5
Jisasɨ agaŋ hulaŋ mu Betesɨda avɨli sɨmɨ tulɨ caba hɨniadami agadɨ huaci lamami.
Vɨdɨvɨdɨŋ abalamɨci ci lɨci Jisasɨ agaŋ Jelusalem haiabɨla umi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agadɨ igɨben aba umi. Avɨli sɨmɨ tulɨ hekɨlɨ mu agaŋ Jelusalem haiabɨla heŋ hɨniadami. Nɨbu haiabɨla agadɨ lua hɨbɨ ivu ivu mu agadɨ mikɨ heŋ hɨniadami. Lua hɨbɨ ivu ivu agadɨ ibi nɨbu sabaŋ sipsipɨ uu veve hɨdavɨhadami agɨladɨ hɨbɨ ivu ivu. Ibɨlu ciaŋ hɨvɨ avɨli sɨmɨ tulɨ agadɨ Betesɨda uavɨhadami.* Avɨli sɨmɨ tulɨ caba caba heŋ ulaŋ matalɨŋ human limu fɨhala agɨlaŋ hameŋ hɨniavɨhadami. 3-4 Hɨniavɨdaci ulaŋ matalɨŋ heŋ hulaŋ iamɨgali hɨmuhɨmu daŋ agɨlaŋ ani hɨniavɨhadami. Hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle lamɨgaŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ hɨniavɨhadami. Limu hɨhɨle hɨcɨ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ agɨlaŋ hɨniavɨhadami. Limu hɨhɨle henaŋ hɨmahɨma agɨlaŋ hɨniavɨhadami.*
Hulaŋ mu hɨmuhɨmu daŋ hɨnidaci hualɨ 38 umi. Nɨbu avi ulaŋ matalɨŋ heŋ hɨniadami. Heŋ hɨnidaci Jisasɨ nudɨ igɨci ani valɨ hɨnimi. Lɨci Jisasɨ hɨji nameŋ lamami. Hulaŋ nagaŋ vaka sɨbaŋ hɨmuhɨmu hɨmami agaŋ hameŋ laci ala hɨnidi uami. Lavɨla nudɨ abitɨhami. Nama nadɨ hadipɨlɨ agaŋ huaci hɨnihɨni saŋ lɨnaŋ uami. Lɨci hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ agaŋ abami. Manɨgali uami. Avɨli sɨmɨ tulɨ agaŋ minam minam lamalama hɨnidaci hulaŋ mu iadɨ ahɨliahua via ua avɨli sɨmɨ tulɨ muji heŋ ma lamɨlalɨ uami. Viaŋ nukeŋ simɨsimɨ udalɨŋ hulaŋ limu hɨhɨle hɨmuhɨmu daŋ agɨlaŋ iadɨ lɨvala lɨvala uu nɨbɨlaŋ mɨse avɨli sɨmɨ tulɨ heŋ mɨguavɨlalɨ uami. Mɨgumɨgu huaci lɨhavɨlalɨ uami.
Lɨci + Jisasɨ nudɨ abami. Nama iaha nadɨ vadɨm agadɨ via havavɨla uha uami. Lɨci hulaŋ agadɨ hadipɨlɨ agaŋ lɨhalɨha sɨbaŋ huaci lavɨhemi. Lɨci iaha nudɨ vadɨm agadɨ via havavɨla umi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ hameŋ lɨmi. 10 Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ hulaŋ agadɨ igavɨla abavɨmi. Iabi alaŋ aludɨ alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ hɨnidalu uavɨmi. Nama akɨ saŋ vadɨm agadɨ via havavɨla hɨdadanaŋ uavɨmi. Vadɨm hameŋ havahava hɨdahɨda nɨbu hɨbuŋ uavɨmi. 11 Lɨhavɨci hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ huaci lɨmi agaŋ iaha nulɨdɨ abami. Hulaŋ iadɨ huaci lami agaŋ abi uami. Nadɨ vadɨm agadɨ via havavɨla uha aba abɨci hameŋ ladin uami. 12 Lɨci cɨhu ala abitɨhavɨmi. Ani agaŋ nadɨ abɨci vadɨm agadɨ via havavɨla uadanaŋ uavɨmi. 13 Hameŋ abavɨci hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ huaci lɨmi agaŋ nudɨ aniaba huaci lamami agadɨ nɨbu sɨhɨvia sɨbaŋ ma igami. Hulaŋ iamɨgali akape sɨbaŋ fipɨ heŋ hɨniavɨdaci Jisasɨ nudɨ huaci lamavɨla vala umi sadaŋ sɨhɨvia ma igami.
