9
Yesuusi Qooqa Gidiide Yeletteedda Bitaniyaa Patheedda
Yesuusi biidde, yelettoodeppe qooqa gidiide de7iya itti bitaniyaa be7eedda. Yesuusa kaalliyaawanttu Yesuusa, “Tamaarissiyaawoo, ha bitani qooqa gidiide yelettanaadan, nagaraa ootheeddawe oonee? I ootheeddeyee? Woy A yeleeddawanttu ootheeddinoo?” yaagiide oochcheeddino.
Yesuusi, “Xoossaa kiitay A bollan qonccana mala qooqeeddappe attin, I woy A daayanne A aabbu nagaraa oothibeykkino. Nuuni sa7ay qammennaan de7ishshin, Taana kiitteeddawaa oosuwaa oothanaw bessee. Ooninne oothanaw danddayenna qammay yee. Taani alamiyaan de7aadde alamew poo7o” yaageedda.
Yesuusi hewaa giide, sa7an cuchcheedda; bare cuchchaani guutha urqqaa shugissiide, he urqqaani qooqa bitaniyaa ayfiyaa okkiide, “Baade Saliihooma giya dagatteedda haathaan ne ayfiyaa meecca” yaageedda. “Saliihooma” giyaawe “Kiitetteeddawaa” guussaa. Hewaa diraw, bitani biide, bare ayfiyaa meecettiide, xeelliidde simmeedda.
Bitaniyaa shooratuunne bitani kase woossishshin be7eedda asay, “Hawe uttiide woossiyaa bitaniyaa gidenneeyee?” yaageeddino.
Qassi amareeddawanttu, “Hawe aattennee” yaageeddino.
Haranttu qassi, “Tuytti, hawe A malatiyaawappe attin, A gidenna” yaageeddino.
Shin bitani, “Taani aattee” yaageedda.
10 Unttunttu bitaniyaa, “Yaatina, ne ayfi waani xeelleeddee?” yaagiide oochcheeddino.
11 I zaariide, “Yesuusa geetettiyaa bitani guutha urqqaa shugissiide, ta ayfiyaa okkiide, ‘Saliihooma geetettiyaa dagatteedda haathaani baade ne ayfiyaa meecetta’ yaageedda. Taani baade meecettaade xeellaaddi” yaageedda.
12 Unttunttu A, “I haqan de7ii?” yaagiide oochcheeddino.
Bitani, “Taani erikke” yaageedda.
13 Unttunttu kase qooqiide xeelleedda bitaniyaa Parisaawatuwakko afeeddino. 14 Yesuusi urqqaa shugissiide, bitaniyaa ayfiyaa patheedda gallassay Sambbata gallassaa. 15 Hewaa diraw, bitani waani xeelleeddenttonne Parisaawatuu A gujjiide oochcheeddino. Bitani unttunttussi, “I ta ayfiyan guutha urqqaa wotheedda. Ta ayfiyaa meecettaade ha77i xeellaaddi” yaageedda.
16 Parisaawatuwaappe ittu ittuu, “Hawaa ootheedda bitani Sambbataa higgiyaa naagenna diraw, Xoossaa mataappe yibeenna” yaageeddino.
Shin haranttu, “Nagaranchcha asay hawaa mala wolqqaama malaataa waani oothanaw danddayii?” yaagiide unttunttu barenttu gidduwan shaaketteeddino.
17 Hewaa diraw, Parisaawatuu bitaniyaa itti kaalla gujjiide, “I ne ayfiyaa dooyyeedda diraw, aabaa waagay?” yaageeddino.
Bitani, “I nabiyaa” yaageedda.
18 Ayihudatuu he xeelleedda bitaniyaa aattonne aawuwaa xeesiide oochchana gakkanaw, bitani qooqa gideeddawaanne ha77i I xeelliyaawaa ammanibeykkino. 19 Ayihudatuu A aattonne aawuwaa, “Hinttenttu, ‘Qooqa gidiide yeletteedda’ giya hinttenttu na7ay hawee? Yaatina, ha77i waaniide xeelleeddee?” yaagiide oochcheeddino.
