15
Pilate-muutiniġaat Jesus
Tavra uvlaatchaurami qaukłiŋich agaayuliqsit piqatigiplugich sivulliuqtiġruat suli aglaliqirit suli iluqaġmiŋ uqaqsittaaqtitchirit katimaniqsut sivunniuqhutiŋ. Tamatkua Jesus qiḷiqtinniġaat. Qiḷġutilik tasikuaqługu Pilate-muutiniġaat kavanauruamun.
Pilate-ŋum apiqsruġaa, “Uvva Jew-ŋuruat umialigivatin?” Jesus-ŋum kiugaa, “Tavra ilvich taatnaqtutin.” Qaukłiŋich agaayuliqsit pasiuġniġaat iñugiaktuatigun sutigun. Aglaan Jesus kiumaksriñġiññiqsuq. Pilate-ŋum apiqsrulgitkaa, “Kiggutiksraiññiqpich? Qanutunaglaan iñugiaktautigiruanik pasiuqpatin!” Jesus nipliñġitchuq. Taatnamik Pilate quviġusuŋniqsuq.
Jesus Tuquruksraġuġaat
Ukiupayaaqman Jew-ŋuruat niġiqpagvikaatni atiliŋmi Apqusaakkaułiġmik Pilate annaktitchiraġniqsuq atautchimik isiqtamik kisupayaamik pisukamiŋ. Akunġatni isiqtat iñuk inniqsuq atilik Barabbas-mik iñuaqatauruaq taapkua aŋuyakmata akikŋaqługu Roman kavamaŋatnik. Iñugayaat Pilate-mukamitruŋ qasriḷiaqsiñiġaat pituiquplugu isiqtaq piraġiłiġmisun sivuani. Pilate-ŋum kiugai, “Pituiġitquvisitŋa Umialgatnik Jew-ŋuruat?” 10 Iḷitchuġiniġaa qaukłiŋisa agaayuliqsit qaitchił̣hat Jesus-mik siqñataqałiġmiktigun. 11 Aglaali qaukłiŋich agaayuliqsit akatchiñiqsut iñuŋnik Pilate-ŋum pituiġitquplugu Barabbas-mik. 12 Pilate kiugai, “Qanuġisiñiqpigu una taiguutiqaqtuaq Umialgatnik Jew-ŋuruat?” 13 Iluqatiŋ iñuich nipliaqpaŋniqsut, “Kikiaktuutili!” 14 Pilate-ŋum apiqsruġniġai, “Suvaata? Savamaqłuqaqpa?” Aglaan iñuich nipliaqpaurallapiaġniqsut, “Kikiaktuutisiuŋ!” 15 Pilate-ŋum quyalisukługich iñuich pituiġñiġaa Barabbas iliŋitñun. Qaitkamiuŋ Jesus aŋuyyiuqtimiñun tiliñiġai, “Ki, ipiġaqtuqsiuŋ! Kikiaktuutinaqsiruq.”
Aŋuyyiuqtit Mitautigigaat Jesus
16 Aŋuyyiuqtit itqutiniġaat Pilate-ŋum tupiqpaŋanun, aasiiñ katitquniġaich atlat aŋuyyiuqtit, 17 atnuġaaqługu akisuruanik kaviqsaamik suli niaquusipḷugu kakitḷaġnanik aasiiñ iḷipḷugich niaquanun. 18 Kamagiŋŋuaġniġaat sivuġaani nipliqhutiŋ, “Uvvaguuq Umialgat Jew-ŋuruat!” 19 Anaullaġniġaat niaquagun anautamik suli tivvuaqtuqługu sitquġvigiplugu sivuġaani Jesus. 20 Mitautigianikamitruŋ mattaqtinniġaat kaviqsaaq siḷatiġuaq atipkaqługuasiiñ ilaan atnuġaaŋiñik. Tavra aullautiniġaat kikiaktuutiviksraŋanun.
Jesus Kikiaktuutigaat Sanniġutamun
21 Uvvaguuq iglaullaġmiŋ aŋuyyiuqtit paaġniġaat iñuk atiqaqtuaq Simon-mik utiqtuaq nunaaqqimun. Nunuriñiġaat iqsruquplugu Jesus-ŋum kikiaktuutriviksraŋa. Taamna Simon Cyrene-naġmiu aapaŋak Alexander-mlu Rufus-ŋumlu. 22 Tikiutiniġaat nunaŋanun taiyuutiliŋmik Golgotha-mik mumiutiqaqhuni “Niaqum Saunġa.” 23 Imiksritkaluaġniġaat asiam misuġuanik avuplugu suŋaġnitchuamik. Aglaan Jesus imiŋiññiġaa. 24 Tamatkua aŋuyyiuqtit kikiaktuutigaat. Tavra aviktuġniġaich atnuġaaŋi aasiiñ saaptautigiplugich qanutchimik iñuk piksraquplugu. 25 Nine-akłaaqman uvlaami kikiaktuutiniġaat. 26 Aglaich pasikkusiaŋi iḷiñiġaich niaquan qulaanun itna aglakługich, “Umialgat Jew-ŋuruat.” 27 Ilaani kikiaktuutriqatauniqsuk malġuk tigliŋniaqtik, iḷaqataa taliqpian tuŋaani suli iḷaqataa saumiani. 28 [Sivuniksriqirim tarra Agaayyutim uqałha immiumaruq, “Irrutiniġaat savamaqłuktuatun.”]
