6
Asaŋ bili irde tareŋ yirtiŋ uŋguni goyen yukala teŋ asaŋ go digilyiŋ
Be, go kamereb Sipsip dirŋeŋ beleŋ asaŋ bili irde uŋguni 7 po saŋiŋ yirtiŋ goyen uŋkureŋmiŋ ukala tiyyiŋ goyen kinmiriŋ. Irkeb det biŋfut miŋyaŋ sipte hinhan goyen uŋkureŋ kura beleŋ “Waya!” yiriŋ. Mere tiyyiŋ gobe daga migiriŋ yara tiyyiŋ. Irkeb hos faykek kura goyen forok yeke kinmiriŋ. Al kura hos go hende hinhin al gobe hite haniŋde manaŋ hinhin. Irde doyaŋ alyen tonaŋhor hor irde untiŋ. Irkeb megeŋ hike kwa kuruŋ goyen bana goŋ kuŋ fuleŋa tiyyiŋ. Yeŋ beleŋ po megeŋya alya yad yad niŋ teŋ hos hende kuriŋ.
Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ uŋguni kura sopte ukala tikeb det biŋfut miŋyaŋ sipte goyen kura beleŋ wor sopte, “Waya!” yeke nurmiriŋ. Be, gwaha yekeb hos hoyaŋ kura forok yiriŋ. Hos gobe bukkeŋhel yitiŋ wor po. Hos go hende keperde hinhin al gobe alya bereya megen haŋ gayen biŋ kamke awalikde heŋ heŋ mata goyen teŋ siŋa irke al yiŋgeŋ uliŋ kadom muguneŋ teŋ kamde kamde saŋiŋ untiŋ. Irde fuleŋare niŋ bidila kuruŋ kura goyen wor untiŋ.
Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ uŋguni tareŋ yirtiŋ 7 bana goyen karwomiŋ ukala tikeb det biŋfut miŋyaŋ sipte goyen hoyaŋ kura beleŋ wor, “Waya!” yeke nurmiriŋ. Be, gwaha yekeb hos kura delne mar forok yeke kinmiriŋ. Hos gobe halkeŋ wor po. Hos go hende keperde hinhin al gobe det kanduk tuŋaŋ teŋ teŋ det kura haniŋde tanartiŋ hinhin. Irkeb det biŋfut miŋyaŋ sipte hinhan bana goŋ mat al melak kura forok yeke nurmiriŋ. Merebe gahade: “Albe meteŋ teŋ hinayiŋ gega, biŋgebe budam ma forok yeŋ hinayiŋ. Irkeb naŋa fay uŋkureŋ bana meteŋ teŋ muruŋgem teŋ hinayiŋ gote hora gore biŋge damu teŋ hinayiŋ gega, biŋge budam ma yade hinayiŋ. Niŋgeb biŋge damu tiniŋ yeŋ wit damu teŋ hinayiŋbe koroŋ dirŋeŋ uŋkureŋ gwahade po teŋ hinayiŋ, munaŋ bali damu teŋ hinayiŋbe koroŋ mukŋeŋ karwo gwahade po yade hinayiŋ. Goyenbe mel gore olip fimiŋya wain fimiŋyabe igiŋ yawarnayiŋ geb, olip heya wain heyabe buluŋ ma yirayiŋ,” yiriŋ.
Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ uŋguni tareŋ yirtiŋ 7 bana goyen siptemiŋ ukala tikeb det biŋfut miŋyaŋ sipte hinhan goyen funaŋ beleŋ, “Waya!” yeke nurmiriŋ. Be, gwaha yekeb hos kura delne mar forok yeke kinmiriŋ. Hos gobe wulsakkeŋ. Hos go hende keperde hinhin al gote deŋembe Kamde Kamde. Yeŋ hos hende waŋ hikeb Al Metebe harhokde go po bindere gama irde waŋ hike kinmiriŋ. Al irawa gobe alya bereya megen haŋ kuruŋ gayen pota yirke buda sipte hekeb buda uŋkureŋbe buluŋ yirke kamde kamde saŋiŋ yuntiŋ. Niŋgeb buda uŋkureŋ goyen bana al kurabe fuleŋare niŋ bidilare kamnayiŋ, biŋge kamde kamnayiŋ, kurabe garbam heŋ kamnayiŋ, irde kurabe dapŋa duwi kafuram wor po gore gasa yirke kamnayiŋ.
Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ uŋguni saŋiŋ yirtiŋ 7 bana goŋ siptesoŋoŋmiŋ goyen ukala tiyyiŋ. Irkeb al buda kura Al Kuruŋyen mere gama irde tagalde kuŋ hike gasa yirke kamamiŋ mar gote toneŋbe Al Kuruŋ galak ird ird alta yufukde hike yinmiriŋ. 10 Mel gore hokde po, “Doyaŋ Al Kuruŋ, tareŋgebe kuruŋ wor po. Gebe wukkeŋ wor po, irde meregebe fudinde wor po. Goyenbe megen haŋ mar beleŋ mudunke kamtiriŋ goyen goke daha naŋa gab merere yerde matamiŋ gote muruŋgem buluŋ goyen wol heŋ yunayiŋ? Sobamde po doyaŋ hetek we?” inamiŋ. 11 Irde mel gobe yuŋkureŋ yuŋkureŋ amil faykeŋ nende gigen yuntiŋ. Irdeb, “Deŋ mudunke kamamiŋ gwahade goyen po, Doyaŋ Al Kuruŋya heŋ kadtiŋ yago hitiŋ marya Doyaŋ Al Kuruŋyen meteŋ mar kadtiŋ hitiŋ goyen wor gasa yirke kamde hinayiŋ goyen kuŋ kuŋ budam heŋ ep heke gab muduntiŋ mar goyen merere huwarnayiŋ geb, goke doyaŋ heŋ hinayiŋ. Go nalu gobe ulyaŋde ma hikeya forok yiyyeŋ,” yinke nuramiŋ.
12 Be, Sipsip dirŋeŋ beleŋ uŋguni tareŋ yirtiŋ 7 bana goyen 6miŋ ukala tiyyiŋ goyen kinmiriŋ. Irkeb niniŋa kuruŋ wor po forok yiriŋ. Naŋabe kidoma buluŋ po hiriŋ. Gobe meme sikkeŋ halkeŋ wor po gore uliŋhor irtiŋ gwahade yara hiriŋ. Irde gagasibe dari yara bukkeŋhel wor po hiriŋ. 13 Irde dinambe yagobe naŋkiŋde mat suk yeŋ megen katamiŋ. Dinambe gobe meŋe kuruŋ harde fik he igineŋ haŋkapok fuguru tike megen kateŋ haŋyen go gwahade tiyamiŋ. 14 Naŋkiŋbe asaŋ sobam bili irtiŋ yara bili irke hubu hiriŋ. Duguya motmotyabe tumŋaŋ gasuŋeŋde mat yade hoyaŋde yirtiŋ. 15 Irkeb megen niŋ doyaŋ mar karkuwaŋ, doyaŋ mar, fuleŋa marte doyaŋ mar karkuwaŋ, al horam yaŋ mar, saŋiŋ miŋyaŋ mar, al kurate yufuk bana heŋ muruŋgem moŋ duliŋ meteŋ teŋ haŋ maryabe yiŋgeŋ dufaymiŋde haŋ marya tumŋaŋ busaharde duguyaŋ hurkuŋ horabok bana hinhan, irde kurabe hora karkuwaŋ kahalte mabok biŋde hinhan. 16-17 Mel gobe duguya hora karkuwaŋya goyen mabokde heŋbe, “Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde keperde hi al goya Sipsip dirŋeŋya gote bearar goyen ganuŋ mar beleŋ epte saŋiŋ heŋ fole irnayiŋ? Hubu wor po! Niŋgeb deŋ duguya hora karkuwaŋya, neŋ hende katnaŋ. Irdeb Doyaŋ Al Kuruŋyen keperd keperd gasuŋde keperde hi al gote diliŋde hitek moŋ geb, bana dernaŋ. Irkeb Sipsip dirŋeŋ gote bearar go ma kentek,” yamiŋ.