18
Judasɨ agaŋ Jisasɨ dɨ ilasami.
(Matiu 26.47-56 mu Makɨ 14.43-50 mu Lukɨ 22.47-53)
Jisasɨ + agaŋ Asɨ dɨ abɨci ci lɨci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula Kidɨlon avɨli limu ivouavɨmi. Hualabɨla mu avɨli agadɨ limu heŋ hɨniadami. Ivouavɨla Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula hualabɨla heŋ ala ua iahuavɨmi. 2-3 Jisasɨ + agaŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula akape tɨbɨ hualabɨla heŋ mɨgudɨbavɨhadami agadɨ Judasɨ igadami. Hameŋ sadaŋ nɨbu Jisasɨ dɨ ilasɨben aba Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ limu hɨhɨle agɨladɨ likɨlami. Hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨladɨ avi likɨlami. Likɨlavɨla ahuata hameŋ uavɨmi. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula hɨmi sɨbɨlɨ agɨladɨ abavɨci Judasɨ hula uavɨmi. Nɨbɨlaŋ akuaba akuaba sagaŋ hɨsɨŋ agɨladɨ viavɨla unɨ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ mɨŋalɨvalɨva uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ agaŋ nudɨ akuaba akuaba lɨben aba lɨhavɨmi agɨladɨ ci igami. La nulɨdɨ mikɨ pɨŋ vevɨla nulɨdɨ abitɨhami. Namɨlaŋ ani dɨ suhɨladalaŋ uami. Lɨci nudɨ abavɨmi. Alaŋ Jisasɨ Nasaletɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ suhɨladalu uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ nan hɨnidin uami. Judasɨ agaŋ nudɨ ilasɨben aba uavɨla nɨbɨlaŋ hula lagulamami. Lɨci Jisasɨ agaŋ viaŋ nan hɨnidin aba abami agadɨ igahɨlavɨmi. La i uavɨla hulɨpɨŋ hɨvɨ faca faca vevɨla lalɨfa fɨli hɨvɨ mɨgalahɨlavɨmi.
Lɨhavɨci Jisasɨ agaŋ nulɨdɨ cɨhu ala abitɨhami. Namɨlaŋ ani dɨ suhɨladalaŋ uami. Lɨci nudɨ cɨhu abavɨmi. Jisasɨ Nasaletɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ suhɨladalu uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ naludɨ ci abin uami. Na viaŋ ala aba abin uami. Namɨlaŋ iadɨ suhɨlɨlaŋ lɨci iadɨ hulemɨlɨ agɨladɨ valɨlaŋ uavɨm uami. Vaka + nɨbu ciaŋ nameŋ abami. Iadɨ hulemɨlɨ mu avi ma sɨbɨlɨ lɨbali uami. Ciaŋ hameŋ abami agaŋ hameŋ laci ala lɨmi.
10 Saimon + Pita agaŋ nɨbu puia hutesɨ mu viavɨla ve hɨnimi. La puia hutesɨ agadɨ mɨŋahubɨla vimi. Viavɨla Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ dɨ sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agadɨ hɨji asɨŋ human sɨmi kɨlikɨli agadɨ ihalahami. Ihalahɨci fɨli mɨgaifami. Sibɨla hɨsɨŋ hulemɨlɨ agadɨ ibi nɨbu Malɨkusɨ. 11 Lɨci + Jisasɨ agaŋ Pita dɨ abami. Puia hutesɨ agadɨ nudɨ vaŋ hɨvɨ cɨhu hudɨha uami. Iadɨ Iavaŋ agaŋ viaŋ akuaba akuaba vɨhɨlɨ hameŋ agɨladɨ igavɨla hɨmahɨma saŋ iadɨ abɨci nudɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlavɨla hameŋ laci ala lɨben uami.
Jisasɨ dɨ viavɨla Anasɨ dɨ pɨŋ uavɨmi.
12 Lɨci sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula nulɨdɨ sagaŋ hali hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agaŋ hula Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvavɨla lɨmɨn hɨvɨ hahavɨmi. Hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ avi ahuata hameŋ lɨmɨn hɨvɨ nudɨ hahavɨmi. 13 La + Anasɨ dɨ pɨŋ via uavɨmi. Kaiafasɨ dɨ abiaganu nɨbu Anasɨ. Kaiafasɨ nɨbu hualɨ heŋ ala Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ hɨniadami. 14 Nɨbu + ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ nameŋ abami. Hulaŋ pabiŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ uvɨsɨjiŋ viavɨla hɨmɨci ha huaci uami.
