19
Lɨhavɨci + Pailatɨ agaŋ abɨci Jisasɨ dɨ vɨgɨlavɨmi. Lavɨla + sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ lɨmɨn mu henaŋ henaŋ daŋ agadɨ viavɨla hakɨ ifavɨci manɨgali dɨ mɨlaŋ lɨpɨlɨpɨ me hɨnici nudɨ hali hɨvɨ lamavɨmi. La hadi hɨlahɨla hutesɨ mu mɨdɨ cɨbɨŋ agadɨ viavɨla nudɨ hadipɨlɨ hɨvɨ ahuala lamavɨmi. La + nudɨ mikɨ pɨŋ uu nudɨ abavɨmi. Uaiaŋ hekɨlɨ uavɨmi. Nama Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali uavɨmi. Lɨdɨŋ nudɨ mɨhum agadɨ akape tɨbɨ ifavɨmi.
Lɨhavɨci + Pailatɨ agaŋ cɨhu ivavevɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abami. Namɨlaŋ igasulɨdalaŋ viaŋ abɨlɨŋ nudɨ havɨ viavɨla ivavehavɨbali uami. Lɨhavɨci namɨlaŋ igavɨla abɨbalaŋ uami. Pailatɨ agaŋ igɨci nɨbu hugɨ apalɨ hɨni aba abɨbalaŋ uami. La abɨci Jisasɨ dɨ vavehavɨmi. Lɨmɨn henaŋ henaŋ daŋ agadɨ hɨvɨ mɨlaŋ lɨpɨlɨpɨ me vihavɨmi agadɨ nudɨ hali hɨvɨ lamavɨci hɨnimi. Hadi hɨlahɨla hutesɨ mɨdɨ cɨbɨŋ agadɨ avi nudɨ hɨvɨ lamavɨci hɨnimi. Hɨnidaci Pailatɨ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abami. Hulaŋ nagadɨ igɨhalaŋ uami.
Lɨci + Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula hɨmi sɨbɨlɨ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ migɨlavɨhadami agɨlaŋ hula nudɨ igavɨla ula ula abavɨmi. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifɨlaŋ uci hɨmam uavɨmi. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifɨlaŋ uci hɨmam uavɨmi. Lɨhavɨci Pailatɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ nukeŋ nudɨ via uavɨla kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifɨlaŋ uci hɨmam uami. Viaŋ nudɨ akuaba hugɨ ma sɨbaŋ igin uami. Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ nudɨ abavɨmi. Hulaŋ agaŋ nameŋ abɨlalɨ uavɨmi. Viaŋ Asɨ dɨ Ninaŋ aba abɨlalɨ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ vana hɨmam uavɨmi. Aludɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ mu agaŋ nameŋ abami uavɨmi. Hulaŋ hameŋ abavɨlalɨ agɨladɨ vana ifɨhɨmavɨm aba abami uavɨmi.
Lɨhavɨci Pailatɨ agaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla Jisasɨ dɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ abɨben aba hekɨlɨ lɨdami. La + huban dɨ ulaŋ ivouavɨla Jisasɨ dɨ cɨhu abitɨhami. Nama abeŋ hɨsɨŋ uami. Lɨci Jisasɨ agaŋ cɨhu hɨbɨŋ nudɨ ma abami. 10 Lɨci Pailatɨ abami. Akɨ saŋ viaŋ hula ciaŋ ma abɨnaŋ uami. Viaŋ ibi daŋ uami. Viaŋ abɨlɨŋ nama huaci havɨ ubanaŋ uami. Viaŋ abɨlɨŋ nadɨ via uavɨla kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨbanaŋ uami. Viaŋ hulaŋ ibi daŋ hɨnilan agadɨ nama ma akua igɨlanaŋ uami.
