21
Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ Galili idu hekɨlɨ heŋ hɨniavɨla nudɨ cɨhu igavɨmi.
Uaiaŋ akape tagɨlaŋ daŋ uci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ Galili idu hekɨlɨ heŋ hɨdavɨdaci nɨbu nulɨdɨ pɨŋ iahami. Idu agadɨ ibi mu Taibeliasɨ uavɨhadami. Nudɨ + hulemɨlɨ hafalavɨla hɨniavɨmi agɨladɨ ibi nameŋ. Mu Saimon Pita. Mu Tomasɨ. Nudɨ ibi mu Didimusɨ. Mu Natanielɨ. Nɨbu Kana haiabɨla Galili fɨli tɨbɨ hɨniadami heŋ hɨsɨŋ. Mu Sebedi dɨ ninaŋ ahica. Nɨbɨlaŋ ahuata hameŋ hɨniavɨmi. Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ avi nɨbɨlaŋ hula hɨniavɨmi. Hɨniavɨdaci + Saimon Pita agaŋ nulɨdɨ abami. Viaŋ hehɨlaŋ saŋ uadin uami. Lɨci nudɨ abavɨmi. Alaŋ avi nama hula ubalu uavɨmi. La uavɨla hunɨga hɨvɨ mɨgua mɨgahɨniavɨla uavɨmi. Ua hɨdavɨdaci hɨfɨlɨ lɨmi. Lɨci hɨfɨlɨ heŋ hɨdavɨla hehɨlaŋ pabiŋ cɨki avi ma sɨbaŋ vihavɨmi.
Uaiaŋ + iaha vedaci Jisasɨ agaŋ idu caba heŋ lagulama hɨnidaci igavɨmi. Agadɨ ala nɨbu Jisasɨ aba ma abavɨmi. Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abitɨhami. Iadɨ ninadi me namɨlaŋ uami. Hehɨlaŋ viemɨlaŋ ua hɨma uami. Lɨci abavɨmi. Hɨma uavɨmi. Lɨhavɨci + nulɨdɨ abami. Naludɨ mɨkɨdiŋ agadɨ viavɨla hunɨga human sɨmi kɨlikɨli heŋ lamɨlaŋ mɨgum uami. Mɨguci hehɨlaŋ vibalaŋ uami. Hameŋ abɨci mɨkɨdiŋ agadɨ lamavɨci mɨguci mɨkɨdiŋ agaŋ hehɨlaŋ akape mɨŋami. Mɨŋɨci mɨkɨdiŋ agadɨ mɨŋamagɨla mɨŋaiahɨben aba lɨhavɨci hɨma lɨmi.
Lɨhavɨdaci + hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniadami agaŋ Pita dɨ abami. Hulaŋ adana aludɨ Hekɨlɨ uami. Lɨci Saimon Pita agaŋ igahɨlavɨla nudɨ muhɨlɨ havɨlɨ hiva lamami agadɨ cɨhu viavɨla lɨbami. Lɨbavɨla avɨli hɨvɨ havala mɨgua malamala ve idu caba heŋ iahumi. Idu caba agaŋ ataŋ sɨbaŋ ma hɨnimi. Idu alɨhaŋ hɨnia malavɨla vemi ha nɨbu 100 mita hameŋ hɨvɨ hɨnia malamala vemi. Lɨdaci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ limu hɨhɨle hunɨga hɨvɨ hɨniavɨmi agɨlaŋ mɨkɨdiŋ agadɨ hehɨlaŋ daŋ magɨla magɨla vavehavɨmi. Vavehavɨci idu caba heŋ itɨlamami. Lɨci avɨŋ lɨhulɨhu hɨnimi agadɨ igavɨmi. Hehɨlaŋ mu avɨŋ heŋ lɨhulɨhu hɨnidaci igavɨmi. Maci luli avi avɨŋ caba heŋ hɨnimi. 10 Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Hehɨlaŋ malɨciŋ vilaŋ agɨladɨ limu hɨhɨle vavehalaŋ uami. 11 Lɨci + Saimon Pita agaŋ hunɨga hɨvɨ mɨguavɨla mɨkɨdiŋ agadɨ magɨlɨci idu caba hɨvɨ vemi. La igavɨci hehɨlaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ akape sɨbaŋ hɨniavɨmi. Lɨhavɨci hehɨlaŋ agɨladɨ lugɨlavɨci ua 153 iahami. Agadɨ ala hehɨlaŋ agɨlaŋ mɨkɨdiŋ agadɨ ma hɨnilahavɨmi.
