2
Tesaronaeka taonea Poremo makata rakisiane oyapo.
Maeo, isu perakasuamo isiapo Kotimo someane some kasane repo kakimasasamo, isiapo nenakamaka rakisiafapo. Ane repo hemakapurakanapo. Isu Firipai taonea risia maiya amo, Firipai aporomo isu hokomaka mokoatikisapo. Mokoatikisane repo hemakapurakanapo. Mokoatikirakano yia, isiapo reane aseako Tesaronaeka taonea pesapo. Peane, aporo metakiramo isuaki hisiraka saperakasupo. Saperakano yia, Kotimo isuaki wakapu kasapo. Kotimo ipi wakapu karakano repo Yasuane hemakapusimo isiapo Kotimo someane wakapuaka some kasapo. Isiapo Kotimo someane some kasa maiya amo isiapo hasaka some kasafapo. Arirakano isiapo some karakano isiapo hemakapusuane ereketae kakama some kasapo. Reane ikia kara watikisa á pusimo reane isiapo tau kirimaraka soko metao ayiáka some kasafapo. Kotafe hokoa rukua reaki some kasafapo.
Asiamo Kotimo ipi some kotesane isiapo some kakasimo, Kotimo ipi isu aseane isiapo koteaka rakirakano asekea, epo isu murikimasapo. Murikimasasamo ipi some kotesane isiapo some karakanapo. Aporomanomo sesehoasimo some karafapo. Kotimo sesehoasimo some karapo. Epo isiapo himumo hemakapusuane aserapo. Asiamo epo sesehoasimo isiapo some karapo. Isiapo reane kirimaraka re yano motosane makáraraka rupiaka somesafapo. Repo makata kemoane soko moneane soko mokoakosakipoko isiapo reaki kukunameaka somesafapo. Ane repo hemakapurakanapo. Kotimo soko asekea hemakapurakanapo. Isiapo kotafe somerakanafapo. Repo soko metao, aporo metakiramo soko metao, isu yano motosane makama fanahoasimo isiapo rakisiafapo.
Isuane Yasu Keresomo ipi tarira aporo risiasamo isiapo reaki someraka, “Repo isu ararerasie.” Aihoafunusa nine isiapo ayiáka somesafapo. Isiapo reaki makata umisa kasafapo. Arirakano hinamomo ipi hokosa kiri tau maka asekea akaya ayiáka, isu reyaki risikisuamo tau auaraka asekea risiapo. Asiamo isiapo reane hemakapuraka Kotimo some kotesane isiapo reaki some kakako sesesapo. Isiapo re arareraka isu rusua kuane soko siahoasireapo. Aíyaka isiapo hemakapusuapo. Masiasamore? Isiapo reane namo kakaro kara himu tumurumo hemakapusuasamoripo.
Maeo, isiapo wafororaka rakisiane repo hemakapurakanapo. Isu perakasuamo Kotimo some kotesane some kaka, arirakano isiapo hokonomo wafororaka rakisiane soko, repo asesapo. Repo makata umisane marapaka, sere soko ereamo soko, isiapo wafororaka rakisiapo. 10 Isu reyaki hakasa risikisuamo isiapo ainane repo asesapo. Kotimo soko asesapo. Re kakimara aporo hinamoaki isiapo ereketae susu rakiraka risiapo. Rakiraka risike reane mokoatikisafapo. Arirakano isiapo Kotiane hemakapukua rakisiapo. 11 Asiamo aporomo ipi hokosa asekea area ayiáka, isiapo reane ayiáka hakása hakásaraka asekea risiapo. 12 Repo hemakapusimo, ereketaeraka ainane isiapo reaki tarikia, arirakano repo himu hemakapurane soko, isiapo mawakapusapo. Ayiáka wakapuaka hemakapusimo isiapo reaki tarisiapo. Arirakano isiapo reaki someraka “Kotimo sesehoasimo repo koteaka rakiraka risikianie. Kotimo re unihaeaka asekea rekeakosakipoko re faesa a risikiasimo epo reane peaeaka someraka rekenapo.” Aíyaka isiapo reaki somesapo.
13 Arirakano isiapo Kotimo someane reaki some karakasuamo repo hemakapuraka, “Someane aporomo somefareapo. Kotimo some ane namo kakaroreapo,” aíyaka hemakapukua repo Kotimo kakaro someane kakimasapo. Kakimaka risikino, Kotimo some aeyaka kakimara aporo hinamomo Kotimo wakapuane maka risikinapo. Kotimo someamo reane tarirapo. Asiamo maiya suamo isiapo Kotiaki suserakanapo. 14 Yutía hauaka á Yasu Keresoa paosa aporo hinamo arisia ayiáka, re soko ayiáka risikinapo. Maeo, Yutía hauaka á Yasu Keresoa paosa aporo hinamo risiane Yu aporomo mokoatikisapo. Arirakano Yutía hauaka á mokoatikisa ayiáka Tesaronaeka taone sumu á repo namina hakāsa risia aporo yiamo reane mokoatikisapo. 15 Arirakano Unihae Yasuane Yu aporomo rusua kusuapo. Arirakano Yu aporo fana risiamo porofete aporoane rusua kusuapo. Yumo isu soko rukua mokoatikiraka risikinapo. Arirakano ipu rakirane Kotimo asekea seserakanafapo. Kotimo some kakimara aporoaki ipu yunuraka risikinapo. 16 Asiamo Kotimo someane Yu aporohoanafonosaki isiapo some kakakohoamo Yu aporomo Yasuaki hisisa aporoamo matasosapo. Yu aporohoanafonosane Yasumo mafasiakohoamo ipu matasosapo. Matasoraka maiya suamo watikiaka rakiraka risike ipu watikisane káraraka takahinakanapo. Asiamo Kotimo mahisiraka saperaka iaki ropo watikisa karáne kakenapo.
Efera hunia Tesaronaeka aporoane Poremo aseako sesesane oyapo.
17 Maeo, Keresoa paosa aporoane mokoatikisa maiyane fasereperakano, isiapo reane metakarikia purakasu maiya amo, reane himumo hemakapusuapo. Re hikumisiane himo asekeanafonoraka himumo re kára hemakapusuapo. Efera hunia re aseakosakipoko ikia kara pukusa koraka risiapo. 18 Isiapo re aseako peakosakipoko hemakapukua risiapo. Reane hemakapuraka ano Poreane efera hunia soko, efera hunia soko aseako peakosapoko asiane Satanemo matasosapo. 19 Unihae Yasu pariapera maiya amo epo hikumisi nenemea isu risikiakosapo. Maiya amo isiapo sesehokosane makata yakapare? Isiapo sesehokosane repo. Isiapo kepo naohokosakipoko makata ropoane yakapare? Makata ropoane repo. Reane isiapo Yasuaki tariraka seseaka tariakosapo. 20 Makata one kakaroripo. Re koteaka risiasamo isu seseraka risike Kotiaki kekererakanapo.