3
Xoossaa Kaalliyaawanttu Oosuwaa
Taanaadan ammaniyaawanttoo, taani Geeshsha Ayyaanay de7iyaa asaassi haasayiyaawaadan, hinttenttussi haasayanaw danddayabeykke. Shin ha alamiyaa asaassi haasayiyaawaadaaninne ammanuwan minnibeenna Kiristtoosan de7iyaa guutha naanaa mala asaassi haasayiyaawaadan haasayaaddi. Hinttenttu biro mino qumaa maanaw danddaybeenna diraw, taani hinttentta maathaa pakaaddi; haray atto, ha77ikka danddaybeykkita. Ayissi gooppe, hintte ha77ikka ha alamiyaa asaadan de7iita. Hinttenttu ha alamiyaa asaa gidiyaawaa hintte giddon de7iyaa qanaatiinne palumay erissennee? Qassi ha alamiyaa asaadan simerettiita. Ayissi gooppe, hinttenttuppe ittuu, “Taani Phawuloosawaa” gooppe, haray qassi, “Taani Aphiloosawaa” gooppe, ha alamiyaa asaa mala gidikkitee?
Yaatina, Aphiloosi oonee? Phawuloosi oonee? Nuuni hinttentta ammantheedda Xoossaa kaalliyaawantta. Xoossay nuussi huuphiyan huuphiyan immeedda oosuwaa ootheetto. Taani puutiyaa tokkaaddi; Aphiloosi haathaa ushsheedda; shin Xoossay puutiyaa dichcheedda. Hewaa diraw, dichchiyaa Xoossaappe attin, tokkiyaawekka haathaa ushshiyaawekka ayaanne gidenna. Tokkiyaawenne haathaa ushshiyaawe itti mala; shin Xoossay huuphiyan huuphiyan A daaburaa keenaa aw woytana. Nuuni Xoossaassi ittippe oothiyaa A oosanchchatuwaa gidiyaa diraw, hintte A oosuwaa sa7aa.
Qassikka hintte Xoossaa golliyaa. 10 Xoossay taw immeedda aadho keekatethaan eranchcha anaaxiyadan, golliyaa baasuwaa baasaaddi. Hara uray A bolla keexxee. Shin A bolla keexxiyaa ooninne wooti keexxintto, bare huuphew naagetto. 11 Ayissi gooppe, Xoossay Yesuusi Kiristtoosa xalalaa baaso oothiide wotheedda. Aappe hara baasuwaa baasanaw ooninne danddayenna. 12 Shin ha baasuwaa bolla ooninne worqqaan gidina, biraan gidina, al77o shuchchan gidina, mithaan gidina, gattan woy maqaan keexxooppe, 13 asaa ubbaa oosuu qoncciyaa kesanawaa. Ayissi gooppe, tamaan qonccana diraw, he gallassay asaa ubbaa oosuwaa bessana. Asay ubbay bare oosuwaa wooti ootheeddenttonne tamay paaccana. 14 Ooninne baasuwaa bolla keexxeedda oosuu minniide attooppe, I woytaa akkanawaa. 15 O oosuunne guudettooppe, he uray qohettana. I bare huuphew attana; shin tamaa giddoppe kessi akkowaadan attana.
16 Hinttenttu Xoossay aqiyaa geeshsha golliyaa gidiyaawaanne Xoossaa Ayyaanay hinttenttun de7iyaawaa erikkitee? 17 Ooninne Xoossaa geeshsha golliyaa kolooppe, Xoossay A kolana. Ayissi gooppe, Xoossay aqiyaa geeshsha golli geeshsha; he geeshsha golliikka hinttentta.
18 Ooninne bare huuphiyaa cimmoppo. Hinttenttuppe ooninne barena ha alamiyaan aadho eranchcha yaagiide qoppooppe, aadho eranchcha gidanaw, eeya gido. 19 Ayissi gooppe, ha alamiyaa aadho eratethay Xoossaa sinthan eeyatethaa. Xoossaa maxaafay,
“Xoossay aadho eranchchatuwaa
unttuntta unttunttu geniyan oyqqee”
yaagee. + 20 Qassi,
“Aadhdheedda eranchchatuwaa qofaykka
maaduu baynnawaa gidiyaawaa Goday eree”
yaagee. + 21 Hewaa diraw, ooninne asaan ceeqettoppo. Ayissi gooppe, ubbabaykka hinttewaa. 22 Phawuloosikka, Aphiloosikka, Keefaykka, * ha alamiikka, de7uukka, hayquukka, ha77i de7iyaawekka, sinthappe yaanawekk, ubbaykka hinttewaa. 23 Hinttenttu Kiristtoosawantta; Kiristtoosikka Xoossawaa.
+ 3:19 Yob 5:13 + 3:20 Maz 94:11 * 3:22 Keefaa: 1:12 ha sunthaw xaafetteedda bilethaanna ittuwaa.