19
Tarra Pilate-ŋum Jesus tigupkaqługu ipiġaqtuqsiupkaġniġaa. 2-3 Aŋuyyiuqtit niaquusriġñiġaat kakitḷaġnanik suli atnuġaaqługu umialiktamik ukił̣haaġiksaamik aasrii nipliatiaqsipḷugu, “Iñuuqpakkumuutin umialgat Jew-ŋuruat.” Suli tikiññiġaat patiktiqataaqsipḷuguasrii. Pilate-ŋum anitqikhuni nipliutiniġai iñuich, “Pakma ilaa annisigisigiga ilipsitñun, iḷitchuġitqulugu uvaŋa sumik paqitchiñġił̣hagun atanniusriaksraŋanik pigiiḷiḷugu.” Jesus aniñiqsuq niaquutilik kakitḷaġnanik suli umialiktamik atnuġaalik. Pilate nipliutiniġai iñuich, “Uvva, qiñiqsiuŋ iñuk!” Qaukłiŋich agaayuliqsit suli qaunaksrit qiñiqamitruŋ iġiallaksaġniqsut, “Kikiaktuutisriuŋ sanniġutamun, kikiaktuutisriuŋ sanniġutamun!” Pilate-ŋum nipliutigai, “Ilipsi tigulugu kikiaktuutisriuŋ sanniġutamun. Paqitchiñġitchuŋa agvisiksraŋanik atanniusriaqałiksraŋan taatna.” Jew-ŋuruat kiuniġaat, “Maliġutaksraqaqtugut uqałiqaqtuamik ilaa tuquruksrauplugu takku nipiqaqtuq iġñiġinipḷuni Agaayyutmun.” Pilate-ŋum tusraa'amigich taatna nipliaruat, ilaa naviasruliḷḷapiaqhuni itqutipkaġniġaa Jesus. Aasrii ilaa isitqikhuni tatqamuŋa uqaqsittaaġviŋmun nipliutiniġaa Jesus, “Nakiñ aggiqsuami?” Aglaan Jesus kiunġiññiġaa. 10 Pilate-ŋum nipliutilgiññiġaa, “Ilvich uqautisrunġitpiña? Itqaġiuŋ uvaŋa aŋalatchirrutiqałiġa patchisaił̣hiñauplutin suli kikiaktuutipkałhiñauplutin sanniġutamun.” 11 Jesus-ŋum kiugaa, “Pigigiñ aŋalatchił̣iq uvapkun kisianik qaisaułhagun ilipnun Agaayyutikun. Taatnaqhuni taimña iñuk qaitchiruaq uvamnik ilipnun killuqsautiqaqtuq kamanatluktuamik ilipniñ.” 12 Pilate-ŋum tusraa'amiuŋ taamna ilaan annautisruliḷḷapiatlukkaluaġniġaa patchisaiġḷugu. Aglaan Jew-ŋuruat iġialaplutiŋ kiumaniġaat, “Annaktitchupku una iñuk, Caesar-m Rome-miittuam iḷauraaġiyumiñaitchaatin. Kiñapayaaq iŋmiñik ataniġuqtaqtuaq Caesar-m akiḷḷiġigaa umialguruam Rome-mi.” 13 Pilate tusraa'amigich tamatkua nipliatit, ilaan annisiniġaa Jesus aasrii aquvitluni atanġum inaanun, taggisiliŋmun “Iyaġaŋmik Natilik,” aasrii Hebrew-tigun taiyuutiqaqhuni “Gabbatha.” 14 Uvluqpaguqtuami uvluani paqnałhum niġiqpagvikaamun taggisiqaqtuam Apqusraaqtitaułiġmik, Pilate nipliutiniġai Jew-ŋuruat, “Kiikaami, uvva umialiksi!” 15 Tamatkua iñuich iġialaplutiŋ kiuniġaat, “Tuqulli! Tuqulli! Kikiaktuutili sanniġutamun.” Pilate-ŋum apiqsruġniġai, “Uvaŋnun kikiaktuutipkaqtitquvisiuŋ umialigikkaqsi sanniġutamun?” Qaukłiŋich agaayuliqsit kiuniġaat, “Uvagut qaukłiġmik umialiqaqtugut Rome-mi. Avataagun atlamik umialiqanġitchugut.” 16 Tarra Pilate-ŋum qaiññiġaa Jesus iliŋitñun aŋuyyiuqtinun kikiaktuutitquplugu sanniġutamun.
