24
Jisasɨ cɨhu hɨhi iahami.
(Matiu 28.1-10 mu Makɨ 16.1-8 mu Jon 20.1-10)
Hɨniavɨci mɨŋalahɨci iamɨgali agɨlaŋ cimɨdaŋ sɨbaŋ iaha haca abɨla uavɨmi. Jisasɨ dɨ valɨ lɨba haca hɨvɨ via ivoua mɨŋamɨga lamami agadɨ igɨben aba uavɨmi.* Cihu savu me hɨsi huaci huaci daŋ sɨhuvavɨmi agɨladɨ via uavɨmi. Uavɨla igavɨci lɨba kum hekɨlɨ haca ifɨsɨjiavɨmi agadɨ mɨŋalitapalavɨci ua haca caba hɨvɨ hɨnimi. Lɨci ivouavɨla igavɨci nulɨdɨ Hekɨlɨ Jisasɨ dɨ valɨ agaŋ ma hɨnimi. Lɨci + lamɨgaŋ hɨbɨŋ hɨbɨŋ iga iga hɨniavɨdaci hulaŋ ahica agɨlaŋ ve nulɨdɨ pɨŋ lagulamavɨmi. Hulaŋ ahica agɨladɨ hadi hɨlahɨla hutesɨ hutesɨ agɨlaŋ mila sɨbaŋ hɨniavɨmi. Lɨhavɨci + iamɨgali agɨlaŋ igavɨla lɨdavɨmi. Lɨdavɨla lɨbuhɨla fɨli igasulasula hɨniavɨmi. Hɨniavɨdaci hulaŋ ahica agɨlaŋ abavɨmi. Hulaŋ hɨhi hɨnidaci akɨ saŋ namɨlaŋ sudɨ haca neŋ ve suhɨlɨlaŋ uavɨmi. Nɨbu + neŋ ma hɨni uavɨmi. Nɨbu cɨhu hɨhi ci iahiemi uavɨmi. Nudɨ ciaŋ agasaŋ hɨji lamɨhalaŋ uavɨmi. Nɨbu Galili fɨli tɨbɨ hɨnihɨni naludɨ nameŋ abalɨ uavɨmi. Nɨbɨlaŋ Hulaŋ dɨ Ninaŋ agadɨ mɨŋa via uavɨla hulaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ hɨsɨŋ agɨladɨ human hɨvɨ lamavɨbali aba abalɨ uavɨmi. Lamavɨci kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmɨbali aba abalɨ uavɨmi. Lavɨla anihuliŋ me hɨvɨ cɨhu hɨhi iahɨbali aba abalɨ uavɨmi. Hameŋ abavɨci cɨhu Jisasɨ dɨ ciaŋ agasaŋ igahɨlavɨmi. Lavɨla + haca abɨla agadɨ valavɨla cɨhu vehavɨmi. Vevɨla hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu pabiŋ cɨjɨŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨladɨdaŋ hulaŋ limu hɨhɨle nɨbɨlaŋ hula hɨniavɨmi agɨladɨdaŋ sulavɨmi. Akuaba akuaba igavɨmi agasaŋ sulavɨmi. 10 Iamɨgali + agɨladɨ ibi nameŋ. Mu Malia Makɨdala haiabɨla hɨsɨŋ. Mu Joana. Mu Malia Jemɨsɨ numɨgaŋ. Nɨbɨlaŋ iamɨgali limu hɨhɨle agɨlaŋ hula ahuata vevɨla sulavɨmi. 11 Sulavɨci + igahɨlavɨla abavɨmi. Namɨlaŋ uava ciaŋ me abadalaŋ uavɨmi. La hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi. 12 Lavɨla Pita agaŋ iaha haŋɨla haŋɨla haca abɨla heŋ umi. Ua mɨgalɨfavɨla lɨba haca muji agadɨ iga ivoua igami. Igɨci havɨlɨ mila hutesɨ hutesɨ Jisasɨ dɨ valɨ agadɨ hahavɨmi agɨlaŋ pam hɨniavɨmi. Havɨlɨ agɨladɨ igavɨla i uami. La cɨhu vemi.
Hulaŋ ahica Emeusɨ hɨbɨ pɨlɨ heŋ Jisasɨ dɨ igavɨmi.