14 Lɨci + Jisasɨ agaŋ hɨdavɨla Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ lua caba agadɨ hɨbɨ ivu ivu heŋ ivoumi. Ivo igɨci hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ huaci lɨmi agaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ hɨnimi. Lɨci Jisasɨ hulaŋ agadɨ nameŋ abami. Nama ci huaci lɨnaŋ uami. Nama cɨhu cɨhu lusɨŋ sɨbɨlɨ vimɨnaŋ uami. Nama hameŋ lavɨla vɨhɨlɨ hekɨlɨ mu cɨhu ala igɨbanaŋ uami. 15 Lɨci hulaŋ hɨmuhɨmu daŋ huaci lɨmi agaŋ uavɨla Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ abami. Hulaŋ iadɨ huaci lami agaŋ nɨbu Jisasɨ uami.
16 Lɨci + hadɨhu heŋ ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ hɨdɨlɨ maha Jisasɨ dɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ igahɨlavɨmi. Nɨbu alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ sibɨla vimi sadaŋ nudɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ igahɨlavɨmi. 17 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Iadɨ Iavaŋ avi sibɨla hameŋ laci hameŋ laci vivi vevɨla iabi ci iahi uami. Iabi viaŋ avi hameŋ laci ala sibɨla agadɨ vilan uami. 18 Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla Jisasɨ dɨ amɨŋ sɨbaŋ ifɨhɨmuhɨmu saŋ lɨhavɨmi. Sibɨla alusɨsɨ mɨhiŋ hɨvɨ vimi agasaŋ ifɨhɨmɨbalu aba lɨhavɨmi. Asɨ nɨbu iadɨ Iavaŋ aba abavɨla Asɨ dɨ uvɨsɨjiŋ viben aba lɨmi agasaŋ avi ifɨhɨmɨbalu aba lɨhavɨmi.
Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ sibɨla vivi hɨsɨŋ ibi daŋ hɨniadami.
19 Jisasɨ + agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨladɨ cɨhu hɨbɨŋ abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ nudɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ akuaba akuaba sibɨla ma vilalɨ uami. Nɨbu Iaganu nukeŋ akuaba akuaba sibɨla vilalɨ agadɨ iga iga hameŋ laci ala vilalɨ uami. 20 Iaganu + agaŋ Ninanu saŋ mavɨn hekɨlɨ sɨbaŋ hɨnilalɨ uami. Lɨdɨŋ akuaba akuaba sibɨla vilalɨ agɨladɨ Ninanu dɨ abalamɨlalɨ uami. Hameŋ sadaŋ Ninanu saŋ sibɨla hekɨlɨ hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agɨladɨ avi abalamɨdaci iga iga vibali uami. Vivi sibɨla limu hɨhɨle vihadami agɨladɨ lɨvalɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iga iga i amɨŋ ala aba abavɨbali aba hameŋ lɨbali uami. 21 Hulaŋ + hɨmavɨdaci Iaganu agaŋ abɨdaci cɨhu hɨhi iahavɨlalɨ uami. Iahaiaha huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. Ninanu avi hameŋ ala nudɨ nukeŋ hɨji agadɨ lubiahɨlahɨla hulaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨladɨ lɨbɨmɨŋamɨŋa abɨdaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. 22 Iaganu + agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ma lɨbɨmɨgumɨgu abɨbali uami. Lɨbɨmɨgumɨgu aba aba sibɨla agadɨ Ninanu dɨ human hɨvɨ ci lamami uami. 23 Hulaŋ + iamɨgali agɨlaŋ Ninanu dɨ ibi mɨŋaiahavɨbali aba hameŋ lɨmi uami. Iaganu dɨ ibi mɨŋaiahavɨbali hameŋ ala Ninanu dɨ ibi agadɨ avi mɨŋaiahavɨbali aba hameŋ lɨmi uami. Hulaŋ iamɨgali Ninanu dɨ ibi ma mɨŋaiahavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ Iaganu agaŋ Ninanu dɨ abɨci vemi agadɨ ibi avi ma mɨŋaiahavɨlalɨ uami. 24 