13
Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ hɨcɨ husahusa umi.
Asɨ + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agasaŋ hɨlanɨbalu aba igahɨlahɨla hɨniavɨmi. Agadɨ ala sabaŋ sipsipɨ agɨladɨ ma ifɨhɨmavɨmi. Amɨli me hɨvɨ ifɨhɨmɨbalu aba valavɨci hɨniavɨmi. Hɨniavɨdaci Jisasɨ agaŋ hɨji nameŋ lamami. Viaŋ fɨli nagadɨ vala iadɨ Iavaŋ dɨ pɨŋ uu mɨhiŋ agaŋ ci mikɨ mikɨ ladi uami. Viaŋ iadɨ hulemɨlɨ fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ mavɨn hekɨlɨ hameŋ laci hameŋ laci hɨnilan uami. Hɨnia via ua hɨmɨben uami.
Laguŋ + agaŋ Saimon Isɨkaliotɨ dɨ ninaŋ Judasɨ saŋ hɨji igumi. Lɨci Jisasɨ dɨ ilasɨben aba lɨmi. Lɨdaci hɨniavɨci hɨfɨlɨ lɨci sɨmɨŋ navɨmi. Sɨmɨŋ + nana Jisasɨ hɨji nameŋ lamami. Iadɨ Iavaŋ agaŋ viaŋ akuaba akuaba agɨladɨ migɨla migɨla saŋ abami uami. Lavɨla iadɨ abɨci vemin uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ pɨŋ cɨhu uben uami. Hɨji + hameŋ lamavɨla Jisasɨ agaŋ sɨmɨŋ nana hɨnimi agadɨ valavɨla iaha lagulamami. Lagulamavɨla nudɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ sabɨ hɨsɨŋ agadɨ mɨŋahubɨlami. Mɨŋahubɨlavɨla havɨlɨ cɨhɨvɨ daŋ agadɨ viavɨla lavi iahuiahu heŋ lɨbɨhahami. Lɨbɨhahavɨla avɨli via hunaŋ mɨsɨn heŋ mɨŋamɨjici mɨgumi. Mɨŋamɨjici mɨguci nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ hɨcɨ husahusa havɨlɨ cɨhɨvɨ daŋ lɨbɨhahami agadɨ fɨdɨm hɨvɨ mɨŋasubɨlasubɨla hɨdami. Mɨŋasubɨlasubɨla + hɨdahɨda ua Saimon Pita hɨnimi heŋ umi. Uci Pita agaŋ nudɨ abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Nama iadɨ hɨcɨ husɨben aba lɨnaŋ uami. Lɨci abami. Akuaba akuaba iabi viaŋ ladin agadɨ nama hɨdɨlɨ ma igadanaŋ uami. Agadɨ ala mufɨli igɨbanaŋ uami. Lɨci + Pita nudɨ abami. Iadɨ hɨcɨ husɨmɨnaŋ sɨbaŋ uami. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Viaŋ nadɨ hɨcɨ ma husɨlɨŋ nama viaŋ hula ma hɨnibanaŋ uami. Lɨci Saimon Pita agaŋ nudɨ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Hameŋ lɨci iadɨ hɨcɨ agadɨ pam husɨmɨnaŋ uami. Iadɨ human agɨladɨdaŋ iadɨ hali agadɨdaŋ avi husɨha uami. 10 Lɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Hulaŋ avɨli ci si agaŋ cɨhu sɨmɨdɨ uami. Nɨbu avɨli ci si sadaŋ hɨcɨ pam husam uami. Namɨlaŋ niŋɨ apalɨ hɨnidalaŋ uami. Agadɨ ala naludɨ hulaŋ mu agaŋ pam niŋɨ daŋ hɨnidi uami. 11 Jisasɨ nɨbu hulaŋ mu agaŋ nudɨ ilasɨben aba lɨmi agadɨ ci igami. Hameŋ sadaŋ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ niŋɨ apalɨ hɨnidalaŋ uami. Agadɨ ala naludɨ hulaŋ mu agaŋ pam niŋɨ daŋ hɨnidi uami.
