12
Malia sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ agadɨ Jisasɨ dɨ hɨcɨ sa hɨvɨ mɨŋamɨjimɨji mɨŋepɨhalami.
(Matiu 26.6-13 mu Makɨ 14.3-9)
Asɨ + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ iahɨben aba lɨmi. Mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ kalɨpiŋ me hɨvɨ iahɨben aba lɨdaci Jisasɨ agaŋ Betani haiabɨla umi. Lasalusɨ dɨ haiabɨla Betani. Jisasɨ agaŋ Lasalusɨ dɨ ala abɨci cɨhu hɨhi iahami. Jisasɨ + ua iahua hɨnidaci nusaŋ sɨmɨŋ hɨlanavɨmi. Hɨlanavɨci ci lɨci Mata agaŋ sɨmɨŋ lulami. Lɨdaci Lasalusɨ agaŋ uavɨla Jisasɨ hula hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ hula mɨgahɨniavɨmi heŋ mɨgahɨnimi. Mɨgahɨnihɨni sɨmɨŋ navɨmi. Lɨhavɨdaci + Malia agaŋ sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ sɨbɨ hɨlɨcɨ hɨvɨ hɨnimi agadɨ via vavemi. Vavevɨla Jisasɨ dɨ hɨcɨ sa hɨvɨ mɨŋamɨjimɨji mɨŋepɨhalami. Mɨŋepɨhalavɨla cɨhu nudɨ nukeŋ hali mɨnɨ hutesɨ hutesɨ hɨvɨ mɨŋahusɨci subɨlami. Lɨdaci uleŋ muji heŋ hɨsi huaci huaci sɨbaŋ iahami. Sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ agadɨ anɨm hɨlɨcɨ hekɨlɨ hɨvɨ lavami. 4-6 Hɨsi + huaci agaŋ iahɨdaci Judasɨ Isɨkaliotɨ agaŋ hɨsi huaci agadɨ igavɨla abami. Sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ agadɨ mutɨŋ hɨvɨ lamɨmɨli hulaŋ hɨhɨle anɨm hɨlɨcɨ 300 hɨvɨ huaci lavavɨvi uami. Lavavɨci anɨm hɨlɨcɨ agɨladɨ hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ huaci iguvɨlu uami. Nɨbu hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ igahɨlavɨla ma abami. Nɨbu hulaŋ sɨgɨlɨ hɨsɨŋ sadaŋ hameŋ abami. Nɨbu nulɨdɨ anɨm hɨlɨcɨ hɨbɨn hɨbɨn hɨvɨ hɨniadami agadɨ migɨla migɨla hɨnihɨni sɨgɨlɨ vivi hɨniadami. Nɨbu Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agadɨ ala nudɨ ilasɨben aba lɨmi.
Lɨci + Jisasɨ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla nameŋ abami. Valɨha uami. Mufɨli viaŋ hɨmɨlɨŋ sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ agadɨ viavɨla iadɨ valɨ agadɨ hɨvɨ mɨŋepɨhalavɨbali uami. Mɨŋepɨhalavɨla sudɨ haca hɨvɨ lamavɨbali uami. Nɨbu nusaŋ ala igahɨlavɨla sɨdaŋ avɨli hɨsi huaci daŋ agadɨ lavalɨ uami. Hulaŋ + iamɨgali akuaba akuaba apalɨ agɨlaŋ namɨlaŋ hula vaka hɨniavɨhadami uami. Mufɨli mufɨli avi namɨlaŋ hula hɨniavɨbali uami. Agadɨ ala viaŋ namɨlaŋ hula fɨli neŋ hutesɨ ma hɨniben uami.
Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ Lasalusɨ dɨ ifɨhɨmɨbalu aba lɨhavɨmi.
Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Jisasɨ nɨbu Betani haiabɨla hɨnidi uavɨmi. La nudɨ igɨben aba uavɨmi. Jisasɨ dɨ pam iga iga saŋ ma uavɨmi. Jisasɨ agaŋ Lasalusɨ dɨ abɨci hɨhi iahami agasaŋ Lasalusɨ dɨ avi igɨbalu aba uavɨmi. 10-11 Ua + igavɨla Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨmi. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨladɨ valavala Jisasɨ saŋ pam lɨhavɨmi. Lɨhavɨdaci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ Jisasɨ dɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ ciaŋ mɨguavɨmi hameŋ laci ala Lasalusɨ dɨ avi ifɨhɨmuhɨmu saŋ ciaŋ mɨguavɨmi.
