4
Aporo roposa wafayao repo aporo raipaki koteaka some kakanie. Koteaka asekea risikianie. Aporo raipamo wafayane repo. Repo wafayane hepene yapura rekenapo, aíyaka hemakapunie.
Kakimara aporo hinamoaki Poremo someaka motosane oyapo.
Repo kurikurinane metakariakopo. Wakakoraka sikiraka kurikurihokopo. Koteaka hemakapukua kurikuriraka Kotiaki suseaka kurikurihoanie. Repo kurikuriana maiya amo isupoko soko farimaka kurikurihoanie. Kurikuriraka úyaka kurikurihoanie. “Kotio, nómo someane, aporo hinamomo kaiyako sesehoasimo Koti, nómo ikia koro ropaka amara ayiáka, kaiyako sesenane aporoaki kakanie. Isiapo nómo someane aporo hinamoaki some kakasimo ikia koro ropakamakanie. Kereso mahamesane isiapo kakama somehoasimo ikia koroane nómo ropakamakanie.” Aíyaka kurikurihoanie. Arirakano aporo hinamomo Keresoane hemakapusimo some ane nōmo some karakano, aporo metakiramo ano tipura makesapo. Ano tipura makerakano yia, Yasuane nōmo some kakakoripo. Some kepoane nōmo koteaka some kakasimo, repo anopoko farimaka Kotiaki kurikurihoanie.
Arirakano Keresoa paohoanafonosa aporo hinamomo mahisihokohoamo re iyaki koteaka tau risikianie. Re arisia maiya amo nenakamaka risikiakopo. Nena aporo hinamomo Kotiane hemakapusimo repo wakapuaka rakinie. Ipu Kotimo someane kaiyako seserakano, repo someraka, “Isiapo keseke somehokosapo.” Aihokopo. Ipu kairakano pipu yiamo somehoanie. Aporo metamo reaki kairakano repo aporoaki some parihinaka kifirimo makata nakosa rusua wapeana ayiáka repo aporo suaki koteaka some parihinie. Aporo metamo makata meta kairakano eaki ereketae koteaka some parihinie. Epo kakaro hemakapusimo koteaka some parihinie.
Tíkikase soko Onísimase soko Korosi taonea Poremo pusiesane oyapo.
Isiapo Keresoa paosa aporo mae Tíkikase re arisia peraka anoane epo reaki somehokosapo. Unihae Keresopoko nōmo arakira ayiáka epo soko hakása yineraka rakirakanapo. Rakirane epo metakarirakanafapo. Eane nōmo himu tumurumo hemakapurakanapo.
Isu uyáka risiane repo hemakapusimo nōmo eaki somehoko pusie airakanapo. Repo someraka, “Pore mayiáka rekenarakapo,” aíyaka hemakapukohoamo epo somehoko peakosapo. Arirakano aporo meta yano motosa Onísimase soko eyaki hakāsa pusierakanapo. E Keresoa paosa aporo mae kotesapo. E repo namina ape sumu hakásapo. Ape wo makata rakirane tetapō reaki somehokosapo.
Poremo ayapasane oyapo.
10 Arisitákase anoyaki tipura rekenapo. Epo soko reane hemakapurakaripo, aisapo. Pánapasemo ipi makai hokosa Makamo soko reane hemakapurakaripo, aisapo. Asiamo Maka perakano repo eane pasimakanie. Fana nōmo reaki someaka marerakanapo. Keseke e perakano eane repo tereraka pasimakanie.
11 Arirakano aporo meta yano motosa Yasu* Yásatasemo soko reane hemakapurakaripo, aisapo. Aporo isia ane Yu aporopo. Iane Yasu Keresoaki risikiako parisapo. Aporo isia amo anoyaki hakāsa rakirakanapo. Ipu Yasu Kereso unihaeaka reane some karapo. Arirakano ipu ano soko ararenapo.
12 Epáfarasemo soko reane hemakapurakaripo, aisapo. E repo namina ape sumu hakásapo. E Yasu Keresomo makata rakira aporo metane épo. Re Yasuaki paroaka risikiasimoripo, aíyaka epo hemakapukua kurikurirakanapo. Repo Kereso menane serekehokohoamo kurikurirakanapo. Kotimo hemakapusua á susu hemakapusimo kurikurirakanapo. Kotimo someane kakaroripo aihoasimo epo kurikurirakanapo. 13 Epo repoko kára rakirakano nōmo aserakanapo. Arirakano Reotisía aporo hinamo soko Hiráporisi aporo hinamo soko i supoko epo kára rakirakano nōmo aserakanapo.
14 Isiapo aporo táke mitikoro Rukimo soko reane hemakapurakaripo aisapo. Témasemo soko reane hemakapurakaripo, aisapo. 15 Arirakano Reotisía aporo Keresoa paosa aporo maeane nōmo hemakapurakanapo. Repo iaki someraka, “Poremo reane hemakapurakanapo.” Aíyaka somehoanie. Nimifaki soko nōmo hemakapurakanapo. Epo apea kakimara aporo hinamo sarimarakano i suane nōmo hemakapurakanapo. Repo iaki someraka, “Poremo reane hemakapurakanapo,” aíyaka somehoanie.
16 Repo sawi one menoraka faraka, Reotisía sése apea Keresoa paosa aporomo sawi one menohoasimo iaki makeanie. Arirakano sawi meta Reotisía aporoaki nōmo poparaka makesane repo menohoanie. 17 Arirakano Akípaseaki úyaka somehoanie. “Kotimo neaki makata rakisimo kasane rakikia makanie,” aihoanie.
18 Arirakano sawi one popana aporomo penesoroane nōmo maka, makata feteraka popana one, “Ano Poremo reane hemakapurakanapo,” aíyaka nōmo hokonomo poparakanapo. Ano tipura makesane repo hemakapunie. Arirakano Kotimo re ararehoasimo nōmo hemakapurakaripo.
* 4:11 Aporoane Yasu Keresofapo. Ane aporo metapo.