11 Lɨci + Jisasɨ cɨhu nudɨ abami. Asɨ iahua hɨvɨ hɨnilalɨ agaŋ nasaŋ ibi iguci nama iadɨ sɨbɨlɨ lamɨbanaŋ uami. Aniaba hulaŋ agaŋ iadɨ ciaŋ hɨvɨ lamavɨla vave nadɨ human hɨvɨ lamiemi agaŋ nɨbu hugɨ hekɨlɨ daŋ hɨnidi uami. Nudɨ hugɨ agaŋ nadɨ hugɨ agadɨ lɨvali uami. 12 Pailatɨ + agaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla akɨ lavɨla nudɨ valɨlɨŋ havɨ ubali aba ciaŋ hɨbɨ suhɨlami. Lɨdaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ ula ula abavɨmi. Nama nudɨ valɨnaŋ havɨ uci nama Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agadɨ nagɨli huaci ma hɨnibanaŋ uavɨmi. Hulaŋ nudɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla manɨgali me hɨnihɨni akuaba akuaba lɨlɨ saŋ abɨlalɨ agaŋ uavɨmi. Nɨbu Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agadɨ nagɨli lamɨlalɨ uavɨmi.
13 Pailatɨ agaŋ ciaŋ hameŋ agadɨ igahɨlavɨla abɨci Jisasɨ dɨ via haiabɨla ivavehavɨmi. Ivavehavɨci Pailatɨ agaŋ ciaŋ hihɨla hihɨla hɨsɨŋ hulaŋ agadɨ mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ hɨvɨ mɨgahɨnimi. Vaka lɨba kum kum agɨladɨ vivi lamalama ifɨhapuhapu ibilavɨci uci fipɨ huaci sɨbaŋ hɨniadami. Lɨci fipɨ heŋ ala mɨgahɨnihɨni hɨsɨŋ uvɨ hɨvɨ mɨgahɨnimi. Fipɨ agasaŋ Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Gabata uavɨhadami. 14 Uaiaŋ + Jisasɨ dɨ akuaba akuaba lɨhavɨmi agadɨ hɨvɨ ala sɨmɨŋ akuaba akuaba sɨhuvavɨhadami. Asɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agasaŋ igahɨlahɨla nana saŋ sɨmɨŋ sɨhuvavɨhadami. La uaiaŋ huva hɨvɨ Pailatɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ abami. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ naludɨ manɨgali agadɨ igɨhalaŋ uami. 15 Lɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ ula ula abavɨmi. Nudɨ ifɨhɨmɨhalaŋ uavɨmi. Nudɨ ifɨhɨmɨhalaŋ uavɨmi. Nudɨ via ua kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ lama henaŋ hɨvɨ ifɨlaŋ uci hɨmam uavɨmi. Lɨhavɨci Pailatɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ naludɨ manɨgali nagadɨ via ua kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmahɨma saŋ iadɨ abɨlaŋ uami. Hameŋ abɨci Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ abavɨmi. Manɨgali mu agaŋ aludɨ ma migɨlɨlalɨ uavɨmi. Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agaŋ pam aludɨ migɨlɨlalɨ uavɨmi. 16 Lɨhavɨci + Pailatɨ agaŋ Jisasɨ dɨ via kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmahɨma saŋ abɨci nudɨ via uavɨmi.
Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi.
(Matiu 27.32-44 mu Makɨ 15.21-32 mu Lukɨ 23.26-43)
17 La + Jisasɨ dɨ viavɨla haiabɨla hekɨlɨ agadɨ valavɨla fipɨ mu heŋ uben aba lɨhavɨmi. Fipɨ agadɨ ibi Hali henaŋ fipɨ. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lama ifɨci uu hɨsɨŋ agadɨ nusaŋ nukeŋ iguavɨci havami. Havɨci ahuata hameŋ Hali henaŋ fipɨ heŋ uavɨmi. Hali henaŋ fipɨ agasaŋ Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Golɨgota uavɨhadami. 18 Fipɨ heŋ ala hulaŋ ahica agɨladɨ vivi kɨlɨ cɨkaŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨlihuhu lamalama agɨladɨ hɨvɨ nulɨdɨ lamalama henaŋ hɨvɨ ifavɨci udaci mɨŋaiahaiaha lalɨlamavɨmi. Ahica agɨladɨ alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi.