(Makɨ 16.12-13)
13 Iamɨgali agɨlaŋ Jisasɨ dɨ valɨ igɨben aba uavɨmi mɨhiŋ heŋ ala Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ ahica agɨlaŋ Jelusalem haiabɨla valavɨla Emeusɨ haiabɨla saŋ uavɨmi. Emeusɨ haiabɨla ataŋ tagɨlaŋ daŋ hɨnimi.* 14 Hɨbɨ cina uu ciaŋ aba aba uavɨmi. Akuaba akuaba lɨhavɨdaci igavɨmi agɨlasaŋ aba aba uavɨmi. 15 Hɨbɨŋ + hɨbɨŋ abitɨhatɨha uavɨdaci Jisasɨ agaŋ vevɨla hulaŋ ahica agɨlaŋ hula uavɨmi. 16 Hulaŋ + ahica agɨlaŋ Jisasɨ dɨ igavɨmi ala Asɨ nukeŋ lɨci igalavavɨmi.
17 Lɨhavɨci Jisasɨ abami. Namɨlaŋ akɨ ciaŋ aba aba uadalaŋ uami. Lɨci hulaŋ ahica agɨladɨ mavɨn lɨdaci lagulama hɨniavɨmi. 18 Lagulama + hɨnihɨni Kɨliopasɨ agaŋ abami. Nama Jelusalem haiabɨla hɨnihanaŋ agadɨ ala nama ma igahanaŋ uami. Akuaba akuaba anihuliŋ lɨhavalɨ agɨladɨ ma igahanaŋ uami. Nama akɨ lɨci ma igahanaŋ uami. 19 Lɨci + Jisasɨ nulɨdɨ abitɨhami. Akɨakɨ lɨhavalɨ uami. Lɨci hulaŋ ahica agɨlaŋ sulavɨmi. Jisasɨ Nasaletɨ haiabɨla hɨsɨŋ agasaŋ abadalu uavɨmi. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ uavɨmi. Nɨbu Asɨ dɨ ciaŋ agadɨ sɨhɨvia sulɨlalɨ uavɨmi. Sulasula sibɨla vivi vɨdɨvɨdɨŋ mu hɨdɨlɨ mu hɨdɨlɨ agɨladɨ abalamɨlalɨ uavɨmi. Lɨdaci Asɨ nudɨ iga iga abɨlalɨ uavɨmi. Nɨbu huaci aba abɨlalɨ uavɨmi. Hulaŋ iamɨgali sɨkasɨkan agɨlaŋ avi nudɨ iga iga abavɨlalɨ uavɨmi. Nɨbu huaci aba abavɨlalɨ uavɨmi. 20-21 Alaŋ + hɨji nameŋ igahɨlɨlalu uavɨmi. Jisasɨ agaŋ Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ aludɨ likɨlɨci alaŋ huaci hɨnihɨni saŋ velɨ aba abɨlalu uavɨmi. Agadɨ ala Asɨ saŋ sagalɨ igu igu hɨsɨŋ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨladɨ manɨgali agɨlaŋ hula abavɨci nudɨ mɨŋa via uavalɨ uavɨmi. Via uavɨci Lom haiabɨla hɨsɨŋ manɨgali agaŋ nudɨ ifɨhɨmuhɨmu saŋ abalɨ uavɨmi. Lɨci kɨlɨ cɨkaŋ hɨlihua lamalama agadɨ hɨvɨ nudɨ lama henaŋ hɨvɨ ifavɨci uci hɨmalɨ uavɨmi. Anihuliŋ ala hameŋ lɨhavalɨ uavɨmi. 22-23 Iabi + cimɨdaŋ sɨbaŋ iamɨgali alaŋ hudɨmɨda hɨdɨlalu agɨlaŋ Jisasɨ dɨ valɨ igɨben aba uaviemi uavɨmi. Ua Jisasɨ dɨ valɨ ma igaviemi uavɨmi. Lavɨla cɨhu ve aludɨ abaviemi uavɨmi. Alaŋ Asɨ dɨ ciaŋ hali hɨsɨŋ agɨladɨ igalu aba abaviemi uavɨmi. Nɨbɨlaŋ nameŋ abavi aba abaviemi uavɨmi. Nɨbu cɨhu hɨhi ci iahi aba abavi aba abaviemi uavɨmi. Hameŋ abavɨci igahɨlavɨla i aba abiemɨlu uavɨmi. 24 Lɨmɨli + aludɨ hulaŋ hɨhɨle agɨlaŋ avi igɨben aba uaviemi uavɨmi. Uavɨla iamɨgali agɨlaŋ abaviemi hameŋ laci ala igaviemi uavɨmi. Jisasɨ dɨ ma igaviemi uavɨmi.
