Uqałhich Aglaaŋi John-ŋum
1
Uqałhum Timiniłha
Aullaġniisaqqaaġatałiġmi ittuq Uqałiq, Uqałiq iqataupluni Agaayyutmi, suli Uqałiq Agaayyutaupluni. Ilaa piqatauniqsuq Agaayyutmi aullaġniisaqqaaġatałiġmi. Taavrumuuna Uqałikun Agaayyutim iñiqtaġigai supayaat. Atausriuraqunniiñ iluqaaniñ iñiqtaġikkaŋaniñ iñiqtaunġitchuq ilaa piiḷḷugu. Uqałiq kaŋigigaa iñuułhum. Taavruma iñuułhum iñuich qaggutigai, kaŋiqsił̣iksraŋatnun Agaayyutmik. Taamna qauma qaggutriruaq taaqtuamik, taaqtuam qamilguitchaa.
Agaayyun kilgiruaksramik tuyuqaġniqsuq, iñuŋmik atiliŋmik John-mik, taivrumuuna qaumakun iñuŋnik uqautrityaqtitlugu. Aggiġñiqsuq iluqaisa kilgutmik tusraatquplugich ukpiqsritquplugiḷḷu. John ilaa taivrumiŋaunġitchaluaqhuni, aggiġñiqsuq taivrumiŋa qaumamik uqautrityaqhuni.
Taimmataimña qauma iḷumun aggił̣iġmiñi nunam iñuiñun kaŋiqsipchaityaqtuaq iñupayaanik nunami. 10 Ilaa itman nunami, nuna iñiqtaupluni Ilaagun, naagasuli nunam iñuiñ iḷitchuġinġiññiġaat. 11 Ilaa iḷamiñun tikitman, iḷaiñ akuqtunġitchaat. 12 Aglaan iḷaŋich ukpiqsripḷutiŋ akuqtuiruat ilaanik, ilaan qitunġaġiliutipkaġai Agaayyutmun. 13 Tamatkua aniñġitchut timim qitunġiułhagun naagaqaa iñuum pisułhagun, aglaan anitqiŋñiqsut tuvraġlugu Agaayyutim pisułha.
14 Taamna taggisiqaqtuaq Uqałiġmik iñuguqhuni akunnaptikni iñuuniaqtuq. Uvagut qiñiġikput kamanautaa inuqtuummataitchuaq iłuaqqutrił̣ikun suli iḷumutuułikun. Taamna kamanaun piḷiun Ilaan akuqtuaġigaa aapamiñiñ Iġñituaŋułiġmigun. 15 John-ŋum taamna uqautiginiġaa. Itnautigiplugu, “Taamna uqautigikkaġa itnaqama, ‘Taimña aggiqsuaksraq aqupkun kamanatluktuq uvaŋniñ, takku anigaluaqnaŋa inŋaniksimaaqhuni.’ ” 16 Inuqtuusrimaił̣iġmiñiñ nagliktaġmigun Ilaan piḷiutiqaġaatigut; iluqata ikayuġaatigut ikayutqigaaqhuta iłuaqqutmigun. 17 Agaayyutim qaitchaa maliġutaksraq uumuuna Moses-kun, aglaan iłuaqqun suli iḷumutuułiq Jesus Christ-kun aggiqsuk. 18 Kia-unniiñ Agaayyun qiñinġaqsimaitchaa, kisimi Atautchim, taavruma atriŋuruam Agaayyutmi suli Aapam saniġaaniittuam, iḷitchuġipkautigigaa.