19 Lɨhavɨci + Pailatɨ agaŋ abɨci ciaŋ mu kɨlɨ cɨkaŋ hɨvɨ lɨbavɨmi. La kɨlɨ cɨkaŋ agadɨ viavɨla iahua kɨlɨ fɨdɨm Jisasɨ hali lamɨci iahumi heŋ lama ifavɨci umi. Ciaŋ agaŋ nɨbu nameŋ abami. Jisasɨ Nasaletɨ haiabɨla hɨsɨŋ agaŋ nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali uami. 20 Pailatɨ agaŋ ciaŋ sɨbaŋ ahica pam hɨvɨ lɨbalɨba saŋ abami. Mu Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ lɨbalɨba saŋ abami. Mu Lom haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lɨbalɨba saŋ abami. Mu Gɨlikɨ ciaŋ hɨvɨ lɨbalɨba saŋ abami. Haiabɨla hekɨlɨ agadɨ mikɨ heŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi. Lɨhavɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ uu veve igaiahua iga iga ciaŋ agadɨ igavɨmi. 21 Lɨhavɨdaci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ Pailatɨ dɨ abavɨmi. Nɨbu Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali aba lɨbɨmɨnaŋ uavɨmi. Ciaŋ nameŋ agadɨ lɨbɨha uavɨmi. Viaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali aba abɨlalɨ aba lɨbɨha uavɨmi. 22 Lɨhavɨci cɨhu Pailatɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Ha ci uami. Ciaŋ viaŋ abɨlɨŋ lɨbavi agaŋ vana hameŋ laci ala hɨnim uami.
23 Sagaŋ + hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi. Lalɨlamavɨci hɨnidaci nudɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨladɨ labɨlavɨla limu ahica limu ahica mɨguŋ lamavɨmi. La nudɨ hadi hɨlahɨla mu agadɨ avi vihavɨmi. Hadi hɨlahɨla agadɨ havɨlɨ tɨbɨ tɨbɨ hɨvɨ ma lamalama hɨcavɨmi. Havɨlɨ pabiŋ hɨvɨ laci vihavɨmi. 24 Hameŋ + sadaŋ sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ abavɨmi. Hadi hɨlahɨla nagadɨ mɨŋacɨkɨlɨmagalu uavɨmi. Kɨlɨ hɨlɨcɨ salaŋ iahumɨli uavɨmi. Lɨmɨli aniaba agaŋ lɨvalavɨla uavɨmi. Ha nɨbu pam vim uavɨmi.
Hameŋ lɨhavɨmi agasaŋ Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami. Hulaŋ Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ abi uami. Iadɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ hɨhɨle agɨladɨ labɨlavɨla hɨtɨŋ hɨtɨŋ vihavalɨ aba abi uami. La cɨhu iadɨ hadi hɨlahɨla agasaŋ ani agaŋ vibali aba kɨlɨ hɨlɨcɨ salaŋ iahuavalɨ aba abi uami. Lɨci sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ hadi hɨlahɨla akuaba akuaba agɨladɨ vivi saŋ hameŋ laci ala lɨhavɨmi.
25 Jisasɨ + iamɨnu hula iamɨnu dɨ imanu agaŋ hula vehavɨmi. Malia mu Kɨlopasɨ dɨ abinu. Malia mu Makɨdala haiabɨla hɨsɨŋ. Nɨbɨlaŋ ahuata hameŋ vehavɨmi. Vevɨla kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi heŋ lagulama igasulasula hɨniavɨmi. 26 Hɨniavɨdaci + Jisasɨ nudɨ iamɨnu dɨdaŋ hulemɨlɨ mu nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniadami agadɨdaŋ igami. Lavɨla iamɨnu dɨ abami. Iam uami. Iadɨ hulemɨlɨ nagaŋ nɨbu nadɨ ninaŋ me sɨbaŋ hɨnim uami. 27 La cɨhu nudɨ hulemɨlɨ agadɨ abami. Iadɨ iamɨga nagaŋ nadɨ iamɨna me sɨbaŋ hɨnim uami. Hameŋ abɨci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agaŋ hɨdɨlɨ maha Malia dɨ viavɨla nudɨ ulaŋ heŋ umi. Via uavɨla nudɨ sakɨladami.
Jisasɨ hɨmami.