25 Lɨhavɨci Jisasɨ hulaŋ ahica agɨladɨ abami. Ahica namɨlaŋ hɨji apalɨ uami. Namɨlaŋ akɨ saŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨhelaŋ uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ abavɨmi agasaŋ hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨlaŋ uami. 26 Asɨ + agaŋ hulaŋ agadɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vemi uami. Nɨbu vevɨla avɨha avɨha iga hɨmavɨla ibi hekɨlɨ vibali uami. 27 Hameŋ + abavɨla Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ hɨvɨ nusaŋ nukeŋ saŋ abavɨla lɨbavɨmi agadɨ sulami. Hɨdɨlɨ maha ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agadɨ hɨvɨ hɨniavɨmi agɨladɨ sulami. Sula fɨhalavɨla Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ lɨbavɨmi agɨladɨ hɨvɨ hɨniavɨmi agɨladɨ avi sɨkasɨkan sulami.
28 Lavɨla nɨbɨlaŋ uavɨla haiabɨla hulaŋ ahica agɨlaŋ uben aba lɨhavɨmi heŋ mikɨ lavɨla hɨji igahɨlavɨmi. Hulaŋ nagaŋ aludɨ valavɨla hɨbɨ hekɨlɨ hɨvɨ uadi uavɨmi. 29 Lavɨla abamɨgɨlavɨmi. Nama alaŋ hula hɨniha uavɨmi. Uaiaŋ apalɨ uavɨmi. Ci hɨfɨlɨ ladi uavɨmi. Hameŋ abavɨci Jisasɨ nɨbɨlaŋ hula uavɨla hɨnimi. 30 Lɨci + hulaŋ ahica agɨlaŋ sɨmɨŋ hɨlanavɨla Jisasɨ hula nɨben aba mɨgahɨniavɨmi. Mɨgahɨniavɨdaci Jisasɨ maci viavɨla Asɨ dɨ nameŋ abami. Maci nagadɨ huaci lamɨha uami. La mɨŋacɨkɨlavɨla igumi. 31 Iguci nulɨdɨ lamɨgaŋ ifɨlahɨci heŋ igavɨla abavɨmi. Hulaŋ nana Jisasɨ uavɨmi. Lɨhavɨci Jisasɨ sɨvɨlɨci hulaŋ ahica agɨlaŋ nudɨ ma igavɨmi. 32 Lavɨla nɨbɨlaŋ nukeŋ nukeŋ aba aba hɨniavɨmi. Amɨŋ ala uavɨmi. Alaŋ hɨbɨ cina vedamɨli Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agadɨ ciaŋ sulɨdaci igahɨlɨdamɨli aludɨ mavɨn iahi uavɨmi.
33 Hameŋ abavɨla iaha Jelusalem haiabɨla cɨhu ala vehavɨmi. Vevɨla hulaŋ human limu limu fɨhala hɨcɨ limu pabiŋ cɨjɨŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami agɨladɨ igavɨmi. Hulaŋ limu hɨhɨle nɨbɨlaŋ hula hɨniavɨmi agɨladɨ avi igavɨmi. 34 Igavɨci + hulaŋ mɨgudɨba hɨniavɨmi agɨlaŋ abavɨmi. Amɨŋ ala uavɨmi. Aludɨ Hekɨlɨ agaŋ cɨhu hɨhi ci iahiemi uavɨmi. Saimon nɨbu igiemi uavɨmi. 35 Lɨhavɨci hulaŋ ahica agɨlaŋ avi sulavɨmi. Akuaba akuaba hɨbɨ cina igavɨmi agasaŋ sulavɨmi. Lavɨla abavɨmi. Maci mɨŋacɨkɨla iguci heŋ igalu uavɨmi.
Jisasɨ dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ nudɨ igavɨmi.