12 La + Jisasɨ nulɨdɨ hɨcɨ husahusa hɨdami. Husa fɨhalavɨla nudɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ agadɨ via lamavɨla ua mɨgahɨnimi. Mɨgahɨnia nulɨdɨ abitɨhami. Viaŋ naludɨ akuaba akuaba lin agadɨ hɨdɨlɨ ci igɨlaŋ ua hɨma uami. 13-14 Namɨlaŋ + iadɨ nameŋ abɨlalaŋ uami. Aludɨ manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ aba abɨlalaŋ uami. Aludɨ Hekɨlɨ aba abɨlalaŋ uami. Ha namɨlaŋ amɨŋ abɨlalaŋ uami. Viaŋ naludɨ manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ uami. Viaŋ naludɨ Hekɨlɨ uami. Agadɨ ala viaŋ naludɨ hɨcɨ husahusa uin uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ nukeŋ nukeŋ avi naludɨ hɨcɨ husɨhalaŋ uami. 15 Viaŋ + akuaba akuaba lin agadɨ namɨlaŋ avi hameŋ laci ala lɨhalaŋ uami. 16 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agaŋ nudɨ manɨgali agadɨ ma lɨvalɨlalɨ uami. Hulaŋ sibɨla saŋ ulalɨ agaŋ uami. Nɨbu hulaŋ nudɨ abɨci ulalɨ agadɨ ma lɨvalɨlalɨ uami. 17 Namɨlaŋ + viaŋ akuaba akuaba lin agadɨ hɨdɨlɨ ci igɨlaŋ uami. Namɨlaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlavɨla uami. Ha namɨlaŋ huaci hɨjɨŋalɨbalaŋ uami. 18 Viaŋ + ciaŋ nagadɨ hulaŋ hudɨmɨda nalusaŋ ma abin uami. Viaŋ naludɨ ci igin uami. Viaŋ nukeŋ naludɨ lɨbɨmɨŋacin uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ viaŋ hula sɨmɨŋ nana hɨdɨlalɨ agaŋ iadɨ nagɨli lamɨbali aba abami uami. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami agaŋ hameŋ laci ala lɨbali uami. 19 Akuaba + akuaba agɨlaŋ ma iahɨmaŋ lɨhavɨdaci naludɨ ci abin uami. Hameŋ sadaŋ akuaba akuaba iahavɨci igavɨla hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨla nameŋ abɨbalaŋ uami. Nɨbu hameŋ laci hɨniadami aba abɨbalaŋ uami. Iabi avi hameŋ laci hɨnilalɨ aba abɨbalaŋ uami. 20 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Hulaŋ viaŋ abɨdalɨŋ ulalɨ agasaŋ hɨjɨŋalɨlalɨ agaŋ iasaŋ avi hɨjɨŋalɨlalɨ uami. Hulaŋ iasaŋ hɨjɨŋalɨlalɨ agaŋ Asɨ iadɨ abɨci vemin agasaŋ avi hɨjɨŋalɨlalɨ uami.
Judasɨ agaŋ Jisasɨ dɨ ilasɨbali agasaŋ abami.
(Matiu 26.20-25 mu Makɨ 14.17-21 mu Lukɨ 22.21-23)
21 Jisasɨ + hameŋ aba fɨhalavɨla cɨhu hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamavɨla abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Naludɨ hulaŋ mu agaŋ iadɨ ilasavɨla hulaŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ human hɨvɨ lamɨbali uami. 22 Hameŋ abɨci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ani saŋ abi uavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ igasulavɨmi. 23 Jisasɨ + nudɨ hulemɨlɨ mu agasaŋ pam mavɨn hekɨlɨ hɨniadami agaŋ nɨbu nudɨ mikɨ sɨbaŋ mɨgahɨnimi. 24 Lɨci Saimon Pita agaŋ hali hɨvɨ abami. Nama nudɨ abitɨhɨha uami. Ciaŋ abi ha ani saŋ abi uami. 25 Lɨci nɨbu nudɨ hali agadɨ Jisasɨ dɨ apagaŋ heŋ lamɨci uci abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Ani saŋ abɨnaŋ uami. 26 Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Maci nagadɨ viavɨla avɨli mɨsɨ hɨvɨ lɨbɨvisa igulɨŋ nɨci igavɨla abɨbalaŋ uami. Hulaŋ nagasaŋ ala abi aba abɨbalaŋ uami. La maci viavɨla avɨli mɨsɨ hɨvɨ lɨbɨvisavɨla Judasɨ saŋ igumi. Judasɨ nɨbu Saimon dɨ ninaŋ. Saimon dɨ ibi mu Isɨkaliotɨ.
27 Lɨci + Judasɨ agaŋ maci agadɨ nami. Nɨdaci Satan agaŋ nusaŋ hɨji igumi. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Nama akuaba akuaba lɨben aba lɨvɨheha uami. 28 Hameŋ abɨdaci nudɨ hulemɨlɨ nɨbu hula mɨgahɨniavɨmi agɨlaŋ igahɨlavɨmi. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ ma igavɨmi. 29 Judasɨ + nɨbu anɨm hɨlɨcɨ hɨbɨn hɨbɨn agadɨ migɨladami. Hameŋ sadaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Jisasɨ nudɨ nameŋ akua abi uavɨmi. Mɨhiŋ hekɨlɨ agasaŋ sɨmɨŋ lavɨben aba lavɨha aba abi uavɨmi. Limu hɨhɨle hɨji nameŋ lamavɨmi. Jisasɨ agaŋ nudɨ nameŋ akua abi uavɨmi. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba apalɨ agɨlasaŋ anɨm hɨlɨcɨ iguha aba abi uavɨmi. 30 Sɨmɨŋ nana hɨniavɨdaci hɨfɨlɨ hekɨlɨ lɨmi. Navɨci ci lɨci Judasɨ agaŋ haiabɨla ivavevɨla umi.
Jisasɨ agaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ sebɨlɨ agadɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨlasaŋ sulami.