Jisasɨ agaŋ manɨgali me hɨnihɨni Jelusalem haiabɨla ivoumi.
(Matiu 21.1-11 mu Makɨ 11.1-11 mu Lukɨ 19.28-40)
12 Jisasɨ agaŋ Betani haiabɨla hɨniavɨla Lasalusɨ dɨ ulaŋ hɨvɨ sɨmɨŋ navɨmi. Navɨla hɨnici mɨŋalahɨci Jelusalem haiabɨla saŋ umi. Hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ Jelusalem haiabɨla hɨniavɨmi. Sɨmɨŋ nana hɨsɨŋ mɨhiŋ hekɨlɨ agadɨ igɨbalu aba hɨniavɨmi. Hɨniavɨla Jisasɨ Jelusalem haiabɨla vebali agadɨ ciaŋ hɨjɨ igahɨlavɨmi. 13 Igahɨlavɨci + Jisasɨ ve mikɨ mikɨ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ himaŋ himaŋ asɨŋ me agɨladɨ ihalahalaha vihavɨmi. Viavɨla mɨŋalɨva mɨŋasese lɨdɨŋ uavɨla hɨbɨ cina igavɨmi. Igavɨla vɨdɨvɨdɨŋ ula ula abavɨmi. Asɨ saŋ hɨjɨŋalɨmɨli uavɨmi. Manɨgali agaŋ nɨbu aludɨ Hekɨlɨ dɨ ibi hɨvɨ vedi uavɨmi. Asɨ nudɨ huaci lamɨlalɨ uavɨmi. Nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali uavɨmi.
14 Jisasɨ agaŋ sabaŋ donɨki ninaŋ hagɨlu hekɨlɨ agadɨ hulɨ sabɨ hɨvɨ iahua mɨgahɨnia vedaci akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ lɨhavɨmi. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami. 15 Hulaŋ + iamɨgali Saion haiabɨla hɨsɨŋ namɨlaŋ lɨdɨmɨlaŋ uami.* Ci igɨlaŋ uami. Naludɨ manɨgali agaŋ sabaŋ donɨki ninaŋ hagɨlu hekɨlɨ agadɨ hulɨ sabɨ hɨvɨ mɨgahɨnia vedi uami. 16 Hadɨhu + nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ ma igahɨlavɨmi. Agadɨ ala husivɨ Asɨ agaŋ Jisasɨ saŋ ibi hekɨlɨ iguci heŋ igavɨmi. Igavɨla Jisasɨ dɨ akuaba akuaba lɨhavɨmi agasaŋ igahɨlavɨmi. Lavɨla abavɨmi. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ saŋ ala abami uavɨmi.
17 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ akuaba akuaba lɨmi agasaŋ aba aba hɨniavɨmi. Nɨbɨlaŋ ala Jisasɨ hula hɨniavɨdaci nɨbu Lasalusɨ dɨ abɨci hɨhi iahavɨla lɨba haca agadɨ valavɨla ivavemi. 18 Nɨbɨlaŋ abavɨdaci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ nɨbu vɨdɨvɨdɨŋ abalamami agadɨ ciaŋ hɨjɨ igahɨlavɨmi. Igahɨlavɨla ua nudɨ hɨbɨ cina igavɨmi. 19 Lɨhavɨdaci + Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ igavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ nameŋ aba aba hɨniavɨmi. Ci igɨlaŋ uavɨmi. Alaŋ nulɨdɨ abamɨgɨlɨbalu ala nɨbɨlaŋ ma igahɨlavɨbali uavɨmi. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nudɨ ciaŋ pam lubiahɨlavɨlalɨ uavɨmi.
Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ dɨ igɨben aba vehavɨmi.