(Matiu 28.16-20 mu Makɨ 16.14-18 mu Jon 20.19-23)
36 Jisasɨ + dɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ ciaŋ aba aba hɨniavɨdaci Jisasɨ vevɨla nɨbɨlaŋ hɨniavɨmi agɨladɨ alɨhaŋ alɨhaŋ heŋ lagulamavɨla abami. Naludɨ humɨgaŋ agɨlaŋ simɨ hɨniavɨm uami. 37 Lɨci + nɨbɨlaŋ sudɨ akua uavɨla nulɨdɨ hɨlɨvi lɨdaci lɨdavɨmi. 38 Lɨdavɨci abami. Namɨlaŋ akɨ saŋ lɨdalɨda hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamadalaŋ uami. 39 Iadɨ hɨcɨ human agɨladɨ igɨhalaŋ uami. Viaŋ sudɨ hɨma uami. Viaŋ Jisasɨ nukeŋ uami. Iadɨ hadipɨlɨ agadɨ mɨŋaigɨhalaŋ uami. Sudɨ agɨlaŋ hadipɨlɨ apalɨ uami. Nɨbɨlaŋ henaŋ apalɨ uami. 40 Lavɨla nudɨ hɨcɨ human agɨladɨ abalamami. 41 Abalamɨci + igavɨla hɨjɨŋalavɨmi agadɨ ala hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamavɨmi. Hɨji vɨdɨvɨdɨŋ ma lamɨmaŋ lɨdɨŋ hɨji cuvɨlɨŋ cuvɨlɨŋ lamavɨmi. Lɨhavɨci abami. Namɨlaŋ sɨmɨŋ hanɨbuŋ uami. 42-43 Lɨci hehɨlaŋ hɨlavɨmi agadɨ limu cɨkaŋ viavɨla Jisasɨ saŋ iguavɨla igasulavɨdaci nami.
44 Navɨla + ciaŋ sulami. Viaŋ namɨlaŋ hula hɨnihɨni naludɨ abacin uami. Ciaŋ vɨdɨvɨdɨŋ Mosesɨ lɨbami agaŋ iasaŋ ala abami aba abacin uami. Asɨ dɨ ciaŋ igalahalaha hɨsɨŋ hulaŋ agɨlaŋ iasaŋ ala abavɨmi aba abacin uami. Sɨhɨ avi iasaŋ ala iahaiaha lɨbavɨmi aba abacin uami. Asɨ abɨdaci akuaba akuaba ciaŋ lɨbavɨmi agɨlaŋ hameŋ laci lɨhavɨbali uami. 45 Lavɨla + Jisasɨ nukeŋ nulɨdɨ hɨji mɨŋaiahaiaha Asɨ dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agadɨ ciaŋ sulɨdaci sɨhɨvia igahɨlavɨmi. 46 Asɨ + dɨ manasɨŋ hekɨlɨ agaŋ nameŋ abami uami. Asɨ lɨbɨmɨŋavɨla hulaŋ iamɨgali ahɨliahuiahu saŋ abɨci vebali agaŋ avɨha avɨha iga hɨmavɨla anihuliŋ me hɨvɨ cɨhu hɨhi iahɨbali aba abami uami. 47 Lavɨla + abɨci nudɨ hulemɨlɨ agɨlaŋ uavɨla nudɨ ciaŋ agadɨ sulavɨbali aba abami uami. Lɨhavɨdaci hulaŋ iamɨgali hɨdɨlɨ mu mu agɨlaŋ lusɨŋ sɨbɨlɨ valavɨdaci Asɨ nulɨdɨ hugɨ agɨladɨ hivɨbali aba abami uami. Namɨlaŋ hɨdɨlɨ maha Jelusalem haiabɨla neŋ ciaŋ sulɨhalaŋ uami. 48 Akuaba + akuaba lɨhavɨdaci igahalaŋ agɨladɨ sulɨhalaŋ uami. 49 Ci + igɨlaŋ uami. Iadɨ Iavaŋ agaŋ nudɨ Amɨŋ agadɨ abɨci ve namɨlaŋ hula hɨnihɨni saŋ ciaŋ mɨguavɨla abami uami. Viaŋ uavɨla abɨlɨŋ nudɨ Amɨŋ agaŋ vebali uami. Namɨlaŋ haiabɨla neŋ hɨnidalaŋ viaŋ Asɨ dɨ abɨlɨŋ vɨdɨvɨdɨŋ agaŋ vevɨla namɨlaŋ hula hɨnibali uami.