12 Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ vevɨla maci daŋ hehɨlaŋ daŋ nɨhalaŋ uami. Lɨci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ haiabɨla iaha sɨhɨvia abitɨhɨben aba lɨhavɨmi. Nama ani aba abɨben aba lɨhavɨmi. Agadɨ ala nusaŋ lɨdavɨla ma abitɨhavɨmi. Nɨbɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Hana aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. 13 La + igasulavɨdaci Jisasɨ agaŋ avɨŋ caba uavɨla maci luli daŋ hehɨlaŋ daŋ viavɨla nudɨ hulemɨlɨ agɨlasaŋ iguci navɨmi.
14 Jisasɨ + hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahavɨla nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ pɨŋ ahica tɨbɨ iahami. Lavɨla hadɨhu cɨhu tɨbɨ iahami. Lɨci nulɨdɨ pɨŋ iahami agɨladɨ lugɨlavɨci ua ahica pam tɨbɨ iahami.
Jisasɨ agaŋ nudɨ sabaŋ sipsipɨ me agɨladɨ migɨla migɨla saŋ Pita dɨ abami.
15 Jisasɨ + agaŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula sɨmɨŋ navɨmi. Na fɨhala Saimon Pita dɨ abitɨhami. Jon dɨ ninaŋ Saimon uami. Nama viaŋ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilanaŋ ua hɨma uami. Nama mavɨn hekɨlɨ hɨnilanaŋ agaŋ hulaŋ limu hɨhɨle mavɨn hekɨlɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ lɨvalɨlalɨ akua uami. Lɨci Pita agaŋ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Ha amɨŋ abɨnaŋ uami. Nama igɨlanaŋ uami. Viaŋ nama hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilan uami. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Iadɨ sabaŋ sipsipɨ ninaŋ me agɨlasaŋ sɨmɨŋ igunɨha uami.
16 La + nudɨ cɨhu tɨbɨ abitɨhami. Jon dɨ ninaŋ Saimon uami. Nama viaŋ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilanaŋ ua hɨma uami. Lɨci Pita nudɨ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Ha amɨŋ abɨnaŋ uami. Nama igɨlanaŋ uami. Viaŋ nama hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilan uami. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Nama iadɨ sabaŋ sipsipɨ me agɨladɨ migɨlɨha uami.
17 La + nudɨ cɨhu tɨbɨ abitɨhami. Jon dɨ ninaŋ Saimon uami. Nama viaŋ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilanaŋ ua hɨma uami. Jisasɨ agaŋ cɨhu tɨbɨ nameŋ abɨci nama viaŋ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilanaŋ uci Pita agaŋ nudɨ ciaŋ agasaŋ mavɨn mɨŋamɨŋa ma hɨjɨŋalami. Lavɨla Jisasɨ dɨ nameŋ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Nama akuaba akuaba sɨkasɨkan agɨladɨ igɨlanaŋ uami. Nama igɨlanaŋ uami. Viaŋ nama hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilan uami. Lɨci Jisasɨ nudɨ abami. Iadɨ sabaŋ sipsipɨ me agɨlasaŋ sɨmɨŋ igunɨha uami. 18 Viaŋ + nadɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Nama hulaŋ mɨnibɨlɨ hɨnihɨni lavi lɨbɨhahavɨla abeba uben aba nadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ulanaŋ uami. Agadɨ ala nama hadi hadi lavɨla human mɨŋaiahɨnaŋ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nadɨ lavi lɨbɨhahavɨbali uami. Lɨbɨhahavɨla haiabɨla nama uu saŋ valɨlanaŋ heŋ via uavɨbali uami. 19 Hulaŋ + limu hɨhɨle Pita dɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ akuaba akuaba me lɨhavɨbali agasaŋ abami. Hameŋ lɨhavɨci hɨmɨci hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ igavɨla nusaŋ ala Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahavɨbali agasaŋ avi abami. La Pita dɨ nameŋ abami. Iadɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨha uami.