20 Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahɨben aba sɨmɨŋ nana hɨsɨŋ mɨhiŋ hekɨlɨ hɨvɨ Jelusalem haiabɨla heŋ uavɨla hɨniavɨmi. Lɨhavɨdaci Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ avi ua nɨbɨlaŋ hula hɨniavɨmi. 21 Hɨniavɨla + hulaŋ iamɨgali Gɨlikɨ ciaŋ hɨsɨŋ agɨlaŋ Filipɨ dɨ pɨŋ uavɨmi. Filipɨ nɨbu Betɨsaida haiabɨla hɨsɨŋ. Nudɨ haiabɨla agaŋ Galili fɨli tɨbɨ heŋ hɨniadami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ uavɨla nudɨ abavɨmi. Manɨgali uavɨmi. Alaŋ Jisasɨ dɨ igɨben aba velu uavɨmi. 22 Hameŋ abavɨci Filipɨ agaŋ uavɨla Edɨlu dɨ abami. Abavɨla ahica uavɨla Jisasɨ dɨ abavɨmi. 23 Abavɨci + cɨhu hulaŋ ahica agɨladɨ nameŋ abami. Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨnibali agadɨ mɨhiŋ agaŋ ci mikɨ ladi uami. 24 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Halɨha cahu uitɨ hɨlɨcɨ agaŋ ma culɨ culɨ lɨci uami. Ha nudɨ ma huliavɨlalɨ uami. Lɨhavɨci nɨbu pam hɨniavɨla havɨ sɨvɨlɨlalɨ uami. Agadɨ ala halɨha cahu uitɨ hɨlɨcɨ agaŋ culɨ culɨ lɨci huliavɨlalɨ agaŋ halaŋ iaha hekɨlɨ lavɨla hɨlɨcɨ akape lamɨlalɨ uami. 25 Hulaŋ + mu nudɨ hadipɨlɨ hɨhi hɨnihɨni agasaŋ pam mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnici uami. Nudɨ amɨŋ agaŋ huaci ma hɨnibali uami. Agadɨ ala hulaŋ mu fɨli neŋ hɨnihɨni nudɨ hadipɨlɨ agadɨ vana sɨbɨlɨ lɨm aba abɨci uami. Ha nudɨ amɨŋ agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali uami. 26 Lavɨla + abami. Hulaŋ mu iadɨ sibɨla vilalɨ agaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlam uami. Lubiahɨlavɨla viaŋ abeba ua hɨnidalɨŋ nɨbu avi viaŋ hula ua hɨnibali uami. Lɨci iadɨ Iavaŋ agaŋ nusaŋ ibi hekɨlɨ igubali uami.
Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨbali agasaŋ abami.
27 Jisasɨ + agaŋ abami. Viaŋ akɨ me abɨben aba hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ igahɨlahɨla hɨnidin uami. Viaŋ nameŋ ma akua abɨben uami. Iavaŋ aba ma abɨben uami. Vɨhɨlɨ agadɨ valɨnaŋ iadɨ hɨvɨ iahɨmɨdɨ aba ma abɨben uami. Nameŋ akua abɨben uami. Vɨhɨlɨ agaŋ vana iadɨ hɨvɨ iaham aba abɨben uami. Viaŋ vɨhɨlɨ hameŋ agadɨ ala iga iga saŋ vemin aba abɨben uami. 28 Iavaŋ + nama hameŋ lavɨla ibi hekɨlɨ daŋ hɨnibanaŋ aba abɨben uami. Lɨci Asɨ agaŋ nudɨ nukeŋ haiabɨla heŋ hɨniavɨla abami. Viaŋ nukeŋ akuaba akuaba lɨdɨŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨnilan uami. Viaŋ cɨhu akuaba akuaba hameŋ agɨladɨ lavɨla ibi hekɨlɨ daŋ hɨniben uami. 29 Lɨdaci + hulaŋ iamɨgali mikɨ lagulama hɨniavɨmi agɨlaŋ igahɨlavɨla abavɨmi. Avɨli lɨbɨlami uavɨmi. Lɨhavɨci limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨmi. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ Jisasɨ dɨ abi uavɨmi.
30 Lɨhavɨci + Jisasɨ abami. Ciaŋ abi agaŋ iadɨ ahɨliahuiahu saŋ ma abi uami. Ha naludɨ ahɨliahuci hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamalama saŋ abi uami. 31 Asɨ + agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ amɨŋ ci ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. Lavɨla manɨgali fɨli nagadɨ migɨlɨlalɨ agadɨ avi lahuci ubali uami. 32-33 Lavɨla + hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ akuaba akuaba me lɨhavɨbali agasaŋ nameŋ abami. Nɨbɨlaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ iadɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahɨben uami. La viaŋ lɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ iasaŋ pam hɨji lamavɨbali uami.
34 Lɨci + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ cɨhu hɨbɨŋ abavɨmi. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abɨdaci igahɨlɨlalu uavɨmi. Hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali aba abɨdaci igahɨlɨlalu uavɨmi. Akɨ saŋ nameŋ abɨnaŋ uavɨmi. Asɨ abɨci nɨbɨlaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨbali aba abɨnaŋ uavɨmi. Hulaŋ dɨ Ninaŋ nɨbu ani uavɨmi.
