10
Eeqaw Goyinnanaw Bessenna
Hewaa bollan taanaadan ammaniyaawanttoo, taani hintte hawaa erana mala koyyay. Nu aawotuu ubbay shaariyaappe garssanna de7eeddino; ubbaykka abbaa giddonna pinneeddino. + Unttunttu ubbay Mussenna itteppe gidanaw, shaariyaaninne abbaan xammaqetteeddino. Unttunttu ubbay he itti ayyaanaa qumaa meeddino. + Qassi ubbaykka he itti ayyaanaa ushshaa usheeddino. Ayissi gooppe, unttunttu barentta kaalethiyaa ayyaanaa zaallaappe pulttowaa usheeddino; he zaallaykka Kiristtoosa. + Shin Xoossay unttunttuppe dariya baggatuwan nashettibeenna diraw, unttunttu anhay asay baynna saan laaletteedda. +
Unttunttu iitabaa amotteeddawaadan, nu wozanay qassi iitabaa amuwaappe naagettanaadan, hewe ubbay nuussi timirtte gideedda. + Xoossaa maxaafay, “Asay maanawunne ushanaw utteeddino; qassi duroo denddi eqqeeddino” yaagiyaawaadan, unttunttuppe ittu ittu eeqaw goyinneeddawaadan, hintte goyinnoppite. + Unttunttuppe ittu ittu woshummeeddawaadan, nuuni woshummanaw bessenna. Hewaa gaasuwan unttunttuppe itti gallassi laatamanne heezzu sha77ay hayqqeedda. + Unttunttuppe ittu ittu Godaa paacciide, shooshshaan duketti hayqqeeddawaadan, nuuni Godaa paaccanaw bessenna. 10 Unttunttuppe ittu ittuu zuuzummina, wodhiyaa kiitanchchaan unttuntta dhayisseeddawaadan zuuzummoppite. +
11 Hawe ubbay haratussi timirtte gidanaadan unttunttu bolla gakkeedda. Qassi nuuna wodiyaa wurssethay gakkana mateeddawantta seeranaw xaafetteedda.
12 Hewaa diraw, minna eqqaaddi giide qoppiyaa uray ooninne kunddennaadan, barena naago. 13 Hinttentta gakkiyaa paacii, asaa ubbaa gakkiyaa paaciyaa malappe attin, aynne dummatenna. Hinttenttu wolqqay danddayiyaawaappe aadhdhiyaa paaciyaan hintte paacettanaw koyyenna Xoossay ammanetteeddawaa. Shin hinttentta paacii gakkiyaa wode, he paaciyaa I hinttentta danddayissana. Qassi he paaciyaappe hinttenttu kesiyaa ogiyaakka I immana.
14 Hewaa diraw, ta dosiyaawanttoo, eeqaw goyinnoppite. 15 Hinttenttu wozanaama asaa gideedda diraw, taani hinttenttoo oday. Taani giyaawaa hintte pirddite. 16 Nuuni Xoossaa galatiide shaakkiyaa anjjuwaa xuu7ay Kiristtoosa suuthaanna ittippetethay de7iyaawaa gidennee? Qassi nuuni menthiyaa ukithay Kiristtoosa ashuwaanna ittippetethay de7iyaawaa gidennee? 17 Itti ukithay de7iyaa diraw, nuuni cora gidooppekka, itti asatetha. Ayissi gooppe, nuuni ubbaykka he itti ukithaa shaaketteetto.
18 Israa7eeliyaa asaa xeellite. Yarshshuwaa miyaawanttu yarshshiyaasaanna ittippetethay de7iyaawantta gidikkinoo? + 19 Simmi taani waagaytaa? Eeqaassi yarshshetteedda qumay maaddii woy eeqay maaddii? 20 Maaddenna; shin taani giyaawe Xoossaa ammanenna asatuu iita ayyaanatuwassi yarshshiyaawaappe attin, Xoossaw yarshshikkino. Iita ayyaanatuwaanna hintte ittippe zuppetana mala, taani koyyikke. + 21 Godaa xuu7aappe ushiidde qassi iita ayyaanatuwaa xuu7aappe ushanaw hintte danddayikkita. Godaa gaytaappe hintte gishettiidde qassi iita ayyaanatuwaa gaytaappe maanaw danddayikkita. 22 Hewaa udiide nuuni Godaanna xiinottanaw koshshii? Nuuni aappe minneettoo? +
23 Hintteppe ittu ittuu, “Ubbabaa oothanaw taana diggiyaabay baawa”; shin ubbabay maaddenna. “Ubbabaa oothanaw diggiyaabay baawa; shin ubbabay geeshshenna” yaagiino. 24 Ooninne hara asaa maaddiyaabaa qoppoppe attin, haray atto ittuunne barena maaddiyaabaa qoppoppo.
25 Geyaan axaare taraan zali77ettiyaa ashuwaa hintte wozanaa qofaan, aynne sidhennaan miite. 26 Ayissi gooppe, alamiinne aani de7iyaabay ubbay Godaabaa. +
27 Itti ammanenna asay hinttentta immatha udi shoobbanaw xeesina baanaw koyyooppe, hintte wozanaa qofaan, aynne sidhennaan hintte sintha I aathiyaabaa ubbaa miite. 28 Shin itti uray hinttenttoo, “Hawe eeqaw yarshsheeddawaa” gooppe, he hinttenttoo odeedda bitaniyaa dirawunne qassi hintte wozanaa qofaa diraw, he qumaa mooppite. 29 Taani giyaawe ne wozanaa qofaa diraassa gidenna; shin yokko bitaniyaa wozanaa qofaa diraassa.
Taani ta hananaw danddayiyaa ta hanotaa hara asaa wozanay ayaw pirddii? 30 Taani Xoossaa galataade qumaa mooppe, Xoossaa galataade meedda qumaw ayaw borettaytaa?
31 Simmi hintte ayaanne mooppe, woy ayaanne ushooppe, woy hintte ayaanne udooppe, ubbabaa Xoossaa bonchchuwaassi oothiite. 32 Hinttenttu Ayihuda asatuwaassi woy Giriike asatuwaassi woy Xoossaa ammaniyaawanttussi dhubo gidoppite. 33 Taani qassi coratuu attana mala, unttunttu ubbaa maaddanaadaanippe attin, ta huuphew maaduwaa koyyennaan, asaa ubbaa ubbabaani nashechchiyaawaadan, hinttenttukka hewaada udite.
+ 10:1 Kes 13:21-22; 14:22-29 + 10:3 Kes 16:35 + 10:4 Kes 17:6; Pay 20:11 + 10:5 Pay 14:29-30 + 10:6 Pay 11:4 + 10:7 Kes 32:6 + 10:8 Pay 25:1-18 + 10:10 Pay 16:41-49 + 10:18 Wog 7:6 + 10:20 Zar 32:17 + 10:22 Zar 32:21 + 10:26 Maz 24:1