20
Jisasɨ cɨhu hɨhi iahami.
(Matiu 28.1-8 mu Makɨ 16.1-8 mu Lukɨ 24.1-12)
Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨladɨ alusɨsɨ mɨhiŋ agadɨ hɨvɨ hɨniavɨci mɨŋalahɨci Malia Makɨdala haiabɨla hɨsɨŋ agaŋ cimɨdaŋ hɨfɨlɨ Jisasɨ dɨ valɨ lɨba haca hɨvɨ via ivoua mɨŋamɨga lamavɨmi agadɨ igɨben aba umi. Uavɨla igɨci lɨba kum hekɨlɨ haca ifɨsɨjiavɨmi agadɨ mɨŋalitapalavɨci ua haca caba hɨvɨ hɨnimi. Lɨci + cɨhu haŋɨla haŋɨla vevɨla hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨniadami agadɨdaŋ Saimon Pita dɨdaŋ abami. Aludɨ Hekɨlɨ dɨ valɨ agadɨ ci via uaviemi uami. Via uavɨla nudɨ abeba lamaviemi agadɨ alaŋ ma igalu uami.
Lɨci hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨniadami agaŋ hula Pita hula ulaŋ hɨniavɨmi agadɨ valavɨla lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨmi heŋ uavɨmi. Ahica haŋɨla haŋɨla uavɨmi agadɨ ala hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨniadami agaŋ Pita dɨ lɨvalami. La nɨbu mɨse lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨmi heŋ uavɨla iahami. La + mɨgalɨfavɨla lɨba haca muji agadɨ iga ivoua igami. Iga ivoua havɨlɨ mila hutesɨ hutesɨ Jisasɨ dɨ valɨ hahavɨmi agɨladɨ pam igami. Lavɨla nɨbu nukeŋ lɨba haca muji heŋ ma ivoumi. Lɨci Saimon Pita nudɨ sɨvɨ vevɨla nɨbu lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨmi muji heŋ ivoumi. Ivouavɨla havɨlɨ mila hutesɨ hutesɨ agɨladɨ pam igami. Havɨlɨ + mu nudɨ hali hɨvɨ hahavɨmi agadɨ avi igami. Havɨlɨ agaŋ nɨbu havɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ hula pam ma hɨniavɨmi. Nudɨ mɨŋahupɨhalavɨla hɨtɨŋ lamɨci hɨnimi. Lɨci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ nɨbu mɨse lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ lamavɨmi heŋ ua iahumi agaŋ avi ivouavɨla igami. Lavɨla akuaba akuaba igami agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamami. Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami. Asɨ abɨci Jisasɨ hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahɨbali uami. Agadɨ ala hadɨhu heŋ Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨladɨ hɨji ma tovemi. 10 Lɨci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ cɨhu ala nudɨ hulemɨlɨ hɨhɨle hɨniavɨmi heŋ vehavɨmi.
Malia Makɨdala haiabɨla hɨsɨŋ agaŋ Jisasɨ dɨ igami.
(Matiu 28.9-10 mu Makɨ 16.9-11)
11 Malia + agaŋ lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨmi mikɨ heŋ lagulama ilɨha ilɨha hɨnimi. Ilɨha ilɨha mɨgalɨfavɨla lɨba haca Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨmi agadɨ muji heŋ iga ivoua igami. 12 La Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ ahica agɨladɨ igami. Igɨci nulɨdɨ hadi hɨlahɨla agɨlaŋ mila sɨbaŋ hɨniavɨmi. Hulaŋ limu hɨhɨle Jisasɨ dɨ valɨ via ivoua lamavɨmi agadɨ vɨsam heŋ mɨgahɨniavɨdaci igami. Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ mu agaŋ Jisasɨ dɨ valɨ lamavɨci hali hɨnimi agadɨ vɨsam heŋ mɨgahɨnimi. Mu agaŋ hɨcɨ hɨnimi agadɨ vɨsam heŋ mɨgahɨnimi. 13 La Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ ahica agɨlaŋ iamɨgali agadɨ abitɨhavɨmi. Iamɨgali nama akɨ saŋ ilɨhadanaŋ uavɨmi. Lɨhavɨci nulɨdɨ nameŋ abami. Iadɨ Hekɨlɨ dɨ valɨ agadɨ abeba via ua lamaviemi agadɨ viaŋ ma igin uami. 14 Hameŋ + abavɨla limu cimɨla igɨci Jisasɨ agaŋ heŋ ala lagulama hɨnimi. Lɨci Malia agaŋ Jisasɨ dɨ igami. Agadɨ ala hɨji nameŋ ma lamami. Na Jisasɨ nukeŋ aba ma abami.
