12
Geeshsha Ayyaanaa Imotatuwaa
Taanaadan ammaniyaawanttoo, Geeshsha Ayyaanaa imotaabaa hintte eranaw koyyay. Hinttenttu Xoossaa ammanenna wode, ubba wode kaalliyaawaadankka, haasayenna eeqatuwaakko hintte beeddawaa eriita. Hewaa diraw, Xoossaa Ayyaanay kaalethiyaa asay ooninne, “Yesuusi sheqetto” yaagiide haasayeennawaanne qassi Geeshsha Ayyaanay kaalethooppeppe attin, haray atto itti asaynne, “Yesuusi Godaa” gaanaw danddayennawaa taani hinttentta erissay.
Ayyaanaa imotay dumma dumma; shin immiyaa Ayyaanay ittuwaa. + Qassi oothiyaa oosuu dumma dumma; shin Goday ittuwaa. Oosuwaa oothanaw dumma dumma ogii de7ishshin, he oothiyaa ogiyaa ubbaa asaa ubbaw qonccissiyaa Xoossay ittuwaa. Shin asaa ubbaa maaddanaw, Geeshsha Ayyaanaa qonccissiyaa wolqqay ubbaw huuphiyan huuphiyan imetteedda.
Ayissi gooppe, Geeshsha Ayyaanay ittuwaassi aadho eratethaa haasayaa immeedda; qassi ittuwaassi eratethaa haasayaa immeedda. He Geeshsha Ayyaanay ittuwaassi ammanuwaa immiide, yokkowassi hargganchchaa pathiyaa wolqqaa immeedda. 10 Geeshsha Ayyaanay ittuwaassi malaataa oothiyaa wolqqaa immiide, ittuwaassi timbbitiyaa odiyaa wolqqaa immeedda. Ittuwaassi ayyaanatuwaa gidduwan de7iyaa dummatethaa eriyaa wolqqaa immiide, ittuwaassi dumma dumma qaalaan haasayiyaa wolqqaa immeedda. Qassi ittuwaassi dumma dumma qaalaan haasayeeddawaa billiyaa wolqqaa immeedda 11 Shin ha ubbabaa oothiyaawe he itti Geeshsha Ayyaanaa. Asaa ubbaw I bare koyyiyaawaadan, dumma dumma imotaa shaakki shaakkiide immeedda.
Itti Bollaan De7iyaa Dumma Dumma Asatethatuwaa
12 Kiristtoosi cora asatethatuu de7iyaa itti bollaa mala. Bollay cora asatethatuwaappe medhetteeddawaa gidooppekka, itti bollaa. + 13 Ayissi gooppe, nuuni Ayihuda asaa gidooppenne woy Giriike asaa gidooppe, woy aylle gidooppenne woy womanno gidooppe, ubbay itti Geeshsha Ayyaanaan itti bollaa gidanaw xammaqetteeddo. Qassi nuuni ubbay itti Geeshsha Ayyaanaa usheeddo.
14 Ayissi gooppe, bollaassi asatethay cora gidiyaawaappe attin, ittuwaa gidenna. 15 Gedi, “Taani kushiyaa gidenna diraw, bollaa qommo gidikke” gooppe, I hewaa giyaawe bollaa qommo gidiyaawaa digganee? 16 Haythaykka, “Taani ayfiyaa gidenna diraw, bollaa qommo gidikke” gooppe, I hewaa giyaawe bollaa qommo gidiyaawaa digganee? 17 Bollay ubbay ayfiyaa xalalaa gidintto, wootiide sisanaw danddayii? Qassi bollay ubbay haythaa xalalaa gidintto, wootiide singganaw danddayii?
18 Shin Xoossay bare koyyeeddawaadan, bollaa asatethatuwaa ittuwaa ittuwaa bollan wotheedda. 19 Ubbay itti qommo gidintto, bollay haqan de7anee? 20 Shin asatethatuu cora gidooppekka, bollay ittuwaa.
21 Ayifii kushiyaa, “Neeni taana koshshakka” gaanaw danddayenna. Woy qassi huuphii gedatuwaa, “Hinttenttu taana koshshikkita” gaanaw danddayenna. 22 Shin laafa malatiyaa bollaa asatethatuu loythi koshshiyaawantta. 23 Bollaa asatethatuwaappe bonchchettennawantta nuussi malatiyaawantta nuuni loythi bonchcheetto. Qassi nuuna yeellayiyaa bollaa asatethatuwaakka loythi bonchcheetto. 24 Nu bollaappe beettiyaa baggaw mayuu koshshenna; shin pokkiyaa bagga asatethatuwaa loythi mayizzanaadan, Xoossay asatethaa ittippe gatheedda. 25 Bollaa asatethatuu ittu ittuwaassi itti mala qofaa qoppanaappe attin, bollaan dummatethay de7anaw bessenna. 26 Bollaa asatethatuwaappe ittuu seelettooppe, bollaa asatethatuu ubbaykka aananna seelettiino; bollaa asatethatuwaappe ittuu bonchchettooppe, bollaa asatethatuu ubbay aananna nashettiino.
27 Hinttenttu ubbay Kiristtoosa bollaa; qassi huuphiyan huuphiyan hintte ubbaykka A bollaa asatethatuwaa. 28 Xoossay woosa gollen itti itti asatuwaa, koyruwaan Yesuusi kiitteeddawantta, laa7enthuwan nabatuwaa, heezzenthuwan tamaarissiyaawantta, hewaappe guyyiyan, malaataa oothiyaawantta, hewaappe guyyiyan, pathiyaa wolqqay de7iyaawantta, maaddiyaawantta, woosa golliyaa ayissiyaawantta dumma dumma qaalaan haasiyaawantta ootheedda. + 29 Ubbatuu Yesuusi kiitteeddawanttee? Ubbatuu nabatee? Ubbatuu tamaarissiyaawanttee? Ubbatuu malaataa oothiinoo? 30 Ubbaassi pathiyaa wolqqay de7ii? Ubbatuu dumma dumma qaalaan haasayiinoo? Qassi dumma dumma qaalaan haasayeeddawaa ubbatuu billiinoo? 31 Shin ubbaappe aadhdhiyaa imotaa loythi koyyite.
Qassi ubbaappe loythi aadhdhiyaa ogiyaa taani hinttentta bessana.
+ 12:4 Rom 12:6-8 + 12:12 Rom 12:4-5 + 12:28 Efe 4:11