(Matiu 27.45-56 mu Makɨ 15.33-41 mu Lukɨ 23.44-49)
28 Jisasɨ + agaŋ akuaba akuaba sibɨla fɨhalɨben aba lɨmi agadɨ nɨbu nukeŋ ci igami. La Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ abami agadɨ lubiahɨlavɨla nameŋ abami. Iadɨ avɨli mɨdaŋ ladi uami. 29 Lɨci + fɨli sɨji lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ hitaŋ daŋ nulɨdɨ mikɨ hɨnimi agadɨ igavɨmi. Igavɨla lalabaŋ me agadɨ viavɨla hisopɨ makaŋ suhan lɨmɨ me agadɨ hɨvɨ hahavɨmi. Hahavɨla lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ sɨji heŋ lɨbɨvisavɨmi. Lɨbɨvisavɨla mɨŋaiahua Jisasɨ dɨ sɨbɨsaŋ hɨvɨ lamavɨmi. 30 Lɨhavɨci + Jisasɨ agaŋ lɨmɨn uain agɨladɨ amɨŋ agɨladɨ mɨtɨ hitaŋ daŋ agadɨ naigavɨla abami. Sibɨla iadɨ agadɨ ci fɨhalin uami. Hameŋ abavɨla hali lɨbuhɨlavɨla heŋ hɨmami.
Sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ mu agaŋ Jisasɨ dɨ madɨŋ agadɨ iamɨlami.
31 Alusɨsɨ + mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ amɨli me hɨvɨ iahɨbali aba iabi me hɨvɨ akuaba akuaba sɨhuvavɨhadami. Alusɨsɨ mɨhiŋ agaŋ nɨbu mɨhiŋ hekɨlɨ sadaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ nameŋ abavɨhadami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agɨladɨ hɨvɨ hulaŋ agɨladɨ lamalama henaŋ hɨvɨ ifavɨdaci uavɨdaci mɨŋaiahaiaha lalɨlamavɨbali agɨladɨ valavɨdaci hɨniavɨmɨdɨ uavɨhadami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agɨladɨ hɨvɨ nulɨdɨ lamalama henaŋ hɨvɨ ifavɨdaci uavɨdaci mɨŋaiahaiaha lalɨlamavɨmi agɨladɨ hɨcɨ makaŋ ifɨlɨfɨlɨfɨ saŋ Pailatɨ dɨ abavɨmi. Ifɨlɨfavɨdaci hɨmavɨdaci nulɨdɨ valɨ agɨladɨ viovio lɨba haca hɨvɨ lamalama saŋ abavɨmi. 32 Lɨhavɨci Pailatɨ agaŋ alialaŋ uci sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ uavɨla hulaŋ ahica Jisasɨ dɨ limu caba limu caba hɨniavɨmi agɨladɨ hɨcɨ ifɨlɨfavɨmi. 33 La Jisasɨ dɨ hɨcɨ avi ifɨlɨfɨbalu aba ve igavɨci nɨbu ci hɨmami. Lɨci nudɨ hɨcɨ ma ifɨlɨfavɨmi. 34 Lavɨla + sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ mu agaŋ hɨsalɨ viavɨla Jisasɨ dɨ madɨŋ agadɨ iamɨlami. Iamɨlɨci mɨdɨ daŋ avɨli daŋ lɨhalɨha sɨbaŋ mɨjia mɨgami. 35 Mɨjia + mɨgɨdaci hulaŋ mu igami agaŋ manasɨŋ hekɨlɨ nagadɨ hɨvɨ lɨbami. Akuaba akuaba igamin agɨlasaŋ haiabɨla iaha nalusaŋ lɨbin uami. Ciaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ sadaŋ nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨhalaŋ uami. 36-37 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami. Nudɨ henaŋ agɨladɨ ma ifɨlɨfavɨbali uami. Ciaŋ mu avi Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniadami agaŋ nɨbu nameŋ abami. Hulaŋ hɨhɨle hɨsalɨ hɨvɨ hulaŋ mu agadɨ iamɨlavɨmi agɨlaŋ nudɨ igavɨdaci hɨsalɨ sɨha daŋ hɨnibali uami. Lɨci Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ abami hameŋ laci ala lɨhavɨmi.
Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ lɨba haca hɨvɨ via ivoua lamavɨmi.
