2
Nuuni Kiristtoosa Kaqaabaa Markkatteetto
Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani Xoossaa tumatethaa xuuraa * hinttenttussi odanaw hinttenttukko yeedda wode, dhoqqa qaalaaninne aadhdheedda eratethaan odanaw yabeykke. Ayissi gooppe, taani hinttenttunna de7aadde, Yesuusi Kiristtoosappenne qassi masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishettiide I kaqetteeddawaappe attin, harabaa erennaadan, ta qofaa qachchaaddi. Taani daaburaaninne yashshaan daro kokkorssaan hinttenttunna de7aaddi. Taani tamaarissiyaawaanne odiyaawaa Xoossaa Ayyaanaaninne wolqqaan qonccissayppe attin, ciimma gidiide aadhdheedda eratethaa qaalaana gidenna. Hewaa diraw, hintte ammanuu Xoossaa wolqqaanappe attin, asaa aadho eratethaan zemppibeenna.
Xoossaa Aadhdheedda Eraa
Nuuni ayyaanan wozanaamatuwaa giddon aadho eratethaa hasayeetto. Shin hewekka ha alamiyaa aadho eratethaa gidenna; woy ha alamiyaa mooddiyaa dhayiyaawanttu aadho eratethaa gidenna. Shin nuuni odiyaa aadho eratethay, Xoossay kasetiide, cora wodiyaappe kase nu bonchchuwaassi dooreedda asaappe geemmeedda A xuuraa aadho eratethaa. Ha alamiyaa mooddiyaawanttuppe ooninne ha aadho eratethaa eribeenna. Unttunttu ereeddawaa gidintto, bonchcho Godaa masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqikkino. Shin Xoossaa Maxaafay,
“Ooninne ayfiyaan be7ibeennawe,
haythankka sisibeennawe,
qassi ooninne bare wozanaan qoppibeennawe
Xoossay barena siiqiyaawanttussi giigisseeddawaa”
giyaawaadan nuuni hasayeetto. + 10 Xoossay bare xuura yewuwaa bare Ayyaanaan nuuna erisseedda; ayissi gooppe, Geeshsha Ayyaanay Xoossaabaa haray atto geemmeedda yewuwaa ubbaa biddee. 11 Ayissi gooppe, asaan de7iyaa asaa ayyaanaappe attin, asaabaa eriyaawe oonee? Hawaadankka, qassi Xoossaabaa Xoossaa Ayyaanaappe attin, ooninne erenna. 12 Nuuni Xoossay nuussi immeeddabaa ubbaa eranaw I nuussi yeddeedda Ayyaanaa akkeeddoppe attin, alamiyaa ayyaanaa akkibeykko.
13 Nuuni ayyaanaa yewuwaa ayyaanaa yewuwaanna gathiide, Geeshsha Ayyaanay nuuna tamaarisseedda qaalaan hawaa haasayeettoppe attin, asaa aadho eratethay nuuna tamaarisseedda qaalaan haasayokko. 14 Shin Geeshsha Ayyaanay baynna asay Xoossaa Ayyaanaa yewuwaa akkenna; ayissi gooppe, hewe aw eeyatethaa. Yewuu Geeshsha Ayyaanan paacettiyaa diraw, I eranaw danddayenna. 15 Shin Geeshsha Ayyaanay de7iyaa asay ubbabaa shaakkee; shin I bare huuphew oonaninne shaakettenna. 16 Ayissi gooppe, Xoossaa maxaafay,
“Godaa wozanaa eriyaawe oonee?
A zoranaw danddayiyaawe oonee?”
yaagee. Shin nuussi Kiristtoosa wozanay de7ee. +
* 2:1 Xoossaa tumatethaa xuuraa: Itti itti Geeshsha Maxaafaa bilethatuu, Xoossaabaa markkatethaa, yaagiino. + 2:9 Isa 64:4 2:13 ayyaanaa yewuwaa: Geeshsha Ayyanay immeedda qaalaa. 2:16 nuussi Kiristtoosa wozanay de7ee: Hawaa guussay, nuuni Kiristtoosi qoppiyaawaadan qoppeetto guussaa. + 2:16 Isa 40:13