9
Suli iḷaniġai uumiŋa, “Iḷumutuuruamik nipliutigipsi, Iḷaŋich marra iñuich tuquyumiñaitchut qiñiŋaiñŋaan Agaayyutim aŋaayuqautaa saŋŋigun.”
Jesus-ŋum Atlaŋŋuqtiłha
Kiñuagun itchaksrat uvlut Jesus-ŋum kayuŋiġñiġai Peter-lu, James-lu John-lu aasii sivulliaqsipḷugich iġġimun kisiisa. Qiñiqtitlugich Jesus atlaŋŋuġniqsuq sivuġaatni. Atnuġaaŋi qivliqisirauraqhutiŋ qatiqsipḷutiŋ aniutun, kia-unniiñ nunami salummaġumiñaitkai qatiqsitḷuglugich. Tavrakŋatchiaq tamatkua qiñiġmiñiġaich Elijah-lu Moses-lu uqaqatigiaqsipmatku Jesus. Tarra Peter-m nipliutiniġaa Jesus, “Iḷisautrii, nakuunayaqtuq uvani ittuiñaġupta. Nappaitquguptigut nappaiñayaqtugut piŋasunik palapkaaksranik, atautchimik ilipnun, atautchimik Moses-mun suli atautchimik Elijah-mun.” Peter qanuġviiḷḷapiaġniqsuq tupaŋapluni, taatnaqhuni iḷisimanġiññiqsuq sumikunniiñ uqaġikkaġmiñik. Taatnaqsaqtitlugich nuviyam qulaŋiutiniġai. Nipi nuviyamiñ tusaġnaqsiñiqsuq itnaqhuni, “Taamna ilaaŋuruq piqpagikkaġa Iġñiġa, naalaġniyumagiksi!” Taapkua alaqtaaqsikmata iḷagikkak qiñiġnaiŋaniktiġniqsuk. Qiñiłhiñaġniqsut kisianik Jesus-mik.
Iluqatiŋ atqaaqsikamiŋ taavrumakŋa iġġimiñ Jesus-ŋum tiliñiġai uqautigitquŋitḷugich qiñikkaŋit Iġñiŋan Aŋutim aŋitqił̣hanunaglaan. 10 Tamatkua tusaakamitruŋ tillisaa qanuqsaġviitkaluaqhutiŋ apiqsruqtuutiaqsiñiġaat avatmun, “Qanuutauruaq una aŋitqił̣iq tuqumiñ pivauŋ?” 11 Tavra apiqsruġniġaat Jesus, “Suvaata aglaliqirit uqaġuuvat Elijah aggiqsuksraunipḷugu sivulliuluni?” 12 Kiuniġai, “Tavra Elijah aggiqqaaġniaqtuq Christ-miñ itqanaiyaġlugich supayaat. Uvvasuli aglausimaruaq Iġñiŋa Iñuum nagliksaallapiaqtuksraugisiñipḷugu suli suksraġinġiġisiñipḷugu iñuŋnun. 13 Aglaan nipliutigipsi, Elijah aggianiktuq. Iñuichaasiiñ aŋallaqłukkaat qanupayaaq, tuvraqługu aglausimaruaq ilaagun.”