(Matiu 27.57-61 mu Makɨ 15.42-47 mu Lukɨ 23.50-56)
38 Jisasɨ + hɨmɨci Josepɨ Alimatea haiabɨla hɨsɨŋ agaŋ Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ vivi saŋ Pailatɨ dɨ abitɨhami. Josepɨ nɨbu Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ hɨniadami. Nɨbu Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamadami agadɨ ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ limu hɨhɨle agɨlasaŋ lɨdalɨda haiabɨla iahaiaha ma abadami. Viaŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ aba ma abadami. Lɨci Pailatɨ agaŋ alia uci Jisasɨ dɨ valɨ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨci hɨnimi agadɨ mɨŋamɨga lamavɨla vimi. 39 Vidaci + Nikodemusɨ agaŋ Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ igɨben aba vemi. Vaka nɨbu ala hɨfɨlɨ vevɨla Jisasɨ dɨ igami. Nɨbu cihu savu me mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ eŋalavɨmi agadɨ vavemi. Cihu savu me mu agadɨ ibi mea uavɨhadami. Nudɨdaŋ cihu savu me mu hɨsi huaci daŋ agadɨdaŋ eŋalavɨmi agadɨ vavemi. Cihu savu me akuaba akuaba eŋalavɨmi agadɨ vɨhɨlɨ lamavɨla lugɨlavɨci ua 30 kilogɨlam iahami.* 40 Josepɨ + agaŋ Nikodemusɨ hula Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ vihavɨmi. La cihu savu me hɨsi huaci daŋ agɨladɨ Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ hɨvɨ mɨŋepɨhalavɨmi. Lavɨla nudɨ valɨ agadɨ havɨlɨ mila hutesɨ hutesɨ agɨladɨ hɨvɨ hahavɨmi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ hulaŋ valɨ agɨladɨ hameŋ laci lɨhavɨhadami.
41 Sagaŋ hɨsɨŋ hulemɨlɨ agɨlaŋ kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Jisasɨ dɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci mɨŋaiaha lalɨlamavɨmi agadɨ mikɨ heŋ hualabɨla mu hɨniadami. Hualabɨla heŋ ala lɨba haca mu sebɨlɨ sɨbaŋ agaŋ hɨnimi. Lɨba haca muji heŋ hulaŋ valɨ mu ma lamavɨhadami. 42 Uaiaŋ + heŋ ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ alusɨsɨ mɨhiŋ agasaŋ sɨmɨŋ akuaba akuaba agɨladɨ sɨhuvavɨhadami. Alusɨsɨ mɨhiŋ agasaŋ igahɨlavɨla lɨba haca nulɨdɨ mikɨ hɨnimi heŋ Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ via ivoua lamavɨmi.
+ 19:1 19.1 Mt 20.19, Mk 15.15, Lu 18.33 + 19:2 19.2 Lu 23.11 + 19:3 19.3 Jo 18.22 + 19:4 19.4 Jo 18.38, 19.6 + 19:6 19.6 Jo 18.31, HJL 3.13 + 19:7 19.7 Wkp 24.16, Mt 26.65, Jo 5.18 + 19:9 19.9 Ais 53.7, Mt 26.62-63, 27.12-14, Lu 23.9 + 19:11 19.11 Lu 22.53, Jo 7.30, 10.18, HJL 2.23-24, Lom 13.1 + 19:12 19.12 Lu 23.2, HJL 17.6-7 + 19:14 19.14 Mt 27.62 + 19:16 19.16 Mt 27.26, 27.31, Mk 15.15, Lu 23.24 + 19:17 19.17 Mt 27.31-33, Mk 15.21-22, Lu 23.26, 23.33 + 19:19 19.19 Mt 27.37, Mk 15.26, Lu 23.38 + 19:23 19.23 Mt 27.35, Mk 15.24, Lu 23.34 + 19:24 19.24 Sng 22.18 + 19:25 19.25 Mt 27.55-56, Mk 15.40, Lu 23.49, 24.18 + 19:26 19.26 Jo 2.4, 13.23, 21.7, 21.20 + 19:28 19.28 Sng 22.15, 69.21 + 19:29 19.29 Mt 27.48 + 19:30 19.30 Jo 17.4 + 19:31 19.31 Lo 21.22-23, Mk 15.42-43, Jo 19.42 + 19:34 19.34 1 Jo 5.6-8 + 19:35 19.35 Jo 21.24 + 19:36-37 19.36-37 CV 12.46, Nam 9.11-12, Sng 22.16-17, 34.20, Sek 12.10, CHL 1.7 + 19:38 19.38 Mt 27.57-58, Mk 15.42-43, Lu 23.50-51, Jo 7.13, 9.22 + 19:39 19.39 Jo 3.1-2, 7.50 * 19:39 19.39 30 kilogɨlam agaŋ vɨhɨlɨ hekɨlɨ. + 19:40 19.40 HJL 5.5-6 + 19:42 19.42 Ais 53.9, Jo 19.31