6
Jisasɨ agaŋ hulaŋ 5,000 agɨlasaŋ sɨmɨŋ igunami.
(Matiu 14.13-21 mu Makɨ 6.30-44 mu Lukɨ 9.10-17)
Hameŋ aba fɨhalavɨla Jisasɨ agaŋ Galili idu hekɨlɨ limu heŋ ivoumi. Idu agadɨ ibi mu Taibeliasɨ. Jisasɨ agaŋ hulaŋ iamɨgali akape hɨmuhɨmu daŋ agɨladɨ mɨŋahihɨladami. Lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ mu sihɨ mu sihɨ abalamadami agɨladɨ igavɨhadami. Iga iga nɨbu hula hɨdavɨhadami. Lɨhavɨdaci Jisasɨ agaŋ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula halu agadɨ iahumitavɨla alɨhaŋ heŋ mɨgahɨniavɨmi. Hadɨhu + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ mɨhiŋ hekɨlɨ agaŋ mikɨ mikɨ lɨmi. Mɨhiŋ hekɨlɨ ha Asɨ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ valɨci huaci hɨniavɨmi agadɨ mɨhiŋ hekɨlɨ. Mɨgahɨniavɨdaci + Jisasɨ agaŋ igoua igave igɨci hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ ve lagulama hɨniavɨmi. Lagulama hɨniavɨdaci Filipɨ dɨ abitɨhami. Alaŋ iabi maci luli abeŋ hɨsɨŋ lavavɨla hulaŋ iamɨgali nagɨlasaŋ igunɨbalu uami. Nɨbu Filipɨ dɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ iga iga saŋ nudɨ abitɨhami. Agadɨ ala nɨbu nukeŋ hɨji ci lamami. Viaŋ hameŋ hameŋ lɨben uami.
Lɨci Filipɨ agaŋ abami. Alaŋ maci luli anɨm hɨlɨcɨ 200 hɨvɨ lavɨmɨli hulaŋ iamɨgali hɨtɨŋ hɨtɨŋ agɨlaŋ navɨci maci luli agɨlaŋ tɨbɨ mɨgavɨbali uami. Nudɨ hulemɨlɨ mu Edɨlu agaŋ avi nɨbɨlaŋ hula hɨnimi. Nɨbu Saimon Pita dɨ imanu. Nɨbu nameŋ abami. Hulemɨlɨ + cɨki mu agaŋ maci luli human limu fɨhala hameŋ agɨladɨ via hɨnidi uami. Maci agadɨ halɨha cahu bali hɨvɨ vihavalɨ uami. Hehɨlaŋ culɨ culɨ avi ahica sɨbaŋ via hɨnidi uami. Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali akape hɨniavadi uami. Maci luli human limu fɨhala agɨlaŋ tɨbɨ mɨgavɨbali uami. Hehɨlaŋ ahica agɨlaŋ avi tɨbɨ mɨgavɨbali uami. 10 Lɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abɨlaŋ mɨgahɨniavɨm uami. Lɨci hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abavɨci humɨsɨ sabɨ sabɨ heŋ mɨgahɨniavɨmi. Mɨgahɨniavɨdaci hulaŋ agɨladɨ laci lugɨlavɨci ua 5,000 iahami.
11 Mɨgahɨniavɨci Jisasɨ maci luli daŋ hehɨlaŋ culɨ culɨ daŋ vimi. Viavɨla igaiahua iga iga Asɨ dɨ huaci uavɨla mɨŋa cɨkɨ cɨkɨ lavɨla hulaŋ iamɨgali mɨgahɨniavɨmi agɨlasaŋ igumi. Iguci nulɨdɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ vivi navɨmi. 12 Navɨci ci lɨci Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ abami. Maci luli cɨkaŋ cɨkaŋ agɨlaŋ hɨniavɨla sɨbɨlɨ lɨhavɨmɨdɨ uami. Viavɨla hihɨla lamɨhalaŋ uami. 13 Lɨci maci luli cɨkaŋ cɨkaŋ agɨladɨ cinacina human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ hɨvɨ hudavɨci cinacina agɨlaŋ mɨlavɨmi.
