8
Uavɨdaci + Jisasɨ nɨbu Olivɨ halu iahumi. Iahua hɨnici mɨŋalahɨci cɨhu cimɨdaŋ sɨbaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ umi. Ua mɨgahɨnidaci hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ vehavɨci nulɨdɨ milɨbami. Milɨbɨdaci Asɨ dɨ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agadɨ lamalubilubi hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ hula Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ hula vehavɨmi. Iamɨgali mu hulaŋ daŋ agaŋ muŋanu dɨ vala ua hulaŋ mu sɨgɨlɨ vimi agadɨ via vavehavɨmi. Vavevɨla hulaŋ iamɨgali agɨladɨ alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ lamavɨci lagulama hɨnimi. Lagulama hɨnidaci Jisasɨ dɨ nameŋ abavɨmi. Iavaŋ uavɨmi. Iamɨgali hulaŋ daŋ nagaŋ nudɨ muŋanu dɨ vala ua hulaŋ mu agadɨ sɨgɨlɨ vidaci igavi uavɨmi. Ciaŋ + vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ nɨbu nameŋ abami uavɨmi. Iamɨgali hameŋ agɨladɨ iga iga lɨba kum kum agɨladɨ vivi havala havala ifɨhɨmɨhalaŋ aba abami uavɨmi. Nama hameŋ agasaŋ alaŋ nudɨ akɨ lɨlɨ saŋ abɨbanaŋ uavɨmi. Alaŋ + Jisasɨ dɨ ilasɨmɨli ciaŋ mu mu abɨci igahɨlavɨla nudɨ ciaŋ hɨvɨ lamɨbalu aba hameŋ lɨhavɨmi. Agadɨ ala Jisasɨ fɨli mɨgalɨfɨlɨbavɨla nudɨ human cɨjɨŋ hɨvɨ ciaŋ hɨhɨle fɨli hɨvɨ lɨbami. Lɨdaci + cɨhu tɨbɨ cɨhu tɨbɨ abitɨhavɨmi.
Hameŋ lɨhavɨdaci Jisasɨ lagulamavɨla nameŋ abami. Naludɨ hulaŋ mu aniaba agaŋ hugɨ apalɨ hɨniavɨla uami. Ha nɨbu mɨse lɨba kum mu viavɨla iamɨgali agadɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ havalɨbali uami. La mɨgalɨfɨlɨba fɨli hɨvɨ ciaŋ cɨhu ala lɨbami. Lɨci + nɨbɨlaŋ sɨkasɨkan ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla vala uavɨmi. Hulaŋ hɨhɨle hadi hadi agɨlaŋ mɨse hali uavɨmi. Limu hɨhɨle agɨlaŋ sɨvɨ uavɨmi. Uavɨdaci Jisasɨ nɨbu hɨtɨŋ vakala hanɨbuŋ mɨgalɨfɨlɨba hɨnimi. Hɨnidaci iamɨgali agaŋ pam Jisasɨ mavɨn hɨbɨ lama hɨnimi heŋ lagulama hɨnimi.
10 Hɨnidaci Jisasɨ agaŋ iaha lagulama nameŋ abitɨhami. Hulaŋ agɨlaŋ abeŋ uavi uami. Hulaŋ mu nadɨ ciaŋ hɨvɨ lamalama agaŋ ma akua hɨni uami. 11 Lɨci + iamɨgali agaŋ abami. Iadɨ Hekɨlɨ uami. Hulaŋ agɨlaŋ ma hɨniavi uami. Lɨci Jisasɨ abami. Viaŋ avi nadɨ ciaŋ hɨvɨ ma lamɨben uami. Nama uha uami. Uavɨla nama cɨhu cɨhu lusɨŋ sɨbɨlɨ vimɨnaŋ uami.*
Jisasɨ nɨbu nukeŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ abɨlu me hɨniadami.