15 Lɨci Jisasɨ agaŋ Malia dɨ abami. Nama akɨ saŋ ilɨhadanaŋ uami. Nama ani dɨ suhɨladanaŋ uami. Lɨci Malia agaŋ hɨji nameŋ lamami. Hulaŋ nagaŋ nɨbu hualɨ nagadɨ akua migɨla migɨla akuaba akuaba sibɨla vilalɨ uami. La nudɨ nameŋ abami. Hulaŋ hekɨlɨ uami. Nama nudɨ valɨ via uavɨla mu abɨla hɨvɨ lamiemɨnaŋ lɨci uami. Ha iadɨ abɨnaŋ uavɨla nudɨ valɨ agadɨ cɨhu vaveben uami. 16 Lɨci Jisasɨ agaŋ nudɨ abami. Malia uami. Lɨci Malia agaŋ limu cimɨlavɨla Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Jisasɨ dɨ abami. Labonai uami. Manasɨŋ sihɨ hɨsɨŋ aba abavɨhadami agasaŋ Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ Labonai uavɨhadami. 17 Lɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Viaŋ iadɨ Iavaŋ dɨ pɨŋ ma umaŋ uami. Hameŋ sadaŋ nama iadɨ hadipɨlɨ mɨŋalɨvɨmɨnaŋ uami. Nama uavɨla iadɨ hulemɨlɨ agɨladɨ nameŋ abɨha uami. Jisasɨ agaŋ nameŋ abi aba abɨha uami. Viaŋ Asɨ dɨ hɨvɨ iahuben aba abi aba abɨha uami. Nɨbu iadɨ Iavaŋ aba abi aba abɨha uami. Nɨbu naludɨ Iavaŋ aba abi aba abɨha uami. Nɨbu iadɨ Asɨ aba abi aba abɨha uami. Nɨbu naludɨ Asɨ aba abi aba abɨha uami.
18 Lɨci Malia Makɨdala haiabɨla hɨsɨŋ agaŋ vevɨla Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨladɨ abami. Viaŋ aludɨ Hekɨlɨ dɨ ci igin uami. La akuaba akuaba ciaŋ Jisasɨ nudɨ abami agɨladɨ nulɨsaŋ tɨbi sulami.
Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ nudɨ igavɨmi.
(Matiu 28.16-20 mu Makɨ 16.14-18 mu Lukɨ 24.36-49)
19 Isɨlaelɨ + hɨdɨlɨ agɨladɨ alusɨsɨ mɨhiŋ agaŋ ci lɨci amɨli me hɨvɨ uaiaŋ mɨgua sijaŋ sijaŋ hɨlɨdaci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ulaŋ agadɨ hɨbɨ agɨladɨ sɨkasɨkan lɨbɨhahavɨla uleŋ muji hɨvɨ hɨniavɨmi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlasaŋ lɨdavɨla ulaŋ nɨbɨlaŋ hɨniavɨmi agadɨ hɨbɨ sɨkasɨkan agɨladɨ lɨbavɨmi. Lɨbavɨla hɨniavɨdaci Jisasɨ agaŋ nudɨ hulemɨlɨ hɨniavɨmi alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ lagulamami. Lavɨla nulɨdɨ abami. Naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨm uami. 20 Hameŋ + abavɨla nudɨ human ahica agɨladɨdaŋ madɨŋ agadɨdaŋ abalamami. Lɨci igavɨla nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ nusaŋ hɨjɨŋalavɨmi. 21 Lɨhavɨci + Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ abami. Naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨm uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Hameŋ laci ala naludɨ abɨlɨŋ namɨlaŋ avi mu haiabɨla mu haiabɨla hɨdahɨda ciaŋ sulɨbalaŋ uami. 22 Hameŋ abavɨla nulɨdɨ hɨvɨ huŋe mahɨla iguci uci abami. Asɨ dɨ Amɨŋ agaŋ namɨlaŋ hula hɨnibali uami. 23 Namɨlaŋ + hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ hugɨ hivɨlaŋ nɨbɨlaŋ hugɨ apalɨ hɨniavɨbali uami. Namɨlaŋ nulɨdɨ hugɨ ma hivɨlaŋ nɨbɨlaŋ hugɨ daŋ hɨniavɨbali uami.
Tomasɨ agaŋ Jisasɨ dɨ igami.