14 Lɨhavɨci + hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ igavɨla i uavɨla abavɨmi. Amɨŋ sɨbaŋ uavɨmi. Asɨ agaŋ nudɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ nagadɨ ala abɨci fɨli neŋ vemi uavɨmi. 15 Lavɨla + nɨbɨlaŋ hɨji nameŋ lamavɨmi. Alaŋ Jisasɨ dɨ mɨŋalɨvavɨla abɨmɨli aludɨ manɨgali hɨnibali uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ hɨji agadɨ ci igami. Igavɨla nulɨdɨ vala nɨbu hɨtɨŋ halu heŋ iahumi.
Jisasɨ avɨli sabɨ hɨvɨ lagulagu umi.
(Matiu 14.22-33 mu Makɨ 6.45-52)
16-17 Uaiaŋ sijaŋ sijaŋ hɨlɨdaci Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ Galili idu hekɨlɨ caba mɨguavɨla hunɨga hɨvɨ mɨgua mɨgahɨniavɨmi. Mɨgahɨniavɨdaci Jisasɨ nulɨdɨ pɨŋ ma ve iahami. Lɨci nɨbɨlaŋ nudɨ valavɨla idu limu caba ivaveben aba lɨhavɨmi. La Kapelɨneam haiabɨla saŋ vehavɨdaci hɨfɨlɨ lɨmi. 18 Lɨci huŋe hekɨlɨ vemi. Huŋe vedaci avɨli agaŋ aibubuŋ hekɨlɨ ifu ifu vemi. 19 Aibubuŋ hekɨlɨ ifu ifu vedaci hunɨga matamata vehavɨmi. Ve ataŋ tagɨlaŋ lɨhavɨdaci Jisasɨ idu avɨli agadɨ sabɨ hɨvɨ lagulagu nulɨdɨ sɨvɨ vedaci igavɨmi.* Igavɨdaci nulɨdɨ hunɨga agadɨ mikɨ sɨbaŋ heŋ vemi. Lɨci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ iga iga lɨdavɨmi. 20 Lɨdavɨci nulɨdɨ abami. Lɨdɨmɨlaŋ uami. Viaŋ nukeŋ ala ven uami. 21 Hameŋ abɨci hɨjɨŋalavɨmi. Hɨjɨŋalavɨla abavɨci hunɨga tulɨ hɨvɨ mɨgua mɨgahɨnimi. Lɨci vevɨla Kapelɨneam haiabɨla lɨhalɨha iahavɨmi.
Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ dɨ suhɨlavɨmi.
22 Iaha hɨniavɨci mɨŋalahɨci hulaŋ iamɨgali idu hekɨlɨ limu caba hɨniavɨmi agɨlaŋ nameŋ abavɨmi. Alaŋ amɨli hunɨga mu ma igɨmalamɨlu uavɨmi. Hunɨga pabiŋ sɨbaŋ hɨnidaci igɨmalamɨlu uavɨmi. Hunɨga agadɨ hɨvɨ Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula ma mɨgumalami uavɨmi. Nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ pam hunɨga hɨvɨ mɨguavɨla uavɨmalami uavɨmi. 23 Hameŋ + abavɨdaci hunɨga hɨhɨle Taibeliasɨ haiabɨla hɨsɨŋ agɨlaŋ vehavɨmi. Nulɨdɨ Hekɨlɨ agaŋ amɨli me hɨvɨ maci luli viavɨla Asɨ dɨ huaci uavɨla iguci navɨmi fipɨ heŋ ala vehavɨmi. 24 Vehavɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ hɨji nameŋ igahɨlavɨmi. Jisasɨ nɨbu nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ hula neŋ alaŋ hula ma hɨniavi uavɨmi. Hameŋ abavɨla hunɨga agɨladɨ hɨvɨ mɨguavɨla Jisasɨ dɨ suhɨlɨben aba Kapelɨneam haiabɨla uavɨmi.
Jisasɨ nɨbu Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ maci me hɨniadami.