12 Jisasɨ + hulaŋ iamɨgali agɨladɨ cɨhu ala nameŋ abami. Viaŋ hulaŋ iamɨgali fɨli neŋ hɨniavɨlalɨ agɨladɨ abɨlu me uami. Hulaŋ viaŋ hula hɨdɨlalɨ agaŋ nɨbu hɨfɨlɨ me hɨvɨ ma hɨdɨlalɨ uami. Nɨbu huaci hameŋ laci hameŋ laci hɨnihɨni hɨsɨŋ abɨlu daŋ hɨnilalɨ uami. 13 Lɨci + Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla Jisasɨ dɨ nameŋ abavɨmi. Nama nadɨ nukeŋ sibɨla akuaba akuaba vilanaŋ agɨlasaŋ aba aba apagaŋ ifu ifu hɨdɨlanaŋ uavɨmi. Hameŋ sadaŋ nadɨ ciaŋ agasaŋ amɨŋ ala aba ma abavɨbali uavɨmi. 14 Lɨhavɨci + Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ nameŋ abami. Ci igɨlaŋ uami. Viaŋ abeba hɨnia iaha vemin agadɨ namɨlaŋ ma igɨlalaŋ uami. La iaha abeba cɨhu uben agadɨ avi namɨlaŋ ma igɨlalaŋ uami. Agadɨ ala viaŋ nukeŋ igɨlan uami. Hameŋ sadaŋ viaŋ iadɨ nukeŋ sibɨla akuaba akuaba agɨlasaŋ sulasula hɨdɨlan agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ hɨnilalɨ uami. 15 Namɨlaŋ + vaka hɨsɨŋ hɨji humɨgaŋ agɨladɨ lubiahɨlahɨla hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lɨhavɨlalɨ agɨladɨ lamalɨhɨlɨlalaŋ uami. Agadɨ ala viaŋ hulaŋ iamɨgali akuaba akuaba lɨhavɨlalɨ agɨladɨ ma lamalɨhɨlɨlan uami. 16 Viaŋ + hulaŋ mu akuaba akuaba lɨlalɨ agadɨ lamalɨhɨlɨlan padaŋ ha iadɨ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ hɨnivi uami. Viaŋ hɨtɨŋ ma lamalɨhɨlɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Nɨbu viaŋ hula lamalɨhɨlɨlalɨ sadaŋ iadɨ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ hɨnilalɨ uami. 17 Mosesɨ + agaŋ ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ nalusaŋ lɨbami uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ nameŋ abami uami. Hulaŋ ahica agɨlaŋ ciaŋ mu pabiŋ hameŋ agadɨ laci sulavɨci aba abami uami. Ha hulaŋ ahica agɨladɨ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ hɨnilalɨ aba abami uami. 18 Viaŋ + nukeŋ sibɨla akuaba akuaba vilan agɨlasaŋ sulasula hɨdɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. Nɨbu avi sibɨla akuaba akuaba viaŋ vilan agɨlasaŋ ciaŋ sulɨlalɨ uami. Alaŋ ahica ciaŋ pam laci sulɨlalu sadaŋ ciaŋ agaŋ nɨbu amɨŋ sɨbaŋ hɨnilalɨ uami.
19 Lɨci + Falisi hɨdɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ nameŋ abitɨhavɨmi. Iagana abeŋ hɨnidi uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ nameŋ abami. Namɨlaŋ iadɨ ma igɨlalaŋ sadaŋ iadɨ Iavaŋ dɨ avi ma igɨlalaŋ uami. Namɨlaŋ iadɨ igɨlalaŋ padaŋ ha iadɨ Iavaŋ dɨ avi huaci igɨvalaŋ uami.
20 Asɨ + saŋ anɨm hɨlɨcɨ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ hɨbɨn hɨbɨn agaŋ Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ hɨniadami. Jisasɨ nɨbu hɨbɨn hɨbɨn mikɨ heŋ ala hɨnihɨni hulaŋ iamɨgali agɨladɨ milɨbami. Milɨbalɨba sulɨdaci nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ ma mɨŋalɨvavɨmi. Nudɨ hɨmahɨma mɨhiŋ agaŋ ma iahami sadaŋ nudɨ ma mɨŋalɨvavɨmi.