John Paptaaqtitchirim Niplił̣ha Christ-ŋunġiññipḷuni
19 Jew-ŋuruat Jerusalem-miñ tuyuqaġniqmata agaayuliqsinik Levi-tkuayaaniglu apiqsruġiaqługu John kisuupmaŋaan, 20 itna kiggutiksraisuŋaqani uqautiniġai nalupqinaiqł̣ugu, “Uvaŋa Christ-ŋunġitchuŋa; Anniqsuqtiksrautaunġitchuŋa.” 21 “Kisuuvitmi? Elijah-ŋuvich?” John-ŋum kiuniġai, “Taavrumiŋaunġitchuŋa.” “Naaga taimña Moses-ŋum uqautigikkaŋa sivuniksriqirauvich?” John-ŋum piñiġai, “Taimñaunġitchuŋa.” 22 Nipliutilgiññiġaat, “Uqautitigutmi kisuutilaaqnik. Uvagut kiggutiqaqtuksraurugut tuyuġiriptiknun. Qanuqsamma nipliutigivich ilipkun?” 23 John kiuniġai, “Uvaŋa taimñauruŋa uqaġimakkaŋa Isaiah-m sivuniksriqirim, itna,
Iñuk tuqłuqtuaq iñuiḷaamiñ,
Itqanaiyautisiuŋ apqutiksraŋa Atanġum,
nalġuġlugu tumiksraŋa.” Isaiah 40:3
24-25 Taapkua uqqiraqtit tuyuuruat Pharisee-ŋuruaniñ, John apiġilgiññiġaat, “Uvva, Christ-ŋunġiññiġuvich naagaqaa Elijah-ŋunġitchuvich, naagaqaa taimña sivuniksriqiraunġitchuvich, suvaata paptaaġivich?” 26 John kiuniġai, “Uvaŋa paptaaġutiqaqtuŋa imikun. Aglaan akunnapsitñi qichaqtuq iḷitchuġimaisaqsi. 27 Ilaa aqupkun sagviġisiruq. Uvaŋa siŋiiḷguyumiñaitchuŋaunniiñ aluġutiŋnik.” 28 Tamatkua atuummiñiqsut Bethany-mi Perea-mi Jordan taavanitchiaŋani John-ŋum paptaaqtitchiviani.
Agaayyutim Ipnaiyaaŋa
29 Uvlutqikman John-ŋum Jesus qiñiġniġaa utlautiruaq iŋmiñun, aasrii upyakługu, “Uvvauna Agaayyutim ipnaiyaaŋa piiġityaqtuaq nunam iñuiñ killuutaatnik! 30 Ilaa taimñauruq uqautigikkaġa itnautigiplugu, ‘Iñuk imma aggiġñiaqtuq akiaqtiksraġa. Kamanatluktuaq uvaŋniñ, takku ilaa anigaluaqnaŋa inŋaniksimaaqhuni.’ 31 Uvaŋa nalugaluaqługu kisuugisił̣ha, tikiumaruŋa paptaaġusriqł̣uŋa imiġmik iḷitchuġipkautigisrukługu Israel-aaġmiunun.” 32 Uvva itnaiḷipḷugu John-ŋum iḷisimarriġaa, “Uvaŋa qiñiġiga Ipqitchuaq Irrusriq atqaqtuaq pakmakŋa atriqaqhuni tiŋmiaġruuratun aasrii ilaaniitluni. 33 Kaŋiqsianinġitchaluaġiga kisuutilaaŋa, aglaan Agaayyutim tuyuġirima imikun paptaaġityaqłuŋa, uqautigaaŋa itna, ‘Ilvich qiñiġisigiñ Ipqitchuaq Irrusriq atqaqpan aasrii inillaguni iñuŋmun, ilaa taimñaugisiruq paptaaġiruksraq Ipqitchuakun Irrutchikun.’ 34 Aasrii uvaŋa qiñianikkiga taamna atuumaruaq aasrii uqautigitlaplugu Iġñiġiłhagun Agaayyutmun.”