Jesus Kikiaktuutigaat Sanniġutamun
17 Tamatkua iñuich aŋalatkaqsiñiġaat Jesus. Aniñiqsuq akiyaqhuni kikiaktuutriviksraġmiñik, tikiutiplugu nunamun taiyuutiqaqtuamun “Niaqum Saunġanik,” Hebrew-tigunaasrii taiyuutiqaqhuni “Golgotha-mik.” 18 Taapkua aŋuyyiuqtit kikiaktuutiniġaat Jesus sanniġutamun, piqasriqł̣ugu malġuŋnik atlaŋnik iññuŋnik kikiaktuutiplugik sanniġutaŋnun avataanun, Jesus qitiqłiḷiutiplugu. 19 Pilate-ŋum aglaŋniġaa iḷisimmatiksraq aglak aasrii taapkua aŋuyyiuqtit iḷipḷugu sanniġutam qulaanun, itna aglalik, “Jesus Nazareth-miu, umialgat Jew-ŋuruat.” 20 Iñugiaktuat Jew-ŋuruat agliqiniġaat, taamna Jesus kikiaktuutikkauvia uŋasriñġitḷuni nunaaqqimiñ. Iḷisimmatiksraq aglak aglaksimapluni piñasruiŋutlugu uqautchisigun Hebrew-tigullu Latin-tigullu suli Greek-tigun. 21 Jew-ŋuplutiŋ qaukłiŋisa agaayuliqsit itnaġniġaat Pilate, “Aglaknagu ‘Umialgatnik Jew-ŋuruat,’ aglaan ‘Taamna iñuk uqaġniḷugu, uvaŋa umialigigaatŋa Jew-ŋuruat.’ ” 22 Pilate-ŋum kiuniġai, “Qanuq iḷipḷugu uvaŋa aglakkaġa taatna aglaksimagisiruq.”
23 Aŋuyyiuqtit kikiaktuutianikmatruŋ Jesus sanniġutamun, tiguniġaich atnuġaaŋi autaagaqsipḷugich sisamaiŋutlugich, atausriuttaaġutiŋ piqatlasripḷutiŋ, aasriiñ atnuġaaŋa kiluiḷaaq ukił̣haaq aulaiḷaq qaliġurriaŋumaniqsuq. 24 Aŋuyyiuqtit uqaaqsiñiqsut avatmun, “Aliktusruŋaqnagu una, nalautchaaġautigilakput iḷitchuġisaġlugu kimun piginiaqtilaaŋa.” Taatnaqamitruŋ immiġñiġaat uqałiq uqautigimaruaq itna,
“Iliŋisa autaaġaich atnuġaatka iŋmiknun,
suli nalautchaaġautigiplugu atnuġaaġa.” Psalm 22:18
Aŋuyyiuqtit piñiġaat taamna.
25 Taatnaqtitlugich qichaġniqsut killiŋani kikiaktuutrivium Jesus aakaŋalu, suli aakaŋan aniqataa, Mary-lu iḷaqataa Clopas, suli Mary Magdalene. 26 Jesus-ŋum qiñiqamiuŋ aakani suli maliġuaqti piqpagikkani qichaqatauruak, nipliutiniġaa aakani, “Aakaaŋ, tarra iġñiġiñ!” 27 Suli nipliutiplugu taamna maliġuaqti, “Tarra ilvich aakan!” Tarakŋaniñaglaan taavruma maliġuaqtim iŋmaŋniġaa kiñuniġmiñun.