Hulaŋ iamɨgali haiabɨla viaŋ uben heŋ ma uavɨbali uami.
21 Jisasɨ + hulaŋ iamɨgali agɨladɨ cɨhu ala abami. Viaŋ ci uadin uami. Ulɨŋ namɨlaŋ iadɨ suhɨlɨbalaŋ uami. Agadɨ ala iadɨ ma igɨbalaŋ uami. Naludɨ hugɨ agɨlaŋ hanɨbuŋ hɨniavɨdaci namɨlaŋ hɨmɨbalaŋ uami. Haiabɨla viaŋ uben heŋ namɨlaŋ ma vebalaŋ uami. 22 Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ agadɨ igahɨlavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ nameŋ abavɨmi. Akɨ me agasaŋ nameŋ abi uavɨmi. Haiabɨla viaŋ uben heŋ namɨlaŋ ma vebalaŋ aba abi uavɨmi. Nudɨ hadipɨlɨ agadɨ nɨbu nukeŋ akua ifɨhɨmuhɨmu saŋ abi uavɨmi. 23 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ cɨhu nameŋ abami. Namɨlaŋ fɨli hɨsɨŋ hulaŋ uami. Viaŋ nukeŋ iahua hɨvɨ hɨsɨŋ uami. Namɨlaŋ fɨli neŋ hɨsɨŋ uami. Agadɨ ala viaŋ fɨli neŋ hɨsɨŋ hɨma uami. 24 Hameŋ sadaŋ viaŋ naludɨ ci abin uami. Naludɨ hugɨ agɨlaŋ hanɨbuŋ hanɨbuŋ hɨniavɨdaci namɨlaŋ hɨmɨbalaŋ aba abin uami. Viaŋ hameŋ laci hameŋ laci hɨniadamin uami. Iabi avi hameŋ laci hameŋ laci hɨnilan uami. Namɨlaŋ iasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨmaŋ lɨlaŋ uami. Ha naludɨ hugɨ agɨlaŋ hanɨbuŋ hanɨbuŋ hɨniavɨdaci namɨlaŋ hɨmɨbalaŋ uami.
25 Lɨci cɨhu Jisasɨ dɨ abitɨhavɨmi. Nama ani uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ hɨdɨlɨ maha naludɨ ci abin uami. 26 Namɨlaŋ + akuaba akuaba lɨlalaŋ agɨlasaŋ viaŋ huaci abavɨla naludɨ ciaŋ hɨvɨ lamavin uami. Iadɨ abɨci vemin agaŋ nɨbu akuaba akuaba amɨŋ laci lɨlalɨ uami. Nɨbu ala ciaŋ akape abɨdaci igahɨlɨlan agɨladɨ hulaŋ iamɨgali nalusaŋ tɨbi sulɨlan uami.
27 Jisasɨ nɨbu nudɨ Iaganu saŋ igahɨlahɨla abami. Agadɨ ala Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ hɨdɨlɨ agadɨ ma igavɨmi. 28 Hameŋ + sadaŋ nulɨdɨ nameŋ abami. Kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨbali uami. Hɨmavɨla cɨhu hɨhi iahɨbali agadɨ igavɨla hɨji lama nameŋ abɨbalaŋ uami. Nɨbu hameŋ laci hameŋ laci hɨniadami aba abɨbalaŋ uami. Iabi avi hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ aba abɨbalaŋ uami. Namɨlaŋ igɨlalaŋ uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ akuaba akuaba ma lɨlan uami. Iadɨ Iavaŋ nukeŋ milɨbɨdaci nalusaŋ cɨhu tɨbi sulɨlan uami. 29 Iadɨ + Iavaŋ nukeŋ iadɨ abɨci vemin agaŋ nɨbu viaŋ hula hɨnilalɨ uami. Nɨbu iadɨ valɨdaci iavaŋ apalɨ me hɨtɨŋ cɨki ma hɨnilan uami. Akape tɨbɨ nɨbu akuaba akuaba saŋ hɨjɨŋalɨlalɨ agɨladɨ lɨlan sadaŋ nɨbu iadɨ ma valɨlalɨ uami. 30 Jisasɨ + ciaŋ hameŋ sulɨdaci hulaŋ iamɨgali akape agɨlaŋ igahɨlahɨla nusaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨmi.
