11
Taani Kiristtoosa leemisuwaa kaalliyaawaadan, hinttenttukka tawaa kaallite.
Asay Ittippe Woossiyaa Wode De7anaw Bessiyaa Wogaa
Taanaadan ammaniyaawanttoo, hintte ubbabaani taana hassayiya dirawunne, wogaa taani hinttenttoo immeeddawaadan, hintte minissiide naagiyaa diraw, hinttentta galatay. Shin Kiristtoosi attumawaa ubbaw huuphe gidiyaawaa, attuma asay macca asaassi huuphe gidiyaawaanne qassi Xoossay Kiristtoosassi huuphe gidiyaawaa hintte erana mala koyyay. Xoossaa woossiidde, woy timbbitiyaa odiidde, bare huuphiyaa goozziyaa attuma asay ubbay Kiristtoosa toochchee. Qassi Xoossaa woossaadde woy timbbitiyaa odaadde, bare huuphiyaa goozzenna maccawunna bare asinaa toochchaw; ayaw gooppe, iza bare huuphiyaa meedettadiggoonninna itti mala.
Maccawunna bare huuphiyaa goozzana dhayooppe, qanxxissu. Shin iza bare huuphiyaa qanxxissanawe woy meedissanawe pokkooppe, bare huuphiyaa goozzu. Attumawe Xoossaa leemisuwanne bonchchuwaa gidiyaa diraw, bare huuphiyaa goozzanaw bessenna; shin maccawunna attumawaassi bonchcho. + Ayissi gooppe, maccawunna attumawaappe beettaadduppe attin, attumawe maccawunnippe beettibeenna. + Ayissi gooppe, maccawunna attumawaa diraw medhettaadduppe attin, attumawe maccawunni diraw medhettibeenna. 10 Hewaa diraw, maccawunna bare asinaa ayissuwaappe garssanna de7iyaawaa erissanawunne kiitanchchatuwaa diraw, izi huuphiyan goozziyaabay de7anaw bessee.
11 Shin Godaan maccawunna attumawe baynnaan de7ukku; attumawekka maccawunna baynnaan de7enna. 12 Ayissi gooppe, maccawunna attumawaappe medhetteeddawaadan, qassi attumawekka maccawunnippe yeletteedda. Qassi ubbabaykka Xoossaappe yee.
13 Hinttenttu hintte huuphew pirddite. Maccawunna bare huuphiyaa goozzennaan Xoossaa woossanaw bessii? 14-15 Attumawe bare huuphiyaa dichchooppe, aw pokko. Shin maccawunna bare huuphiyaa dichchooppe, iziw bonchcho gidiyaawaa haray atto, medhetenttonne hinttentta tamaarissennee? Ayissi gooppe, maccawunni huuphii izo kammanaw iziw imetteedda. 16 Shin ooninne ha yewuwaan palumettanaw koyyooppe, nuussi gidina woy Xoossaa ammaniyaawanttoo gidinakka, hawaappe hara wogay baawa.
Godaa Kawuwaa Akkiya Wogaa
(Mat 26:26-29; Mar 14:22-25; Luq 22:14-20)
17 Hintte shiiqiyaawe iitabaassappe attin, lo77obaassa gidenna diraw, taani ha azazuwaa immaadde hinttentta galatikke. 18 Shin hintte woosa gollen shiiqiyaa wode, hintte giddon phalqqethay de7iyaawaa taani sisay. Qassi hewe itti bagganna tuma gidiyaawaa ammanay. 19 Ayissi gooppe, hintte matan ammanetteeddawanttu qoncci erettana mala, hintte giddonikka qassi shaakuu de7anaw bessee. 20 Hewaa diraw, hintte ittippe shiiqiyaa wode, hintte shiiquu Godaa kawuwaa maanaassa gidenna. 21 Ayissi gooppe, hintte qumaa miyaa wode, ubbay huuphiyan huuphiyan barewaa barewaa miyaa diraw, ittuu koshattee; ittuu qassi mathottee. 22 Maanawunne ushanaw hinttenttoo golli baawee? Woy Xoossaa woosa golliyaa kadhiitee? Qassi aynnee baynnawantta yeellayiitee? Taani hinttentta waagoo? Ha yewuwaan taani hinttentta galatoo? Galatikke.
23 Ayissi gooppe, taani qassi hinttenttoo immeedda timirttiyaa Godaappe akkaaddi. Godaa Yesuusi unttunttu A aathiide immeedda qamma daabbuwaa akkiide, + 24 Xoossaa galateedda; daabbuwaa menthiide, “Heyte; miite. Hawe hintte gishshataw barena immeedda ta ashuwaa. Hawaan taana qoppite” yaageedda. 25 Hawaadankka, kawuwaa miide simmina, xuu7aa qassi akkiide, “Hawe xuu7ay ta suuthaan taani caaqqeedda ooratha caaquwaa. Hinttenttu aappe usheedda wode ubbaan hewaan taana qoppite” yaageedda. + 26 Ayissi gooppe, hintte ha daabbuwaa meedda wode ubbaaninne ha xuu7aappe usheedda wode ubbaan Goday yaana gakkanawukka, A hayquwaa odiita.
27 Hewaa diraw, bessennaan de7iidde Godaa daabbuwaa miyaawe, woy Godaa xuu7aappe ushiyaawe ooninne A ashuwaanne A suuthaa acotee. 28 Shin asay bare huuphiyaa paacco. Yaatiide daabbuwaa mo. Xuu7aappekka usho. 29 Ayissi gooppe, Godaa ashuwaa shaakkiide erennaan daabbuwaa miyaawenne xuu7aappekka ushiyaawe bare huuphewa pirddaa meennee ushee. 30 Hewaa diraw, hintte giddon coratuu daaburanchchanne hargganchcha gideeddino; qassi unddenneeddawanttu hayqqeeddino. 31 Shin nuuni nu huuphiyaa tumu paacceeddentto, Xoossay nuuna pirddenna. 32 Nuuni pirddettiyaa wode, ha alamiyaanna ittippe pirddettenna mala, Goday nuuna seeree.
33 Hewaa diraw, taanaadan ammaniyaawanttoo, Godaa kawuwaa maanaw hintte shiiqiyaa wode, ittu ittuwaa naagite. 34 Ooninne koshatteeddawaa gidooppe, ittippe shiiqiyaa wode Xoossaa pirddan hintte gelenna mala, bare soyin mo.
Atteeddawaa taani yaa baade giigissana.
+ 11:7 Dom 1:26-27 + 11:8 Dom 2:18-23 + 11:23 Mat 26:26-28; Mar 14:22-24; Luq 22:19,20 + 11:25 Kes 24:6-8; Erm 31:31-34