Pita agaŋ Jisasɨ dɨ ibi mɨŋasɨvɨlami.
(Matiu 26.69-70 mu Makɨ 14.66-68 mu Lukɨ 22.55-57)
15 Saimon + Pita hula Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ mu agaŋ hula nudɨ sɨvɨ uavɨmi. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ mu agadɨ igadami. Hameŋ sadaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agadɨ abɨci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agadɨ ulaŋ lua caba hɨbɨ ivu ivu heŋ umi. Uavɨla Jisasɨ dɨ sɨvɨ ivoumi. 16 Agadɨ + ala Pita agaŋ lua agadɨ madɨŋ haiabɨla hɨbɨ ivu ivu heŋ lagulama hɨnimi. Lagulama hɨnidaci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ ivouavɨla hɨnimi agaŋ vevɨla iamɨgali hɨbɨ ivu ivu migɨladami agadɨ abami. Lɨci alia uci Pita lua muji heŋ ivoumi. Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ mu agadɨ igadami sadaŋ hameŋ lɨmi. 17 Ivoudaci iamɨgali lua hɨbɨ ivu ivu agadɨ migɨladami agaŋ Pita dɨ abami. Nama avi Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ akua uami. Lɨci Pita abami. Viaŋ nudɨ hulemɨlɨ hɨma uami. 18 Hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ hula sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula avɨŋ mahɨlavɨla hɨniavɨmi. Nulɨdɨ vumɨli lɨci avɨŋ caba lagulama sujisuji hɨniavɨmi. Pita avi nɨbɨlaŋ hula avɨŋ caba heŋ lagulama avɨŋ sujisuji hɨnimi.
Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ dɨ ciaŋ hɨvɨ lamami.
(Matiu 26.59-66 mu Makɨ 14.55-64 mu Lukɨ 22.66-71)
19 Hɨnidaci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agaŋ Jisasɨ dɨ abitɨhami. Nadɨ hulemɨlɨ ani ani uami. Nama hulaŋ iamɨgali agɨladɨ akɨakɨ ciaŋ agɨladɨ milɨbɨlanaŋ uami. 20 Lɨci + Jisasɨ agaŋ cɨhu hɨbɨŋ abami. Viaŋ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ sɨvɨla sɨvɨla ciaŋ nɨfɨlɨ cɨki ma milɨbɨlan uami. Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ mɨgudɨbavɨdaci heŋ milɨbɨlan uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ aŋam ulaŋ mu hɨvɨ mu hɨvɨ avi hɨdahɨda milɨbɨlan uami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ heŋ ala akape tɨbɨ mɨgudɨbalɨba hɨniavɨdaci nulɨdɨ milɨbɨlan uami. Viaŋ ciaŋ mu cɨki avi sɨvɨlavɨla nɨfɨlɨ cɨki hulaŋ mu dɨ ma milɨbɨlan uami. 21 Nama iadɨ akɨ saŋ abitɨhɨnaŋ uami. Viaŋ ciaŋ sulɨdalɨŋ hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iadɨ ciaŋ igahɨlavɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ nulɨdɨ abitɨhɨnaŋ nɨbɨlaŋ nadɨ abavɨbali uami.
22 Jisasɨ + hameŋ abɨci hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ igahɨlavɨmi. La nulɨdɨ hulaŋ mu Jisasɨ dɨ mikɨ hɨnimi agaŋ nudɨ mɨhum agadɨ ifavɨla abami. Nama Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agadɨ akɨ saŋ ciaŋ hameŋ agadɨ abɨnaŋ uami. 23 Lɨci Jisasɨ cɨhu hɨbɨŋ nudɨ abami. Nama igɨdanaŋ viaŋ ciaŋ sɨbɨlɨ abɨlan lɨci uami. Ha nama huaci iadɨ ciaŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ haiabɨla iaha abɨbanaŋ uami. Viaŋ ciaŋ huaci huaci agɨladɨ laci abin lɨci uami. Ha nama iadɨ akɨ saŋ havɨ havɨ ifɨnaŋ uami. 24 Lɨci Anasɨ agaŋ abɨci lɨmɨn Jisasɨ dɨ hahavɨmi agaŋ hameŋ hɨnidaci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ mu agadɨ pɨŋ via uavɨmi. Nudɨ ibi Kaiafasɨ.
Pita agaŋ viaŋ Jisasɨ dɨ ma igɨlan uami.