Ciaŋ amɨŋ agaŋ lɨci hulaŋ iamɨgali agɨlaŋ huaci laci hɨniavɨbali uami.
31 Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ limu hɨhɨle Jisasɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ lamavɨci nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ vɨdɨvɨdɨŋ mɨŋalɨvavɨla ha namɨlaŋ iadɨ hulemɨlɨ sɨbaŋ hɨnibalaŋ uami. 32 Hɨnihɨni + ciaŋ amɨŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igɨbalaŋ uami. Lɨdalaŋ ciaŋ amɨŋ agaŋ namɨlaŋ hula hɨnibali uami. Hɨnidaci namɨlaŋ manɨgali mu dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ me ma hɨnibalaŋ uami. 33 Hameŋ + abɨci cɨhu hɨbɨŋ nudɨ nameŋ abavɨmi. Alaŋ Ebɨlam dɨ iamɨlɨhalinu uavɨmi. Alaŋ pabiŋ tɨbɨ avi manɨgali mu agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ ma vilalu uavɨmi. Nama aludɨ akɨ saŋ nameŋ abɨnaŋ uavɨmi. Namɨlaŋ manɨgali mu agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ ma vibalaŋ aba abɨnaŋ uavɨmi.
34 Lɨhavɨci + Jisasɨ cɨhu hɨbɨŋ nulɨdɨ nameŋ abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abin uami. Hulaŋ akape lusɨŋ sɨbɨlɨ vihavɨdaci nulɨdɨ lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨlaŋ manɨgali me hɨniavɨdaci lusɨŋ sɨbɨlɨ agɨladɨ lɨhu hɨvɨ hɨniavɨlalɨ uami. Hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ vivi lusɨŋ sɨbɨlɨ daŋ hɨniavɨlalɨ uami. 35 Manɨgali agadɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ uami. Ulaŋ iaganu hula hameŋ laci hameŋ laci ma hɨniavɨlalɨ uami. Ulaŋ iaganu dɨ ninaŋ agaŋ pam iaganu hula hameŋ laci hameŋ laci hɨnilalɨ uami. 36 Ninaŋ + agaŋ lɨci namɨlaŋ huaci hɨnibalaŋ uami. Lɨdɨŋ manɨgali dɨ lɨhu hɨvɨ hɨnihɨni sibɨla havɨ havɨ vihavɨlalɨ agɨlaŋ me ma hɨnibalaŋ uami. 37 Viaŋ + igɨlan uami. Namɨlaŋ Ebɨlam dɨ iamɨlɨhalinu uami. Agadɨ ala iadɨ ciaŋ agaŋ naludɨ hɨvɨ ma hɨnilalɨ uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ iadɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ lɨlalaŋ uami. 38 Viaŋ + akuaba akuaba iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ abalamɨlalɨ agɨladɨ nalusaŋ sulɨlan uami. Namɨlaŋ sibɨla akuaba akuaba vilalaŋ ha naludɨ iaganalu abɨdaci igahɨlɨlalaŋ agɨladɨ vilalaŋ uami.
39 Lɨci + abavɨmi. Aludɨ iamɨlɨ nɨbu Ebɨlam uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ nulɨdɨ abami. Namɨlaŋ Ebɨlam dɨ iamɨlɨhalinu padaŋ nɨbu akuaba akuaba lɨhadami hameŋ ala lɨvalaŋ uami. 40 Asɨ + agaŋ ciaŋ amɨŋ agadɨ sulɨdaci viaŋ nalusaŋ tɨbi sulɨlan uami. Lɨdalɨŋ iabi cɨhu namɨlaŋ iadɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ lɨlaŋ uami. Ebɨlam nɨbu lusɨŋ sɨbɨlɨ hameŋ agadɨ ma vihadami uami. 41 Ha + iaganalu lusɨŋ sɨbɨlɨ vilalɨ agadɨ vilalaŋ uami. Lɨci nudɨ abavɨmi. Aludɨ iamɨgagali agɨlaŋ hɨvɨkalɨ saŋ ma hɨdavɨlalɨ uavɨmi. Nɨbɨlaŋ aludɨ huhɨlavɨci alaŋ hɨbɨ pɨlɨ hɨsɨŋ ninanadi me ma hɨnilalu uavɨmi. Aludɨ Iavaŋ pabiŋ nɨbu Asɨ uavɨmi.