Jesus-ŋum Sivulliich Maliġuaqtai
35 Uvlutqikman John taraniilgiññiqsuq malġuŋnik maliġuaqtiŋmiñik piqasriqhuni. 36 Qiñiqamiuŋ Jesus apqusraaqtuaq John-ŋum upyaŋniġaa, “Uvvauna Agaayyutim ipnaiyaaŋa.” 37 Taapkuak maliġuaqtik tusraaplugu taatnaqman, maliutiniġaak Jesus. 38 Jesus-ŋum kiŋiaqami, maliutiniqmakni qiñiqługik apiġiniġik, “Sua pakikpitchu?” Taapkuak kiuniġaak, “Rabbi, nani tukkuqaqpich?” (Taamnaguuq Rabbi mumiutiqaqtuaq iḷisautrimik.) 39 Ilaan kiuniġik, “Uvuŋaġutik qiñiġiatku!” Taapkuak utlauti'amik qiñiġniġaak nani irviqaqtilaaŋa, aasrii uvlivigiplugu. Sisamanun tuqtuqtaq iḷiyuŋnaqsiruami sassaq unnuksraaqman. 40 Taapkuak tusraaplutik John-ŋum uqautaanik maliutriruak Jesus-mik iḷaqataa atiqaġniqsuq Andrew-mik, Simon Peter-m aniqatigiplugu. 41 Andrew-m sivulliuplugu paqilġaaġniġaa aniqatni Simon uqautiplugu, “Uvaguk paqitkikpuk Messiah” (mumiutiqaqtuaq Christ-mik naagaqaa Anniqsuqtimik), 42 aasrii Simon Jesus-muutiplugu. Jesus-ŋum qiñiqługu nipliutiniġaa, “Ilvichuvva Simon, iġñiŋa John. Taiyuutinikkisirutin Cephas-mik” (mumiutiqaqtuamik Peter-mik Iyaġaŋmiglu).
Jesus Tuqłuił̣ha Philip-mik Suli Nathanael-mik
43 Uvlutqikman Jesus sivunniġñiqsuq Galilee-mugukhuni. Ilaan Philip paqitlugu nipliutiniġaa, “Maliġuaŋŋa!” 44 Philip-guuq Bethsaida-ġmiuŋuniqsuaqtuuq Andrew-mlu Peter-mlu irviakni. 45 Philip-ŋumli nalautlugu Nathanael, uqautiniġaa “Uvagut paqitkikput taimña Moses-ŋum uqautigimakkaŋa maliġutaksrani suli sivuniksriqirit uqautigikkaŋat. Ilaa Jesus-ŋuniqsuq, Nazareth-miu, Joseph-ŋum iġñiŋa.” 46 Nathanael-ŋum piñiġaa, “Qanusriq nakuuruaq aggitḷava Nazareth-miñ?” Philip kiugaa, “Kiataamiḷi qiñiġiaqsaġuŋ!” 47 Jesus-ŋum qiñiqamiuŋ Nathanael utlautiruaq iŋmiñun nipliġñiqsuq, “Uvvauna Israel-aaġmiupiaġataq! Ilaani piitchuq pigiiḷaq.” 48 Nathanael-ŋum apiqsruġniġaa, “Qanuqługu iḷisimaviŋa?” Jesus-ŋum kiugaa, “Philip-mun tuqłuġaluaqtitnak qiñianiŋniġikpiñ ataŋiusrima'avich asrirriraġaqtuami napaaqtumi.” 49 Nathanael-ŋum kiugaa, “Iḷisautrii! Ilvich Agaayyutim Iġñiġiniġaatin! Israel-aaġmiut umialiginiġaatin!” 50 Jesus-ŋum kiugaa, “Ilvich ukpiliqsiqpich qiñiġni'apkiñ sivuani ataani napaaqtum asrirriraġaqtuam? Qiñiġisirutin kamanatluktuanik taavrumakŋa.” 51 Jesus-ŋum nipliutipsaaġniġai, “Iḷumutuuruamik nipliutigipsi, Ilipsi qiñiġisigiksi qiḷak aŋmaqpan suli Agaayyutim israġulgi mayutmuktuat naagaqaa atqaqtuat Iñuum Iġñiŋanun.”