25 Uavɨla hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ idu hekɨlɨ agadɨ limu caba heŋ uavɨmi. Ua iahua Jisasɨ dɨ igavɨla nudɨ nameŋ abavɨmi. Iavaŋ uavɨmi. Nama neŋ abadɨhu vemalamɨnaŋ uavɨmi. 26 Lɨhavɨci + abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Namɨlaŋ mu sihɨ mu sihɨ igahalaŋ agasaŋ hɨji ma igahɨlavɨla iadɨ suhɨlɨlaŋ uami. Maci luli nalusaŋ igulɨŋ navɨla humɨgaŋ lagumalamɨlaŋ agasaŋ igahɨlavɨla iadɨ suhɨla suhɨla hɨdɨlaŋ uami. 27 Namɨlaŋ + sɨmɨŋ sɨbɨlɨ lɨhavɨlalɨ agɨladɨ vivi saŋ vɨsɨvasi igumɨlaŋ uami. Sɨmɨŋ navɨdaci nulɨdɨ amɨŋ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ agɨladɨ vivi saŋ pam vɨsɨvasi iguhalaŋ uami. Iadɨ Iavaŋ agaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ lɨbɨmɨŋavɨla nusaŋ ibi hekɨlɨ iguci nɨbu sɨmɨŋ hameŋ agɨladɨ nalusaŋ igubali uami.
28 Lɨci nudɨ abavɨmi. Alaŋ akɨ me lavɨla Asɨ dɨ sibɨla vibalu uavɨmi. 29 Hameŋ + abavɨci Jisasɨ nulɨdɨ hɨbɨŋ nameŋ abami. Asɨ dɨ sibɨla nɨbu nameŋ uami. Namɨlaŋ hulaŋ Asɨ abɨci vemi agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨhalaŋ uami.
30-31 Lɨci + ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla cɨhu nudɨ hɨbɨŋ abitɨhavɨmi. Nama alusaŋ akuaba sihɨ abalamɨnaŋ igɨmɨli uavɨmi. Abalamɨnaŋ igavɨla nadɨ ciaŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨbalu uavɨmi. Vaka aludɨ iamɨlɨhali agɨlaŋ fɨli tɨbɨ kɨlɨ humɨsɨ akuaba akuaba apalɨ heŋ hɨnihɨni maci mana agɨladɨ navɨhadami uavɨmi. Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uavɨmi. Nɨbu maci Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ viavɨla hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ iguci navɨmi aba abami uavɨmi. Agadɨ ala akɨ me sihɨ agadɨ abalamɨbanaŋ uavɨmi. 32 Lɨhavɨci Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ nameŋ abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Maci Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ navɨmi ha Mosesɨ ma iguci navɨmi uami. Ha iadɨ Iavaŋ agaŋ maci amɨŋ nudɨ haiabɨla hɨsɨŋ agɨladɨ naludɨ iamɨlɨhalinalu agɨlasaŋ iguci navɨmi uami. Nalusaŋ avi igudaci nɨlalaŋ uami. 33 Asɨ agaŋ maci nudɨ haiabɨla hɨniavɨlalɨ agɨladɨ igudaci fɨli neŋ mɨgavɨlalɨ uami. Mɨgavɨdaci hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlaŋ maci agɨladɨ nana huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami.
34 Lɨci + nudɨ abavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ uavɨmi. Maci agadɨ alusaŋ cɨhu tɨbɨ cɨhu tɨbɨ iguha uavɨmi. 35 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ nukeŋ maci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ me hɨnilan uami. Hulaŋ mu iadɨ pɨŋ vevɨla humɨgaŋ saŋ ma hɨmɨbali uami. Hulaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨla avɨli saŋ avi ma hɨmɨbali uami. 36 Viaŋ + naludɨ nameŋ abacin uami. Namɨlaŋ iadɨ ci igɨlalaŋ aba abacin uami. Agadɨ ala iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ aba abacin uami. 37 Iadɨ + Iavaŋ agaŋ viaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨla saŋ iadɨ abami uami. Nɨbɨlaŋ ala iadɨ pɨŋ vehavɨbali uami. Hulaŋ iamɨgali aniaba iadɨ pɨŋ vehavɨci uami. Ha viaŋ nulɨdɨ ma lahulɨŋ uavɨbali uami. 38-39 Viaŋ + iadɨ nukeŋ hɨji lubiahɨlahɨla hɨdahɨda saŋ ma vemin uami. Viaŋ iadɨ Iavaŋ dɨ hɨji lubiahɨlahɨla saŋ vemin uami. Nɨbu iadɨ abɨci nudɨ haiabɨla valavɨla fɨli neŋ vemin uami. Akuaba akuaba lɨlɨ saŋ iadɨ abami agaŋ nɨbu nameŋ uami. Hulaŋ iamɨgali agɨladɨ migɨla migɨla saŋ abɨci vemin uami. Viaŋ nulɨdɨ migɨla migɨla ma valɨdalɨŋ sɨbɨlɨ lɨhavɨbali uami. Akuaba akuaba fɨli hɨsɨŋ hɨvɨ hɨsɨŋ sɨvɨla sɨvɨla mɨhiŋ heŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abɨdalɨŋ cɨhu hɨhi iahavɨbali uami. 40 Iadɨ + Iavaŋ dɨ hɨji nɨbu nameŋ uami. Hulaŋ iamɨgali Ninanu dɨ iga iga nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. Akuaba akuaba fɨli hɨsɨŋ hɨvɨ hɨsɨŋ sɨvɨla sɨvɨla mɨhiŋ heŋ hulaŋ iamɨgali hɨmavɨlalɨ agɨladɨ abɨdalɨŋ cɨhu hɨhi iahavɨbali uami.