35 Hameŋ + abavɨci Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ abami. Abɨlu me agaŋ namɨlaŋ hula hutesɨ ma hɨnibali uami. Iabi namɨlaŋ abɨlu me hɨvɨ hɨnidalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ abɨlu hɨvɨ hɨdɨlalaŋ hameŋ laci ala abɨlu me hɨvɨ hɨnihalaŋ uami. Hɨfɨlɨ me agaŋ naludɨ lalɨgumɨdɨ uami. Hulaŋ hɨfɨlɨ hɨvɨ hɨdahɨda me hɨdavɨla nɨbu hɨbɨ pɨlɨ agadɨ ma igɨvi uami. Ha nɨbu uavakavɨ uu veve hɨdɨvi uami. 36 Iabi + abɨlu me agaŋ namɨlaŋ hula hɨnidi uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ abɨlu me agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨhalaŋ uami. La namɨlaŋ abɨlu hɨsɨŋ ninanadi me hɨnibalaŋ uami.
Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi.
Jisasɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hula ciaŋ sula fɨhala nulɨdɨ vala uavɨla hɨtɨŋ sɨvɨlavɨla hɨnimi. 37 Nɨbu + mu sihɨ mu sihɨ abalamɨdaci igavɨmi agadɨ ala nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi. 38 Asɨ + dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ Aisaia agaŋ nameŋ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ ciaŋ sulɨlalu agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ uami. Nama vɨdɨvɨdɨŋ abalamɨdanaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ nasaŋ ma igahɨlavɨlalɨ uami. Lɨci Aisaia abami agaŋ hameŋ laci ala lɨmi.
39 Nɨbɨlaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi. Aisaia agaŋ ciaŋ mu avi lɨbami. Asɨ agaŋ nameŋ abami uami. 40 Viaŋ + lɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ ci sɨjiavalɨ aba abami uami. Nulɨdɨ lamɨgaŋ agɨlaŋ hɨfɨlɨ me hɨniavɨlalɨ aba abami uami. Nɨbɨlaŋ hameŋ ma lavɨla aba abami uami. Ha akuaba akuaba agɨladɨ igavɨvi aba abami uami. Lavɨla hɨji huaci viavɨla lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨladɨ valavɨla iadɨ pɨŋ vehavɨvi aba abami uami. Vehavɨci nulɨdɨ huaci lamavin aba abami uami. 41 Aisaia + agaŋ Jisasɨ dɨ abɨlu hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agadɨ igadami. Hameŋ sadaŋ nusaŋ ala abami.
42 Manɨgali + akape agɨlaŋ Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨmi. Agadɨ ala Falisi hɨdɨlɨ agɨlasaŋ lɨdavɨmi. Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ nameŋ abavɨmi. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ saŋ nameŋ abavɨmɨdɨ uavɨmi. Asɨ agaŋ nudɨ ala lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi aba abavɨmɨdɨ uavɨmi. Hameŋ abavɨla nɨbɨlaŋ Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ aludɨ aŋam ulaŋ hɨvɨ ma ivouavɨbali uavɨmi. Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hameŋ abavɨci manɨgali akape agɨlaŋ lɨdavɨla nulɨdɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agɨlasaŋ haiabɨla iaha ma abavɨmi. 43 Nɨbɨlaŋ + hɨji nameŋ lamavɨmi. Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ aludɨ ibi mɨŋaiahavɨbali uavɨmi. Asɨ nulɨdɨ ibi agɨladɨ mɨŋaiahɨbali agasaŋ ma igahɨlavɨmi.
Jisasɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama saŋ abami.
