
deŋe turŋuŋ yaŋ yirde tareŋ kuruŋ gobe gwahader yeŋ po yuneŋ hitek,” yamiŋ.
14 Irkeb det biŋfut miŋyaŋ sipte gore wol heŋbe, “Fudinde wor po,” yamiŋ. Irkeb Al Kuruŋyen alya bereyat doyaŋ marte parguwak beleŋ dokolhoŋ yuguluŋ teŋ urguŋ kaŋbe Al Kuruŋya Sipsip dirŋeŋya goyen doloŋ yiramiŋ.