1 Tesaronaeka
1 Tesaronaeka sawi one mahemakapukusa someane oyapo.
Yasu hepene yapura hisiakipoko keremisi 20 su faraka Poremo sawi one poparaka, Keresoa paosa aporo hinamo Tesaronaeka taonea risiaki makesapo. Arirakano Pore Korini taonea reamo sawi one poparaka makesapo. Fana Tesaronaeka taonea Pore kimisi pukua Yasuane some karakano, Yu aporo metakirane soko, Yu aporohoanafonosa metakirane soko, Yasu Keresoa paosapo. Asiamo Yu aporo metakira Yasu Keresoa paohoanafonasa aporomo, Yu aporo metakira Yasu Keresoa paosa aporoaki sapesapo. Saperaka risike, ipu Poreane hauaka meta pusiesapo. Arirakano Keresoaki yunuraka risia aporoamo Keresoa paosa aporoane yaiya mokoatikiriaka risiapo. Mokoatikiraka risikino Kereso aporoane paroaka risikiasimo Poremo sawi one poparaka makesapo. Arirakano Yasu hauaka wo paripeakosane Poremo popasapo.
1 Tesaronaeka sawia some kepo parakuraka popasane oyapo.
1:1 Poremo sawi one kepomarekea popasapo.
1:2-10 Keresoa paosa aporomo Yasuaki himu hakásaraka hemakapurane paroaka hemakapukua risiasamo Poremo Kotiaki susesapo.
2:13–3:13 Poremo ipi hemakapusua aeyaka iaki somesapo.
4:1-12 Kotimo sesehoasimo Keresoa paosa aporomo makata aina kotesane rakisimo Poremo popasapo.
4:13–5:11 Yasu pariaperamo makata ayiakakosane Poremo popasapo.
5:12-28 Poremo some metakira someaka faraka, ayapasane popasapo.
1
Tesaronaeka apea Yasu Keresoa paosa aporo hinamoaki Poremo sawi poparaka makesane oyapo.
Tesaronaeka apea Yasu Keresoa paosa aporo hinamo risia reaki ano Poremo sawi one poparaka makerakanapo. Isiapo Ata Koti arirakano isiapo Unihae Yasu Kereso tetāki repo himu hakásaraka hemakapukua kataka marekea risikinapo. Reane Kotimo makoteraka arirakano re tau auaraka risikiasimo nōmo hemakapurakaripo. Saerasepe Timoti tetā soko anoyaki rekeno asekea, isiapo suamo reane hemakapuraka, sawi one poparaka makerakanapo.
Tesaronaeka taonea Keresoa paosa aporo hinamo suamo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua risiane oyapo.
Kurikurina maiya amo isiapo reane hemakapukua farimaka kurikurinapo. Maiya suamo isiapo reane hemakapuraka Kotiaki susenapo. Suserane kepoane oyapo. Repo Kotimo someane kakimaka Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua risiasamo epoko makata rakirakanapo. Arirakano repo aporo hinamo metakiraki himu tumurumo hemakapurane makama fanahokosakipoko repo wafororaka rakirakanapo. Arirakano Unihae Yasu Kereso paripeakosane repo seseraka hemakapukua kau risikanapo. Ayiáka risike repo hemakapuraka, “E paripeakosapo,” aíyaka hemakapusuane metakarirakanafapo. Makata akipoko isiapo Kotiaki suseaka kurikuriraka risikinapo.
Maeo, reane Kotimo himu tumurumo hemakapurakanapo. Reane Kotimo ipi aporo murikimasa pariraka risikiasimo epo murikimayereapo, aíyaka isiapo hemakapurakaripo. Asiamo Yasuane hemakapusimo some kotesane some kasa maiya amo akai susuamo nena makata some ana ayiáka reaki somesafapo. Ho Kotesamo wakapu aeyaka isiapo reaki somesapo. Isiapo some kasane repo “Ao, kakarorakae,” aihoasimo Ho Kotesamo re himura mahemakapusimo tarisiapo. Asiamo repo asekea Yasuane hemakapusimo isu reyaki hakāsa risike koteaka rakikia risiapo. Isu reyaki risikisu maiya amo isiapo ainane repo asesapo.
Asiamo isiapo ainane repo asekea enomaka kekemasapo. Arirakano Unihae Yasumo ipi ainane soko repo enomaka hakása yineraka kekemasapo. Some kotesane isiapo some kasane repo kakimarakano asekea, aporo metakiramo re mokoatikisapo. Mokoatikirakano yia Ho Kotesamo re ararerakano re su seseaka risiapo. Re seseaka risikinapakano Masetónia hauaka á, kakimara aporo hinamo risiamo soko, Akaia hauaka a, kakimara aporo hinamo risiamo soko ipu suamo kaisiapo. Kaisia amo repo iaki tarisiapo.
Unihae Yasuane hemakapusimo some kotesane aporo hinamo suamo hemakapusimo kepomarekea hauaka metakira somerape pusuapo. Asiamo Masetónia hauaka á soko, Akaia hauaka á soko, hauaka metakira á soko some kape pusuapo. Some kape purakano repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapusuane aporo suamo kaikia fasapo. Ipu suamo sia kaisiasamo isiapo efera hunia iaki maíyaka somehoasifareapo. Arirakano aporoamo repo asíane isuaki somesane oyapo. Isiapo reaki some kasa maiya amo repo Kotiaki himu hakásaraka hemakapukua risike, aporo metakiraki somesapo. Arirakano repo yatafuaki soko yakasa hoaki soko kekerenane metakarisiapo. Arirakano re Kotiaki risikiako pariraka, Namo Kakaro Yaiya Rera Kotimo makata rakirane repo rakiraka risiapo. 10 Arirakano Kotimo ipi hokosa hepene aeyaka perakarihoamo re kau risikinapo. Arirakano Kotimo hokosa fana kusuane Kotimo ipi maturikia taesapo. Maturikia taesane Yasu ipipo. Asiamo keseke hukuarura maiya ane fasere aperamo, aporo hinamo watikiaka risiane Kotimo iaki saperaka kara fanasihokosapo. Asiamo isu fanasihokohoamo Yasumo isu mafasiakosapo.