42 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ nameŋ abami. Asɨ nɨbu naludɨ iaganalu padaŋ iasaŋ avi mavɨn hekɨlɨ hɨnivalaŋ uami. Viaŋ Asɨ hula hɨniavɨla vemin uami. Viaŋ iadɨ nukeŋ hɨji hɨvɨ ma vemin uami. Asɨ nukeŋ iadɨ abɨci vemin uami. 43 Namɨlaŋ + iadɨ ciaŋ igahɨlahɨla saŋ valɨlalaŋ sadaŋ sɨhɨvia sɨbaŋ ma igahɨlɨlalaŋ uami. 44 Namɨlaŋ + laguŋ dɨ ninadinu uami. Laguŋ agaŋ naludɨ iaganalu sadaŋ namɨlaŋ nudɨ hɨji agadɨ pam lubiahɨlahɨla saŋ vɨdɨvɨdɨŋ hɨnilalaŋ uami. Asɨ hɨdɨlɨ maha fɨli uaiaŋ susu akuaba akuaba agɨladɨ lamami hadɨhu laguŋ agaŋ hulaŋ iamɨgali agɨladɨ ifɨhɨmadami uami. La iabi avi hameŋ laci ala lɨlalɨ uami. Nɨbu ciaŋ amɨŋ agadɨ ma lubiahɨlɨlalɨ uami. Ciaŋ amɨŋ agaŋ nɨbu hula ma hɨnilalɨ uami. Nɨbu analɨ ciaŋ aba aba hɨsɨŋ iaganu sɨbaŋ uami. Hameŋ sadaŋ nɨbu analɨ ciaŋ agadɨ pam aba aba hɨdɨlalɨ uami. 45 Agadɨ ala viaŋ ciaŋ amɨŋ sɨbaŋ agadɨ sulɨdalɨŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ amɨŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ uami. 46 Hameŋ + sadaŋ namɨlaŋ nameŋ ma abɨbalaŋ uami. Jisasɨ nɨbu hugɨ daŋ aba ma abɨbalaŋ uami. Viaŋ ciaŋ amɨŋ agadɨ sulɨlan uami. Sulɨdalɨŋ namɨlaŋ iadɨ ciaŋ amɨŋ agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlalaŋ uami. 47 Asɨ + dɨ ninanadi agɨlaŋ Asɨ dɨ ciaŋ igahɨlavɨlalɨ uami. Namɨlaŋ Asɨ dɨ ninanadi hɨma uami. Hameŋ sadaŋ namɨlaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ ma igahɨlɨlalaŋ uami.
Vaka Ebɨlam ma iahɨmaŋ lɨdaci Jisasɨ agaŋ hɨniadami.
48 Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ nameŋ abavɨmi. Alaŋ nasaŋ ala nameŋ abɨlalu uavɨmi. Nɨbu Samalia fɨli tɨbɨ hɨsɨŋ hulaŋ aba abɨlalu uavɨmi. Sudɨ sɨbɨlɨ nudɨ hɨvɨ hɨnilalɨ aba abɨlalu uavɨmi. Hameŋ abɨlalu ha amɨŋ sɨbaŋ abɨlalu uavɨmi. 49 Hameŋ abavɨci Jisasɨ nulɨdɨ nameŋ abami. Sudɨ sɨbɨlɨ iadɨ hɨvɨ ma hɨnilalɨ uami. Viaŋ iadɨ Iavaŋ dɨ ibi agadɨ pam mɨŋaiahaiaha hɨdɨlan uami. Lɨdalɨŋ namɨlaŋ iadɨ ibi ma mɨŋaiahɨlalaŋ uami. 50 Viaŋ + iadɨ nukeŋ ibi mɨŋaiahaiaha saŋ sibɨla ma vilan uami. Agadɨ ala ciaŋ hihɨla hihɨla hɨsɨŋ agaŋ iadɨ ibi mɨŋaiahɨbali uami. 51 Viaŋ + naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abadin uami. Hulaŋ mu agaŋ iadɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨla lubiahɨlɨlalɨ agaŋ ma sɨbaŋ hɨmɨbali uami.