Jesus Nakuqsipkaiñiqsuq Nukatpiaġruŋmik Irrusiqł̣uliŋmik
14 Tamatkua utiqamiŋ atlanun maliġuaqtaiñun tautuŋniġaich iñugayaat suli aglaliqirit uqavaaqtuat maliġuaqtinun. 15 Iñuich tautukamitruŋ Jesus quviġusullapiaqhutiŋ aqpaliqsruqhutiŋ ilaanun paaġniġaat. 16 Ilaan aglaliqirit apiqsruġniġai, “Sumik uqaqtuyaaġutiqaqpisi?” 17 Iḷaŋata iñugaaġruich nipliutiniġaa, “Iḷisautrii, tikiutriruŋa iġñiġikkamnik irrusiqł̣uqaqhuni uqatlaiqsitlugu pitchaŋanik. 18 Irrusiqł̣uum aŋalataġipmagu ulġutkaa nunamun. Ilaa qiluraġallapiaġaqtuq, innuliqipluni qaniġmigun, tiriquulaplugich kigutini suli tikkaksiḷḷapiaqhuni iluqaġmi tuquruatununniiñ. Uqautigaluaġitka maliġuaqtitin anitquplugu aglaan taatnalguiññiġaat.” 19 Tavrali Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Aatai, ukpiqqutaiññiaqpat ilipsitñi! Qanutunaglaansuli nayuġniaqpisi? Qanutunaglaan igḷutuqtaksraġivisi? Taamna nukatpiaq uvuŋautisaqsiuŋata.” 20 Iñuich Jesus-muutiniġaat. Irrusiqł̣uum tautupqauraqamiuŋ Jesus, nukatpiaġruk qiiqsruqtitkaqsiñiġaa. Ulġupluni nunamun aksralikhuni innuliqiaqsiñiqsuq qaniġmiñi. 21 Jesus-ŋum apiqsruġaa aapaŋa, “Qaŋaaglaan taatnaiḷiva?” Taavruma nipliutigaa, “Imma iḷiḷgauraułiġmiñiñaglaan. 22 Akulaiqł̣ugu irrusiqł̣uum tuqunniaqsimagaa igitqataqługu ikniġmun suli imiġmun. Pitḷagupku suraġallaŋniaġuqtuq! Iḷunŋugillaŋniaġuta ikayuqtigut!” 23 Jesus-ŋum uqautiniġaa, “Arguasuktuksrauŋitchutin pitḷaniḷuŋa. Ukpiqsrił̣hiñaġuvich supayaaq pił̣hiñauruq!” 24 Tavrauvaa aapaŋa iḷiḷgaam kappiaŋaruq nipliqhuni, “[Ataniiq.] Ukpiqtuŋa. Ikayuŋŋa ukpiqsrisiqatluquluŋa!” 25 Jesus-ŋum qiñiġai iñuich utlaktigikkani. Iñiqtiġaa irrusiqł̣uk itnaqhuni, “Uqallaitchuaq suli tusaallaitchuaq irrusiq, anitqugikpiñ uumakŋa nukatpiaġruŋmiñ, aasiiñ isitqisuŋaqnak.” 26 Irrusiqł̣uk iġiallaksaqtuq qiluraġaqtitlugu taamna nukatpiaġruk, aasiiñ uulillaktitlugu aniruq ilaaniñ. Taamna nukatpiaġruk tuquŋaruatun iḷiḷiqtuq. Iñuich uqaaqsiñiqsut, “Ilaa tuquliqtuq.” 27 Aglaan Jesus-ŋum tiguplugu argaigun ikayuqługu makitinniġaa. 28 Jesus isianikman tupiġmun maliġuaqtaiñ apiqsruġniġaat kisiŋŋuġuutiplugu, “Suvaata aniḷguitpisigu taamna irrusiqł̣uk?” 29 Ilaan kiuniġai, “Agaayułhiñałikun piḷiqillapiaqhuni [uisauraałikunlu] anitlagaa taatnasiq irrusiq.”
Jesus Uqautigilgitkaa Tuqqutaułiksraniḷu Aŋipkakkaułiksraniḷu
30 Taavrumakŋaqhutiŋ Galilee-kuaġniqsut. Iḷisimatquŋiññiġaa kimun-unniiñ naniitilaani, 31 atakkii iḷisautrisukhuni maliġuaqtimiñik, itna, “Iñuich tigugisigaat Iġñiŋa Iñuum tuqulluguasiiñ. Tuqqutauŋanikkumi piñayuakun uvlut taamna aŋitqikkisiruq.” 32 Aglaan maliġuaqtaiñ kaŋiqsiŋiññiġaat uqaaqtuutigikkaŋa, taluqsraqhutiŋaasiiñ apiqsruaġalguiññiġaat Jesus.
Kiña Kamanaġniqsrauva?