(Matiu 26.71-75 mu Makɨ 14.69-72 mu Lukɨ 22.58-62)
25 Saimon + Pita agaŋ lagulama hɨnihɨni avɨŋ sujisuji hɨnidaci hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ abitɨhavɨmi. Nama avi nudɨ hulemɨlɨ akua uavɨmi. Lɨhavɨci nulɨdɨ abami. Viaŋ hɨma uami. Viaŋ nudɨ hulemɨlɨ hɨma uami.
26 Hɨfɨlɨ + heŋ Pita agaŋ Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ hɨji asɨŋ agadɨ ihalahɨci mɨgami. Sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ hɨdɨlɨ pam agaŋ avi Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali hekɨlɨ agadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ hɨniadami. Nɨbu ala Pita dɨ abami. Nama avi nɨbu hula hualabɨla hɨnidalaŋ igacin uami. 27 Lɨci + Pita cɨhu ala abami. Hɨma sɨbaŋ uami. Hameŋ abɨdaci akakala agaŋ agalami.
Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvavɨla Pailatɨ dɨ pɨŋ via uavɨmi.
(Matiu 27.1-2 mu Matiu 27.11-14 mu Makɨ 15.1-5 mu Lukɨ 23.1-5)
28 La + cimɨdaŋ sɨbaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvavɨla Kaiafasɨ dɨ ulaŋ agadɨ valavɨla huban dɨ ulaŋ heŋ via uavɨmi. Via uavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ huban dɨ ulaŋ heŋ ma ivouavɨmi. Asɨ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ hɨvɨ sɨmɨŋ navɨbali agasaŋ igahɨlavɨla ma ivouavɨmi. Ivoumɨli Asɨ agaŋ aludɨ igɨci alaŋ hɨbuŋ daŋ hɨnimagalu aba haiabɨla hɨniavɨmi. Hɨbuŋ daŋ hɨniavɨla sɨmɨŋ ma nɨbalu aba haiabɨla hɨniavɨmi. 29 Haiabɨla lagulama hɨniavɨdaci Pailatɨ agaŋ ivavevɨla nulɨdɨ abitɨhami. Hulaŋ nagaŋ nɨbu akɨ vɨhɨlɨ daŋ sadaŋ nudɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbalaŋ uami. 30 Lɨci nudɨ abavɨmi. Nɨbu lusɨŋ sɨbɨlɨ vilalɨ sadaŋ nadɨ pɨŋ vavelu uavɨmi.
31 Lɨhavɨci + Pailatɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ nudɨ via uavɨla naludɨ nukeŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ lubiahɨlavɨla nudɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨhalaŋ uami. Lɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ abavɨmi. Alaŋ nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ igahɨlalu uavɨmi. Agadɨ ala alaŋ Lom haiabɨla hɨsɨŋ naludɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnilalu uavɨmi. Hɨnidamɨli alaŋ nukeŋ hulaŋ iamɨgali ifɨhɨmuhɨmu saŋ abamɨgɨlɨlalaŋ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ alaŋ nudɨ ma ifɨhɨmɨbalu uavɨmi. 32 Vaka + Jisasɨ agaŋ hulaŋ limu hɨhɨle nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ akuaba akuaba me lɨhavɨbali agasaŋ abami. Lɨci akuaba akuaba nɨbu abami agaŋ hameŋ laci ala lɨmi.
33 Lavɨla + Pailatɨ agaŋ cɨhu huban dɨ ulaŋ hɨvɨ ivoumi. La abɨci Jisasɨ dɨ cɨhu via ivouavɨci nudɨ abitɨhami. Nama Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali uami. 34 Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Nama nukeŋ nadɨ hɨji hɨvɨ igahɨlavɨla abɨnaŋ ua hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ abavɨci igahɨlavɨla iadɨ hameŋ abɨnaŋ uami. 35 Lɨci + cɨhu Pailatɨ agaŋ Jisasɨ dɨ abami. Viaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ hɨma uami. Nadɨ hɨdɨlɨ pam agɨlaŋ hula naludɨ Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula nadɨ vavehavi uami. Nama akɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ vilanaŋ agasaŋ nadɨ vavehavi uami.