Asɨ agaŋ Jisasɨ dɨ via iahumi.
(Makɨ 16.19-20 mu Hulaŋ Jisasɨ lɨbɨmɨŋami 1.9-12)
50 Jisasɨ nudɨ hulemɨlɨ agɨladɨ likɨlavɨla uavɨmi. Uavɨla Betani haiabɨla mikɨ lavɨla human mɨŋaiahavɨla Asɨ dɨ abami. Iadɨ hulemɨlɨ nagɨladɨ huaci lamɨha uami. 51 Hameŋ + abɨdaci Asɨ agaŋ Jisasɨ dɨ viavɨla nudɨ haiabɨla hɨvɨ via iahumi. 52 Via + iahudaci nɨbɨlaŋ nudɨ ibi mɨŋaiahɨben aba mɨgalɨfɨlɨbavɨmi. Lavɨla iaha hɨjɨŋalaŋala cɨhu Jelusalem haiabɨla vehavɨmi. 53 Vevɨla + Asɨ dɨ aŋam ulaŋ hekɨlɨ caba heŋ uavɨmi. Uavɨla Asɨ dɨ ibi mɨŋaiahaiaha hɨniavɨmi.
* 24:1 24.1 Iamɨgali agɨlaŋ Sade hɨvɨ haca abɨla uavɨmi. Isɨlaelɨ hɨdɨlɨ agɨlaŋ Salele hɨvɨ alusavɨhadami. Sade hɨvɨ nulɨdɨ nukeŋ sibɨla vihavɨhadami. + 24:4 24.4 HJL 1.10 + 24:5 24.5 Lu 2.9 + 24:6 24.6-7 Mt 16.21, 17.22-23, 20.18-19, Mk 8.31, 9.30-31, 10.33-34, Lu 9.22, 18.31-33 + 24:9 24.9 Mk 16.10-11 + 24:10 24.10 Lu 8.3 + 24:11 24.11 Mk 16.10-11, Lu 24.25 * 24:13 24.13 Ataŋ tagɨlaŋ daŋ ha nɨbu 11 kilomita. + 24:15 24.15 Mt 18.19-20, Lu 24.36 + 24:16 24.16 Jo 20.14, 21.4 + 24:18 24.18 Jo 19.25 + 24:19 24.19 Mt 21.11, Jo 6.14, HJL 2.22 + 24:20-21 24.20-21 Lu 1.68, 2.38, 19.11-13, 23.1, HJL 1.6, 13.27-28 + 24:22-23 24.22-23 Mt 28.8, Mk 16.10-11, Lu 24.1-11, Jo 20.18 + 24:24 24.24 Jo 20.3-10 + 24:26 24.26 Lu 9.22, 24.44, HJL 17.3, 1 Pi 1.11 + 24:27 24.27 HM 3.15, Nam 21.9, Lo 18.15, Sng 22.1-21, Ais 7.14, 53.7, Dan 9.24, Mal 3.1 + 24:30 24.30 Mt 14.19, Lu 22.19 + 24:34 24.34 1 Ko 15.4-5 + 24:36 24.36 1 Ko 15.5 + 24:37 24.37 Mt 14.26 + 24:41 24.41 Jo 21.5 + 24:44 24.44 Mt 16.21, 20.18, Mk 8.31, Lu 9.22 + 24:45 24.45 Lu 24.27, HJL 16.14 + 24:46 24.46 Sng 22.1-31, Ais 50.6, 52.14–53.12, Hos 6.2, Lu 24.26, HJL 17.3 + 24:47 24.47 Ais 49.6, 49.22, Jer 31.34, Mai 4.2, Mal 1.11, Mt 28.19, 1 Ti 3.16 + 24:48 24.48 Jo 15.27, HJL 1.8, 1.22, 2.32 + 24:49 24.49 Ais 44.3, Jol 2.28, Jo 14.16, 14.26, 15.26, 16.7, HJL 1.4 + 24:51 24.51 Jo 20.17, Ef 4.8 + 24:52 24.52 Jo 14.28, 16.21-22 + 24:53 24.53 HJL 2.46, 5.42