9
Yesuusi Kiitteeddawanttussi De7iyaa Maataanne Unttunttu Oothanaw Bessiyaabaa
Taani aylletethay baynna asa gidikkitaa? Yesuusi kiitteeddawaa gidikkitaa? Nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa be7abeykkitaa? Hinttenttu taani Godaassi ootheedda ta oosuwaappe beetteeddawantta gidikkiteeyee? Taani haranttussi Yesuusi kiitteeddawaa gidana dhayooppekka, hinttenttoo Yesuusi kiitteeddawaa gidiyaawe eretteeddawaa; ayissi gooppe, taani Godan Yesuusi kiitteeddawaa gidiyaawoo hintte markka.
Taana boriyaawanttussi taani immiyaa zaaruu hawaa. Maanawunne ushanaw nuussi maati baawee? Yesuusi kiitteedda haratuwaadaaninne Godaa ishatuwaadan, qassi Phexiroossawaadan, eeno giyaa machchatto ittippe akkiide baanaw nuussi maatay baawee? Woy nu de7uwassi oothiidde baaxetanaw bessiyaawe taananne Barnaabaasa xalalee? Ay wodenne bare miishshaa miidde, wottaaddaratethaa oothiyaawe oonee? Woy woyiniyaa turaa tokkiide, A ayfiyaa meennawe oonee? Woy miizza wudiyaa heemmiidde, he miizza wudiyaappe maathaa ushennawe oonee?
Taani hawaa asaa qofaa xalalaan gaytaa? Woy higgii qassi hawaa geennee? Ayissi gooppe, Muse Higgiyan, “Kathaa yedhdhiyaa mehiyaa doonaa qachchoppa” geetettiide xaafetteedda. Xoossay mehiyaabaa qoppiide hawaa gii? + 10 Woy I hewaa giyaawe mulekka nu diraassa gidennee? Tumakka nu diraw xaafetteedda; goshiyaa bitaniikka kathaa bukkiyaa bitaniikka, “Taana gakkiyawaa akkana” yaagiidde oothanaw bessee. 11 Nuuni hintte giddon ayyaanaa yewuwaa zereeddawantta gidiide, nu ashuwaassi maado gidiyaawaa hinttenttuppe cakkooppe darobee? 12 Haratuu hewaa hinttenttuppe akkanaw unttunttoo maatay de7ooppe, nuussi unttunttuwaappe aadhdhiyaa maatay baawee?
Shin nuuni Kiristtoosa mishiraachchuwaa qaalaassi dhubo gidennaadan, ubbabaa gencciyaawaappe attin, he maataan go77ettibeykko. 13 Geeshsha Golliyan oothiyaa asatuu barenttu qumaa Geeshsha Golliyaappe akkiyawaa erikkitee? Qassi yarshshiyaasaan oothiyaawanttu yarshshuwaappe akkiyawaa erikkitee? + 14 Hawaadankka, qassi mishiraachchuwaa qaalaa odiyaawanttu barenttu de7uwaassi koshshiyaabaa aappe demmanaadan, Goday azazeedda.
15 Shin taani ha maataa ubbaan aynne go77ettabeykke. Taani hawaa xaafeeddawe hewaa mala maatay taw de7anaw bessee yaagiyaawaana gidenna. Ayissi gooppe, ta ceequwaa ooninne mela kessiyaawaappe hayqqiyaawe taw lo77a. 16 Mishiraachchuwaa qaalaa odanaw taani azazetta utteedda diraw, A odooppekka taw ceeqettiyaabay baawa. Mishiraachchuwaa qaalaa odennaan aggooppe, taw aayyero. 17 Ayissi gooppe, taani hawaa dosaade oothooppe, taw woytay de7ee. Shin taani dosennaan ixxooppekka, mishiraachchuwaa qaalaa diraw hadaraa Xoossay taw immeedda. 18 Yaatina, ta woytay ayee? Mishiraachchuwaa qaalaa odaadde, taw wonggalaan de7iyaa kumentha maataan go77ettennan, mishiraachchuwaa qaalaa coo odiyaawaa.
19 Taani oossinne aylle gidikke shin, coratuwaa zaaranaw taana ubbaw aylle kessaaddi. 20 Taani Ayihudatuwaa zaaranaw unttunttunna unttuntta gidaade de7aaddi. Ta huuphew higgiyaappe garssanna de7ikke. Shin higgiyaappe garssanna de7iyaawantta zaaranaw higgiyaappe garssanna de7iyaa asaa mala gidaaddi. 21 Taani higgii baynna asatuwaanna de7aadde, higgii baynna asaadan hanaaddi. Xoossaa higgii dhayina gidenna. Shin higgii baynnawantta zaaranaw, Kiristtoosa higgiyaappe garssanna de7aaddi. 22 Taani ammanuwan daaburiyaawantta zaaranaw, unttunttu mala gidaaddi. Taani ay ogiyaaninne amareedda asatuwaa ashshanaw, ubba asatuwaanna ubbabaani unttunttu mala gidaaddi. 23 Taani mishiraachchuwaa qaalaa anjjuwaa shaakkanaw, mishiraachchuwaa qaalaa diraw, ubbabaa oothay.
24 Wothaan xoonana giide woxxiyaa ubbay ittippe woxxee. Shin ittuwaa xalalay woytaa akkiyawaa erikkitee? Hawaadan hinttenttukka woytaa akkanaw woxxite. 25 Kaassaw barena giigissiyaa ooninne ubbabaani barena naagee. Asay hewaa daaburiyaawe xooneeddawoo imettiyaa bayiyaa akliliyaa demmanaassa. Shin nuuni daaburiyaawe medhinaw de7iyaawaanne bayenna akliliyaa demmanaassa. 26 Hewaa diraw, taani qofi baynnaan woxxiyaawaadan woxxikke. Carkkuwaa yimppiyaa asaadankka coo olettikke. 27 Shin taani haranttoo odeeddawaappe guyyiyan, ta huuphew woytaappe attenna mala, ta asatethaa naagettanaadan oothay.
+ 9:9 Zar 25:4; 1Xi 5:18 + 9:13 Zar 18:1