36 Lɨci + Jisasɨ cɨhu abami. Hulaŋ fɨli hɨsɨŋ agɨlaŋ viaŋ manɨgali hɨnihɨni akuaba akuaba migɨla migɨla saŋ ma abavɨmi uami. Hulaŋ fɨli hɨsɨŋ agɨlaŋ iadɨ abavɨci manɨgali hɨnihɨni akuaba akuaba migɨlɨlan padaŋ uami. Ha iadɨ sibɨla hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ iadɨ ahɨliahua hɨbɨŋ sagaŋ lɨbavɨvi uami. Lɨhavɨci hulaŋ agɨlaŋ iadɨ viavɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ human hɨvɨ ma lamavɨvi uami. Hulaŋ fɨli hɨsɨŋ agɨlaŋ iadɨ ma abavɨci hɨnihɨni akuaba akuaba agɨladɨ migɨlɨlan uami. 37 Lɨci + Pailatɨ agaŋ Jisasɨ dɨ abami. Nama manɨgali hɨninaŋ uami. Lɨci cɨhu Jisasɨ nudɨ abami. Nama nukeŋ iadɨ nameŋ ci abɨnaŋ uami. Nama manɨgali aba abɨnaŋ uami. Viaŋ fɨli neŋ sibɨla pabiŋ laci vivi saŋ iadɨ iamɨga huhɨlami uami. Ciaŋ amɨŋ agadɨ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ sulɨdalɨŋ igahɨlavɨbali aba fɨli neŋ vemin uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ amɨŋ igahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ lubiahɨlavɨbali uami. 38 Lɨci + Pailatɨ agaŋ abitɨhami. Akɨakɨ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ uami.
Pailatɨ agaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmahɨma saŋ abami.
(Matiu 27.15-31 mu Makɨ 15.6-20 mu Lukɨ 23.13-25)
Ciaŋ abɨci ci lɨci haiabɨla ivavevɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ abami. Viaŋ nudɨ hugɨ ma igin uami. 39 Asɨ + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ naludɨ iamɨlɨhalinalu agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ nɨbu iabi uami. Viaŋ mɨhiŋ hekɨlɨ nagadɨ hɨvɨ lɨlan agadɨ namɨlaŋ igɨlalaŋ uami. Mɨhiŋ hekɨlɨ nagadɨ hɨvɨ hualɨ pabiŋ pabiŋ hulaŋ lɨmɨn sɨbɨlɨ ulaŋ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ hulaŋ pabiŋ lɨdɨŋ pabiŋ lɨdɨŋ valɨdalɨŋ havɨ uavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ alia ulaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ naludɨ manɨgali nagadɨ valɨlɨŋ naludɨ pɨŋ ubali uami. 40 Lɨci + nɨbɨlaŋ cɨhu ala ula ula abavɨmi. Ha hɨma uavɨmi. Balabasɨ dɨ valɨnaŋ vem uavɨmi. Balabasɨ nɨbu hulaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ sɨbɨlɨ lamalama nulɨdɨ akuaba akuaba agɨladɨ vihadami.
+ 18:1 18.1 2 Sml 15.23, Mt 26.36, Mk 14.32, Lu 22.39 + 18:2-3 18.2-3 Mt 26.47, Mk 14.43, Lu 21.37, 22.39, 22.47, Jo 7.45, HJL 1.16-17 + 18:9 18.9 Jo 17.12 + 18:10 18.10 Mt 26.51, Mk 14.47, Lu 22.38, 22.49-50 + 18:11 18.11 Mt 20.22, 26.39, 26.42, Mk 14.35-36, Lu 22.42-44 + 18:13 18.13 Mt 26.57, Lu 3.2 + 18:14 18.14 Jo 11.49-50 + 18:15 18.15 Mt 26.58, Mk 14.54, Lu 22.54, Jo 20.3, 21.20, HJL 3.1 + 18:16 18.16 Mt 26.69, Mk 14.66, Lu 22.54 + 18:20 18.20 Mt 26.55, Lu 4.14-15, Jo 7.14, 7.26-28 + 18:22 18.22 Jer 20.2, HJL 23.2 + 18:25 18.25 Mt 26.69-71, Mk 14.69, Lu 22.58 + 18:26 18.26 Jo 18.10 + 18:27 18.27 Mt 26.74, Mk 14.72, Lu 22.60, Jo 13.38 + 18:28 18.28 Mt 27.2, Mk 15.1, Lu 23.1, HJL 3.13, 10.28 + 18:31 18.31 Jo 19.6-7, HJL 18.15 + 18:32 18.32 Mt 20.19, Jo 3.14, 12.32-33 + 18:33 18.33 Mt 27.11 + 18:35 18.35 Jo 1.11 + 18:36 18.36 Dan 2.44, 7.14, 1 Ti 6.13 + 18:37 18.37 Jo 8.47, 1 Ti 6.13, 1 Jo 3.19, 4.6 + 18:38 18.38 Mt 27.24, Lu 23.4 + 18:39 18.39 Mt 27.15, Mk 15.6, Lu 23.16-17 + 18:40 18.40 Lu 23.19, HJL 3.14