3
Wurssetha Gallassatuwaan Hananaw De7iya Iita Yewatuwaa
Shin wurssetha gallassi waayissiyaa wodii yaanawaa akeeka. Ayissi gooppe, asay barena siiqiyaawantta, shaluwaa siiqiyaawantta, ceeqettiyaawantta, ayyiyaawantta, boriyaawantta, barena yeleeddawanttoo azazettennawantta, galatennawantta, geeshshatethay baynnawantta, siiquu baynnawantta, sigettennawantta, zigirssanchchatuwaa, barena naagennawantta, keekennawantta, lo77obaa dosennawantta, ubbaa erikke giyaawantta, dirbbiyawantta, otoruwan sugettiyawantta, qassi Xoossaappe aathiide, ishaluwaa dosiyawantta gidana. Unttunttu Xoossaw goyinniyaawaa malatiino; shin A wolqqaa kaddeeddino. Hewanttu mala asatuwaakko shiiqoppa.
6-7 Ayissi gooppe, unttunttuppe ittu ittuu asaa golliyaa geliide, nagaray deexeeddawantta, dumma dumma amuwan sugettiyawantta, ubba wode tamaariide, tumatethaa era akkanaw mule danddayibeenna daaburanchcha maccawantta balethiino. Yaaneesinne Yambbareesi * Muse yewuwaa phalqqowaadan, hewaadan qassi hawanttu, suure qofay baynnawantta ammanuwan kunddeeddawanttu, tumatethaabaa phalqqiino. + Shin Yaaneesa eeyatethaynne Yambbareesa eeyatethay qassi qoncceeddawaadan, unttunttu eeyatethaykka asaa ubbaw qonccana diraw, unttunttu kasewaappe aadhdhiide diccikkino.
Wurssetha Zoriyaa
10 Shin neeni ta timirttiyaa, ta hanotaanne ta qofaa, ta ammanuwaanne ta danddayaa, ta siiquwaanne ta genccuwaa, 11 ta yedesaanne ta waayyiyaa be7aadda. Anxxookiyaanne, Iqooniyoonenne Lisxxiraa giyaa katamatuwaan taana gakkeeddabaanne taani danddayeedda yedesaa eraasa. Goday taana he ubbaappe ashsheedda. 12 Tumatethaan Kiristtoosi Yesuusan Xoossaa malatiide de7anaw dosiyaa ubbay yederssettana. 13 Shin iita asatuunne balethiyaawanttu haratuwaa balethiiddenne barenttu huuphew baliidde, kaseppe iiti iiti biino.
14 Shin neeni he tumatethaa ooppe tamaareeddenttonne eraade, neeni tamaareeddawaaninne ereeddawaan minnaade de7a. 15 Neeni guutha naa7atethaappe doommaade Kiristtoosi Yesuusa ammanaade, atotethay beettiyaa aadhdheedda eraa immanaw danddayiyaa Geeshsha Maxaafatuwaa eraadda. 16-17 Xoossaa Maxaafaa ubbaan Xoossaa Ayyaanay de7ee. Qassi he maxaafatuu Xoossaw oothiyaa asay kumenthanne lo77o oosuwaa ubbaw giigeeddawaa gidana mala, tumatethaa tamaarissanaw, balaa seeranaw, bayizzuwaa suurissanawunne xillotethaa de7oo zoriyaa immanaw maaddiino.
* 3:8 Yaaneesinne Yambbareesi: Ha sunthatuu Eca Caaquwaa Maxaafan baawa. Shin cora asay giyaa qofay, “Hawanttu Muse Isra7eeliyaa asaa Gibxeppe kessiide kaalethanaw qoppeedda wode, aananna eqetteedda murunniyaawantta” yaagiyaawaanna. Kes 7:11, 12 xeellite. + 3:8 Kes 7:11