41 Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ igahɨlavɨdaci Jisasɨ agaŋ abami. Viaŋ nukeŋ Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ maci me uami. Lɨci ciaŋ hameŋ abami agasaŋ ciabɨsɨ iahuiahu abavɨmi. 42 Hulaŋ + nagaŋ Jisasɨ uavɨmi. Josepɨ dɨ ninaŋ uavɨmi. Alaŋ nudɨ numɨgaiaganu dɨ igɨlalu uavɨmi. Agadɨ ala nɨbu nameŋ abi uavɨmi. Viaŋ Asɨ dɨ haiabɨla hɨnia vemin aba abi uavɨmi. Akɨ saŋ hameŋ abi uavɨmi.
43 Hameŋ aba aba hɨniavɨdaci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ nukeŋ nukeŋ ciabɨsɨ iahumɨlaŋ uami. 44 Iadɨ + Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Hulaŋ mu nudɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ iadɨ pɨŋ ma vebali uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ nudɨ hɨji mɨŋaiaha abɨci iadɨ pɨŋ vebali uami. Veci fɨli hɨsɨŋ hɨvɨ hɨsɨŋ akuaba akuaba sɨvɨla sɨvɨla mɨhiŋ heŋ viaŋ nudɨ abɨlɨŋ cɨhu hɨhi iahɨbali uami. 45 Asɨ + dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ manasɨŋ hɨvɨ nameŋ lɨbavɨmi uami. Asɨ nukeŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ milɨbɨbali aba abavɨmi uami. Hameŋ abavɨmi sadaŋ hulaŋ mu Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ igahɨlahɨla hɨji vilalɨ agaŋ iadɨ pɨŋ velalɨ uami.
46 La + abami. Hulaŋ mu iadɨ Iavaŋ dɨ ma igami uami. Asɨ hula hɨniavɨla vemi agaŋ pam iadɨ Iavaŋ dɨ igami uami. 47 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Hulaŋ iamɨgali iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨlalɨ agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. 48 Viaŋ + nukeŋ maci huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ me hɨnilan uami. 49 Vaka aludɨ iamɨlɨhali agɨlaŋ fɨli tɨbɨ kɨlɨ humɨsɨ akuaba akuaba apalɨ heŋ hɨnihɨni maci mana agɨladɨ navɨhadami uami. Nɨbɨlaŋ ci haba hɨmavɨmi uami. 50 Agadɨ ala hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ maci Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ navɨla ma hɨmavɨbali uami. 51 Viaŋ + maci Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ me hɨnilan uami. Hulaŋ mu maci agadɨ navɨla huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali uami. Maci agadɨ iguben hana iadɨ hɨlɨcɨ me agadɨ hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨlasaŋ igudalɨŋ navɨbali uami. Nana huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami.