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Hulaŋ iamɨgali iadɨ ciaŋ igahɨlahɨla iadɨ Iavaŋ iadɨ abɨci vemin agasaŋ avi hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Nɨbɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. Nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ ma abɨbali uami. Nɨbɨlaŋ hɨmahɨma agadɨ ci lɨvalavi uami. Lɨvalavɨla iabi huaci hameŋ laci hameŋ laci ci hɨniavadi uami. 25 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Asɨ akuaba akuaba lɨben aba li agadɨ mɨhiŋ agaŋ amɨŋ ci iahadi uami. Hulaŋ iamɨgali hɨmavɨmi agɨlaŋ uami. Asɨ dɨ Ninaŋ agaŋ nulɨdɨ abɨdaci nudɨ sugɨ mɨtɨ igahɨlavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali ciaŋ igahɨlavɨlalɨ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. 26 Huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni agadɨ hɨdɨlɨ nɨbu Iaganu nukeŋ uami. Hameŋ sadaŋ Ninanu saŋ vɨdɨvɨdɨŋ igulalɨ uami. Igudaci nɨbu avi huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni agadɨ hɨdɨlɨ hɨnilalɨ uami. 27 Nɨbu + Hulaŋ dɨ Ninaŋ uami. Hameŋ sadaŋ nɨbu hulaŋ iamɨgali agɨladɨ lɨbɨmɨgumɨgu aba aba saŋ Iaganu agaŋ nusaŋ ibi ci igumi uami. 28 Namɨlaŋ iadɨ ciaŋ agasaŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ igahɨlɨmɨlaŋ uami. Asɨ akuaba akuaba lɨlɨ saŋ abɨlalɨ agɨlaŋ amɨŋ ci iahavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali sudɨ haca hɨvɨ hɨniavadi agɨlaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ sugɨ mɨtɨ igahɨlavɨbali uami. 29 Lɨdɨŋ + sudɨ haca agɨladɨ valavala iahavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba sibɨla huaci huaci vihavɨlalɨ agɨlaŋ hɨhi iahavɨla huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lusɨŋ sɨbɨlɨ sɨbɨlɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ cɨhu hɨhi iahavɨci nulɨdɨ sɨbɨlɨ lamalama saŋ abɨbali uami.
Hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ Jisasɨ saŋ abavɨmi.
30 Jisasɨ + nameŋ abami. Viaŋ akuaba akuaba agɨladɨ iadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ma lɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla naludɨ lusɨŋ agɨladɨ lamalɨhɨlɨlan uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji agadɨ ma lubiahɨlɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ dɨ hɨji agadɨ pam lubiahɨlɨlan uami. Nɨbu ala iadɨ abɨci vemin uami. Hameŋ sadaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨlan agaŋ nɨbu sɨlɨvɨ sɨbaŋ uami. 31 Viaŋ + akuaba akuaba lɨlan agɨlasaŋ ciaŋ sulɨlan uami. Sulɨdalɨŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ agasaŋ amɨŋ sulɨlalɨ aba ma abɨbalaŋ uami. 32 Agadɨ + ala iadɨ Iavaŋ agaŋ avi iadɨ sibɨla agasaŋ ala aba aba hɨnilalɨ uami. Viaŋ igɨlan uami. Ciaŋ nɨbu sulɨlalɨ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ uami. 33-34 Asɨ + naludɨ ahɨliahudaci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalaŋ agasaŋ igahɨlahɨla naludɨ abɨlan uami. Viaŋ nukeŋ igɨlɨŋ hulaŋ mu dɨ ciaŋ agaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ ahɨliahua vɨdɨvɨdɨŋ ma iguvi uami. Vaka Jon dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla saŋ hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ abɨlaŋ nudɨ pɨŋ uavalɨ uami. Uavɨci Jon agaŋ iasaŋ ala ciaŋ agadɨ sulalɨ uami. Ciaŋ nɨbu sulalɨ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ uami. 35 Jon + nɨbu unɨ abɨlu me hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ abɨlu igulalɨ uami. Lɨdaci naludɨ hɨji humɨgaŋ agɨlaŋ abɨlu agasaŋ hɨjɨŋalaŋala saŋ lɨhavɨlalɨ uami. Agadɨ ala naludɨ hɨjɨŋalaŋala hɨji agɨlaŋ hutesɨ sɨbaŋ ma hɨniavɨlalɨ uami. 36 Iadɨ + Iavaŋ agaŋ sibɨla akape agɨladɨ iasaŋ igumi uami. Iguavɨla sibɨla agɨladɨ vi fɨhala fɨhala saŋ iadɨ abami uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ viaŋ sibɨla vilan agɨladɨ iga iga abavɨlalɨ uami. Iaganu nukeŋ nudɨ abɨci vemi aba abavɨlalɨ uami. Sibɨla hameŋ agɨlaŋ ciaŋ Jon sulalɨ agadɨ lɨvalavɨlalɨ uami. 37 Iadɨ + Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Nɨbu nukeŋ iasaŋ ala haiabɨla iaha abami uami. Agadɨ ala namɨlaŋ nudɨ sugɨ mɨtɨ agadɨ ma sɨbaŋ igahɨlɨlalaŋ uami. Nudɨ mugaŋ lamɨgaŋ agadɨ avi ma igɨlalaŋ uami. 38 Iadɨ Iavaŋ iadɨ abɨci vemin agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ iadɨ Iavaŋ dɨ ciaŋ agaŋ avi naludɨ hɨji humɨgaŋ hɨvɨ ma hɨnilalɨ uami. 39 Namɨlaŋ + hɨji nameŋ lamɨlalaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ nudɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨnidi agaŋ alaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ abami aba abɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ Asɨ dɨ ciaŋ akape nudɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ iga iga lametɨhɨlalaŋ uami. Agadɨ ala Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ iasaŋ avi haiabɨla iahaiaha abadami uami. 40 Namɨlaŋ + iadɨ pɨŋ veve huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni saŋ valɨlalaŋ uami. 41 Viaŋ + ibi hekɨlɨ vɨdɨvɨdɨŋ daŋ agadɨ hulaŋ hɨhɨle agɨladɨ hɨvɨ ma vilan uami. 42 Viaŋ naludɨ igɨlan uami. Namɨlaŋ Asɨ hula hɨnihɨni saŋ mavɨn hekɨlɨ ma hɨnilalaŋ uami. 43 Viaŋ + iadɨ Iavaŋ dɨ ibi hɨvɨ vemin uami. Velɨŋ namɨlaŋ iasaŋ ma hɨjɨŋalɨlalaŋ uami. Agadɨ ala hulaŋ mu nudɨ nukeŋ ibi hɨvɨ veci nusaŋ hɨjɨŋalɨlalaŋ uami. 44 Namɨlaŋ + naludɨ nukeŋ hɨdɨlɨ pam agɨlaŋ naludɨ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ pam lɨlalaŋ uami. Asɨ naludɨ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ ma lɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ uami. 45 Namɨlaŋ + hɨji nameŋ lamɨmɨlaŋ uami. Nɨbu nudɨ Iaganu dɨ hɨvɨ uavɨla aludɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ lɨbɨmɨgumɨgu abɨbali aba abɨmɨlaŋ uami. Mosesɨ nɨbu aludɨ ahɨliahubali aba abɨmɨlaŋ uami. Nɨbu naludɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlasaŋ lɨbɨmɨgumɨgu ciaŋ abɨbali uami. 46 Namɨlaŋ + Mosesɨ dɨ ciaŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨla ha iadɨ ciaŋ agasaŋ avi hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨvalaŋ uami. Mosesɨ agaŋ iasaŋ ala abavɨla ciaŋ manasɨŋ hɨvɨ lɨbami uami. 47 Agadɨ + ala ciaŋ nɨbu lɨbami agasaŋ namɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ agasaŋ avi hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨbalaŋ uami.
