10
Yesuusi Lo77o Henthanchchaa
Yesuusi, “Taani hinttenttussi tumuwaa oday; dorssaa sikkuwaa penggiyaanna gelennaan harasaanna geliyaa ooninne kaysuwaanne paanuwaa. Shin penggiyanna geliyaawe dorssaa heemmiyaa asaa. Penggiyaa naagiyaawe aw penggiyaa dooyyee; dorssatuukka A kooshshaa sisana; I bare dorssatuwaa unttunttu sunthan sunthan xeesiide, kare kaalethana. I barewantta kare kesseeddawaappe guyyiyan, unttunttuppe sinthanna hamettee; unttunttukka A kooshshaa eriya diraw, A kaalliino. Hara uraa kooshshaa unttunttu erenna diraw, aappe baqatanaappe attin, A geeduwaa kaallikkino” yaageedda.
Yesuusi unttunttussi ha leemisuwaa odeedda; shin I unttunttussi ay odinttonekka unttunttu akeekibeykkino.
Yesuusi qassikka unttunttussi, “Taani hinttenttussi tumuwaa oday; taani dorssatoo geliyaa penggiyaa. Taappe kase yeedda ubbay kayisuwaanne paanuwaa; shin dorssatuu unttunttu giyaawaa sisibeeyikkino. Penggi taana; taanan geliyaa ooninne attanawaa. I gelananne kesana; qassi lo77o maatay de7iyaa sa7akka demmanawaa. 10 Kayisuu wuu77anaw, wodhanawunne dhayissanaw yiyaawaappe attin, harabaw yeenna; taani unttunttussi de7uu de7ana malanne kumiide palahana mala yaaddi.
11 “Taani dorssaa loytha heemmiyaawa; dorssaa loythi heemmiyaawe he dorssatuwaa diraw hayqqee. 12 Miishshaa akkiide heemmiyaa uray walliyaa yiyaawode be7iide, dorssatuwaa yeggi bashiide baqatee. Ayissi gooppe, dorssatuu aawantta gidikkino; qassi ikka dorssatuwaa heemmiyaawa gidenna. Hewaa diraw, dorssatuwaa oyqqeenne laalee. 13 Shaluwaa akkiide heemmiyaawe bare shaloo heemmiyaa dirawunne dorssaabay A qofethenna diraw, dorssatuwaa aggiide baqatee.
14-15 “Taani dorssaa loytha heemmiyaawa; Ta Aabbu Taana eriyawaadan, Taanikka qassi Ta Aabba eray. Hewaadankka, Taani Ta dorssatuwaa eray; Ta dorssatuukka Taana eriino. Qassi Taani Ta dorssatuwaa diraw, hayqqanaw koyyaaddi. 16 Ha sikkuwan baynna hara dorssatuukka Taw de7iino. Taani unttunttakka ahanaw bessee. Qassi unttunttu Ta kooshshaa sisana; itti wudii de7ana; heemmiyawekka ittuwa gidanawaa.
17 “Taani Ta shemppuwaa zaaraadde akkana mala, aathaade immanaw koyyiyaa diraw, Ta Aabbu Taana siiqee. 18 Taani dosaade Ta shemppuwaa aatha immiyaawaappe attin, Taappe ooninne akkenna. Taw Ta shemppuwaa aatha immiyaa maatay de7ee; qassi zaaraadde akkanawukka maatay de7ee. Taani ha azazuwaa Ta Aawuwaappe akkaaddi” yaageedda.
19 He haasayaa diraw, Ayihudatuwaa gidduwaan qassikka shaakuu medhetteedda. 20 Unttunttuppe dariya baggay, “Aani xalahii de7ee! I gooyee! A haasayaa ayissi sisiitee?” yaageeddino.
21 Haratuu qassi, “Xalahii oyqqeedda asay hawaadan haasayenna; xalahii qooqa asaa ayfiya xeelissanaw danddayiiyee?” yaageeddino.