20 Bitaniyaa daayanne aawuu, “Hawe nu na7aa gideeddawaanne qooqa gidiide yeletteeddawaa nuuni ereetto. 21 Shin ha77i I waani xeelleeddentto, nuuni erokko; woy A ayfiyaa ooni patheeddentto, nuuni erokko. A oochchite; I donzza asa; barebaa haasayanaw danddayee!” yaageeddino. 22 Bitaniyaa daayanne aawuu Ayihudatoo yayyeedda diraw, hewaa geeddino; ayissi gooppe, Ayihudatuu Yesuusi Kiristtoosa yaagiide markkattiyaa uray de7ooppe, he uraa Ayihuda woosa golliyaaappe kessanaw kaset qofaa qachchi wotheeddino. 23 A daayanne aawuu, “I donzza asa; A oochchite!” geeddawe hawaassa.
24 Hewaa diraw, qooqa gidiide yeletteedda bitaniyaa unttunttu laa7enthuwaa xeesiide, “Xoossaa galata; ha bitani nagaranchcha gidiyaawaa nuuni ereetto” yaageeddino.
25 Bitani, “I nagaranchcha gidiyaawaanne, gidennawaa erikke; taani qooqa gidiyaawaanne ha77i xeelliyaawaa he ittiba eray” yaageedda.
26 Unttunttu zaariide bitaniyaa, “I new ayaa ootheeddee? I ne ayfiyaa wooti patheeddee?” yaageeddino.
27 I unttuntta, “Taani hinttenttussi odaaddi; sisibeeykkita. Ayissi laa7enthuwa sisanaw koyyiitee? Hinttekka Yesuusa kaalliyaawantta giddanaw koyyiitee?” yaageedda.
28 Unttunttu A boriidde, “Neeni he bitaniyaa kaalliyaawaa; nuuni Musa kaalliyaawantta. 29 Xoossay Musessi haasayeeddawaa nuuni ereetto; shin ha bitaniyaa gidooppe, I haqappe yeeddenttonne nuuni erokko” yaageeddino.
30 Bitani, “I haqappe yeeddenttonne hinttenttu erennawe maalalissiyaawaa; shin I ta ayfiyaa patheedda! 31 Xoossaw yayyiyaa uraynne Xoossay koyyiyaawaa oothiyaa uray de7ooppe, he uraabaa Xoossay sisiyaawappe attin, nagaranchchatuwaabaa sisenna. 32 Qooqa gidiide yeletteedda asaa ayfiyaa ooninne pathina, sa7ay medhettoodeppe doommina, sisetti erenna. 33 Ha bitani Xoossaappe yibeennawaa gidintto, ittibaanne oothanawukka danddayenna” yaageedda.
34 Unttunttu zaariide aw, “Neeni nagaraan yelettaade dicceeddawe nuuna tamaarissanaw koyyay?” yaageeddino; Ayihuda woosa golliyaaappe kare A kesseeddino.
Wozanaa Qooqatethaa
35 Unttunttu bitaniyaa kare kesseeddawaa Yesuusi siseedda; Yesuusi bitaniyaa demmiide, “Asa Na7aa ammanay?” yaageedda.
36 Bitani Yesuusa, “Godaw, taani A ammananaadan I oonee? Taw odarikkii!” yaageedda.
37 Yesuusi bitaniyaa, “Neeni A be7aadda; ha neenanna haasayiyaawekka A” yaageedda.
38 Bitani zaariide, “Godaw, ammanay” yaagiide Yesuusaw goyinneedda.
39 Yesuusi, “Qooqatuu xeellana malanne xeelliyaawanttu qooqana mala, taani pirddanaw ha sa7aa yaaddi” yaageedda.
40 Aananna de7iya amareedda Parisaawatuu hewaa sisiide, “Nuunikka qooqeyee?” yaagiide oochcheeddino.
41 Yesuusi, “Hinttenttu qooqa gideeddentto, hinttenttussi nagaraa gidenna; shin ha77i hinttenttu, ‘Nuuni xeelleetto’ yaagiita; hinttenttu nagaraanna de7iita” yaageedda.