52 Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ abavɨmi. Hulaŋ nagaŋ akɨ me lavɨla nudɨ hɨlɨcɨ agadɨ alusaŋ iguci nɨbalu uavɨmi. 53 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Namɨlaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ hɨlɨcɨ daŋ nudɨ mɨdɨ agadɨdaŋ ma navɨla uami. Namɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci ma hɨnibalaŋ uami. 54 Hulaŋ + iamɨgali iadɨ hɨlɨcɨ daŋ iadɨ mɨdɨ agadɨdaŋ navɨla uami. Nɨbɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. Fɨli hɨsɨŋ hɨvɨ hɨsɨŋ akuaba akuaba sɨvɨla sɨvɨla mɨhiŋ heŋ nulɨdɨ abɨlɨŋ cɨhu hɨhi iahavɨbali uami. 55 Iadɨ hɨlɨcɨ ha sɨmɨŋ amɨŋ nana hɨsɨŋ uami. Iadɨ mɨdɨ hana avi nɨbu amɨŋ nana hɨsɨŋ uami. 56 Hulaŋ + iamɨgali iadɨ hɨlɨcɨ agadɨdaŋ iadɨ mɨdɨ agadɨdaŋ navɨla uami. Ha nɨbɨlaŋ viaŋ hula hɨji pabiŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. Viaŋ avi nɨbɨlaŋ hula hɨji pabiŋ laci hɨnilan uami. 57 Iadɨ + Iavaŋ agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. Nɨbu ala abɨci vemin uami. Iadɨ Iavaŋ dɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ lɨdaci viaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilan uami. Hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ iadɨ hɨlɨcɨ navɨci iadɨ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ lɨdaci nɨbɨlaŋ avi hameŋ ala huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨbali uami. 58 Maci agaŋ Asɨ dɨ haiabɨla heŋ hɨniavɨla vemi uami. Maci aludɨ iamɨlɨhali agɨlaŋ navɨla haba hɨmavɨmi hameŋ agaŋ hɨma uami. Hulaŋ mu maci Asɨ dɨ haiabɨla hɨsɨŋ agadɨ navɨla uami. Nɨbu huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibali uami. 59 Jisasɨ agaŋ Kapelɨneam haiabɨla hɨnihɨni Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ aŋam ulaŋ heŋ ivo hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨlasaŋ ciaŋ nagadɨ milɨbami.
Jisasɨ agaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni agasaŋ abami.
60 Lɨci nudɨ hulemɨlɨ akape agɨlaŋ ciaŋ Jisasɨ abami agadɨ igahɨlavɨla abavɨmi. Alaŋ ciaŋ nama abɨnaŋ agadɨ lubiahɨlahɨla saŋ vɨhɨlɨfadalu uavɨmi. Alaŋ akɨ me lubiahɨlɨbalu uavɨmi. 61 Lɨhavɨci Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ciabɨsɨ iahuavɨmi agadɨ ci igami. Lavɨla nulɨdɨ abami. Ciaŋ agaŋ naludɨ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ mɨŋaihuihu li uami. 62 La + cɨhu ala abami. Igahɨlɨhalaŋ uami. Hulaŋ dɨ Ninaŋ agaŋ haiabɨla vaka hɨnia vemi heŋ cɨhu ala ubali uami. 63 Asɨ + dɨ Amɨŋ agaŋ lɨdaci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨniavɨlalɨ uami. Nulɨdɨ hadipɨlɨ agɨlaŋ nulɨdɨ ma ahɨliahubali uami. Lɨci huaci hameŋ laci hameŋ laci ma hɨniavɨbali uami. Ciaŋ nalusaŋ milɨbin hana Asɨ dɨ Amɨŋ agasaŋ abin uami. Nɨbu lɨdaci namɨlaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalaŋ uami. 64 Agadɨ + ala naludɨ hulaŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ uami. Jisasɨ hɨdɨlɨ maha sibɨla vimi heŋ hulaŋ nudɨ ilasɨsɨ hɨsɨŋ agadɨ ci igami. Hulaŋ iamɨgali nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨbali agɨladɨ avi ci igami. 65 Lavɨla + Jisasɨ agaŋ cɨhu ala abami. Nɨbɨlaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨlalɨ agasaŋ uami. Viaŋ ciaŋ hɨdɨlɨ hameŋ agasaŋ ala naludɨ abɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ agaŋ hulaŋ mu agadɨ ma alia aba abɨci uami. Hulaŋ agaŋ iadɨ pɨŋ ma vebali uami.