52 Lɨci + Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ dɨ nameŋ abavɨmi. Ebɨlam nɨbu ci hɨmami uavɨmi. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ avi ci hɨmavɨmi uavɨmi. Agadɨ ala nama nameŋ abɨnaŋ uavɨmi. Hulaŋ mu iadɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ igahɨla lubiahɨlɨlalɨ agaŋ nɨbu ma sɨbaŋ hɨmɨbali aba abɨnaŋ uavɨmi. Alaŋ nadɨ ci igalu uavɨmi. Sudɨ sɨbɨlɨ agaŋ nadɨ hɨvɨ hɨnidaci hameŋ abɨnaŋ uavɨmi. 53 Nama + Ebɨlam saŋ akɨ me hɨji igahɨladanaŋ uavɨmi. Nama hɨji nameŋ lamadanaŋ uavɨmi. Viaŋ aludɨ iamɨlɨ Ebɨlam dɨ lɨvalavɨla ibi hekɨlɨ daŋ hɨnidin aba abadanaŋ uavɨmi. Ebɨlam ci hɨmami uavɨmi. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ avi ci hɨmavɨmi uavɨmi. Nama akɨ me hulaŋ uavɨmi.
54 Lɨhavɨci Jisasɨ cɨhu nulɨdɨ nameŋ abami. Viaŋ iadɨ nukeŋ ibi agadɨ mɨŋaiahaiaha hɨdɨlan padaŋ iadɨ ibi agaŋ huaci ma hɨnivi uami. Agadɨ ala iadɨ Iavaŋ nukeŋ iadɨ ibi agadɨ mɨŋaiahɨlalɨ uami. Namɨlaŋ iadɨ Iavaŋ saŋ abɨlalaŋ uami. Nɨbu aludɨ Asɨ aba abɨlalaŋ uami. 55 Namɨlaŋ + nudɨ ma igɨlalaŋ uami. Agadɨ ala viaŋ nukeŋ nudɨ igɨlan uami. Viaŋ nudɨ ma igɨlan aba abavɨla ha viaŋ analɨ ciaŋ hɨsɨŋ hulaŋ namɨlaŋ me hɨnivin uami. Agadɨ ala viaŋ nudɨ igɨlan sadaŋ nudɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sɨbaŋ lubiahɨlɨlan uami. 56 Naludɨ + iamɨlɨnalu Ebɨlam agaŋ iasaŋ hɨji nameŋ lamami uami. Nɨbu iahɨci viaŋ igavɨla hɨjɨŋalɨben aba abami uami. Hɨji hameŋ lamalama hɨnidaci viaŋ iahɨlɨŋ iadɨ igavɨla hekɨlɨ hɨjɨŋalami uami. 57 Lɨci Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ hulaŋ hekɨlɨ hekɨlɨ agɨlaŋ Jisasɨ abami agadɨ igahɨlavɨla nudɨ nameŋ abavɨmi. Ebɨlam nɨbu vakaci hɨmami uavɨmi. Hɨmɨci hualɨ akape uci nama iahamanaŋ uavɨmi. Iaha hɨnidanaŋ nadɨ hualɨ agɨladɨ lugɨlavɨci ua 50 ma iahi uavɨmi. Hameŋ sadaŋ nama nudɨ ma igamanaŋ uavɨmi.