31 Judasɨ + agaŋ haiabɨla ivavedaci Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ limu hɨhɨle agɨladɨ abami. Iabi Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ nɨbu ibi daŋ hɨnilalɨ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ ibi mɨŋaiahavɨdaci Asɨ agaŋ ibi hekɨlɨ daŋ hɨnilalɨ uami. 32 Ninanu + dɨ ibi hɨvɨ ibi hekɨlɨ viavɨla nɨbu nukeŋ avi Ninanu saŋ ibi hekɨlɨ igubali uami. Nɨbu lɨhalɨha hameŋ lɨbali uami. 33 Iadɨ + ninanadi me hɨnilalaŋ namɨlaŋ uami. Viaŋ namɨlaŋ hula hutesɨ sɨbaŋ ma hɨniben uami. Vala ulɨŋ namɨlaŋ iadɨ suhɨlɨbalaŋ uami. Agadɨ ala iadɨ ma igɨbalaŋ uami. Vaka Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ abamin hameŋ ala iabi naludɨ avi abadin uami. Haiabɨla viaŋ uben heŋ namɨlaŋ ma vebalaŋ uami. 34 Ciaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ sebɨlɨ agadɨ nalusaŋ iguadin uami. Namɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihalaŋ uami. Viaŋ nalusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilan hameŋ ala namɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnihalaŋ uami. 35 Namɨlaŋ + hɨbɨŋ hɨbɨŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnidalaŋ hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ iga iga abavɨbali uami. Nɨbɨlaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ aba abavɨbali uami.
Pita nama viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abɨbanaŋ uami.
(Matiu 26.31-35 mu Makɨ 14.27-31 mu Lukɨ 22.31-34)
36 Saimon + Pita agaŋ Jisasɨ dɨ abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Nama abeŋ ubanaŋ uami. Lɨci Jisasɨ cɨhu hɨbɨŋ nudɨ abami. Viaŋ abeba uben aba lin heŋ nama iabi ma vebanaŋ uami. Agadɨ ala mufɨli vebanaŋ uami. 37 Lɨci + Pita nudɨ abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Akɨ lɨci viaŋ iabi nama hula ma uben uami. Viaŋ nadɨ ahɨliahuiahu saŋ huaci hɨmɨben uami. 38 Lɨci Jisasɨ nudɨ cɨhu hɨbɨŋ abami. Nama iadɨ ahɨliahua hɨmahɨma saŋ abɨnaŋ ala uami. Viaŋ nadɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Iabi hɨfɨlɨ akakala agaŋ ma agalɨdaci ahica pam tɨbɨ nameŋ abɨbanaŋ uami. Viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abɨbanaŋ uami.
+ 13:1 13.1 Mt 26.2, Jo 7.30, 12.23, 15.13, 17.1, 17.11, Fl 2.8, 1 Jo 3.16 + 13:2 13.2 Lu 22.3, Jo 13.27 + 13:3 13.3 Mt 28.18, Jo 3.35, 16.28, HJL 2.36, 1 Ko 15.27, Ib 2.6-8 + 13:4 13.4 Lu 22.27, Fl 2.7-8 + 13:6 13.6 Mt 3.14 + 13:8 13.8 1 Ko 6.11, Ef 5.26-27, Ta 3.4-5, Ib 10.22 + 13:10 13.10 Jo 6.64, 6.70-71, 15.3 + 13:12 13.12-15 Lu 22.27 + 13:13-14 13.13-14 Mt 20.28, 23.8-10, Lu 6.46, 22.27, Lom 12.10, 1 Ko 8.6, 12.3, Ga 6.1-2, Fl 2.10-11, 1 Pi 5.5 + 13:15 13.15 Mt 11.29, Fl 2.5, Kl 3.13, 1 Pi 2.21, 1 Jo 2.6 + 13:16 13.16 Mt 10.24, Lu 6.40, Jo 15.20 + 13:17 13.17 Mt 7.24-25, Je 1.25 + 13:18 13.18 Sng 41.9 + 13:19 13.19 Jo 14.29, 16.4 + 13:20 13.20 Mt 10.40, 25.40, Mk 9.37, Lu 9.48, 10.16 + 13:21 13.21 Mt 26.21, Mk 14.17-18, Lu 22.21, Jo 12.27, HJL 1.16-17, 1 Jo 2.19 + 13:23 13.23 Jo 19.26, 20.2, 21.7, 21.20, 21.24 + 13:27 13.27 Lu 22.3, Jo 6.70, 13.2 + 13:29 13.29 Jo 12.4-6 + 13:31 13.31 Jo 12.23, 14.13, 1 Pi 4.11 + 13:32 13.32 Jo 17.5 + 13:33 13.33 Jo 7.34 + 13:34 13.34 Wkp 19.18, Jo 15.12, 15.17, 1 Pi 1.22, 1 Jo 2.7-8, 3.23, 4.21, 2 Jo 1.5 + 13:35 13.35 1 Jo 2.5, 4.20 + 13:36 13.36 Jo 7.34, 21.18-19, 2 Pi 1.13-14 + 13:37 13.37 Mt 26.33-35, Mk 14.29-31, Lu 22.33-34