2
Kiristtoosaw Lo77o Wottaaddara Gidiide Metuwaa Akkiyawaa
Simmi ta na7aw, Kiristtoosi Yesuusan de7iyaa aadho keekatethan minna. Qassi daro markkatuu de7iyaasaan taappe neeni siseedda yewatuwaa haratuwaa tamaarissanaw danddayiyaa ammanetteedda asatuwaassi hadaraa imma.
Kiristtoosa Yesuusaw ammanetteedda wottaaddaraadan, taananna waayyetta. Olaa biya wottaaddaray bare kaappuwaa nashechchanaw, wottaaddara gidenna asay oothiyaa kiitaan walakettenna. Qassi wothaan keesettiyaa uraykka wogaadan woxxana dhayooppe, woytaa akkenna. Daro daaburiide ootheedda biittaa goshiyaa bitani shiiqeedda kathaappe barena gakkiyaawaa koyro akkanaw bessee. Neeni ubbabaa akeekanaadan, Goday neena danddayissana diraw, taani giyaawaa qoppa.
Taani wonggalaa mishiraachchuwaa odiyaawaadan, hayquwaappe denddeedda Daawite zariyaa Yesuusi Kiristtoosa qoppa. Taani wonggalaa mishiraachchuwaa odiyaa diraw, iitabaa ootheeddawaadan, haray atto qashettana gakkanaw waayyettay. Shin Xoossaa qaalay qashettenna. 10 Hewaa diraw, taani Xoossay dooreedda asatuukka Kiristtoosi Yesuusan de7iyaa atotethaa medhinaa bonchchuwaanna demmanaadan, unttunttu diraw, taani ubbabaan waayyettay.
11 Hawe,
“Nuuni aananna ittippe hayqqeeddawaa gidooppe,
aananna ittippe de7ana.
12 Nuuni genccooppe,
aananna ittippe kawutana.
Nuuni A kaddooppe,
ikka nuuna kaddana.
13 Nuuni ammanettennaan aggooppekka,
I ammanettiyaawaa gidiide de7anawaa.
Ayissi gooppe, I barena bare huuphew
erikke gaanaw danddayenna”
giyaawe tumu haasaya.
Mino Oosanchchaa
14 Neeni ne asaa hawaa hassayissa; unttunttu qaalaan palumettenna mala, Xoossaa sinthan zora. Hewe sisiyaa asaa bayizziyaawaappe attin, aynne go77enna. 15 Neeni Xoossaa tumatethaa qaalaa suuretethaan odiyaawaanne qassi A oosoo yeellatenna oosanchcha gidaade, Xoossay sabbiyaa asaadan, ne huuphiya Xoossaw immanaw minna. 16 Shin ha sa7aw injjetiyaa maaddenna haasayaappe neena naaga. Ayissi gooppe, hewe Xoossaappe asaa haassee. 17 Qassi unttunttu tamaarissiyaawe bollaa cittuwaadan ubbasaa gakkanaassa. He tamaarissiyaawanttuppe laa77atuu Hemeneyoosanne Piliixoosa. 18 Unttunttu tumuwaa ogiyaa aggiide, “Hayquwaappe denddiyaawe kase aadhdhidiggeedda” yaagiide amareedda ammaniyaa asatuwaa ammanuwaa bayizziino.
19 Gidooppekka, Xoossay esseedda mino tuussay qaaxxana danddayenna. Qassi A bollan, “Goday barewantta eree”; qassi “Godaawaa gidiyaa ooninne iita oosuwaa aggo” yaagiyaa qaalatuu xaafetteeddino. +
20 Itti wolqqaama gollen worqqaappenne biraappe medhetteedda miishshaa xalalaa gidennaan, mithaappenne urqqaappe medhetteedda miishshatuukka de7iino. Hewanttuppe baggatuu bonchcho oosuwaa unttunttun oothanaw, qassi baggatuu tooshettiyaabaa unttunttun oothanaw medhetteeddino. 21 Hewaa diraw, ooninne ha iitabaa ubbaappe barena geeshshooppe, I bare Godaa go77iyaa oosuwaa oothanaw barena immeedda diraw, bonchcho oosuwaa oothiyaa miishshaa gidanawa. Qassi lo77o oosuwaa ubbaa oothanaw giigetteedawaa gidanawa.
22 Shin neeni iita wodallatethaa amuwaappe baqata. Barentta maaddanaw geeshsha wozanaappe Godaa xeesisiyaawanttunna ittippe, xillotethaa, ammanuwaa, siiqotethaanne sarotethaa minissaade kaalla.
23 Shin eeyatuwaa palumiinne aynne erennawanttu palumii walassaa kaalethiyaawaa eraade aappe baqata. 24 Godaa qoomay ubbaw keekiyaawaa, loythi tamaarissiyaawaanne danddayanchcha giddanaw besseeppe attin, walaqqetanaw bessenna. 25 Qassi I barena ixxiyaawantta ashikketethan seeriyaawaa giddanaw bessee. Unttunttu barenttu nagaraappe simmiide, tumatethaa eranaadan Xoossay oothanentto, ooni eri. 26 Qassi unttunttu barenttu wozanaa qofaw simmiide, unttuntta bare koyyeeddabaw azazettana mala oyqqeedda xalahiyaa kaappuwaa dabbaappe kessi akkana.
+ 2:19 Pay 16:5