66 Jisasɨ agaŋ ciaŋ agadɨ sula fɨhalɨci nudɨ hulemɨlɨ akape agɨlaŋ nudɨ valavɨla uavɨmi. Nɨbu hula cɨhu cɨhu ma hɨdavɨmi. 67 Lɨhavɨci Jisasɨ agaŋ nudɨ hulemɨlɨ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ abitɨhami. Namɨlaŋ avi iadɨ vala uben aba lɨdalaŋ uami. 68 Lɨci + Saimon Pita agaŋ cɨhu hɨbɨŋ abami. Aludɨ Hekɨlɨ uami. Alaŋ cɨhu ani dɨ pɨŋ ubalu uami. Nadɨ ciaŋ agaŋ lɨci alaŋ huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnibalu uami. 69 Alaŋ + nasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamɨlalu uami. Lɨdɨŋ hɨji nameŋ lamɨlalu uami. Nɨbu Asɨ dɨ hulaŋ huaci sɨlɨvɨ sɨbaŋ aba abɨlalu uami.
70 Lɨci Jisasɨ cɨhu hɨbɨŋ abami. Viaŋ nukeŋ hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ naludɨ lɨbɨmɨŋacin uami. Agadɨ ala naludɨ hulaŋ mu agaŋ nɨbu laguŋ uami. 71 Jisasɨ hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu ahica cɨjɨŋ agɨladɨ lɨbɨmɨŋami. Lɨbɨmɨŋami agɨladɨ hulaŋ mu Judasɨ. Nɨbu ala Jisasɨ dɨ ilasɨben aba lɨmi. Nɨbu Saimon dɨ ninanu. Saimon dɨ ibi mu Isɨkaliotɨ.
+ 6:4 6.4 Jo 2.13 + 6:5 6.5 Mt 14.14, Mk 6.34, Lu 9.12 + 6:9 6.9 2 Kin 4.43 + 6:14 6.14 HM 49.10, Lo 18.15-18, Mt 11.2-3, Jo 1.21, 2.11, 4.19, 4.25, 5.46 + 6:15 6.15 Mt 14.23, Jo 18.36 * 6:19 6.19 Alaŋ ataŋ tagɨlaŋ aba abɨlalu agasaŋ nɨbɨlaŋ 5 kilomita ua 6 kilomita uavɨhadami. + 6:23 6.23 Jo 6.11 + 6:26 6.26 Jo 6.11-12 + 6:27 6.27 Mt 3.17, Lu 3.22, Jo 1.33, 4.14, 6.48-58, HJL 2.22, 2 Pi 1.17 + 6:29 6.29 1 Jo 3.23 + 6:30-31 6.30-31 CV 16.4, 16.15, Nam 11.7-9, Neh 9.15, Sng 78.24, Mt 12.38, 16.1, Mk 8.11, Jo 2.18, 1 Ko 1.22, 10.3 + 6:34 6.34 Jo 4.14-15, 6.48-58, 7.37 + 6:35 6.35 Jo 4.14, 6.48-58 + 6:36 6.36 Jo 6.26, 6.64, 20.29 + 6:37 6.37 Mt 11.28, Jo 10.28-29, 17.6-8, 2 Ti 2.19, 1 Jo 2.19 + 6:38-39 6.38-39 Mt 26.39, Jo 4.34, 5.30, 10.28-29, 17.12, 18.9 + 6:40 6.40 Jo 3.15, 6.27, 6.47, 6.54, 11.24 + 6:42 6.42 Mt 13.55, Mk 6.3, Lu 4.22 + 6:44 6.44 Jo 6.65 + 6:45 6.45 Ais 54.13, Jer 31.34, Mai 4.2, Ib 8.10 + 6:46 6.46 Mt 11.27, Lu 10.22, Jo 1.18 + 6:47 6.47 Jo 3.15-18, 3.36, 6.40 + 6:48 6.48 Jo 6.30-35, 6.58 + 6:51 6.51 Jo 3.13, Ib 10.5, 10.10 + 6:53 6.53 Mt 26.26-28 + 6:54 6.54 Jo 4.14, 6.27, 6.40, 6.63 + 6:56 6.56 1 Jo 3.24, 4.15-16 + 6:57 6.57 Jo 15.4-5, 1 Jo 3.24 + 6:62 6.62 Mk 16.19, Jo 3.13, HJL 1.9-11, Ef 4.8 + 6:63 6.63 2 Ko 3.6 + 6:64 6.64 Jo 6.36, 13.11 + 6:65 6.65 Jo 6.44-45 + 6:68 6.68-69 Mt 16.16, Mk 8.29, Lu 9.20 + 6:69 6.69 Mt 14.33, Mk 1.23-24, Jo 1.49