Jisasɨ agaŋ nudɨ hulemɨlɨ mu agasaŋ pam mavɨn hekɨlɨ hɨniadami.
20 Pita + agaŋ limu cimɨlavɨla hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniadami agadɨ igami. Igɨdaci nulɨdɨ sɨvɨ vemi. Hulaŋ nɨbu ala sɨmɨŋ hudɨmɨda nana hɨniavɨmi hadɨhu nudɨ hali agadɨ Jisasɨ dɨ apagaŋ heŋ lamɨci uci abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Akɨ hulaŋ agaŋ nadɨ ilasɨbali uami. 21 Pita agaŋ hulaŋ nulɨdɨ sɨvɨ vemi agadɨ igavɨla Jisasɨ dɨ abitɨhami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Hulaŋ mu nagadɨ avi akɨ lɨhavɨci hɨmɨbali uami. 22 Lɨci + Jisasɨ abami. Ha nadɨ sibɨla hɨma uami. Nama iadɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia lubiahɨlɨha uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlɨben uami. Hulaŋ nagaŋ hɨmɨbavɨla hɨmɨbali uami. Hɨhi hɨnibavɨla hɨhi hɨnidaci viaŋ cɨhu veben uami.
23 Jisasɨ hameŋ abɨci hulaŋ limu hɨhɨle Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨhadami agɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Hulemɨlɨ mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨnilalɨ agaŋ ma hɨmɨbali uavɨmi. Lɨhavɨci ciaŋ hɨjɨ agaŋ haiabɨla mu hɨvɨ mu hɨvɨ umi. Agadɨ ala Jisasɨ hameŋ ma abami. Nɨbu nameŋ abami. Ha nadɨ sibɨla hɨma uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlɨben uami. Hulaŋ nagaŋ hɨmɨbavɨla hɨmɨbali uami. Hɨhi hɨnibavɨla hɨhi hɨnidaci viaŋ cɨhu veben uami.
24 Hulemɨlɨ + mu Jisasɨ nusaŋ mavɨn hekɨlɨ hɨniadami agaŋ akuaba akuaba igadami agɨladɨ hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ ciaŋ suladami. La ciaŋ agɨladɨ manasɨŋ hɨvɨ lɨbami. Ciaŋ lɨbami agaŋ nɨbu amɨŋ. 25 Jisasɨ + akuaba akuaba sibɨla mu mu avi vimi. Agadɨ ala nɨbɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Alaŋ ciaŋ nagɨladɨ manasɨŋ hɨtɨŋ hɨtɨŋ hɨvɨ lɨbɨmɨli hɨniavɨdaci uavɨmi. Aludɨ fɨli nagaŋ manasɨŋ agɨladɨ lamalama hɨsɨŋ fipɨ agaŋ apalɨ lɨbali uavɨmi. Hameŋ hɨji igahɨlavɨla ma lɨba fɨhalavɨmi.
+ 21:2 21.2 Mt 4.21, Jo 1.45-51, 20.24 + 21:3 21.3 Lu 5.5 + 21:4 21.4 Jo 20.14 + 21:5 21.5 Lu 24.41 + 21:6 21.6 Lu 5.4-7 + 21:7 21.7 Mt 14.29, Jo 13.23, 20.2 + 21:11 21.11 Lu 5.6 + 21:13 21.13 Jo 6.11, HJL 10.41 + 21:14 21.14 Jo 20.19, 20.26 + 21:15 21.15 Mt 26.33, Jo 1.42 + 21:16 21.16 HJL 20.28, Ib 13.20, 1 Pi 2.25 + 21:17 21.17 Jo 13.38, 16.30 + 21:18 21.18 Jo 13.36, HJL 12.3-4 + 21:19 21.19 Mt 16.24-25, Mk 1.17, Jo 13.36, 2 Pi 1.13-14 + 21:20 21.20 Jo 13.23-25, 20.2 + 21:22 21.22 Mt 16.27-28, 25.31, 1 Ko 4.5, CHL 22.7, 22.20 + 21:24 21.24 Jo 19.35, 3 Jo 1.12 + 21:25 21.25 Jo 20.30