44 Jisasɨ + vɨdɨvɨdɨŋ ulavɨla abami. Hulaŋ iamɨgali iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Iasaŋ pam hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ uami. Ha iadɨ Iavaŋ iadɨ abɨci vemin agasaŋ avi hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ uami. 45 Hulaŋ + iamɨgali iadɨ igavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Ha iadɨ Iavaŋ iadɨ abɨci vemin agadɨ avi igavɨlalɨ uami. 46 Viaŋ + fɨli neŋ abɨlu me hɨnihɨni saŋ vemin uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨla nɨbɨlaŋ cɨhu hɨfɨlɨ me hɨvɨ ma hɨniavɨbali aba vemin uami. 47 Hulaŋ + iamɨgali iadɨ ciaŋ igahɨlavɨla ma lubiahɨlavɨci uami. Viaŋ nulɨdɨ ciaŋ hɨvɨ ma lamɨben uami. Viaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama saŋ ma vemin uami. Hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ahɨliahulɨŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali aba vemin uami. 48 Hulaŋ + iamɨgali iadɨ huligalavɨla iadɨ ciaŋ agadɨ ma lubiahɨlavɨci uami. Nulɨdɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama hɨsɨŋ agaŋ hanɨbuŋ hɨnidi uami. Ciaŋ nulɨdɨ abamin agaŋ ala nulɨdɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. Fɨli hɨsɨŋ hɨvɨ hɨsɨŋ akuaba akuaba sɨvɨla sɨvɨla mɨhiŋ heŋ ciaŋ agaŋ nukeŋ nulɨdɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbali uami. 49 Iadɨ + nukeŋ hɨji hɨvɨ ma abin uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Nɨbu nukeŋ nudɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ iasaŋ igumi uami. Lɨci viaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ pam sulɨlan uami. 50 Viaŋ + igɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ciaŋ ma sulɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨdaci nudɨ ciaŋ agadɨ pam sulɨlan uami.
+ 12:1 12.1 Jo 11.1-2, 11.43 + 12:2 12.2 Lu 10.40 + 12:3 12.3 Lu 7.37-38, 10.38-39, Jo 11.1-2 + 12:4-6 12.4-6 Mt 19.21, Jo 13.29, 18.2-3 + 12:7 12.7 Jo 19.40 + 12:8 12.8 Lo 15.11, Mt 26.11, Mk 14.7 + 12:9 12.9 Jo 11.43-44 + 12:10-11 12.10-11 Jo 11.45, 12.18 + 12:13 12.13 Sng 118.25-26, Mt 27.42, Jo 1.49 + 12:15 12.15 Sek 9.9 * 12:15 12.15 Jelusalem haiabɨla agaŋ Saion halu heŋ ala hɨniadami. Hameŋ sadaŋ abavɨhadami. Saion haiabɨla uavɨhadami. + 12:16 12.16 Lu 18.34, Jo 2.22, 7.39, 14.26 + 12:17 12.17 Jo 11.43-44 + 12:19 12.19 Jo 11.48 + 12:21 12.21 Lu 19.1-3, 23.8, Jo 1.44 + 12:23 12.23 Jo 13.31-32, 17.1 + 12:24 12.24 1 Ko 15.36 + 12:25 12.25 Mt 10.39, 16.25, Mk 8.35, Lu 9.24, 17.33 + 12:26 12.26 Jo 14.3, 17.24, 1 Te 4.17 + 12:27 12.27 Sng 6.3, 42.5, Mt 26.38, Lu 12.50, 22.53, Jo 18.37 + 12:28 12.28 Mt 3.17 + 12:29 12.29 HJL 23.9 + 12:30 12.30 Jo 11.42 + 12:31 12.31 Mt 12.29, Lu 10.18, Jo 9.39, 14.30, 16.11, HJL 26.18, Ef 2.2 + 12:32-33 12.32-33 Jo 3.14, 8.28, 18.32, Lom 5.18, Ib 2.9 + 12:34 12.34 Sng 89.4, 89.36, 110.4, Ais 9.7, 53.8, Ese 37.25, Dan 2.44, 7.14, Mai 4.7 + 12:35 12.35 Jer 13.16, Jo 1.9, 7.33, 8.12, 11.10, Ef 5.8, 1 Jo 2.10-11 + 12:36 12.36 Ef 5.8 + 12:37 12.37 Jo 2.11 + 12:38 12.38 Ais 53.1, Lom 10.16 + 12:40 12.40 Ais 6.9-10, Mt 13.14-15 + 12:41 12.41 Ais 6.1 + 12:42 12.42 Jo 7.48, 9.22 + 12:43 12.43 Jo 5.44 + 12:44 12.44 Mt 10.40, Mk 9.37 + 12:45 12.45 Jo 14.9 + 12:46 12.46 Jo 3.19, 8.12, 9.5, 9.39, 12.35 + 12:47 12.47 Jo 3.17, 5.45, 8.15, 8.26 + 12:48 12.48 Lo 18.19, Mk 16.16, Lu 10.16, Ib 4.12 + 12:49 12.49 Lo 18.18, Jo 8.38, 14.10 + 12:50 12.50 Jo 8.26-28