24 Jisasɨ + agaŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ hɨvɨ iahami heŋ nudɨ hulemɨlɨ mu agaŋ nɨbɨlaŋ hula ma hɨnimi. Nudɨ ibi Tomasɨ. Nudɨ ibi mu Didimusɨ. 25 Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ limu hɨhɨle agɨlaŋ nudɨ abavɨmi. Alaŋ aludɨ Hekɨlɨ dɨ ci igalu uavɨmi. Lɨhavɨci Tomasɨ agaŋ nulɨdɨ abami. Viaŋ iadɨ lamɨgaŋ hɨvɨ henaŋ nudɨ human hɨvɨ ifavɨci ualɨ agadɨ hɨbɨ ma igavɨla uami. Henaŋ hɨbɨ heŋ iadɨ human cɨjɨŋ ma lamɨlɨŋ ivouci uami. Iadɨ human sɨkasɨkan nudɨ madɨŋ hɨsalɨ hɨbɨ heŋ ma lamɨlɨŋ ivouci uami. Ha naludɨ ciaŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨben uami.
26 La hɨniavɨdaci uaiaŋ human limu fɨhala uci alusɨsɨ mɨhiŋ mu agaŋ iahami. Iahɨci alusɨsɨ mɨhiŋ heŋ hɨniavɨmi. Hɨniavɨci mɨŋalahɨci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ uleŋ muji heŋ cɨhu hɨniavɨmi. Tomasɨ avi nɨbɨlaŋ hula hɨnimi. Hɨbɨ ivu ivu agɨladɨ vɨdɨvɨdɨŋ lɨbavɨla hɨniavɨdaci Jisasɨ agaŋ nulɨdɨ alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ iaha lagulama hɨnimi. Lavɨla nulɨdɨ abami. Naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨm uami. 27 La + Tomasɨ dɨ abami. Nama iadɨ human nagɨladɨ igɨha uami. Igavɨla nadɨ human cɨjɨŋ agadɨ henaŋ hɨbɨ neŋ lamɨnaŋ ivoum uami. Nadɨ human agadɨ sɨkasɨkan iadɨ madɨŋ neŋ lamɨnaŋ ivoum uami. Nama hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ daŋ hɨnimɨnaŋ uami. Nama hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨha uami. 28 Lɨci Tomasɨ nudɨ abami. Nama iadɨ Hekɨlɨ uami. Nama iadɨ Asɨ uami.
29 Lɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Nama iadɨ amɨŋ igavɨla hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨnaŋ uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali iadɨ ma igavɨla hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ nɨbɨlaŋ hekɨlɨ hɨjɨŋalavɨbali uami.
Manasɨŋ nagadɨ ciaŋ hɨdɨlɨ
30 Jisasɨ + agaŋ mu sihɨ mu sihɨ agɨladɨ abalamɨdaci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ igavɨhadami. Agadɨ ala hulaŋ manasɨŋ nagadɨ lɨbami agaŋ mu sihɨ mu sihɨ abalamami agɨladɨ sɨkasɨkan ma lɨba fɨhalami. 31 Nɨbu + hɨji nameŋ lamami. Asɨ agaŋ Jisasɨ dɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨm uami. Lavɨla ciaŋ nagadɨ manasɨŋ hɨvɨ lɨbami. Jisasɨ nɨbu Asɨ dɨ Ninaŋ. Hulaŋ iamɨgali nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali.
+ 20:1 20.1 Mt 28.1, Mk 16.1-2, Lu 24.1 + 20:2 20.2 Jo 13.23, 19.26, 21.7, 21.20, 21.24 + 20:5 20.5 Jo 19.40 + 20:7 20.7 Jo 11.44 + 20:9 20.9 Sng 16.10, HJL 2.25-31, 13.34-35 + 20:11 20.11 Mk 16.5 + 20:14 20.14 Mt 28.9, Mk 16.9, Lu 24.16, 24.31, Jo 21.4 + 20:17 20.17 Sng 22.22, Mt 28.10, Lom 8.29, Ef 1.17, Ib 2.11-12 + 20:19 20.19 Mk 16.14, Lu 24.36, Jo 19.38, 1 Ko 15.5 + 20:20 20.20 Jo 16.21-22, 19.34, 1 Jo 1.1 + 20:21 20.21 Mt 28.18-19, Jo 17.18, 2 Ti 2.2, Ib 3.1 + 20:23 20.23 Mt 16.19, 18.18 + 20:24 20.24 Jo 11.16, 14.5, 21.2 + 20:27 20.27 1 Jo 1.1 + 20:29 20.29 2 Ko 5.7, 1 Pi 1.8 + 20:30 20.30 Jo 21.25 + 20:31 20.31 Lu 1.4, Jo 3.15-16, 5.24, Lom 1.17, 1 Pi 1.8-9, 1 Jo 5.13