Jesus-ŋum Tuqułha
28 Jesus-ŋum iḷisimaniġaa, sum iluqani immikkaułha, suli agliqsimaruaq uqałiq immianiktitchaqługu nipliġñiqsuq, “Imiġuktuŋa.” 29 Piŋaluguuq tamaani inniqsuq imalik siiġñaġluktuamik misruqqumik. Tarra iḷiñiġaat misruktaqtaq misruqqumun, aasiiñ akiqqumik israuttusriqł̣ugu takpichuŋa israaġutiplugu qaqłuuknun. 30 Jesus akuqtuqamiuŋ misruġuq nipliġñiqsuq, “Tarra naattuq.” Aasriiñ sikitlugu niaquni aniġniŋiġñiqsuq.
Jesus Kapigaat Sanniġaagun
31 Tarra Jew-ŋuruat iŋiġniġaat Pilate, niugaaqtaġukługich tuqunaġiaquplugich taapkua aŋutit tuqqutauruat aasrii atqaqtillugich sanniġutaŋitñiñ. Taatnaġuŋniqsut takku tikiumapluni tallimmiułiq akunniqsaami iliŋisa niviŋatqunġitlugich timit sanniġutaŋitñi minġuiqsiaġvium uvluani, takku tikiumaniaqhuni nuimaniqsraq minġuiqsiałiq atlaniñ minġuiqsiałiġniñ. 32 Aŋuyyiuqtit taruŋaqamiŋ niugaaqtaġniġaich taapkuak avataani Jesus-ŋum tuqqutauqatauruak Jesus-kun. 33 Aglaan tikitmatruŋ Jesus iḷitchuġiniġaat tuquaniksimałha. Taatnaqługu iliŋisa niugaaqtanġiññiġaat. 34 Aglaan iḷaŋata aŋuyyiuqtit kapiniġaa panamiñik Jesus-ŋum sanniġaagun aasrii tarvauvaa auglu imiġlu maqiplutik. 35 Iñuk taamna qiñiqtuaq taavrumiŋa iḷisimarriġñiġaa ilipsipsuuq ukpiqsritquplusri. Ilaan uqauttutaa iḷumutuuruq, suli iḷisimagaa uqauttutmi iḷumutuułha. 36 Taatnaiḷipḷugu iñiqtauniqsuq aglausimaruaq uqałiġmi immiqł̣ugu, “Nalliatunniiñ sauniġikkaŋiñ piiyaqtakkauyumiñaitchut.” 37 Suli atla uqałiq itnaqsimaruaq, “Iliŋisa sukuiġḷugu qiñiġisigaat ilaa kapukkaqtiŋ.”
Jesus-ŋum Iḷuvikkaułha
38 Taavruma aquagun Joseph-guuq Arimathea-ġmiu maliġuaqtaupmiñiqsuq Jesus-mi nalunautchipḷuni takku iqsimmaġmi Jew-ŋuruanik pipḷuni. Apiqsruqman Pilate-ŋum pitquniġaa timi, Joseph-ŋumaasrii aullautiplugu. 39 Nicodemus, taimñaptuuq qiñiġiaqtuaq Jesus-mik unnuami, tuvaaqatauniqsuq Joseph-mi saagaqhuni tallimakipiatun uqumaisilaaliŋmik tipraġiksautinik atlagiiñik atiqaqtuanik myrrh-miglu aloe-miglu. 40 Taapkuak iññuk piñiġaak Jesus-ŋum timaa nimiqsruqługu ukił̣haamik piunġiyaikkusriqsuqsimmaan, taatnatun Jew-ŋuruat timimik savaaqaġaġiłhat atripḷugu. 41 Taavrumaniguuq nautchiiviŋmi Jesus-ŋum tuqqutauviani inniqsuq nutaaq iḷuviksraq atuqsimaiḷaaq. 42 Uvvaasriiñ pisigiplugu Jew-ŋuruat paqnaviat, suli taavruma iḷuviksram qaniłhagun, inillaŋniġaat Jesus taruŋa.