Phawuloosi
Ximootoosaw
Xaafeedda Laa7entho Kiitaa
Geluwaa
Hawe Phawuloosi Ximootoosaw xaafeedda laa7entho kiitay, Phawuloosi mata barena maaddiyaanne oosuwaa barenanna ittippe oothiyaa wodalla, Ximootoosa zoreedda zoriyaa oyqqeeddawaa. A zoriyaappe dariyaa baggay danddayaan genccana bessee giyaawaa. Ximootoosaw zoriyaanne menthethuwaa qaalay imetteeddawe, Yesuusi Kiristtoosabaa ammanettiyaawaa gidiide markkattanaadan, Mishiraachchuwaa Qaalaanne Eca Qaalaa Caaquwaa timirttiyaa minissiide oyqqanaadaaninne metiyaabaynne eqettiyaabay darooppekka tamaarissiyaawaaninne Mishiraachchuwaa Qaalaa odiyaawaan minnanaassa.
Ximootoosi eeyatethaan osettiyaa pathenna mela palumaappe haakkana mala, dumma mino oduu aw odetteedda. Ayissi gooppe, hewaa mala oduu sisiyaawantta bayizziyaawaappe attin, hara I immiya go77i baawa.
Hewan ubbaan Ximootoosi hassayanaw bessiyaabay Phawuloosa de7uwaanne A hanotaa lo77o qofaa, hewaappekka A ammanuwaa, A genccuwaa, A siiquwaa A danddayaanne yedesaan A gakkeedda metuwaa leemisuwan kaallanaadaana.
Shemppatuwaa Ubbatuwassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1:1-2)
Ximootoosaw imetteedda maqquwaa (1:3-2:13)
Asay kaddiyaa wode ammanetti beettussa (2:14-4:5)
He wode de7iyaabatuwaanne koshshiyaa kaalethiyaa ogatuwaa (4:6-18)
Wursethaa qutiyaa (4:19-22)
1
Taani Phawuloosi, Xoossay immana geedda Kiristtoosi Yesuusaanna nuussi de7iyaa de7uwaabaa odanaw, Xoossay geeddawaadan, Kiristtoosi Yesuusi kiitteeddawe, ta siiqo na7aa Ximootoosaw ha dabidaabbiyaa xaafay.
Ximootoosaw Imetteedda Zoriyaa
Xoossaa Aawuwaappenne nu Godaa Kiristtoosi Yesuusappe, aadho keekatethay, maarotethaynne sarotethay new gido.
Ta zaratuu ootheeddawaadan, taanikka taana zoriyaa geeshsha wozanaappe oothiyaa Xoossaa qammanne gallassi woossiyaa woosaan ubba wode neena hassayiyaa diraw, A galatay. Taani ne afothaa hassaya hassayaade nashettana mala, neena be7anaw daro laamotay.
Neenan de7iyaa worddo baynna ammanuwaa hassayay. He ammanuu beni ne daay daay Loydininne ne daay Ewuniiqin de7iyaa ammanuwaa mala; qassi neenanikka hewe de7iyaawaa eraaddi. Hewaa diraw, taani ta kushiyaa laa77uwaa ne bolla wotheedda wode, * Xoossay new immeedda imuwaa neeni doshissenna mala, neena hassayissay. Ayissi gooppe, Xoossay nuussi wolqqaa, siiquwaanne nu huuphiya naagiyaawaa immiya Geeshsha Ayyaanaa immeeddappe attin, yashshaa ayyaanaa immibeenna.
Simmi, nu Godaw markkattiyaawan woy A diraw qashuwan de7iyaa tawankka yeellatoppa. Shin Xoossay new immiyaa wolqqaa keenaan taananna mishiraachchuwaa qaalaw waayyetta. Xoossay bare qofaaninne bare aadho keekatethan nuuna ashshiide, bare asaa oothanaw xeesowaappe attin, nuuni ootheedda oosuwaa diraw gidenna. I ha aadho keekatethaa Kiristtoosi Yesuusa bagganna wodii doomettanaappe kase nuussi immeedda. 10 Shin ha77i ha aadho keekatethay nuuna ashshiya Kiristtoosi Yesuusa yuussaan nuussi qoncceedda. Qassi hayquwaa wolqqaakka I dhayisseedda. Wonggalaa mishiraachchuwaa bagganna bayenna de7uwaa nuussi qonccisseedda.
11 Taani Yesuusi kiitteeddawaanne Ayihuda gidenna asaa tamaarissiyaawaa gidaade, wonggalaa mishiraachchuwaa odana mala, Xoossay taana dooreedda. 12 Qassi taani ha metuwaa akkiyawe hewaa diraassa. Shin taani ammaneeddawaa eriyaa diraw, yeellatikke. Qassi I taw immeedda hadaraa he gallassay gakkanaw, I naaganaw danddayiyaawaa eray.
13 Taani neena tamaarisseedda tumu qaalaa leemisuwaa uda oyiqqaade, Kiristtoosi Yesuusan nuussi de7iyaa ammanuwaaninne siiquwan de7a. 14 Nu giddon de7iyaa Geeshsha Ayyaanaa bagganna new hadaraa immeedda lo77obaa naaga.
15 Iisiya giya biittaan de7iyaa ubbatuu taappe baqateeddawaa eraasa; unttunttu giddon Pigeluusinne Hermogeneesi de7iino.
16 Henesifooru taana daro wode menthetheedda diraw, Goday A soy asaw maarotethaa immo. Qassi taani qasho gollen de7iyaawaa I yeellatibeenna. 17 Shin Roome giya katamaa gakkeeddasaanna taana loythi koyyiide demmeedda. 18 He gallassi Godaappe maarotethaa demmanaadan, Goday aw immo. Qassi Efesoona giya katamaan I taana ay keenaa maaddeeddenttonne neeni loytha eraasa.
* 1:6 Taani ta kushiyaa laa77uwaa ne bolla wotheedda wode: Hawe bessiyaawe, ammaniyaa asaa kaalethanaadan Geeshshaa Ayyaanay oosuwaassi doorina tumatethaan kaalethiyaawanttu Qaalaa odanaw woy tamaarissanaw Xoossay okkeeddawanttu bollan barenttu kushiyaa wothiide woossiyaawaa bessee. 1Xi 1:4 xeellite.