58 Lɨhavɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abami. Viaŋ naludɨ amɨŋ sɨbaŋ abin uami. Vaka Ebɨlam ma iahɨmaŋ lɨdaci viaŋ nukeŋ hameŋ laci hameŋ laci hɨniadamin uami. Iabi avi hameŋ laci hameŋ laci hɨnilan uami. 59 Lɨci + nɨbɨlaŋ nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ lɨba kum kum agɨladɨ likɨlavɨmi. Lɨhavɨdaci Jisasɨ agaŋ hulaŋ lɨkɨla lɨkɨla agɨladɨ hɨvɨ sɨvɨla sɨvɨla uavɨla Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba agadɨ vala umi.
+ 8:1 8.1 Lu 21.37 + 8:5 8.5 Wkp 20.10, Lo 22.22-24 + 8:6 8.6 Mt 22.15 + 8:7 8.7 Lo 17.7, Lom 2.1 + 8:9 8.9 Mt 22.22 + 8:11 8.11 Jo 3.17, 5.14 * 8:11 7.53–8.11 Hulaŋ hɨji hutesɨ hutesɨ daŋ limu hɨhɨle agɨlaŋ nameŋ abavɨlalɨ. Ciaŋ lidɨ ahica agɨladɨ alɨhaŋ hɨnidi agadɨ Jon nukeŋ ma lɨbami uavɨlalɨ. Hulaŋ mu lɨbami uavɨlalɨ. + 8:12 8.12 Ais 49.6, Mt 5.14, Jo 1.4-9, 3.19, 9.5, 12.46 + 8:13 8.13 Jo 5.31 + 8:14 8.14 Jo 5.31-32, 7.28-29, 9.29 + 8:15 8.15 Jo 7.24, 12.47 + 8:16 8.16 Jo 5.30, 8.29 + 8:17 8.17 Lo 17.6, 19.15, Mt 18.16, 2 Ko 13.1, Ib 10.28 + 8:18 8.18 1 Jo 5.9 + 8:19 8.19 Jo 8.55, 14.7, 16.3 + 8:20 8.20 Jo 7.30 + 8:21 8.21 Jo 7.34-36, 8.24, 13.33 + 8:22 8.22 Jo 7.35 + 8:23 8.23 Jo 3.31 + 8:26 8.26 Jo 7.28, 12.49 + 8:28 8.28 Jo 3.11, 3.14, 5.19, 5.30, 12.32-33, Lom 1.4-5 + 8:29 8.29 Jo 8.16, 16.32 + 8:30 8.30 Jo 7.31 + 8:32 8.32 Lom 6.14, 6.18, 6.22, 8.2, Je 1.25 + 8:33 8.33 Mt 3.9, Lu 3.8 + 8:34 8.34 Lom 6.16, 6.20, 2 Pi 2.19 + 8:36 8.36 Lom 8.2, Ga 5.1 + 8:37 8.37 Jo 5.38, 7.19, 8.40 + 8:38 8.38 Jo 3.32, 5.19, 5.30 + 8:39 8.39 Mt 3.9, Lom 2.28, Ga 3.7, 3.29 + 8:40 8.40 Jo 8.26, 8.37 + 8:41 8.41 Lo 32.6, Ais 63.16, 64.8 + 8:42 8.42 Jo 16.28, 1 Jo 5.1 + 8:43 8.43 Jo 7.17, Lom 8.7 + 8:44 8.44 Mt 13.38, 1 Jo 3.8, Ju 1.6 + 8:46 8.46 2 Ko 5.21, 1 Pi 2.22, 1 Jo 3.5 + 8:47 8.47 Jo 10.26-27, 18.37, 1 Jo 4.6 + 8:48 8.48 Mk 3.21-22, Jo 7.20 + 8:50 8.50 Jo 5.41, 7.18 + 8:51 8.51 Jo 5.24, 6.40, 6.47, 11.26 + 8:52 8.52 Sek 1.5, Ib 11.13 + 8:53 8.53 Jo 4.12 + 8:55 8.55 Jo 7.28-29 + 8:56 8.56 Lu 10.23-24, Ib 11.13 + 8:58 8.58 Ais 43.13, Jo 1.1, Kl 1.17, CHL 1.8 + 8:59 8.59 Jo 10.31