29 Iñuich apqusaaqtuat niaqulaniqsut nipliaplutiŋ pisaaŋŋatinik Jesus-mun, “Aa! Uqaġuuruatin piyaqqułhiñaunipḷugu agaayyuvikpak aasiiñ nappatqigḷugu piŋasuni uvluni, 30 ki, anniqsuġiñ ilipnik, aasiiñ atqaġiñ sanniġutamiñ.” 31 Taatnatuntuuq qaukłiŋisa agaayuliqsit piqasiqhutiŋ aglaliqirinik mitautigigaat, “Una anniqsuiraqtuq atlanik, aglaan iŋmiñik anniqsulguitmiñiqsuq. 32 Ki, Christ, Umialga Israel-ŋum, atqaġutin kikiaktuutrivipniñ! Uvagut tautukkuptigu ukpiġiyumaikput.” Taapkuak kikiaktuutriqatauruak suviaġutiniġaak.
Jesus Tuquruq
33 Uvluq qitiqquqman taaqsiñiqsuq nunapayaami. 34 Three-akłaaqman Jesus nipitusiñiqsuq, “Eloi, Eloi, lama sabachthani?” mumiutiqaqhuni, “Agaayyutmaaŋ, Agaayyutmaaŋ, suvaata suqutiginġiqpiŋa?” 35 Iḷaŋich tamatkua qichaqtuat tusaakamiuŋ nipliqsut, “Ataŋii, tuqłuġaġaa Elijah.” 36 Iḷaŋat iñuich tiguliqamiuŋ allaqtiġun qilamiksruaqhuni misuktiqługu misuqqumun, isautchiqsiqługu ayauppiŋmik qaqłuukkun aktuqługu nipliqhuniasiiñ, “Ki, qiñiġumagikput Elijah aggiġisipmagaan atqautityaġlugu.” 37 Jesus nipaalaliqhuni tuquniqsuq. 38 Talukuyaaq agaayyuvikpaŋmi siiksiġniqsuq tatpichakŋa takanuŋa taatna. 39 Tavra aŋuyyiuqtit qaukłiat qichaqtuaq Jesus-ŋum qaniŋani tuqupman nipliġñiqsuq, “Iḷumutun taamna aŋun iġñiġiniġaa Agaayyutim.”
40 Itmiñiqsut aġnat tautuktuat uŋavaniñ, iḷagiplugich Salome suli Mary Magdalene suli Mary, aakagikkaŋak taivruma kamanaiññiqsram James-ŋum suli Joses-ŋum. 41 Tamatkua piqasiqsuġniġaat Jesus Galilee-mi itman savautiplugulu. Atlat iñugiaktuat aġnat maliŋniġaat Jerusalem-mun.
Jesus Iḷuviġñiġaat
42 Unnuksraaġuraaqman Joseph Arimathea-ġmiu tikiññiqsuq. Uvva uvluani sivuani Jew-ŋuruat minġuiqsiaġviat piuq. 43 Taatnamik ilaa taluqsraiqhuni utlautiniqsuq Pilate-mun. Iŋiaġiniġaa Jesus-ŋum timaa. Joseph kamagikkaupluni sivulliuqtiġruaŋuniqsuaq niġiugaqaġniqsuq aullaġniił̣iksraŋanik aŋaayuqautaanik Agaayyutim. 44 Pilate quviġusuŋniqsuq Jesus tuquaniktiġniqman. Tuqłuġniġaa aŋuyyiuqtit qaukłiat apiqsruqługu tuquaniktiqmagaan. 45 Tarra iḷitchuġianikamiuŋ taavrumakŋa aŋuyyiuqtit qaukłiatniñ Jesus-ŋum tuqqutilaaŋa, qaitkaa timaa Joseph-mun. 46 Joseph tauqsiġñiqsuq ukił̣haaġiksaamik. Atqautiplugu Jesus-ŋum timaa puuqługu ukił̣haaġiksuamik iḷiñiġaa iḷuviḷiuqtamun uyaġaŋmi. Aksrakługu uyaġaŋmik taluniġaa taamna iḷuviq. 47 Mary Magdalene suli Mary aakagikkaŋa Joses-ŋum qiñiġniġaak napmun iḷiñiaqmaŋaan.