* 5:2 5.2 Hulaŋ hɨji hutesɨ hutesɨ daŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nameŋ abavɨlalɨ. Avɨli sɨmɨ tulɨ agadɨ ibi Betɨsata uavɨlalɨ. * 5:3-4 5.3-4 Hulaŋ hɨji hutesɨ hutesɨ daŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nameŋ abavɨlalɨ. Jon agaŋ ciaŋ limu hɨhɨle agɨladɨ avi lɨbami uavɨlalɨ. Avɨli agasaŋ makamɨŋamɨŋa hɨniavɨdaci pabiŋ tɨbɨ pabiŋ tɨbɨ Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agaŋ avɨli sɨmɨ tulɨ heŋ mɨgumɨgu avɨli agadɨ minam minam lamadami aba abami uavɨlalɨ. Avɨli agaŋ minam lamɨdaci hulaŋ mu hɨmuhɨmu daŋ agaŋ nɨbu mɨse avɨli sɨmɨ tulɨ heŋ mɨguci nudɨ hɨmuhɨmu agaŋ heŋ sɨvɨlɨbali aba abami uavɨlalɨ. + 5:8 5.8 Mt 9.5-6 + 5:10 5.10 CV 20.8-11, Neh 13.19, Jer 17.21, Mt 12.2, Mk 2.24, Lu 13.14, Jo 9.14 + 5:14 5.14 Jo 8.11 + 5:16 5.16 Mt 12.14 + 5:17 5.17 Jo 9.4, 14.10 + 5:18 5.18 Mt 26.4, Jo 7.1, 7.19, 7.30, 10.30, 10.33, Fl 2.6 + 5:19 5.19 Jo 5.30, 8.28-29, 12.49, 14.10 + 5:20 5.20 Mt 3.17, Jo 3.35, 2 Pi 1.17 + 5:21 5.21 Lo 32.39, 1 Sml 2.6, 2 Kin 5.7, Lu 7.14, 8.54, Jo 11.25, 11.43, Lom 4.17, Ef 2.4-5 + 5:22 5.22 Mt 11.27, Jo 3.17, 5.27, 9.39, HJL 10.42, 17.31, 1 Pi 4.5 + 5:23 5.23 Fl 2.10-11, 1 Jo 2.23 + 5:24 5.24 Jo 3.15-18, 6.40, 8.51, 1 Jo 3.14 + 5:25 5.25 Jo 5.28, Ef 2.1, 2.4-6, Kl 2.13 + 5:27 5.27 Dan 7.13-14, 7.22, Jo 5.22, HJL 10.42, 17.31 + 5:29 5.29 Ais 26.19, Dan 12.2, Mt 16.27, Jo 6.40, HJL 24.15, 1 Ko 15.51-52, 1 Te 4.16 + 5:30 5.30 Mt 26.39, Jo 4.34, 5.19, 6.38-39 + 5:31 5.31 Jo 8.13-14, CHL 3.14 + 5:32 5.32 Mt 3.17, Jo 5.36-37, 8.18, 1 Jo 5.6-9 + 5:33-34 5.33-34 Jo 1.19-34, 3.27-30, Ef 2.8-9, Ta 3.4-5 + 5:35 5.35 Mt 13.20-21, Mk 6.20, 2 Pi 1.19 + 5:36 5.36 Jo 3.2, 10.25, 10.38, 14.11, 1 Jo 5.9 + 5:37 5.37 Mt 3.17, 17.5, Mk 1.11, Lu 3.22, Jo 5.32, 6.27, 8.18, 1 Ti 1.17, 1 Jo 4.12 + 5:39 5.39 Lo 18.15-18, Lu 16.29, 24.27, 24.44, Jo 5.46, HJL 13.27, 17.11, 2 Ti 3.15, 1 Pi 1.10-11 + 5:40 5.40 Jo 1.11, 3.19 + 5:41 5.41 Jo 5.33-34, 1 Te 2.6 + 5:43 5.43 Mt 24.4-5, 24.24 + 5:44 5.44 Jo 12.43, Lom 2.29 + 5:45 5.45 Lo 31.26-27, Lom 2.12 + 5:46 5.46 HM 3.15, Lo 18.15-18, Jo 1.45, HJL 3.22, 26.22 + 5:47 5.47 Lu 16.31