Yesuusi Ixetteedda
22 Yeerusalaamen Geeshsha Golliyaa anjjisseedda gallassaa hassayissiyaa Baalay gakkeedda; sa7ay he wode balgguwa. 23 Yesuusi Geeshsha Golliyaan Solomona baranddaan, yaanne haanne hamettee. 24 Ayihudatuu Yesuusa matan yuuyyi aadhdhiide, “Neeni nuuna awude gakkanaw sidhissaadde wothanii? Neeni Kiristtoosa giddoppe, nuussi geeshshaade oda” yaageeddino.
25 Yesuusi unttunttussi zaariide, “Taani hinttenttussi odaaddi; shin Taana ammanikkita; Taani Ta Aabbu sunthan oothiyaa kiitay Tabaa markkattee. 26 Shin hinttenttu Ta dorssaa gidenna diraw ammanikkita. 27 Ta dorssatuu Ta kooshshaa sisiino; Taani unttuntta eray; unttunttukka Taana kaalliino. 28 Taani unttunttussi medhinaa de7uwaa immay; qassi unttunttu ubbakka hayqqikkino. Ooninne Ta kushiyaappe unttuntta wothi akkanaw danddayenna. 29 Unttuntta Taw immeedda Ta Aabbu ooppenne * aadhdhee; ooninne Ta Aabbu kushiyaappe unttuntta wothi akkanaw danddayenna. 30 Tanne Ta Aabbu ittuwa” yaageedda.
31 Ayihudatuu Yesuusa caddanaw qassikka shuchchaa dentheeddino. 32 Yesuusi unttuntta, “Taani oothanaw Ta Aabbu Taw immeedda daro lo77o oosuwaa hinttentta bessaaddi; hewanttuppe haqawanttu diraw, Taana shuchchan caddanaw koyyiitee?” yaageedda.
33 Ayihudatuu zaariide, “Nuuni neena lo77o oosuwaa diraw, shuchchan caddanaw koyyokko; shin neeni Xoossaa bolla boriyaa qaalaa haasayiyaa dirawunne qassi asaa gidaadde ne huuphiyaa Xoossaa ootheedda diraw, caddanaw koyyeetto!” yaageeddino. +
34 Yesuusi zaariide, “Hinttenttu higgiyan Xoossay, ‘Hintte xoossatuwaa’ geeddawe xaafettibeennee? + 35 Xoossaa Maxaafatuwaa laammanaw danddayettenna; Xoossay bare qaalay yeedda asatuu, ‘xoossatuwaa’ giide xeeseeddawaa gidooppe, 36 Taani, ‘Taani Xoossaa Na7aa’ geedda diraw, Ta Aabbu anjjiide, sa7aa kiitteedda Taana, ‘Xoossaa bolla boriyaa qaalaa haasayaa’ yaagiitee? 37 Taani Ta Aabbu oothiyaawaa oothana dhayooppe, Taana ammanoppite. 38 Shin Taani oothiyaawaa gidooppe, haray atto hinttenttu Taana ammanana dhayooppekka, Ta Aabbu Taanan de7iyaawaanne Taanikka Ta Aabbun de7iyaawaa eranaadaaninne akeekanaadan, Ta oosuwaa ammanite” yaageedda.
39 Qassikka unttunttu A oyqqanaw koyyeeddino; shin I unttunttuppe kessi akkiide beedda.
40 Yohaannisi kase xammaqiyaasaa Yorddaanoosa Shaafaappe hefintha Yesuusi pinniide, yaani de7eedda. 41 Daro asay Yesuusakko yiide, “Yohaannisi wolqqaama malaata oothibeenna; shin I ha bitaniyaabaa haasayeeddabay ubbay tuma” yaageeddino. 42 Yaani daro asay Yesuusa ammaneedda.
* 10:29 ooppenne: Ubbaappe guussaa. + 10:33 Wog 24:16 + 10:34 Maz 82:6