33 Tavra tikiññiqsut Capernaum-mun. Tupiġmiillaġmiŋ Jesus-ŋum maliġuaqtini apiqsruġniġai, “Sumik uqaqtuyaaġutiqaqpisi iglaułłaptikni?” 34 Kiuŋiññiġaat atakkii iglaullaġmiŋ uqaqaqhutiŋ avatmun nalliġmiknik kamanaġniqsrauniaqmagaan. 35 Ilaan tarra aquvitluni tuqłuġniġai qulit malġuich maliġuaqtigikkani nipliutiplugich, “Kiña iñuk sivulliusukkumi aqulliuruksrauruq savaktiġuqmiḷuni iluqaŋitñun.” 36 Aasii qiññuaġniġaa iḷiḷgaaq inillakługu akunġatnun, saġliriutiplugu itnaqhuni, 37 “Kisupayaam akuqtuġumiuŋ iḷiḷgaaq pisigiluŋa akuqtuġaaŋa, suli kisupayaam akuqtuġumiña akuqtuġumiñaitchaaŋa uvaŋałhiñaq aglaan akuqtuġaa taamna tuyuġirigikkaġa.”
Akitñaqtuqtinġitchuaq Uvaptiknun Iḷagillapiaġikput
38 John-ŋum Jesus nipliutiniġaa, “Iḷisautrii, qiñiġikput una anitchiraġiiruaq irrusiqł̣uŋnik atuqługu atqiñ. Taavruma iñuum maliġuaŋitmigaatigut. Uvvaasiiñ iñiqtiġikput atakkii maliġuaqtigiŋitḷugu uvaptikni.” 39 Aglaan Jesus-ŋum nipliutiniġai, “Nutqaqtitnasiuŋ atakkii iñuum savaaqaqtuam quviqnaqtuanik atuqługu atiġa uqautigiyumiñaitkaaŋa pigiiḷiḷuŋa. 40 Akitñaqtuqtiŋitchuaq uvaptiknun iḷagillapiaġikput. 41 Nipliutigipsi, kisupayaam aatchuġumisi qallugauramun imiksrapsitñik Christ pigipmasi akiḷḷiusiaġitlasipiaġisigaa.
Killuqsaqusaaġutit
42 “Kia iñuum killuqsaqusaaqpagu iḷaŋat makua ukpiqsrisiqaqtuat uvamnik iḷiḷgaatun, nakuutlukkayaqtuq taamna quŋisiġmiutchiġḷugu uyaġakpaŋmik ipipkaqpan taġiumi. 43 Suli argakpich killuqsaqtitpatin piiġumagitin. Iłuatlukkayaqtuq ilipni isiġuvich iñuułiġmun argaiḷḷutin uumakŋa argaqaġutin igḷuktun aullałiksraqniñ anasiñŋuqsaġviŋmun ikniġmun qamitlaiḷaamun. 44 [Tavrani qupilġut tuquyumiñaitchut suli ikniq qamiyumiñaitmiuq.] 45 Naagasuli isigakpich killuqsaqtitpatin piiġumagitin. Iłuatlukkayaqtuq isiġuvich iñuułiġmun isigaiḷḷutin uumakŋa isigaqaġutin igḷuktun iktaułiksraqniñ anasiñŋuqsaġviŋmun. 46 [Tavrani qupilġut tuquyumiñaitchut suli ikniq qamiyumiñaitmiuq.] 47 Suli ilvich irigikkaqpich killuqsaqtitpatin piiqsiġumagiñ qaquliġlugu. Iłuatlukkayaqtuq ilipni isiġuvich aŋaayuqautaanik Agaayyutim atautchimik iriqaŋŋaqpich uumakŋa malġuŋnik iriqaġutin iktaułiksraqniñ anasiñŋuqsaġviŋmun. 48 Tavrani
qupilġut tuquyumiñaitchut
suli ikniq qamiyumiñaitmiuq. Isaiah 66:24
49 “Maaniḷi iñuk iŋmiguuraq makitalgutillaakkaugisiruq iknikun. 50 Taġiuq nakuuruq, aglaan taġium taġiuġniiqpan qanuq taġiuġniḷiġñiaqpisiuŋ? Taatnamik qanusriułiqaġitchi taġiutun, tutqiutiqaġusi akunnapsitñi.”